Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Specifieke uitkeringen

Overzicht specifieke uitkeringen (bedragen in miljoen euro’s)

Nr. in SiSa bijlage

Toelichting

Rijksbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

A2

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Veiligheidsregio’s

VenJ VI

179,3

179,3

179,3

179,3

179,3

179,3

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Brede doeluitkering Rampenbestrijding

Artikel 36

           

Besluit Veiligheidsregio’s (Stb. 2010, nr. 255)

             

Vindplaats

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027844

             

A3

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Nb

VenJ VI

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten (uitkering vindt alleen plaats in geval van calamiteiten en achteraf. Omvang daarvan vooraf niet te ramen)

             

Vindplaats

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013371

             

D1

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

OCW VIII

34,1

34,1

34,1

34,1

34,1

34,1

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Dit is de bekostiging van de RMC-functie van 39 RMC-regio’s. De RMC-functie heeft tot taak met de VSV’ers van 18 jaar en ouder uit VO en MBO contact te leggen en hen zoveel mogelijk terug te begeleiden naar school of naar een combinatie van school en werk.

Artikel 4

           

Vindplaats

             

Artikel 8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

             

D9

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten die onderwijsachterstandsleerlingen hebben (som schoolgewichten is op 1-10-2009 groter dan 0)

OCW VIII

366,8

326,8

326,8

316,8

316,8

316,8

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Het betreft de specifieke uitkeringen onderwijsachterstandenbeleid (inclusief aanvulling convenant G37 en budget voor verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten).

Artikel 1

           

Vindplaats

             

a. Besluit van 23.08.2010

             

b. Besluit van 28.11.2011

             

c. Besluit van 30.10.2013

             

d. Besluit van 10.10.2016

             

D10

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

OCW VIII

59

59

59

59

59

59

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Het educatiebudget wordt verstrekt aan de samenwerkende gemeenten binnen een regio (via de contactgemeente). De verplichte besteding bij ROC’s is afgebouwd en wordt het mogelijk voor gemeenten maatwerk te bieden voor de diverse doelgroepen van de volwasseneneducatie.

Artikel 4

           

Vindplaats

             

Wijzigingswet Wet participatiebudget, enz. (invoeren specifieke uitkering educatie en vervallen verplichte besteding educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra)

             

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

OCW VIII

0

21,9

19,2

19,2

19,2

19,2

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Met ingang van het begrotingsjaar worden de middelen voor het Regionaal Programma aan de RMC-contactgemeenten verstrekt. Voorheen werden deze middelen onder de naam «programmagelden» aan de contactscholen verstrekt.

Artikel 4

           

Vindplaats

             

Regeling is nog niet gepubliceerd

             

E03

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten, provincies, WGR

IenM XII

9,71

17,48

22,55

23,04

23,74

 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (incl. bestrijding spoorweglawaai)

Artikel 20

           

E11

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten, Provincies en WGR

IenM XII

0,39

11,24

0

0

0

 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Artikel 20

           

E27A

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Openbaar lichamen als bedoeld in artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000, de twee zogeheten vervoerregio’s, die als zodanig zijn aangewezen, ontvangen nog een uitkering op basis van de Wet BDU verkeer en vervoer.

IenM XII

930,28

881,59

881,55

880,08

869,28

869,28

               

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Artikel 25

           

E30

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten, provincies, WGR

IenM XII

1,12

0

0

0

0

 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Quick Wins binnenvaart

Artikel 15 (Infrastructuurfonds)

           

E37

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Provincies

IenM XII

0

0

2,79

0

0

 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Regeling Wilhelminasluis

Artikel 15 (Infrastructuurfonds)

           

F1

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

EZ XIII

40,4

36,4

23,9

16,9

20,6

1,3

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Uitkoopregeling Hoogspanningslijn

Artikel 4

           

Vindplaats

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0038872/2017-01-01

             

F4

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Provincie Zuid-Holland

EZ XIII

7,724

7,868

8,029

8,19

0,64

0,64

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Deelprojecten 750 hectare Natuur en Recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Artikel 2

           

Op korte termijn niet omzetten naar DU. Op langere termijn opnieuw bezien.

             

F15

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Wordt niet rechtstreeks aan de Provincies verstrekt maar indirect via landsdelen die weer doorzetten naar de Provincies. Noordelijk via S&N, Oostelijk via Gelderland, Zuidelijk via Brabant en Westelijke Provincies via de gemeente Rotterdam.

EZ XIII

10,341

         

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Doelstelling 2 programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Uitfinancieringsperiode 2007–2013

Artikel 2

           

Vindplaats

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022831/2012-02-18

             
               

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Wordt niet rechtstreeks aan de Provincies verstrekt maar indirect via landsdelen die weer doorzetten naar de Provincies. Noordelijk via S&N, Oostelijk via Gelderland, Zuidelijk via Brabant en Westelijke Provincies via de gemeente Rotterdam.

EZ XIII

30,875

31,373

27,375

24,136

25,677

25,677

               

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Doelstelling 2 programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Uitfinancieringsperiode 2014–2020.

Artikel 2

           

Vindplaats

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035808/2014-12-01

             

H1

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

VWS XVIII

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Artikel 1

           

Vindplaats

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020561

             

H3

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

VWS XVIII

34,4

34,4

34,4

34,4

34,4

34,4

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

Artikel 1

           

Vindplaats

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018743

             

G2

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

SZW XV

6.000,50

5.983,20

6.228,50

6.499,70

6.656,10

6.749,20

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Macrobudget participatiewet-uitkeringen en inter-temporele tegemoetkoming (incl. startende zelfstandigen)

Artikel 2

           

Vindplaats

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703

             

G3

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

SZW XV

43,1

31,6

29,5

29,5

29,5

29,5

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (excl. startende zelfstandigen).

Artikel 2

           

Vindplaats

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015711

             
 

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

SNN

EZ XIII

52,35

10

10

10

10

9,15

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Tijdelijke regeling waardevermeerdering woningen (subsidie)

Artikel 5

           

Vindplaats

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0039337/2017-04-01

             
 
 

Totaal

7.813,99

7.679,85

7.900,59

8.147,95

8.291,94

8.341,15

Licence