Base description which applies to whole site

Artikel 31. Politie

Algemene doelstelling

Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende politieorganisatie.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister heeft een financierende en regisserende rol ten aanzien van de politie. Hierbij zijn drie verantwoordelijkheden te onderscheiden:

  • De eerste verantwoordelijkheid betreft de inrichting, werking en ontwikkeling van het politiebestel;

  • De tweede verantwoordelijkheid betreft de bevoegdheden en het beheer ten aanzien van de politie. Onder deze beheersverantwoordelijkheid van de Minister12 valt het vaststellen van de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het beheersplan, het jaarverslag en de operationele sterkte. De korpschef is belast met de leiding en het beheer van de politie. De korpschef opereert binnen de kaders die de Minister stelt. De Minister kan de korpschef te allen tijde over alle beheeraangelegenheden algemene en bijzondere aanwijzingen geven;

  • Tot slot stelt de Minister vanuit zijn beleidsverantwoordelijkheid, gehoord het College van procureurs-generaal en de regioburgemeesters, ten minste eens in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen van de politie vast.

De Minister heeft ten aanzien van het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) een financierende en regisserende rol. De beheersverantwoordelijkheid voor het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba, berust bij hem.13

Beleidswijzigingen

Met de intensiveringen van het kabinet in 2017 voor veiligheid kan de politie opereren in lijn met de gestelde ambities en extra investeren op prioritaire thema’s als de gebiedsgebonden politiezorg, speciale interventieteams, de bestrijding van cybercrime en mensenhandel en de uitrusting van agenten. Het ingezette beleid op deze thema’s wordt in 2018 voorgezet en de daarvoor gereserveerde middelen op de Aanvullende post van de Rijksbegroting zijn inmiddels vrijgegeven en opgenomen in de begroting 2018 en meerjarencijfers.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 31.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

5.577.340

6.048.237

5.588.856

5.700.417

5.644.863

5.536.637

5.448.218

                 

Programma-uitgaven

5.595.908

6.032.292

5.598.229

5.709.070

5.645.710

5.536.637

5.448.218

Waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

31.2 Bekostiging Politie

             
 

Bijdrage ZBO’s/RWT’s

             
 

Politie

5.312.824

5.860.434

5.438.217

5.548.308

5.484.732

5.375.660

5.287.240

 

Politieacademie

109.458

2.839

2.920

2.920

3.270

3.270

3.270

 

Bijdrage medeoverheden

             
 

BES brandweer- en politiekorps

22.733

18.845

18.844

18.844

18.844

18.844

18.844

 

Opdrachten

             
 

Taptolken

10.202

12.383

12.383

12.383

12.383

12.383

12.383

                 

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

           
 

Bijdrage ZBO’s/RWT’s

             
 

Internationale samenwerkingsoperaties

10.729

10.750

10.750

10.750

11.060

11.060

11.060

 

Beheer multisystemen

110.269

107.153

95.684

96.434

96.434

96.433

96.434

 

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

1.019

828

828

828

828

828

828

 

Bijdrage medeoverheden

             
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

770

1.262

805

805

805

805

805

 

Subsidies

             
 

Opsporing

500

722

722

722

722

722

722

 

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

878

515

515

515

515

515

515

 

Opdrachten

             
 

Providers

9.752

10.247

10.247

10.247

9.803

9.803

9.803

 

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

2.246

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

 

Bijdragen Sociale fondsen

             
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.528

4.714

4.714

4.714

4.714

4.714

4.714

                 
 

Ontvangsten

17.848

16.500

500

500

500

500

500

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten. Als gevolg van onder andere deze meerjarige contracten met de telecomaanbieders wijkt voor de jaren 2017 tot en met 2020 het bedrag van de aangegane verplichtingen af van het bedrag van de programma-uitgaven.

31.2 Bekostiging politie

Toelichting op instrumenten

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Politie

De politie levert een belangrijke bijdrage aan het handhaven en vergroten van de veiligheid in Nederland. De politie ontvangt daartoe bijdragen van de Minister.14 De algemene bijdrage wordt als lumpsumbudget ter beschikking gesteld aan de politie en komt altijd volledig ten gunste van een adequate politiezorg. Het beleid is erop gericht de politie zoveel mogelijk flexibiliteit te geven om afgesproken doelen te realiseren. Het lumpsumdeel bedraagt € 5,2 mld. in 2018. Daarnaast worden bijzondere bijdragen gegeven voor een bepaald doel zoals onder andere de Dienst Speciale Interventies € 66,3 mln., de teams verkeershandhaving € 49,4 mln., cybercrime € 13,8 mln., de versterking van de gebiedsgerichte inzet politie € 8,6 mln. en de pensioenverplichtingen van € 56,8 mln.

Daarnaast voert de politie een aantal taken uit die onder de verantwoordelijkheid vallen van het departement. Het gaat dan onder meer om het onderhoud van het communicatienetwerk C2000 en het uitzenden van politiefunctionarissen naar crisisgebieden. Deze taken worden apart begroot en verantwoord onder artikelonderdeel 31.3.

De politie voert een batenlastenstelsel. De personeelskosten voor de politie zijn voor 2018 geraamd op € 4,3 mld. Het overgrote deel zijn reguliere salariskosten van het operationele en niet-operationele personeel. Voor materiële kosten wordt ongeveer € 1,2 mld. begroot. De huisvesting, het vervoer, de verbindingen en de automatisering zijn daarbij de voornaamste uitgavenposten.

Tabel 31.2 kengetal operationele sterkte politie
 

Realisatie

Prognose

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Operationele sterkte in fte

(incl. aspiranten)

50.747

50.559

50.449

50.142

50.172

50.175

50.171

Bron: Begroting politie, 2018

Prestatie-indicatoren naar aanleiding van de Veiligheidsagenda 2015–2018 zijn opgenomen in een tabel direct na de beleidsagenda in deze VenJ-begroting. De volledige begroting van de politie is als separate bijlage met de VenJ-begroting meegezonden.

Politieacademie

Om de onafhankelijkheid van het onderwijs te borgen is de Politieacademie als zelfstandig bestuursorgaan blijven bestaan en verantwoordelijk voor het verzorgen van het politieonderwijs, de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en de invulling van de kennisfunctie. Het budget van de Politieacademie betreft de personele kosten van de leiding en de kosten voor extern onderzoek. Het overige personeel en de middelen zijn ondergebracht bij de politie. De bekostiging van het personeel en de middelen die door de korpschef ter beschikking worden gesteld aan de Politieacademie, is toegevoegd aan de algemene bijdrage aan de politie.

Bijdragen aan medeoverheden

Brandweer- en politiekorps Caribisch Nederland (BES)

De Minister is korpsbeheerder van het brandweer- en politiekorps Caribisch Nederland. Ter bekostiging van de personele en materiële uitgaven van de korpsen wordt een bijdrage verstrekt. Een bedrag van € 13,4 mln. is bestemd voor het politiekorps en een bedrag van € 5,3 mln. is bestemd voor het brandweerkorps. Afhankelijk van de valutawisselingen kunnen de uitgaven fluctueren. De jaarlijks vastgestelde begroting vormt de wettelijke grondslag voor de bekostiging van de beide korpsen van het Caribisch Nederland.

Opdrachten

Taptolken

Uit dit budget worden de taptolken betaald die de politie inhuurt voor het beluisteren en vertalen van telefoon- of VoIP-gesprekken van verdachten.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Internationale samenwerkingsoperaties

In opdracht van de Minister voert de politie activiteiten uit in het kader van internationale politiesamenwerking (IPS) en strategische landenprogramma’s (SLP’s). Ook coördineert de politie de uitzending van haar politiefunctionarissen naar internationale (civiele) missies en operaties, waarbij de politie en de Koninklijke Marechaussee waar mogelijk gebruik maken van elkaars faciliteiten. De Koninklijke Marechaussee levert een eigenstandige bijdrage aan de internationale politiesamenwerking en draagt vanuit Defensie bij aan uitzendingen.

Beheer multisystemen

De politie voert het beheer voor de verschillende multisystemen van de meldkamerorganisatie, waaronder C2000 en het geïntegreerd meldkamersysteem (GMS). Gebruikers van deze systemen zijn met name politie, brandweer, ambulance, KMar en de douane. In het licht van de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) voert de politie dit beheer [meer en meer] binnen de governance van het multi-domein. Dit brengt met zich dat er steeds meer vanuit een multidisciplinaire invalshoek integrale afwegingen plaatsvinden over het beschikbare budget. Om de systemen te laten voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen, vindt op de systemen continue doorontwikkeling plaats.

Jaarlijks dragen de ministeries van VWS, Financiën en Defensie in totaal € 11,5 mln. bij aan de exploitatiekosten van het C2000-systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk. Dit wordt ieder jaar met eerste suppletoire begroting naar VenJ overgeheveld. Dit verklaart het verschil in de reeks tussen 2017 en 2018 en verder.

Bijdragen aan medeoverheden

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

Dit budget wordt grotendeels gebruikt voor de ondersteuning van de regioburgemeesters in hun rol als overleg- en adviesorgaan voor de Minister in het kader van de Politiewet 2012.

Subsidies

Opsporing

Deze subsidie wordt verstrekt aan de onafhankelijke Stichting NL Confidential voor de exploitatie van de meldlijn Meld Misdaad Anoniem, zodat burgers makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van criminaliteit in Nederland. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Opdrachten

Providers

De Staat heeft, op grond van de Regeling vergoeding kosten aftappen en gegevensverstrekking15, een overeenkomst gesloten met de grote telecomaanbieders. Deze overeenkomst wordt periodiek vernieuwd. Op grond van hoofdstuk 13 Telecommunicatiewet zijn telecomaanbieders verplicht om hun netwerken en diensten aftapbaar te maken en mee te werken aan aftappen en gegevensverstrekkingen over hun klanten. De Staat vergoedt bepaalde kosten die aanbieders in dit verband maken.

Bijdragen aan sociale fondsen

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie, het A&O fonds voor de sector politie, subsidieert, adviseert en registreert scholings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Het primaire doel van de SAOP is het bevorderen van het goed functioneren van de arbeidsmarkt van de politie en het stimuleren van opleidingsactiviteiten. Dit doet de SAOP met behulp van de bijdrage die zij op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontvangt van de Minister.

12

Vastgelegd in de Politiewet 2012

13

Veiligheidswet BES (Stb. 2010, 362)

14

Op basis van artikel 33, Politiewet 2012.

Licence