Base description which applies to whole site
+

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

A.1 In behandeling zijnde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Heerma: Verzoekt de regering, voorstellen te doen om groeperingen wier doelstellingen onvermijdelijk leiden tot het terzijde schuiven van onze democratische rechtsorde te kunnen verbieden.

Kamerdebat 02-07-2015

Notitie antidemocratische groeperingen

In de brief van d.d. 29 maart 2017 inzake Onderzoek Risico's voor de democratie is aangegeven dat het raadzaam is een reactie aan een volgend Kabinet over te laten (Kamerstukken II 2016–2017 29 279, nr. 382).

De motie van het lid De Graaf c.s.; Verzoekt de regering de voorbereiding van de in de voorgaande overweging bedoelde operatie ter hand te nemen (om het beheer van de politie bij de volgende kabinetsformatie terug te brengen naar het Ministerie van BZK)

Kamerdebat 13-10-2015

Algemene Politieke Beschouwingen Eerste Kamer

Een besluit hierover wordt overgelaten aan een volgend Kabinet.

De motie van het lid De Caluwé; Verzoekt de regering in 2017 in ieder geval één publiek authenticatiemiddel te introduceren.

Kamerdebat 08-12-2015

VAO Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Taverne c.s.; Verzoekt de regering als het gaat om de informatieverstrekking aan de Tweede Kamer het volgende:

• de Kamer te informeren over nieuwe elementen die eventueel aan het oorspronkelijke voorstel worden toegevoegd;

• de Kamer te informeren zodra het onderhandelingsproces zich in een richting ontwikkelt die substantieel afwijkt van de met de Kamer nog overeen te komen inzet van de Nederlandse regering;

• de Kamer te informeren over alle onderdelen van het voorstel waarop zich een duidelijke meerderheid begint af te tekenen in de Raad, bijvoorbeeld in de vorm van een politiek akkoord of een gemeenschappelijke benadering;

• de Kamer te informeren zodra stemming in de Raad aan de orde is over een «concept-gemeenschappelijk standpunt» en dit vooraf ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.

Kamerdebat 17-12-2015

Herziening Europese Verkiezingsakte (34 166, nr. 23)

De besprekingen over de Europese Kiesakte zijn nog gaande. De Tweede Kamer is bij brief van 28 april 2016 (Kamerstukken II 2015–2016 34 361, nr. 9) en bij brief van 6 oktober 2016 (Kamerstukken II 2016–2017 34 361, nr. 10) geïnformeerd over de voortgang van de besprekingen.

De motie van het lid Koşer Kaya c.s.; Verzoekt de regering zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee jaar, te eindigen met de verstrekking van persoonsgegevens aan genootschappen op geestelijke grondslag, al dan niet via SILA.

Kamerdebat 08-12-2015

Basisregistratie personen (BRP) en paspoorten en reisdocumenten (AO d.d. 26/11)

Conform het verzoek van de Kamer om geen onomkeerbare stappen te zetten betreffende het SILA-dossier heeft de Minister besloten het wetgevingsproces tot beëindiging van de verstrekking van persoonsgegevens uit de Basisregistratie personen aan te houden.

De motie van het lid Tellegen c.s.; Spreekt uit dat het wenselijk is dat de modernisering van de wetgeving rond de vervolging van ambtsdelicten met grote spoed ter hand wordt genomen en uiterlijk voor 1 januari 2017 tot een wetsvoorstel leidt; Verzoekt het presidium, daartoe in overleg met de regering en de Eerste Kamer tot een voorbereidingstraject te komen

Kamerdebat 28-01-2016

Debat over het verslag van de commissie van onderzoek

De Minister van VenJ heeft, mede namens de Minister van BZK, de Tweede Kamer op 13 juli 2017 een brief gestuurd. Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gezonden.

De motie van het lid Sjoerdsma; Verzoekt de regering om actief voorlichting te geven aan bestuursorganen omtrent de werking van de Wet open overheid en waar nodig opleidingen te faciliteren voor personen bij deze organen die belast zijn met de uitvoering van deze wet

Kamerdebat 13-04-2016

Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33 328)

De uitvoering van de motie zal worden uitgevoerd, zodra het initiatiefwetsvoorstel open overheid wet geworden is. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van de leden Oosenbrug en Bruins; Verzoekt de regering er in ieder geval zorg voor te dragen dat twee of meer bestuursorganen binnen een jaar na aanvaarding van de Wet open overheid met een informatieregister gaan experimenteren, en daarbij de doeltreffendheid en kosten van reeds ingevoerde informatieregisters bij deze koplopers te evalueren; Verzoekt de regering het informatieregister uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet open overheid in werking te laten treden.

Kamerdebat 13-04-2016

Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33 328)

De uitvoering van de motie zal worden uitgevoerd, zodra het initiatiefwetsvoorstel open overheid wet geworden is. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Veldman c.s.; Verzoekt de regering middels een aanpassing van artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet, of op andere wijze te bewerkstellingen dat een gemeentelijke belasting cq. heffing ten behoeve van een algemene voorziening zoals het riool of de inzameling van afvalstoffen niet afhankelijk mag worden gesteld van het eigendom van een aangesloten object, maar via het aangesloten zijn op de voorziening geregeld moet worden.

Kamerdebat 01-07-2015

Plenair debat wetsvoorstel Omgevingswet

Op 19 september 2016 is een initiatiefwetsvoorstel (34 542) door de heer Veldman aangeboden aan de Tweede Kamer. De termijn voor behandeling is nog niet bekend.

De motie van de leden De Caluwé en Fokke; Verzoekt de regering, een nadere afweging over de resterende vraag-stukken van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Stedelijke Vernieuwing te maken bij de volledige herijking van het Gemeentefonds waar de Tweede Kamer in november 2015 bij motie-Veldman de regering om heeft gevraagd.

Kamerdebat 30-11-2016

Begroting Binnenlandse Zaken (34 550-VII) incl. Gemeentefonds (34 550-B), Provinciefonds (34 550-C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (34 550-IIB)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van de leden De Caluwé en Koşer Kaya; Verzoekt de regering, uit te zoeken binnen welke termijn en met welk budget gerealiseerd kan worden dat alle gebruikers de regie krijgen over hun gegevens, zodanig dat:

• zij inzage krijgen in welke functionaris welke gegevens heeft ingezien dan wel gebruikt of aan een ander verstrekt heeft;

• zij de mogelijkheid hebben zelf instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonlijke gegevens automatisch kan worden verstrekt.

Kamerdebat 30-11-2016

Begroting Binnenlandse Zaken (34 550-VII) incl. Gemeentefonds (34 550-B), Provinciefonds (34 550-C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (34 550-IIB)

De motie is controversieel verklaard. De gevraagde informatie kan naar verwachting in het najaar 2017 naar de Tweede Kamer worden gezonden.

De motie van de leden Oosenbrug, Voortman en Van Raak; Verzoekt de regering om, te komen met een visiedocument dat ingaat op de vraag of en hoe broncode van in eigen opdracht ontwikkelde software ter beschikking kan worden gesteld als opensourcesoftware.

Kamerdebat 30-11-2016

Begroting Binnenlandse Zaken (34 550-VII) incl. Gemeentefonds (34 550-B), Provinciefonds (34 550-C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (34 550-IIB)

Het onderwerp is controversieel verklaard en zal om die reden door een nieuw Kabinet worden verzonden aan de Tweede Kamer.

De motie van het lid Voortman; Verzoekt de regering, op korte termijn een uitgebreide reactie te geven op dit rapport, en de diverse adviezen in het rapport over de waarborgen van mensenrechten waar mogelijk in beleid om te zetten.

Kamerdebat 30-11-2016

Begroting Binnenlandse Zaken (34 550-VII) incl. Gemeentefonds (34 550-B), Provinciefonds (34 550-C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (34 550-IIB)

De reactie op de motie-Voortman wordt betrokken bij de reactie op de 203 UPR-aanbevelingen die de Tweede Kamer in het najaar 2017 zal ontvangen.

De motie van de leden Veldman en Fokke; Verzoekt de regering, ten behoeve van de vervolgfase van de drie decentralisaties een onafhankelijke derde aan te wijzen die tot taak heeft om bij de transformatie in het sociaal domein een vinger aan de pols te houden, zijn bevindingen bij gemeenten aan de orde te stellen en het kabinet hierover te rapporteren;verzoekt de regering voorts, deze rapportages aan de Kamer te zenden.

Kamerdebat 22-12-2016

VAO Sociaal Domein

De uitvoering van de motie zal worden meegenomen bij de nadere invulling van het programma sociaal domein en is daarmee aan een nieuw Kabinet.

De motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering om, bij de evaluatie van de wet nadrukkelijk de effecten op het vestigingsklimaat in Nederland te onderzoeken.

Kamerdebat 08-02-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Recourt; Verzoekt de regering, het verzoek van de Kamer aan de CTIVD over te brengen om binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet te rapporteren over hoe de bewaartermijn van drie jaar zich verhoudt tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waarbij wordt betrokken de vraag of de interceptie van gegevens zo gericht mogelijk is geschied en of de bewaartermijn en de bewaarde gegevens nodig zijn voor een goede taakuitvoering van de diensten.

Kamerdebat 08-02-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Schouten; Verzoekt de regering, de CTIVD te vragen onderzoek te doen naar dergelijke risico’s bij de uitwisseling van data met buitenlandse diensten, de mate waarin dergelijke data wordt verkregen en de wijze waarop de diensten met deze data omgaan en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Kamerdebat 08-02-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Schouten; Verzoekt de regering, een internationaal vergelijkend onderzoek te doen, specifiek naar de vormgeving van de parlementaire controle van het werk van de diensten, en daarbij mogelijke modellen voor versterking van de Nederlandse parlementaire controle op het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te onderscheiden en de resultaten aan de Tweede Kamer te zenden.

Kamerdebat 08-02-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van de leden Veldman en Fokke; Verzoekt de regering om, in overleg met onder andere het Interprovinciaal Overleg en conform het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen, binnen twee jaar met een plan van aanpak te komen gericht op het binnen drie jaar herzien van de grondslagen van het Provinciefonds.

Kamerdebat 25-01-2017

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds (34 568)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Aukje de Vries; Verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om voor eind 2017 de onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging weg te werken; Verzoekt de regering tevens, te verkennen wat er nodig is voor een goede toekomstbestendige informatiebeveiliging bij de overheden en de daaraan gelieerde instellingen, op het gebied van organisatie, rol en mandaat van de coördinerend Minister, personeel, maatregelen, maar ook aanpassing van het afsprakenkader op basis van ontwikkelingen en bedreigingen, en de Tweede Kamer hierover voor eind 2017 te informeren.

Kamerdebat 31-05-2017

Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2017 geïnformeerd.

De motie van de leden Bruins Slot en Bisschop; Verzoekt de regering, de Kiesraad een wettelijke basis te geven in de Kieswet om de verzameling van de processen-verbaal van de verkiezingsuitslag, zowel analoog als digitaal, bij de stembureaus mogelijk te maken.

Kamerdebat 20-06-2017

Evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing

De motie wordt betrokken bij het in de brief van 30 juni 2017 aangekondigde wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet in verband met het openbaar maken van de processen-verbaal van de stembureaus (Kamerstukken II 2016–2017 31 142, nr. 71).

De motie van de leden Bruins Slot en van Engelshoven; Verzoekt de regering om, samen met de Kiesraad, op basis van ieders deskundigheid, te bezien of de OSV voor langere termijn voldoende betrouwbaar en veilig is of dat er alternatieven ontwikkeld moeten worden, en de Tweede Kamer hierover voor de begroting te informeren.

Kamerdebat 20-06-2017

Evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Öztürk; Verzoekt de regering om, alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat ieder stembureaulid een training volgt voor zijn of haar benoeming.

Kamerdebat 20-06-2017

Evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing

In overleg met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken wordt bezien hoe bereikt kan worden dat ieder stembureaulid een training volgt.

De motie van de leden Van Raak en Bruins Slot; Verzoekt de regering, in goed overleg met de VNG er zorg voor te dragen dat bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van maart 2018 in elke gemeente voldoende stembureaus worden ingericht, medewerkers van stembureaus altijd voldoende worden getraind en bij het tellen altijd de voorgeschreven controles worden uitgevoerd.

Kamerdebat 20-06-2017

Evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing

In overleg met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken wordt bezien hoe bereikt kan worden dat voldoende stembureaus worden ingericht, ieder stembureaulid een training volgt en bij het tellen de voorgeschreven controles worden uitgevoerd.

De motie van het lid Öztürk; Verzoekt de regering, er bij gemeenten op aan te dringen om uitslagen van verkiezingen op alle relevante niveaus te publiceren en te bezien of het Ministerie hierbij kan ondersteunen.

Kamerdebat 20-06-2017

Evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing

Er wordt een voorstel tot wijziging van de Kieswet ingediend zodat de processen-verbaal van de stembureaus en de opgave met de totaaltelling van de gemeenten openbaar gemaakt kunnen worden. (Kamerstukken II 2016–207 31 142, nr. 71)

De motie van het lid van Engelshoven; Verzoekt de regering actief te bevorderen dat mensen met 2-staps identificatie inloggen binnen het eID-stelsel.

Kamerdebat 21-06-2017

Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Binnenlandse Zaken 2016

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Öztürk; Verzoekt de regering om, in gesprek met gemeenten te bewerkstelligen dat de werking van ADV’s op deze onderdelen verbetert en te bezien wat de rijksoverheid hierin kan betekenen.

Kamerdebat 05-07-2017

VAO Discriminatie

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Öztürk; Verzoekt de regering om, met grote inzet op blijvende wijze te werk te gaan in het creëren van bewustzijn over wat discriminatie is.

Kamerdebat 05-07-2017

VAO Discriminatie

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van de leden Öztürk en van den Hul; Verzoekt de regering om, in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te zoeken naar een alternatieve financieringssystematiek die ADV’s in staat stelt hun eigen organisatie en werkwijze vorm te geven, en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 05-07-2017

VAO Discriminatie

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid van den Hul; Verzoekt de regering, tijdig voor het inzenden van de reactie op de aanbevelingen aan de VN, een conceptreactie op de aanbevelingen van de VN aan de Tweede Kamer te sturen zodat de Kamer hier nog op kan reageren voor het insturen van de reactie aan de VN.

Kamerdebat 05-07-2017

VAO Discriminatie

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Yesilgöz-Zegerius; Verzoekt de regering om, voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken 2018 de Tweede Kamer een overzicht beschikbaar te stellen van de invulling van de ADV’s door de gemeenten;Verzoekt de regering tevens, de eerstvolgende registratie van ADV’s te uniformeren;Verzoekt de regering voorts om, voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken 2018 de Kamer een overzicht te zenden van de overige beschikbare antidiscriminatiemeldpunten zowel aangestuurd door de overheid als door maatschappelijke organisaties.

Kamerdebat 05-07-2017

VAO Discriminatie

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Middendorp; Verzoekt de regering tijdens de periode van bezinning hoe op een ordentelijke wijze het beëindigen van de operatie BRP te onderzoeken, en de mogelijkheid van het verder ontwikkelen van de GBA-Verstrekkingsvoorziening daarbij te betrekken, voor zover nodig voor een goede basisregistratie personen;Verzoekt de regering tevens zodanig over dit onderzoek naar het «volledig stoppen met de operatie BRP» te rapporteren, dat deze optie financieel en juridisch afgewogen kan worden;Verzoekt de regering voorts de uitkomsten van de periode van bezinning uiterlijk 15 september naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 06-07-2017

VAO Basisregistratie Personen en Programma eID

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de regering, de Tweede Kamer uiterlijk september dit jaar een uitgebreid en helder feitenrelaas te verstrekken waarin ten minste helder uiteen wordt gezet wie op welk moment over welke informatie over de voortgang van het project oBRP beschikte, wanneer duidelijk was dat planning niet werd gehaald en het budget werd overschreden, wanneer bleek dat eerdere informatie niet juist was en wat de oorzaak van dit alles was.

Kamerdebat 06-07-2017

VAO Basisregistratie Personen en Programma eID

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Bruins Slot; Verzoekt de regering een raming van kosten en baten op te stellen op basis van de voorgestelde beleidswijziging, met de beoogde verdeling tussen Rijk en private partijen, en de Tweede Kamer daarover vóór 1 maart 2018 te informeren.

Kamerdebat 06-07-2017

VAO Basisregistratie Personen en Programma eID

De Tweede Kamer wordt voor 1 maart 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid van Raak; Verzoekt de regering in de komende bezinningsperiode ook te bekijken of en hoe (een deel van) dit geld kan worden teruggehaald.

Kamerdebat 06-07-2017

VAO Basisregistratie Personen en Programma eID

De Tweede Kamer wordt in najaar 2017 geïnformeerd.

A.2 Uitgevoerde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van de leden Van Oosten en Recourt; Verzoekt de regering scherp te monitoren dat bij aanwijzing van vertrouwensfuncties buiten de overheid heel kritisch nut en noodzaak worden overwogen en binnen twee jaar de Kamer te informeren welke afname in het aantal vertrouwensfuncties c.q. -onderzoeken door inzet van scherp aanwijsbeleid door de vakministers is bewerkstelligd.

Kamerdebat 08-10-2014

Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen (33 673)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 30 977 nr. 147).

De motie van het lid Van Dam; Verzoekt de regering uit te werken hoe op verschillende beleidsterreinen het uit- en overdragen van die gedeelde waarden en het versterken van de onderlinge verbondenheid in de samenleving in het beleid kunnen worden opgenomen of versterkt.

Kamerdebat 02-07-2015

Notitie antidemocratische groeperingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 januari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 29 279, nr. 371).

De motie van het lid Voortman: Verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de problemen die de regering heeft bij de facultatieve protocollen en welke weg zij bewandelt om tot oplossingen te komen.

Kamerdebat 09-09-2015

Nationaal Actieplan Mensenrechten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 V, nr. 59).

De motie van de leden Veldman en Wolbert; Verzoekt de regering in samenspraak met de bestuurlijke koepels VNG en IPO te komen tot een fundamentele herziening van de financiële grondslagen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds, gericht op een vereenvoudiging van het systeem, en daarbij te onderzoeken hoe verschillen in economische groei tussen de diverse regio's in Nederland kunnen worden gefaciliteerd.

Kamerdebat 18-11-2015

Begrotingsbehandeling BZK 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 B, nr. 22).

De motie van het lid Veldman c.s.; Verzoekt de regering zo snel als mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen dat de precariobelasting afschaft, met daarbij een ruime overgangsperiode zodat de decentrale overheden die deze belasting heffen de mogelijke inkomstenderving geleidelijk kunnen opvangen.

Kamerdebat 18-11-2015

Begrotingsbehandeling BZK 2016

De motie is afgedaan. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2015–2016 34 508, nr. 2).

De motie van de leden Veldman en Oosenbrug; Verzoekt de regering een gemeenschappelijk normenkader op te stellen dat door alle overheidsinstellingen wordt gehanteerd, zodat niet elke instelling een eigen methode ontwikkelt.

Kamerdebat 18-11-2015

Begrotingsbehandeling BZK 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 32 802, nr. 26).

De motie van het lid Wolbert; Verzoekt de regering om met de VNG samen een krachtig actieplan op te stellen, met daarin uitgewerkt ten minste:

• een onderzoek naar de positie van raadsleden, waarin oog is voor de vraag of tijdsbesteding, de werkdruk, de verantwoordelijkheid en de beloning van raadsleden nog met elkaar in balans zijn;

• basis- en specialistische programma's voor bijscholing en deskundigheidsbevordering waar elk raadslid in Nederland expliciet voor wordt uitgenodigd;

• een verdere uitwerking van raadslidvriendelijk personeelsbeleid, bijvoorbeeld door flexibele werktijden voor raadsleden; en de Kamer daar vóór de zomer 2016 over te berichten.

Kamerdebat 18-11-2015

Begrotingsbehandeling BZK 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 VII, nr. 66).

De motie van de leden Oosenbrug en Veldman; Verzoekt de regering om met de VNG in overleg te treden met als doel het toepassen door gemeenten van open standaarden te verbeteren, en de Kamer in het voorjaar over de uitkomst nader te berichten.

Kamerdebat 18-11-2015

Begrotingsbehandeling BZK 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 32 802, nr. 27).

De motie van het lid Koşer Kaya c.s.; Verzoekt de regering zorg te dragen voor een betere, aanvragervriendelijkere, omgang met WOB-verzoeken die ertoe leidt dat het aantal bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten naar aanleiding van WOB-verzoeken binnen vijf jaar met 50% afneemt.

Kamerdebat 18-11-2015

Begrotingsbehandeling BZK 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 32 802, nr. 21).

De motie van het lid De Caluwé; Verzoekt de regering voor het kerstreces een uniform toelatingsstelsel op hoofdlijnen te benoemen waaraan alle digitale authenticatiemiddelen moeten voldoen en dit per brief aan de Kamer te sturen; dit stelsel dient te bestaan uit:

• een eenduidig en overkoepelend certificeringsstelsel met criteria op het gebied van veiligheid, governance en privacy voor alle authenticatiemiddelen;

• een eenduidige wijze van monitoring en evaluatie voor al deze authenticatiemiddelen; Verzoekt de regering voorts voor de zomer van 2016, bij het vaststellen van de go/no go voor de uitgevoerde pilots, het gehele stelsel uitgewerkt te hebben.

Kamerdebat 08-12-2015

VAO Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 26 643, nr. 419).

De motie van het lid De Caluwé; Verzoekt de regering aan het begin van de pilots een BIT-toets te laten uitvoeren naar de organisatorische, bestuurlijke en technische haalbaarheid van het publieke middel; Verzoekt de regering voorts deze toets uiterlijk eind maart af te ronden en de Kamer daarover zo snel mogelijk daarna te informeren.

Kamerdebat 08-12-2015

VAO Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 26 643, nr. 414).

De motie van het lid Duthler c.s.; Spreekt als haar mening uit dat het wenselijk is in overleg met de Tweede Kamer te komen tot een verzoek aan de regering tot het instellen van een Staatscommissie die een antwoord geeft op de vraag of het parlementair stelsel gelet op genoemde overwegingen voldoende toekomstbestendig is en zo nodig voorstellen doet voor aanpassingen, en spreekt tevens uit dat een Staatscommissie kan worden begeleid door een uit beide Kamers samengestelde begeleidingsgroep, onder waarborging van de onafhankelijkheid van de Staatscommissie.

Kamerdebat 19-01-2016

Debat over een eventueel in te stellen Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 6 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 34 430, nr. C).

De motie van het lid Bikker c.s.; Verzoekt de regering spoedig vorm te geven aan een aanvulling op het wetsvoorstel, zodat degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht en melding doet van een vermoeden van een misstand eveneens wettelijk beschermd wordt tegen benadeling.

Kamerdebat 01-03-2016

Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 3 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 33 258, nr. N).

De motie van de leden Tellegen en Recourt; Verzoekt de regering, zodra duidelijk is dat de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet voor 1 januari 2017 in werking zal treden, gemotiveerd in een brief aan de Tweede Kamer aan te geven of zij voornemens is de tijdelijke regeling inzake de toetsing van lasten aangaande verschoningsgerechtigden van AIVD en MIVD voorafgaand aan de uitvoering van de last, te handhaven of voornemens is dit in aparte wetgeving vorm te geven.

Kamerdebat 08-03-2016

VAO IVD-aangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 oktober 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 30 977, nr. 146).

De motie van de leden Amhaouch en Bisschop; Verzoekt de regering, als voorzitter van de Counter Terrorism Group (CTG) in nauw overleg met Europol en andere relevante partijen te bezien hoe de samenwerking en de informatievoorziening kunnen worden versterkt aan de hand van concrete doelstellingen, en de Kamer daarover voor 1 mei te informeren.

Kamerdebat 08-03-2016

VAO IVD-aangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 27 925, nr. 595).

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering deze problematiek (de Algemene Rekenkamer heeft problemen geconstateerd bij het vaststellen van de rechtmatigheid van uitgaven in het gemeentelijke sociaal domein) te analyseren en afhankelijk van de uitkomst daarvan te bepalen óf en wel.ke aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk is

Kamerdebat 26-05-2016

Verantwoordingsdebat

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 477, nr. 9).

De motie van het lid Veldman c.s.; Verzoekt de regering, in samenspraak met andere overheden (als ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen) een actieplan op te stellen om de informatiehuishouding van overheden op orde te brengen.

Kamerdebat 02-06-2016

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 maart 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 29 362, nr. 260).

De motie van de leden Marcouch en van Miltenburg; Verzoekt de regering, beleid te ontwikkelen voor etnische diversiteit en jaarlijks in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk in te gaan op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het diversiteitsbeleid en daarbij de in-, door- en uitstroom per ministerie te vermelden.

Kamerdebat 09-06-2016000

VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 mei 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 31 490, nr. 223).

De motie van de leden van Miltenburg en Marcouch; Verzoekt de regering, in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, teneinde te komen tot een voor burgers betere toegankelijkheid tot antidiscriminatievoorzieningen, tot het vergroten van de bekendheid van deze voorzieningen in de gemeenten, alsmede te komen tot het regelmatig in de gemeente bespreken van het antidiscriminatiebeleid en zo nodig actualiseren.

Kamerdebat 09-06-2016

VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De motie van de leden Marcouch en Koşer Kaya; Verzoekt de regering, de Kamer voor het zomerreces te informeren over wat er op dit moment wordt gedaan om etnisch profileren te bestrijden; Verzoekt de regering voorts, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 oktober, op basis van ervaringen in het buitenland in beeld te brengen wat het gebruik van een stopformulier bij de politie zou kunnen bijdragen aan de bestrijding van etnisch profileren en welke effecten het gebruik van een stopformulier op de dagelijkse werkzaamheden en de administratieve lasten van politieagenten heeft.

Kamerdebat 09-06-2016

VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De motie het lid Marcouch; Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de bestaande app van de politie burgers informatie verschaft over staande houden en burgers de gelegenheid biedt om op toegankelijke wijze een klacht in te dienen als zij onjuist bejegend zouden zijn door de politie.

Kamerdebat 09-06-2016

Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De motie van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s.; Besluit de Afdeling advisering te verzoeken om voorlichting over de strekking en inhoud van voornoemd amendement.

Kamerdebat 07-06-2016

Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe (27 570-(R1672).

Afgedaan. De voorlichting is inmiddels uitgebracht (Kamerstukken II 2016–2017 27 570 (R 1672), nr. 20).

De motie van het lid Oosenbrug; Verzoekt de regering om, het gebruik van open standaarden te verplichten bij wet; Verzoekt de regering, alle kennis over open source software waarover de overheid beschikt ter beschikking te stellen via bestaande structuren.

Kamerdebat 04-10-2016

VAO Actieplan open overheid 2016–2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 448).

De motie van de leden van Toorenburg en Tellegen; Verzoekt de regering, deze wetten zo spoedig mogelijk na het herfstreces en in elk geval ruim voor het kerstreces aan de Kamer te zenden, zodat de Kamer deze als prioritair kan behandelen.

Kamerdebat 12-10-2016

Debat over het bericht dat Schiphol mogelijk doelwit was van een terroristische aanslag.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 oktober 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 588, nr. 3).

De motie van het lid Merkies verzoekt de regering, te reflecteren op de juridische behandeling van dergelijke klokkenluiders en te bezien of hierin verbeteringen mogelijk zijn; Verzoekt de regering tevens, het gesprek hierover aan te gaan in EU-verband,

Kamerdebat 21-06-2016

Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 oktober 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 33 258, nr. 33).

De motie van het lid Amhaouch; Verzoekt de regering, maatregelen te nemen om te zorgen voor veilig en betrouwbaar gebruik van DigiD en de Kamer daarover voor 1 februari 2017 te informeren.

Kamerdebat 30-11-2016

Begroting Binnenlandse Zaken (34 550-VII) incl. Gemeentefonds (34 550-B), Provinciefonds (34 550-C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (34 550-IIB).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 437).

De motie van de leden Fokke, Koşer Kaya, De Caluwé en Voortman; Verzoekt de regering, te inventariseren welke wensen er vanuit de lokale democratie leven ten aanzien van experimenten met democratische vernieuwing en te bezien of belemmeringen voor die experimenten weggenomen kunnen worden.

Kamerdebat 30-11-2016 Begroting Binnenlandse Zaken (34 550-VII) incl. Gemeentefonds (34 550-B), Provinciefonds (34 550-C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (34 550-IIB)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 maart 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 VII, nr. 46).

De motie van de leden Fokke, Koşer Kaya, De Caluwé, Voortman en Van Raak; Verzoekt de regering, met een actieplan te komen om jongeren nog meer bij de politiek te betrekken en daarbij gebruik te maken van de goede initiatieven die er al zijn zoals ProDemos, studentenparlement en het Model European parlement.

Kamerdebat 30-11-2016 Begroting Binnenlandse Zaken (34 550-VII) incl. Gemeentefonds (34 550-B), Provinciefonds (34 550-C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (34 550-IIB)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 april 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 VII, nr. 47).

De motie van de leden Oosenbrug, Voortman en Van Raak; Verzoekt de regering, in de praktijk goed werkende aanpakken en handreikingen op het gebied van privacybescherming bij de gemeenten onder de aandacht te brengen.

Kamerdebat 30-11-2016

Begroting Binnenlandse Zaken (34 550-VII) incl. Gemeentefonds (34 550-B), Provinciefonds (34 550-C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (34 550-IIB)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 448).

De motie van het lid Amhaouch; Verzoekt de regering, voorstellen te doen om buitenlandse financiering van politieke partijen en politieke campagnes, waaronder referenda, te beperken.

Kamerdebat 22-12-2016

VAO Evaluatie uitwerking raadgevend referendum

Afgedaan. de Tweede Kamer is op 8 mei 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 32 752, nr. 48).

De motie van de leden Voortman en Recourt; Verzoekt de regering, internetconsultaties begrijpelijker, beter leesbaar en beter vindbaar te maken, meer middelen aan te wenden om individuele burgers bekend te maken met lopende internetconsultaties en voortaan ook bij belangrijke nadere regelgeving internetconsultaties te houden.

Kamerdebat 23-01-2017 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug «lobby in daglicht: luisteren en laten zien».

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

De motie van het lid Amhaouch; Verzoekt het presidium, het huidige beleid voor de toekenning van lobbypassen te evalueren en de Kamer daarover te informeren vóór de behandeling van de Raming voor 2018.

Kamerdebat 23-01-2017 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug «lobby in daglicht: luisteren en laten zien».

Afgedaan. Het gaat bij deze motie om een interne aangelegenheid van de Tweede Kamer. De griffie moet deze motie doorgeleiden naar het presidium, die de motie moet uitvoeren. BZK heeft hierbij geen betrokkenheid.

De motie van het lid Koşer Kaya; Verzoekt de regering om, naar voorbeeld van de «green paper»-praktijk van de Europese Commissie, relevante feiten en meningen over bepaalde onderwerpen te verzamelen door discussiedocumenten met mogelijke voorstellen voor beleid of discussievragen die open zijn ter consultatie te brengen

Kamerdebat 23-01-2017 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug «lobby in daglicht: luisteren en laten zien».

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

De motie van de leden Recourt en Voortman; Verzoekt de regering, voorafgaand aan elke wet en groot beleidsonderwerp een dergelijke impactanalyse te maken en op basis hiervan een brede groep mensen aantoonbaar, actief uit te nodigen om mee te praten; Verzoekt de regering voorts, openbaar te maken in welke fase een groot beleidsonderwerp en wetgeving zich bevinden en hoe mensen een actieve bijdrage hieraan kunnen leveren en zich hierover te verantwoorden in de lobbyparagraaf.

Kamerdebat 23-01-2017 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug «lobby in daglicht: luisteren en laten zien».

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

De motie van de leden Recourt en Voortman; Verzoekt de regering, een analyse te maken, gevolgd door een breed gedragen voorstel over de omgang met belangenbehartigers, zodat de toegang tot de ministers en hun ambtelijk apparaat gelijkwaardiger en breder wordt; Verzoekt de regering tevens, een jaarlijkse effectmonitor uit te voeren.

Kamerdebat 23-01-2017 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug «lobby in daglicht: luisteren en laten zien».

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

De motie van de leden Recourt en Voortman; Verzoekt de regering, bij elke wet en groot beleidsonderwerp een lobbyparagraaf toe te voegen waarin de regering zich verantwoordt over de gemaakte impactanalyse, de ingebrachte belangen en de gemaakte afweging in algemeen belang.

Kamerdebat 23-01-2017 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug «lobby in daglicht: luisteren en laten zien».

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

De motie van het lid Schouten; Verzoekt de regering, bij de Voorjaarsnota met een concreet voorstel te komen voor extra middelen voor de CTIVD en de TIB, teneinde hen in staat te stellen hun nieuwe taken optimaal uit te voeren.

Kamerdebat 08-02-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (34 588)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 mei 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 588, nr. 67).

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt toe over 3 jaar (in 2016) weer een Metamonitor uit te voeren, waarbij gegevens uit de sectoren centraal komen te staan, aangevuld met gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Brief d.d. 12 december 2013 «Aanbieding Rapport Metamonitor Veilige Publieke Taak 2013»

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De initiatiefnemers zeggen de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Graaf (D66) en Bikker (ChristenUnie), toe dat de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders in zowel de advies- als de onderzoeksfase geen rol heeft op het niveau van een individuele casus en daarbij ook niet betrokken wordt door de andere bestuurders (T02232).

Kamerdebat 09-02-2016

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34 105)

Op 7 juni 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de VKC Binnenlandse zaken en het bestuur van het HvK (op verzoek van de VKC). De VKC heeft gevraagd naar de scheiding tussen advies en onderzoek en verzocht het bestuur van het HvK een brief te sturen hoe e.e.a. in de praktijk functioneert.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat een op basis van de consultatie aangepast wetsvoorstel van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de eerste helft van 2017, aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Brief d.d. 15 december 2016 inzake voortgangsrapportage Digitaal 2017

Het voorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd.

De Minister zegt toe het programma Veilige Publieke taak in 2017 te evalueren.

Kamerdebat 01-06-2016

Veilige Publieke Taak

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten met betrekking tot de uitvraag van de markt op grond van de specificaties voor de stemprinter en stemmenteller.

Brief d.d. 28 april 2016 inzake Specificaties voor stemprinter en stemmenteller

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe beschikbaar te zijn om met provincies in overleg te gaan en zodra er nieuws is, dit te melden aan de Tweede Kamer.

Kamerdebat 09-05-2017

Mondelinge vraag van het lid Van Bruin Slot (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Brabantse burgemeesters: ambtenaren vaker geïntimideerd» (Nrc.nl, 5 mei 2017)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (op of voor 15 september a.s.) dat de Tweede Kamer informatie ontvangt over het ordentelijk stoppen van de BRP en de verdere actie ten aanzien van de GBA. Ook volgt er in dezelfde brief informatie over openbaarmaking van het beschikbare materiaal. De brief zal ook een feitenrelaas bevatten en informatie over de aanbesteding. Er komt mogelijk een eerder bericht voor 15 september indien er een meningsverschil met de bestuurlijke partners blijkt te zijn (VNG). In de brief worden we ook nader geïnformeerd over het intellectueel eigendom en de werking van de Archiefwet. Zo mogelijk wordt de reactie van onderzoeksbureau Gartner opgenomen en wordt er inzicht gegeven in de kosten.

Kamerdebat 05-07-2017 Basisregistratie Personen (Brp) en programma eID

De Tweede Kamer wordt (uiterlijk) in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt op verzoek van de VVD toe in het voorjaar 2017 te komen met een integrale voortgangsbrief over de besproken onderwerpen in dit AO (stand van zaken van het overlegstelsel).

Kamerdebat 09-11-2016

Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO-pensioenen)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in september 2017 een afschrift te sturen van de reactie van het Koninkrijk op de UPR-aanbevelingen.

Brief d.d. 19 juni 2017 inzake uitkomsten mondelinge behandeling UPR-rapportage in de VN-Mensenrechtenraad

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe als onderdeel in de evaluatie van de wet mee te nemen in hoeverre de toezichthouders sectorspecifieke instructies en meetlatten, eventueel onder een andere benaming, alsnog toepassen.

Kamerdebat 14-09-2011

Wet revitalisering generiek toezicht (32 389)

De evaluatie van de Wet RGT loopt. Naar verwachting kan de evaluatie eind 2017 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, naar aanleiding van de motie Van Engelshoven betreffende gecertificeerde instellingen, dat er onderzoek gaande is van VWS/VenJ, dat uiterlijk 1 juli 2017 is afgerond is en hoe binnen dat regime te handelen. De Minister bevordert dat snel conclusies over het onderzoeksrapport worden getrokken, en dat de Kamer snel bericht wordt.

Kamerdebat 08-06-2017

Sociaal Domein

De Tweede Kamer wordt medio oktober 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe om in het najaar een nadere toelichting en stand van zaken te geven van het traject betrekking tot «gemeenschappelijke taal in het sociaal domein». Dit zal in of in samenhang met de overall rapportage sociaal domein zijn. De Minister zal in de overall rapportage ook een toelichting geven op de outcome monitoring.

Kamerdebat 31-05-2017

Sociaal Domein

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe om bij de jaarlijkse voortgang van het programma sociaal domein aan de Tweede Kamer ook te vermelden wat de «startpunten» zijn van de transformatie thema’s die in het programma worden opgepakt. Dit om ook te zien of het programma voortgang boekt op die thema’s.

Kamerdebat 31-05-2017

Sociaal Domein

De Tweede Kamer zal voor Kerstreces 2017 worden geïnformeerd.

De Minister van Financiën zegt namens de Minister van BZK de Tweede Kamer toe, met de vakbonden te overleggen om art. 49xx van de ARAR (remplaçantenregeling) zodanig aan te passen dat duidelijker wordt dat deze is bedoeld voor individuele casuïstiek, niet voor collectieve regelingen. De Minister van BZK zal de Kamer daarover schriftelijk informeren.

Kamerdebat 31-05-2017 Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd nadat er een definitief akkoord met de bonden gesloten is.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren zodra de gemeente Den Haag heeft bericht hoeveel personen gevolg hebben gegeven aan het verzoek om opgenomen te worden in de permanente registratie om te stemmen vanuit het buitenland.

Brief d.d. 19 juni 2017 inzake evaluatie Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe in de evaluatie in 2017 van de zogenaamde Dijkstalwetgeving uit 2010 over de rechtspositie van politieke ambtsdragers de vraag van het lid Fokke of het gerechtvaardigd is dat politieke ambtsdragers geen sollicitatieplicht kennen gedurende de eerste drie maanden na hun aftreden mee te nemen.

Kamerdebat 25-05-2016

Rechtspositie politieke ambtsdragers

De Eerste en Tweede Kamer worden na Herfstreces 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe bij de evaluatie Dijkstalwetgeving ten behoeve van het oordeel van de Tweede Kamer een voorstel te doen voor een permanente Adviescommissie die gevraagd en ongevraagd advies kan geven over rechtspositionele aangelegenheden die de politieke ambtsdragers betreffen, zodat de Kamer in staat wordt gesteld goede, weloverwogen en onderbouwde beslissingen te nemen.

Kamerdebat 25-05-2016

Rechtspositie politieke ambtsdragers

De Eerste en Tweede Kamer worden na Herfstreces 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe op voorstel van het lid Bisschop de doorgevoerde rechtspositionele wijzigingen van de afgelopen jaren (toen de visie er nog niet was) tegen het toetsingskader van de visie aan te houden om te bezien of deze, gezien deze visie, ook bij nadere beschouwing redelijk en billijk zijn te achten, en in 2017 in het kader van de evaluatie de Tweede Kamer te informeren.

Kamerdebat 25-05-2016

Rechtspositie politieke ambtsdragers

De Eerste en Tweede Kamer worden na Herfstreces 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren of de door het lid Koşer Kaya voorgestelde optie van de invoering van een «defined contribution regeling» in de Appa het mogelijk maakt om de fondsvorming Appa eerder dan 2021 door te voeren.

Kamerdebat 25-05-2016

Rechtspositie politieke ambtsdragers

De Eerste en Tweede Kamer worden na Herfstreces 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer een integrale evaluatie in 2016 toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen, van de effecten van de eerdere wijzigingen van de Appa-uitkeringsaanspraken uit 2010 (verkorting uitkeringsduur en invoering sollicitatieplicht) voor alle Appa-gerechtigden (T01602).

Kamerdebat 11-09-2012

Wet aanpassing uitkeringsduur Appa (33 298)

De Eerste en Tweede Kamer worden na Herfstreces 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Engels (D66), De Boer (GroenLinks) en Kox (SP), dat bij de evaluatie over 5 jaar wordt meegenomen of het College voor de Rechten van de Mens oordeels- en de procesbevoegdheid moet krijgen (T01422).

Kamerdebat 15-11-2011

Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens, in 2017 door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over een mogelijke oordeels- en procesbevoegdheid van het College.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Schrijver (PvdA), toe te evalueren of de gelijke behandelingsfunctie goed is ingebed bij het College voor de Rechten van de Mens (T01421).

Kamerdebat 15-11-2011

Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de rechten van de mens, in 2017 door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over de inbedding van de gelijke behandelingsfunctie bij het College.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat bij de evaluatie over vijf jaar wordt beoordeeld of de balans van grondrechten daadwerkelijk is gerealiseerd (T01424).

Kamerdebat 15-11-2011

Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens, in 2017 door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over de eventuele realisatie van een balans van grondrechten.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat het gebruik van het wettelijke inlichtingenrecht door het College voor de Rechten van de Mens wordt geëvalueerd (T01425).

Kamerdebat 15-11-2011

Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, voor medio november, de Kamer te informeren, over de gesprekken die zullen worden gevoerd met gemeenten over de uitkomsten van het onderzoek naar de werking van de ADV’s. In deze gesprekken zal ook worden meegenomen:

o of duidelijk is voor burgers waar zij met hun discriminatiemelding terecht kunnen;

o dat financiering van de ADV’s per melding tot ongewenste prikkels kan leiden;

o dat de ADV’s onafhankelijk dienen te zijn van de gemeente.

Kamerdebat 22-06-2017

Discriminatie

De Tweede Kamer wordt medio november 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe om in de brief die medio november 2017 naar de Kamer gestuurd wordt, ook te rapporteren over de vraag van lid Bruins Slot (CDA) of er een vervolgactie plaatsvindt ten aanzien van het gestegen aantal discriminatie incidenten in de regio’s Den Haag en Rotterdam tegen ambtenaren met een publieke taak.

Kamerdebat 22-06-2017

Discriminatie

De Tweede Kamer wordt medio november 2017 geïnformeerd

De Minister zegt de Tweede Kamer toe jaarlijks de voortgang van de uitvoering van de actieagenda naar de Kamer te sturen.

Brief d.d. 30 januari 2017 inzake Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de beleidsdoorlichting artikel 6.4 «Burgerschap» uiterlijk eind 2017 naar de Kamer te sturen.

Brief d.d. 16 september 2016 inzake Beleidsdoorlichting Artikel 6.4 Rijksbegroting Hoofdstuk VII

De Tweede Kamer wordt voor einde van het jaar 2017 geïnformeerd.

Momenteel vindt een evaluatie plaats over het kalenderjaar 2016; hierin wordt op het niveau van individuele overheidsregelingen onderzocht hoe vaak er sprake is van adresfraude. Deze evaluatie wordt later dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

Brief d.d. 6 juni 2017 inzake Vragen-Regering-BiZa-34 725-VII Jaarverslag

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de eindrapportage over het programma Digitaal 2017 eind dit jaar naar de Kamer te sturen.

Brief d.d. 4 juli 2017 inzake Monitor Generieke Digitale Infrastructuur 2017

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de situatie in Caribisch Nederland betreffende de rol van volmachten in het verkiezingsproces.

Kamerdebat 12-11-2015

Evaluatie verkiezingen

De Tweede Kamer wordt voor het einde van 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, na 2018, nader te informeren over de besluiten over de verlenging van de regeling voor subsidie aan VSO en SVO.

Brief d.d. 25 oktober 2016 inzake verlenging diverse subsidieregelingen Minister van BZK per 1 januari 2017

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over:

• ethische, veiligheid- en milieu aspecten van resomeren als nieuwe uitvaarttechniek;

• brede verkenning andere mogelijke vormen van lijkbezorging;

• uitkomsten van bovengenoemd (bestuurlijk) overleg met de VNG.

Kamerdebat 16-10-2014

Lijkbezorging

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 per brief geïnformeerd over de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken ten aanzien van de Wet op de lijkbezorging.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, in het najaar van 2017, de uitkomsten van het onderzoek naar de gemeentelijke jaarstukken 2016 (onderzocht zal worden of deze geografische verschillen zich wederom voordoen en wat hier de mogelijke verklaringen voor zijn) naar de Tweede Kamer te sturen.

Brief d.d. 6 juni 2017 inzake jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister van Financiën zegt namens de Minister van BZK toe, de Tweede Kamer in het najaar te informeren over de uitkomsten over het verslagjaar 2016. Daarin wordt ook de problematiek geadresseerd van ontbrekende goedkeurende accountantsverklaringen van (5% van de) gemeenten.

Kamerdebat 31-05-2017 Verantwoordingsdebat over het jaar 2016 d.d. 31 mei 2017

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, voor eind 2017, de kabinetsreactie op het advies van de Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen toe te sturen en vervolgens zal de Minister in de kabinetsreactie op dit advies laten weten of – en zo ja in welke vorm – het desbetreffende wetsvoorstel verder in procedure wordt gebracht.

Brief d.d. 6 juni 2017 inzake Vragen-Regering-BiZa-34 725-VII Jaarverslag

De Tweede Kamer wordt voor 1 januari 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de rapportage met de geanalyseerde resultaten van de gesimuleerde verkiezing toe te sturen (test met internetstemmen).

Brief d.d. 27 september 2016 inzake diverse verkiezingsonderwerpen

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de adviezen van de Kiesraad te willen gebruiken om te bezien waar deze aansluiten op de voornemens om verbeteringen in de Kieswet aan te brengen en beide Kamers daarover nader te berichten.

Brief d.d. 4 juli 2014 inzake Aanbieding advies Kiesraad d.d. 18 april 2014

Naar verwachting wordt het wetsvoorstel eind 2017 in consultatie gebracht.

De Minister zegt toe oog te houden op uitvoering van de Verordening Europese politieke partijen (inwerkingtreding: 2017), en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 11-09-2014

Verkiezingsaangelegenheden

De Verordening Europese politieke partijen is op 1 januari 2017 in werking getreden. Indien er ontwikkelingen zijn waarover de Kamer op korte termijn moet worden geïnformeerd zal dit zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth (PvdA), toe bij een volgend overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen te spreken over de signalen dat lagere overheden georganiseerd overleg zouden willen stoppen en het cao-overleg willen verleggen van de vakbonden naar de ondernemingsraden (T02362).

Kamerdebat 25-10-2016

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32 550)

De Eerste Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Engels (D66) en Barth (PvdA), toe dat hij bereid is na aanname van het initiatiefwetsvoorstel een open overleg met de vakbonden te gaan voeren en zich daarover van tevoren door de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) te laten adviseren over zijn inzet (T02361).

Kamerdebat 25-10-2016

Initiatiefvoorstel Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32 550)

De Eerste Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Bijsterveld (CDA), De Graaf (D66), Köhler (SP) en Vos (GroenLinks), toe door middel van een reparatiewetsvoorstel de foutieve bepaling dat bij het niet-doen van onderzoek melding wordt gedaan aan de werkgever te schrappen en andere kleine fouten te verhelpen (T02231)

Kamerdebat 09-02-2016

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34 105)

De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2018 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden De Graaf (D66), Barth (PvdA) en Bikker (ChristenUnie), toe om het Huis voor klokkenluiders in kaart te laten brengen waar er een reële benadeling van niet-werknemers ontstaat of zou kunnen ontstaan waartegen met een benadelingsverbod wellicht een wapen zou kunnen worden gegenereerd. Vervolgens komt hij ofwel met een wetsvoorstel ofwel met een toelichting waarom het buiten de wet om zou moeten worden opgelost. Binnen een maand komt de Minister met een brief over hoe hij de motie-Bikker c.s. over deze materie uit gaat voeren (T02238)

Kamerdebat 09-02-2016

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand,Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34 105)

De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Flierman (CDA), Postema (PvdA) en Schalk (SGP), toe dat: de Minister van Economische Zaken naar de problematiek van de provincie Zeeland kijkt en de Kamer daarover een brief stuurt; De Minister zelf na het verschijnen van het advies van de commissie Jansen II met het IPO zal overleggen en naar verdere ontwikkeling van het verdeelmodel van het Provinciefonds zal kijken (T02425)

Kamerdebat 23-05-2017

Vereenvoudiging verdeelmodel Provinciefonds, nr. 34 568

De Eerste Kamer wordt in voorjaar 2018 over de voortgang geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe de formulering van de artikel 93 en 94 Grondwet te betrekken in een meer integrale grondwetsherziening (31 570) (T01443).

Kamerdebat 07-02-2012

Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 op het advies van de Staatscommissie Grondwet (31 570) (Kamerstukken II 2011–2012 31 570, nr. 20).

Deze toezegging heeft betrekking op een algehele herziening van de Grondwet. De uitvoering van deze toezegging wordt op langere termijn meegenomen.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in januari 2018 de Kamer opnieuw te informeren over de voortgang van programma eID.

Brief d.d. 23 juni 2017 inzake Voortgangsrapportage programma eID

De Tweede Kamer wordt in januari 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat in de reguliere rapportages de Kamer door de regering geïnformeerd wordt over de volgens haar te verbinden consequenties voor wetgeving en beleid aan de in het oog springende discriminatie-uitspraken (continu (jaarlijks) te beginnen voorjaar 2018)

Kamerdebat 05-07-2017

Discriminatie

De Tweede Kamer wordt medio juni 2018 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Schouwenaar (VVD), Koole (PvdA), Van Bijsterveld (CDA), De Boer (GroenLinks), Kuiper (ChristenUnie) en Holdijk (SGP), toe om bij de volgende evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling een voorstel te doen om artikel 5, lid 2, onderdeel d te schrappen (T01970).

Kamerdebat 27-05-2014

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (33 344)

De Eerste Kamer wordt medio juli 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe om de discriminatiecijfers over 2017 aan te leveren via een gestroomlijnde rapportage.

Kamerdebat 22-06-2017

Discriminatie

De Tweede Kamer wordt medio 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat BZK volgend jaar aandacht heeft om voortaan toelichtingen te maken bij Jaarverantwoording die beter leesbaar zijn.

Parlementair agenda punt [21-06-2017] – Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Binnenlandse Zaken 2016

De Tweede Kamer wordt medio juni 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt toe op het daartoe geëigende moment, dus na een eventuele aanvaarding van het Initiatiefwetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren door de Staten-Generaal, over de wijze van invoering en uitvoering van die wet in overleg te treden met de bonden.

Kamerdebat 23-01-2014

Initiatiefvoorstel Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32 550)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe dat de invoeringskosten die gepaard gaan met het initiatiefwetsvoorstel niet ten koste zullen gaan van de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren.

Kamerdebat 23-01-2014

Initiatiefvoorstel Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32 550)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe om na eventuele aanneming van de initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32 550) een open overleg met de bonden te voeren over de uitvoering van de wet.

Kamerdebat 27-09-2016

Initiatiefvoorstel Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32 550)

De Eerste Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

Op de vraag van de heer Heijnen over een protocol voor ambtenaren, stelt de Minister dat als het gaat om een code of een andere nog nader te vinden vorm, hij dat toezegt.

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK

Er wordt gewerkt aan de implementatie van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren, waarin deze toezegging wordt meegenomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV), toe bij de heroverweging van de verdeelmaatstaven van het Provinciefonds naar de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting te kijken (T02426).

Kamerdebat 23-05-2017

Vereenvoudiging verdeelmodel Provinciefonds, nr. 34 568

De Eerste Kamer wordt in voorjaar 2018 over de voortgang worden geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de initiatiefnemers zeggen de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Schouwenaar (VVD), Van Bijsterveld (CDA), Vos (GroenLinks) en Bikker (ChristenUnie), toe in de evaluatie van het Huis voor klokkenluiders over vijf jaar de volgende punten mee te nemen:

– al dan niet vervolgen van klokkenluiders die een melding hebben gedaan;

– onderzoeken door het Huis;

– openbaarheid;

– ontbreken van rechtsmiddelen;

– cultuurverandering;

– de governancestructuur van het Huis (T02234).

Kamerdebat 09-02-2016

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand,Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34 105)

De toezegging wordt te zijner tijd afgedaan na aanbieding van de evaluatie aan de Eerste Kamer.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, voor de duur van het programma Sociaal Domein, ieder najaar de Kamer schriftelijk te informeren over de voortgang van het programma, waarbij de Kamer tevens een gebundeld pakket wet- en regelgeving zal ontvangen.

Brief d.d. 8 februari 2017 inzake programma sociaal domein

De Tweede Kamer wordt voor het Kerstreces 2017 geïnformeerd.

B.2 Uitgevoerde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Koole (PvdA) en Huijbregts-Schiedon (VVD), toe om in overleg te treden met de VNG over eigen maximumsalarissen van lokale overheden en de uitkomst van dat overleg per brief aan de Eerste Kamer mede te delen (T01605).

Kamerdebat 06-11-2012

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32 600)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 8 juli 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2015–2016 32 600, nr. Q).

De Staatssecretaris van V&J zegt toe dat de Kamer geïnformeerd zal worden over het feitenrelaas dat door min BZK aan de CvdK Limburg gevraagd is (o.a. is er binnen de kaders van de wet gehandeld).

Kamerdebat 17-05-2016

Mondelinge vraag van het lid de Graaff aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «burgemeester Weert helpt Syrisch gezin onderduiken» (Ad.nl, 13 mei 2016).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 19 637, nr. 2195).

De Minister zegt toe de Kamer in het voorjaar van 2016 over een jaarlijkse monitor webrichtlijnen te informeren.

Kamerdebat 08-12-2015

Open data

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 32 802, nr. 27).

De Minister zegt toe voor de zomer van 2016 de Kamer voorstellen toe te zenden voor een integrale inspectie, althans een rapportage over wat er uit het onderzoek komt naar de mogelijkheden van een integrale inspectie.

Kamerdebat 09-12-2015 Decentralisatie en participatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 september 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 477, nr. 5).

De Minister zegt toe in de loop van 2016 de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie Wolbert met aandacht voor de structurele versterking van de positie van raadsleden ten aanzien van sociaal domein.

Kamerdebat 09-12-2015- Decentralisatie en participatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 VI, nr. 66).

De Minister zegt toe de Kamer de volgende voortgangsrapportage van de van de Agenda Lokale Democratie voor de zomer toe te zenden.

Brief d.d. 29 maart 2016

Brief MBZK «Beantwoording Kamervragen 2016Z06314 over de leegloop bij het Ministerie van BZK als gevolg van de reorganisatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 VII, nr. 67).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in juni 2016 een brief (reguliere voortgangsrapportage) te sturen over het terugdringen van de regeldruk.

Kamerdebat 20-04-2016 Beleidsdoorlichting overheid 2011–2014, en BRP met BIT-advies

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 29 515, nr. 389).

De Minister zegt toe alle beschikbare relevante informatie, waaronder jurisprudentie, over het doorberekenen van de kosten van de WOB aan de Tweede Kamer beschikbaar te stellen. Dit zal gebeuren voorafgaand aan de bespreking van de nieuwe voorstellen WOB.

Kamerdebat 14-11-2011

WGO BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 32 802, nr. 25).

De Minister van VenJ zegt namens de Minister van BZK toe dat de Kamer over een jaar door de Minister van BZK wordt geïnformeerd, indien mogelijk in het openbaar, of er onderzoeken hebben plaatsgevonden naar de buitenlandse financiële en personele steun aan moskeeën en organisaties waarbij het ernstige vermoeden is van antidemocratische invloeden, en wat in algemene zin daar de conclusie van is geweest.

Kamerdebat 11-06-2015

Dertigledendebat over de bouw van een nieuwe moskee in Gouda

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 29 614, nr. 56).

De Minister zegt de Tweede Kamer een brief toe (nadat het aan de orde is geweest aan de regietafel) over het (Europees) aanbesteden van jeugdzorg waardoor het voor aanbestedende partijen onmogelijk wordt om te bepalen waar bij de gemeente de behoefte ligt.

Kamerdebat 18-11-2015 Begrotingsbehandeling BZK 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 september 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 477, nr. 5).

De minster zegt de Tweede Kamer toe met de VNG in overleg te gaan over een handreiking op het gebied van privacy van de burger en de wet openbaarheid van bestuur. De Kamer wordt bij een volgende gelegenheid over dit onderwerp geïnformeerd.

Kamerdebat 18-11-2015 Begrotingsbehandeling BZK 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 32 802, nr. 25).

De Minister zegt toe om in gesprek te gaan met het CBS over het positioneren van een open data knooppunt bij het CBS en de Kamer hierover in het voorjaar van 2016 te informeren.

Kamerdebat 08-12-2015

Open data

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 32 802, nr. 26).

De Minister zegt toe in een bestuurlijk overleg met de VNG het onderwerp open data te agenderen en te vragen naar de stand van zaken van ontsluiten van open data bij gemeenten. Over de uitkomsten van dit gesprek wordt de Kamer in het voorjaar 2016 gerapporteerd.

Kamerdebat 08-12-2015

Open data

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 32 802, nr. 26).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Huijbregts-Schiedon (VVD), toe om de regie te nemen om te komen tot een eindbeeld betreffende de aanstellingswijze van de burgemeester en de Kamer daarover een brief te sturen (T02109).

Kamerdebat 21-04-2015

Voorstel van wet van het lid Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (33 239)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 25 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 31 570, nr. 33).

De Minister zegt toe zijn standpunt, als bedoeld in artikel 24 Kaderwet adviescolleges, te bepalen en aan de Kamer te zenden nadat het tweede deel van het Rob-advies, gegeven de onderlinge samenhang tussen de beide delen, ontvangen is.

Brief d.d. 05 februari 2015

«Aanbieding advies Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 33 841, nr. 172).

De Minister zegt toe in 2015 samen met de VNG opnieuw de aantallen samenwerkingsverbanden te inventariseren.

Brief d.d. 06 november 2014 inzake Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 33 841, nr. 172).

De Minister zegt toe de Kamer in het voorjaar van 2016 te informeren over de gesprekken over de wijziging van het Gemeentefonds over het verdeelmechanisme en de omvang.

Kamerdebat 09-12-2015 Decentralisatie en participatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 B, nr. 22).

De Minister zegt toe n.a.v. de discussie over klokkenluidersregelingen waarbij 9% van de gemeenten geen klokkenluidersregeling zou hebben, dit in het reguliere overleg met de VNG aan de orde te stellen en de Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 02-03-2016 Integriteit

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juli 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 28 844, nr. 103).

De Minister zegt toe beide Kamers in het vroege voorjaar van 2016 via een hoofdlijnennotitie «verankering kernwaarden ambtenaarschap» nader te informeren over de wettelijke verankering van de kernwaarden, de wijze waarop, welke verantwoordelijkheid er is voor overheidswerkgevers, ambtenaren en topmanagers en welke beleidsinterventies verder nog noodzakelijk of wenselijk worden geacht.

Brief d.d. 30 november 2015 inzake Verankering ambtelijke kernwaarden

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 20 september 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 VII, nr. 4).

De Minister zegt toe de Kamer voor de zomer te informeren over de mogelijkheden om discriminatie van afvalligen en ongelovigen apart te registreren en rapporteren.

Kamerdebat 23-03-2016 Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 30 950, nr. 103).

De Minister zegt toe de Kamer in mei 2016 te informeren over het resultaat van de verkenning van de mogelijkheden van een maatschappelijke bank in Nederland.

Brief d.d. 16 november 2015 inzake Standpunt Buurtrechten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 juni 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 34 065, nr. 11).

De Ministers van BZK en SZW zeggen toe de Tweede Kamer te doen toekomen een onderzoek naar de wijze waarop in verschillende landen in de praktijk invulling wordt gegeven aan in het bijzonder het voormelde criterium dat aannemelijk moet zijn gemaakt dat het gevaar van een beleid ter realisering van antidemocratische doelstellingen voldoende naderend is (vgl. einde van de kabinetsnotitie).

Kamerdebat 24-06-2015

Notitie antidemocratische groeperingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 maart 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 29 279, nr. 382).

De Minister zegt toe de vragen van de leden Koşer Kaya, Kuzu en Karabulut over de doorstroom van discriminatiezaken van politie naar OM door te geleiden naar de Minister van VenJ.

Kamerdebat 23-03-2016

Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Afgedaan. De toezegging is op 28 juni 2016 onder de aandacht gebracht van het Ministerie van VenJ.

De Minister zegt toe, na het rapporteren van de commissie Kuipers begin juni 2016 en een voorstel voor vervolgstappen aan het Kabinet vóór het zomerreces, de Kamer daarover dan zo spoedig mogelijk te informeren.

Brief d.d. 18 april 2016

«Evaluatie pilots eID»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 26 643, nr. 419).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Van Weerdenburg (PVV), toe een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren en na te gaan welke kosten gemaakt moeten worden om een adequaat referendum te organiseren (T02180).

Kamerdebat 14-12-2015 Begroting BZK / KR en Begrotingsstaat gemeentefonds 2016

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 29 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2015–2016 34 270, nr. 20).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe medio 2016 te zullen informeren over de conclusies, de aanbevelingen voor de vervolgstappen en de mogelijk daaruit voortvloeiende aanpassingen in het ontwerp van Idensys respectievelijk de publieke eID-middelen.

Brief d.d. 30 juni 2015 inzake

Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 26 643, nr. 419).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe volgend jaar te informeren over nadere voorstellen, onder meer op het gebied van «privacy by design».

Brief d.d. 30 juni 2015 inzake

Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 26 643, nr. 419).

De Minister zegt de Tweede Kamer een brief toe over de planning evaluatie pilots (publiek én privaat en tijdstip beslissing GO/NO-GO).

Kamerdebat 20-04-2016 Beleidsdoorlichting overheid 2011–2014, en BRP met BIT-advies

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 26 643, nr. 419).

De Minister zegt toe de uitvoering van het referendum te evalueren en de Kamer hierover te informeren. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de toegankelijkheid tot het referendum.

Brief d.d. 10 februari 2016 inzake Beantwoording KV 2016Z01336 en 2016Z02075

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 34 270, nr. 20).

De Minister zegt toe de Kamer na de zomer van 2016 te informeren over het onderzoek dat verricht zal worden naar de kosten die gemeenten maken voor het voorbereiden en organiseren van het referendum. De uitkomsten van het onderzoek zullen de basis vormen voor verder overleg met de VNG over de bekostigingswijze van toekomstige referenda, conform artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet.

Brief d.d. 12 januari 2016 inzake Kosten referendum

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016 34 270, nr. 20).

De Minister zegt toe dat hij bij de evaluatie van de WNT na de zomer de lokale en regionale deelnemingen wil betrekken (toezegging reeds gedaan in eerder debat).

Kamerdebat 08-03-2016 Mondelinge vraag van het lid VAN RAAK (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de vertrekbonus van 800.000 euro voor een topman van Delta (Telegraaf.nl, 6 maart 2016)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 30 111, nr. 103).

De Minister zegt toe een platform Veilig en Integer Bestuur (schakelpunt) op te zetten en hierover de Tweede Kamer voor de herfst van 2016 nader te zullen informeren

Kamerdebat 01-06-2016

Veilige Publieke Taak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 oktober 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 28 684, nr. 479).

De Minister zegt toe dat de bovengemiddelde slachtoffercijfers in Gelderland en Limburg door middel van gesprekken met deze provincies zullen worden verklaard. Over de uitkomsten wordt de Tweede Kamer voor de herfst van 2016 geïnformeerd.

Kamerdebat 01-06-2016

Veilige Publieke Taak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 oktober 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 28 684, nr. 479).

De Minister zegt toe te laten onderzoeken of er veiligheids-risicoscans zijn die door gemeenten kunnen worden gebruikt. Ook hierover wordt de Kamer voor de herfst van 2016 geïnformeerd.

Kamerdebat 01-06-2016

Veilige Publieke Taak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 oktober 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 28 684, nr. 479).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe Businesscase eID voor 29 oktober 2016 naar de Kamer te sturen.

Kamerdebat 29-09-2016

eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 425).

De Minister zegt toe in de volgende voortgangsrapportage oBRP een (specifiekere) planning op te nemen met releases/tranches die inzichtelijk zijn voor de Kamer en aan te geven welke maatregelen op 5 risico’s BIT worden getroffen.

Kamerdebat 20-04-2016 Beleidsdoorlichting overheid 2011–2014, en BRP met BIT-advies

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 27 859, nr. 97).

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, uiterlijk 4 november, een brief te sturen met daarin de beantwoording van een aantal vragen.

Kamerdebat 25-10-2016 Initiatiefvoorstel Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32.550)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 4 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 32 550, nr. M).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe Wet GDI voor de kerst ter consultatie de Kamer aan te bieden.

Kamerdebat 29-09-2016

eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 437).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe voor de kerst in gesprek gaan met de private partijen over een gelijk speelveld en hierover terugkoppelen aan de Kamer.

Kamerdebat 29-09-2016

eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 437).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe versie 1.0 van de Uniforme set van Eisen voor kerst 2016 naar de Kamer te sturen.

Kamerdebat 29-09-2016

eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 437).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe voor het kerstreces een brief over de Governance naar de Kamer te sturen.

Kamerdebat 29-09-2016

eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 437).

De Minister zegt toe de Kamer spoedig te informeren over de nieuwe cijfers uit de monitor Agressie en geweld openbaar bestuur 2015, die voor de zomer verwacht worden.

Brief d.d. 7 april 2016 inzake Beantwoording KV 2016Z04074 Bedreigingen van raadsleden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 28 684, nr. 486).

De Minister zegt toe onderzoek te doen naar de dekkingsgraad van ADV’s buiten de grote steden in het kader van het onderzoek naar de uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen in 2016.

Kamerdebat 23-03-2016 Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 30 950, nr. 106).

De Minister zegt toe het aantal meldingen/fraudegevallen én het aantal gevallen opgelost in volgende rapportages over fraude aan de Tweede Kamer te melden

Kamerdebat 20-04-2016 Beleidsdoorlichting overheid 2011–2014, en BRP met BIT-advies

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 december 2016 door de Minister van VenJ, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Minister van Economische Zaken (EZ), de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Minister voor Wonen en Rijksdienst, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Staatssecretaris van Financiën, per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 17 050, nr. 533).

De Minister zegt toe bereid te zijn in overleg te treden met de VNG over hoe gemeenten omgaan met verzoeken van nabestaanden. De Minister stelt voor de uitkomsten van dit overleg tegelijkertijd met de geactualiseerde circulaire vliegtuigberging (Defensie) deze zomer aan de Tweede Kamer te sturen.

Kamerdebat 17-05-2016 Mondelinge vraag van het lid VAN VEEN (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «1085 vermiste oorlogsvliegers mogelijk nog in Nederlandse bodem» (Nos.nl, 1 mei 2016).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 32 156, nr. 78).

De Minister zegt toe met min VenJ de uitkomsten van de businesscase ondermijning schriftelijk aan de Kamer te sturen evenals informatie over het afpakfonds georganiseerde criminaliteit (onderdeel van de businesscase).

Kamerdebat 11-11-2015

Veilige Publieke Taak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 29 911, nr. 135).

De Minister van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Broekers-Knol en Lokin-Sassen, toe om samen met de Minister van BZK deskundigen te benoemen die nog in 2013 in goed overleg een breed gedragen handleiding zullen maken voor de omgang met verzoeken tot nadeelcompensatie (T01662).

Kamerdebat 29-01-2013

Wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)(32 621).

Afgedaan. De uitvoering van de uitvoering van de toezegging is op 29 juni 2016 overgedragen aan Ministerie van VenJ.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in het najaar van 2016 te zullen informeren over de uitkomsten van de evaluatie van de pilots.

Brief d.d. 24 juni 2016 inzake

actieve openbaarmaking onderzoeksrapporten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 32 802, nr. 35).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in de eerste helft van 2016 te informeren over het kabinetsstandpunt inzake de uitkomsten van het onderzoek of de Wom nog voldoende tegemoetkomt aan de eisen die eraan mogen en zelfs moeten worden gesteld.

Brief d.d. 16 oktober 2015 inzake Evaluatierapport Wet openbare manifestaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 januari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 324, nr. 2).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe samen met belanghebbende partijen (waaronder gemeenten) en externe deskundigen (bijvoorbeeld wetenschappers) na te denken over mogelijke verbeteringen van het reisdocumentenstelsel. Over concrete maatregelen zal de Kamer medio 2016 geïnformeerd worden.

Brief d.d. 28 augustus 2015 inzake Uitkomst kostenonderzoek reisdocumentenproces G4-gemeenten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 april 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 458).

De Minister zegt toe eind 2016 de rapportage van de Werkplaats Maak de Buurt aan de Kamer te sturen.

Brief d.d. 16 november 2015 inzake Standpunt Buurtrechten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 065, nr. 12).

De Minister zegt de Tweede Kamer, voor het einde van het jaar, de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage eID te doen toekomen.

Brief d.d. 9 november 2016 inzake geactualiseerde Businesscase Inloggen in het BSN domein

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 437).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe nog dit jaar, mede namens min. VWS, het onderzoek naar de strekking van de controleverklaringen bij de gemeentelijke jaarrekeningen over 2015 toe te sturen.

Brief d.d. 17 november 2016 inzake Ontwerpbegroting 2017 op de Kamervragen BZK H7

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 477, nr. 9).

De Minister zegt de Tweede Kamer, voor het einde van dit jaar, de monitor integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur toe te sturen.

Brief d.d. 18 oktober 2016 inzake Kamervragen «Gluren in privégegevens»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 28 684, nr. 486).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Graaf (D66) en Vos (GroenLinks), toe zich te zullen inspannen om voldoende financiële dekking voor het Huis voor klokkenluiders te vinden (T02233).

Kamerdebat 09-02-2016

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34 105)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 8 juli 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2015–2016 33 258/34 105, M).

De Minister zegt toe de Kamer eind november 2016 te informeren over de bevindingen uit de impactanalyse die zich eerst zal richten op de rijksdienst en de landelijke uitvoeringsorganisaties, inclusief ZBO's. In het vervolgonderzoek komen de andere bestuursorganen en organisaties waarop het initiatiefvoorstel Woo van toepassing zal zijn, aan bod. De Kamer zal naar verwachting over de resultaten van dit onderzoek begin volgend jaar worden geïnformeerd.

Brief d.d. 1 september 2016 inzake Uitvoeren impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 15 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 33 328, nr. 37).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe onderzoek te doen naar uitvoeringskosten en lasten invoering WOO.

Kamerdebat 07-09-2016 Actieplan Open overheid 2016–2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 september 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 33 328, nr. 36).

De Minister zegt op verzoek van D66 toe, om uiterlijk 5 december, een brief te sturen naar de Tweede Kamer over het tijdspad van de implementatie van het initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Kamerdebat 09-11-2016

Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 januari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 32 550, nr. 60).

De Minister zegt toe over te gaan tot bestuurlijk overleg met de VNG over de lokale aanpak van discriminatie.

Kamerdebat 23-03-2016 Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 30 950, nr. 106).

De Minister zegt toe over een jaar de Kamer een rapportage toe te zenden over de voortgang van het Nationaal actieprogramma tegen discriminatie.

Brief d.d. 22 januari 2016 inzake Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Afgedaan. de Tweede Kamer is op 2 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 30 950, nr. 106).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe omstreeks eind januari 2017 een rapportage over het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie, waarin de voortgang van de diverse acties zal worden toegelicht.

Brief d.d. 30 november 2016 inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van BZK

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 maart 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 30 950, nr. 107).

De Minister zegt de Eerste Kamer toe na aanvaarding van de novelle (34 341) de procedure tot intrekking van wetsvoorstel 33 900 in gang te zetten.

Kamerdebat 11-10-2016]

Behandeling vaststelling staatkundige positie Bonaire, St Eustatius en Saba in de Grondwet (33 131), Novelle Vastlegging staatkundige positie Bonaire, St Eustatius en Saba in de Grondwet in verband met de vorming in verband met kiescolleges Eerste Kamer (34 341), Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlandse bij eilandsraadsverkiezingen (33 900)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 23 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 33 900, nr. G).

De Minister zegt de Eerste Kamer toe over de toezegging «na aanvaarding van de novelle (34 341) de procedure tot intrekking van wetsvoorstel 33 900 in gang te zetten», schriftelijk te informeren.

Kamerdebat 11-10-2016 Behandeling vaststelling staatskundige positie Bonaire, St Eustatius en Saba in de Grondwet (33 131), Novelle Vastlegging staatskundige positie Bonaire, St Eustatius en Saba in de Grondwet ivm de vorming ivm kiescolleges Eerste Kamer (34 341), Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlandse bij eilandsraadsverkiezingen (33 900)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 12 oktober 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 33 900, nr. F).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te informeren over de resultaten van de evaluaties van de pilots in het zorgdomein.

Kamerdebat 18-01-2017

Digitale infrastructuur/e-ID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 maart 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 452).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de besproken vak-inhoudelijke problematiek, die in feite bij vakministers ligt, door de Minister ingebracht worden op de regietafel. Uitkomsten daarvan volgen per brief in februari.

Kamerdebat 16-11-2016

Sociaal domein

Afgedaan. De Tweede Kamer is 8 februari 2017, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 477, nr. 17).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in februari een brief te sturen over het programma sociaal domein waarin aandacht zal worden besteed aan het dwarsdenken en een veranderagenda.

Kamerdebat 16-11-2016

Sociaal domein

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 477, nr. 17).

De Minister zegt toe bijeenkomsten te organiseren met raadsleden, wethouders en griffiers om de volgende vragen te beantwoorden:

1. Op welke manier hebben gemeenten hun verantwoordelijkheid ingevuld ten aanzien van het toezicht op de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet?

2. Wat zijn de vragen en dilemma’s die zij ervaren bij het organiseren van het gemeentelijk toezicht op het sociaal domein? Naar verwachting wordt het onderzoek eind november 2016 afgerond waarna de Kamer geïnformeerd zal worden.

Brief d.d. 2 september 2016 inzake Toezeggingen aanbesteden en inspectietoezicht

Afgedaan. de Tweede Kamer is op 8 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 477, nr. 17).

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Jorritsma-Lebbink (VVD), De Graaf (D66) en Kox (SP), toe het instellingsbesluit van de staatscommissie vóór begin maart 2017 te nemen en dit te baseren op de brief van de beide Kamers.

Kamerdebat 01-11-2016 Algemene Politieke Beschouwingen EK

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 6 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 34 430, nr. C).

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Hermans (VVD), toe steun te verlenen aan de totstandkoming van een staatscommissie die zal kijken naar een staatsrechtelijke herbezinning. Deze bestaat uit steun en betrokkenheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de fase van overleg tussen fractievoorzitters in Eerste en Tweede Kamer en in de daaropvolgende fase van overleg over de samenstelling en de taakomschrijving van een in te stellen staatscommissie (T02033).

Kamerdebat 14-10-2014 Algemene Politieke Beschouwingen EK

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 6 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 34 430, nr. C).

De Minister zegt toe (naast Yarden) ook zelf een onderzoek te zullen instellen naar behoefte aan en draagvlak voor resomeren.

Kamerdebat 10-03-2016 Verzamel algemeen overleg

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 april 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 30 696, nr. 42).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een tussenrapportage te sturen met daarin de voornaamste risico’s bij de eerste fase uitrol eID.

Kamerdebat 18-01-2017

Digitale infrastructuur/e-ID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 april 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 456).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe om in het najaar de Kamer nader te informeren over de uitkomsten van de bijeenkomsten in het kader van financiering maatschappelijke initiatieven.

Brief d.d. 22 juni 2017 inzake

uitkomst verkenning maatschappelijke bank

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 maart 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 065, nr. 14).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de problemen met accountantsverklaringen met enige haast op te pakken met de VNG en NBA.

Kamerdebat 16-11-2016

Sociaal domein

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 februari 2017, mede namens de Minister van Financiën, per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 B, nr. 12).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sylvester (PvdA), toe om nader onderzoek te verrichten naar de handhaving van wet- en regelgeving in de praktijk door gemeenten. Hij zal tevens overleg voeren met de VNG om te bezien of vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek het gebruik van reeds bestaande handreikingen en vergelijkbare instrumenten, voorlichting en overlegkaders kan of moet worden geïntensiveerd (T02030).

Brief d.d. 8 december 2014 inzake Memorie van antwoord Begrotingsstaten BZK 2015 (34 000 VII)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 18 mei 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 34 000 VII, nr. G).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe schriftelijk terug te komen op een vraag over welk ministerie, BZK of V&J, verantwoordelijk is voor de Wet Schade bij rampen en zware ongevallen.

Kamerdebat 30-11-2016 Begroting Binnenlandse Zaken (34 550-VII) incl. Gemeentefonds (34 550-B), Provinciefonds (34 550-C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (34 550-IIB)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 VII, nr. 38).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Kappen (VVD), toe dat de Minister van Buitenlandse Zaken de Kamer zal informeren over de betaling van de boete in de zaak-Murray (T02323).

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 10 januari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 34 550 IV, nr. G).

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer (in april 2017) de evaluatiebrief van de Digicommissaris ontvangt en een brief over het rapport van de studiegroep Informatiesamenleving en overheid.

Kamerdebat 09-02-2017

ICT-onderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 april 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–20147 26 643, nr. 459).

De Minister zegt toe in het voorjaar van 2016 de TK te informeren over de resultaten van het vervolgonderzoek kosten reisdocumenten

Kamerdebat 26-11-2015 Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoorten en Reisdocumenten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 25 764, nr. 104).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een brief over het verloop van het overleg met de gemeenten naar de Kamer te sturen.

Kamerdebat 09-02-2017 Beveiliging Kamerverkiezingen 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 31 142, nr. 56).

De Minister zegt toe een kabinetsreactie op te stellen over het EU-burgerschapsrapport en aan de Tweede Kamer in mei 2016 te doen toekomen.

Brief d.d. 16 oktober 2015 inzake Verzoek om reactie op raadpleging van de Europese Commissie inzake EU-burgerschap

Afgedaan. De Tweede Kamer is geïnformeerd (normale procedure) door middel van een BNC-fiche.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de mogelijkheid van een instrumentondersteuning voor lokale politieke partijen ten behoeve van financiële rapportage te betrekken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel dat de financiering van deze partijen regelt (T01688).

Kamerdebat 26-02-2013

Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen) (32 752)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 8 mei 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 32 752, nr. N).

De Minister zegt toe in 2017 het uitgewerkte actieplan om de informatiehuishouding van de overheid op orde te krijgen, inclusief kosten en planningen naar de Tweede Kamer te sturen.

Brief d.d. 30 november 2016 inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van BZK.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 maart 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 29 362, nr. 260).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, in het najaar van 2017, een afrondende rapportage over de voortgang van Digitaal 2017 naar de Kamer te sturen.

Brief d.d. 15 december 2016 inzake voortgangsrapportage Digitaal 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 26 643, nr. 431).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de opdracht aan ABDTOPConsult bij te stellen en een uitsplitsing te laten maken naar kosten uit hoofde van de Archiefwet enerzijds en welke kosten er gemoeid zijn met de WOO anderzijds. Minister zegt dit toe te zenden naar de EK en TK.

Kamerdebat 07-09-2016 Actieplan Open overheid 2016–2017

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 13 september 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 33 328, nr. 35).

De Minister zegt toe de werking van de wet, binnen de jaarschijven die het indienen van jaarverslagen en de controle daarop van accountants met zich meebrengen, na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen te evalueren

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 mei 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken, 2016–2017 32 752, nr. 48).

De Minister zegt toe in de evaluatie aandacht te schenken aan de aanwijzing van lokale afdelingen als neveninstellingen en het eventueel doorsluizen van giften aan lokale afdelingen naar landelijke partijen.

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906)

Afgedaan. de Tweede Kamer is op 8 mei 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 32 752, nr. 48).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe de keuze voor het sanctiestelsel te betrekken bij de evaluatie van de wet (T01686).

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 8 mei 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 32 752, nr. N).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Graaf (D66), toe de lacune van kandidaten die zich hebben afgesplitst, zich niet als vereniging organiseren en daardoor niet (direct) onder de wet vallen, bij een volgende gelegenheid te dichten, wanneer dit in de praktijk voorkomt (T01687).

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 8 mei 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 32 752, nr. N).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe bij de evaluatie over vijf jaar het principe van gelijkheid van kansen mee te wegen en te bezien of dit tot een giftenmaximum moet leiden (T01682).

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 8 mei 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017 32 752, nr. N).

Licence