Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Uitgaven beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

30.567

25.331

25.334

25.369

25.369

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

01

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

8.168

1.235

– 85

– 85

– 85

– 85

             

Nieuwe mutaties

– 2.931

2.354

– 216

– 216

– 216

25.153

Waarvan:

           

1) Sociaal domein

– 2.250

         

2) Fractiekosten

 

2.600

       
             

Stand ontwerpbegroting 2018

35.804

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

1

Met het amendement Fokke en Voortman wordt de subsidiëring van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) met € 50.000 verhoogd. De dekking van dit amendement vindt plaats binnen de niet juridisch verplichte bedragen van artikel 1.

Toelichting

1. Sociaal domein

Dit betreft een overboeking naar het Gemeentefonds. Gemeenten en Rijk werken met ingang van 2017 samen binnen het programma sociaal domein in een aantal verander- en versnellingstrajecten om zo het sociaal domein verder te ontwikkelen. Met deze overboeking kunnen de betreffende gemeenten uitvoering geven aan de invulling van dit programma.

2. Fractiekosten

In de begroting 2017 is het amendement van het Tweede Kamerlid Arib vanaf 2018 ten laste gebracht van de uitgaven op artikelonderdeel 1.2 Participatie (Kamerstukken II 2015–2016 34 485 VII, nr. 5). Voor 2018 is de begroting hiervoor opgehoogd.

Ontvangsten beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

4.000

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

21.965

             

Stand ontwerpbegroting 2018

25.965

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst

Uitgaven beleidsartikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

212.670

213.404

218.404

227.404

227.404

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

2.767

– 465

– 465

35

35

35

             

Nieuwe mutaties

13.029

36.228

33.155

24.629

26.851

251.955

Waarvan:

           

1) Capaciteit AIVD

 

6.000

6.000

     

2) Loon- en prijsbijstelling

8.913

10.081

5.053

5.275

5.297

5.297

3) Wiv

10.200

9.481

9.486

9.488

9.488

9.488

4) Kasschuif Wiv

– 6.150

900

2.850

100

2.300

 

5) Cybersecurity

 

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

             

Stand ontwerpbegroting 2018

228.466

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

Toelichting

1. Capaciteit AIVD

De AIVD kent een oploop in budget vanaf 2020 voor werving van nieuwe medewerkers. Het is noodzakelijk de wervingsinspanningen reeds in 2018 en 2019 te starten. Daartoe wordt voor die jaren de begroting opgehoogd.

2. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling.

3. Wiv

De wijziging op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) treedt per 1 januari 2018 in werking. De eerder door het kabinet op de aanvullende post gereserveerde middelen zijn toegevoegd aan de begrotingen van de verantwoordelijke departementen, waaronder BZK.

4. Kasschuif Wiv

De wijziging op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) treedt per 1 januari 2018 in werking. Vanwege een gefaseerde invoering van de kabelinterceptie worden middelen verschoven naar latere jaren.

5. Cybersecurity

Met ingang van 2018 worden structureel extra middelen aan de begroting van de AIVD toegevoegd met als doel cyberspionage en -sabotage tegen te gaan. Het betreft hier verschillende maatregelen ter ondersteuning van detectie, onderzoek en preventie.

Ontvangsten beleidsartikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

12.714

             

Stand ontwerpbegroting 2018

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Uitgaven beleidsartikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

161.709

88.109

90.108

90.146

90.068

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

41.891

20.052

15.200

14.100

2.000

600

             

Nieuwe mutaties

– 8.248

14.050

– 470

– 979

7.120

98.588

Waarvan:

           

1) Stoppen Operatie BRP

– 13.200

– 12.000

– 9.400

– 9.400

– 1.400

 

2) Kasschuif programma eID

– 2.000

2.000

       

3) Bijdrage eID-stelselkosten

 

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

4) Realisatie GDI 2016

5.190

         

5) Vrijgave GDI-middelen

 

12.340

       
             

Stand ontwerpbegroting 2018

195.352

122.211

104.838

103.267

99.188

99.188

Toelichting

1. Stoppen Operatie BRP

Besloten is te stoppen met de Operatie BRP, waardoor inbeheername door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) vervalt. De begroting is hierop aangepast.

2. Kasschuif programma eID

In 2016 is incidenteel € 23 mln. beschikbaar gesteld voor de impuls eID, met de verdeling van € 5,5 mln. voor 2016 en € 17,5 mln. voor 2017. Uit de realisatiecijfers van de opdrachtnemers blijkt dat € 3 mln. niet is uitgeput op de opdrachten in 2016, deze opdrachten worden alsnog in latere jaren gerealiseerd. Hiervan wordt in 2017 € 1 mln. en in 2018 € 2 mln. ingezet voor eID activiteiten zoals het BSN-Koppelregister en de ontwikkeling van DigiD substantieel en hoog.

3. Bijdrage eID-stelselkosten

Dit betreffen structurele bijdragen van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Infrastructuur en Milieu (IenM), Financiën (FIN) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een incidentele bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) aan de begroting van BZK voor de stelselkosten van eID.

4. Realisatie GDI 2016

Niet aangewende middelen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI) in 2016, worden, conform besluitvorming in het Nationaal Beraad Digitale Overheid, in 2017 binnen de GDI ingezet.

5. Vrijgave GDI-middelen

Aan de hand van bestedingsplannen worden jaarlijks de GDI middelen voor het jaar erop van de Aanvullende Post GDI aan de begrotingen van de opdrachtgevers toegekend. Dit betreft de toekenning voor 2018 voor onder andere eID en de stelselvoorzieningen.

Ontvangsten beleidsartikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

5.374

513

423

423

423

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

28.371

12.000

9.400

9.400

1.400

0

             

Nieuwe mutaties

– 8.010

– 12.000

– 9.400

– 9.400

– 1.400

423

Waarvan:

           

1) Stoppen Operatie BRP

– 13.200

– 12.000

– 9.400

– 9.400

– 1.400

 

2) Realisatie GDI 2016

5.190

         
             

Stand ontwerpbegroting 2018

25.735

513

423

423

423

423

Toelichting

1. Stoppen Operatie BRP

Besloten is te stoppen met de Operatie BRP, waardoor inbeheername door de RvIG vervalt. De doorbelasting uit de 1e suppletoire begroting 2017 van de externe kosten voor de inbeheername BRP naar de gebruikers is derhalve teruggedraaid.

2. Realisatie GDI 2016

Dit betreft het financiële resultaat over 2016 op de GDI-voorzieningen.

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

Uitgaven beleidsartikel 7. Arbeidszaken overheid (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

30.340

29.434

27.534

26.810

26.855

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.966

– 2.800

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

             

Nieuwe mutaties

– 274

683

402

414

415

26.250

             

Stand ontwerpbegroting 2018

32.032

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

Ontvangsten beleidsartikel 7. Arbeidszaken overheid (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

820

820

820

820

484

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 185

– 245

– 300

– 370

– 420

– 420

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

484

             

Stand ontwerpbegroting 2018

635

575

520

450

64

64

Artikel 11. Centraal apparaat

Uitgaven niet-beleidsartikel 11. Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

305.640

294.345

292.415

282.295

284.027

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

71.737

10.088

9.905

9.951

9.487

9.487

             

Nieuwe mutaties

10.271

10.350

12.438

12.207

12.211

296.298

Waarvan:

           

1) Doc-Direkt

6.715

4.745

4.745

4.745

4.745

4.745

2) Loon- en prijsbijstelling

2.889

1.706

6.798

6.568

6.572

6.572

             

Stand ontwerpbegroting 2018

387.648

314.783

314.758

304.453

305.725

305.785

Toelichting

1. Doc-Direkt

Op 17 oktober 2016 is het besluit genomen om met ingang van 1 april 2017 de dienstverlening op het gebied van de uitvoerende documentaire informatiehuishouding van de Ministeries van Financiën (Financiën) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te bundelen en onder te brengen bij Doc-Direkt. De personeels- en ICT-budgetten behorende bij de medewerkers en dienstverlening die overgaan, zijn structureel overgeheveld naar de begroting van BZK.

2. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling.

Ontvangsten niet-beleidsartikel 11. Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

14.056

13.858

13.785

13.770

13.770

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

74.221

1.422

1.409

1.405

1.405

1.405

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

13.770

             

Stand ontwerpbegroting 2018

88.277

15.280

15.194

15.175

15.175

15.175

Artikel 12. Algemeen

Uitgaven niet-beleidsartikel 12. Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

1.320

1.320

1.320

1.170

1.205

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

50

50

50

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

9.488

8.895

6.422

6.470

6.469

7.674

Waarvan:

           

1) VPB veiling locaties bezinestations

7.956

8.925

6.452

6.452

6.452

6.452

2) VPB agentschappen

1.539

         
             

Stand ontwerpbegroting 2018

10.858

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

Toelichting

1. VPB veiling locaties bezinestations

Vanaf 2016 is ook de rijksoverheid VPB-plichtig. De winst op de veiling van benzinestations valt onder de vennootschapsbelasting (VPB). In 2017 wordt zowel de aanslag over 2016 als de voorlopige aanslag over 2017 betaald. In 2018 wordt een nabetaling over 2017 verwacht.

2. VPB agentschappen

Vanaf 2016 is ook de rijksoverheid VPB-plichtig. De VPB van de agentschappen Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is onderdeel van de aangifte van het kerndepartement.

Ontvangsten niet-beleidsartikel 12. Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 15.000

– 15.000

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

1.539

0

0

0

0

15.000

Waarvan:

           

1) VPB agentschappen

1.539

         
             

Stand ontwerpbegroting 2018

1.539

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Toelichting

1. VPB agentschappen

Vanaf 2016 is ook de rijksoverheid VPB-plichtig. De Vennootschapsbelasting (VPB) van de agentschappen Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is onderdeel van de aangifte van het kerndepartement. De agentschappen maken het verschuldigde bedrag hiervoor over naar het kerndepartement.

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Uitgaven niet-beleidsartikel 13. Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

17.100

44.200

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

21.142

24.431

5.986

– 26.684

17.582

17.593

             

Nieuwe mutaties

– 20.105

– 18.319

– 17.579

– 17.516

– 17.582

– 17.593

Waarvan:

           

1) Loon- en prijsbijstelling

– 20.105

– 18.319

– 17.579

– 17.516

– 17.582

– 17.593

             

Stand ontwerpbegroting 2018

1.037

6.112

5.507

0

0

0

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling aan de afzonderlijke artikelen.

Ontvangsten niet-beleidsartikel 13. Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Licence