Base description which applies to whole site

Bijlage 2 Verdiepingsbijlage

Algemeen

In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2017 en de stand ontwerpbegroting 2018. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

De mutaties uit de eerste suppletoire begroting zijn reeds toegelicht in de memorie van toelichting op de eerste suppletoire begroting 2017. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht. Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.

Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben, worden hieronder toegelicht. Het betreft de budgettaire verwerking van de:

 • 1. Leerlingen- en studentenontwikkeling: Referentieraming 2017;

 • 2. Loonbijstelling;

 • 3. Prijsbijstelling;

 • 4. Transitievergoeding (overboeking naar SZW).

1. Leerlingen- en studentenontwikkeling: Referentieraming 2017

Onderstaande tabel geeft de verdeling van de leerlingen- en studentenontwikkeling per begrotingsartikel weer. Zie de overzichtstabel in de beleidsagenda voor een nadere toelichting op deze mutaties.

Tabel 1 Leerlingen- en studentenontwikkeling (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Uitgaven:

           

1

Primair onderwijs

16.225

13.069

22.812

31.159

34.406

35.147

3

Voortgezet onderwijs

22.204

12.651

1.682

2.031

11.965

17.230

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

0

36.300

22.000

19.400

15.500

6.500

6

Hoger beroepsonderwijs

46.873

44.700

36.957

22.708

7.663

– 8.247

7

Wetenschappelijk onderwijs

39.793

50.040

57.734

63.011

65.295

64.194

11

Studiefinanciering

– 8.433

– 124

– 8.108

– 7.786

– 9.843

– 14.144

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

550

927

1.023

1.370

2.222

3.358

13

Lesgelden

– 12

– 11

– 17

– 17

– 19

– 20

Subtotaal uitgaven

117.200

157.552

134.083

131.876

127.189

104.018

               

Ontvangsten:

           

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

20

33

36

48

77

116

13

Lesgeldontvangsten

– 3.444

– 8.350

– 9.905

– 10.494

– 11.050

– 11.449

Subtotaal ontvangsten

– 3.424

– 8.317

– 9.869

– 10.446

– 10.973

– 11.333

               

Saldo (uitgaven minus ontvangsten)

120.624

165.869

143.952

142.322

138.162

115.351

2. Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2017 is uitgekeerd aan de departementen. Dit is inclusief de compensatie voor de ABP-pensioenpremiestijging. OCW heeft ervoor gekozen om een deel van de loonbijstelling (over de instrumenten subsidies en opdrachten) vanaf 2019 niet uit te delen, maar in te zetten voor OCW-brede problematiek. In de onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per begrotingsartikel weergegeven.

Tabel 2 Loonbijstelling tranche 2017 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Primair onderwijs

232.179

231.459

227.484

226.330

225.459

225.459

3

Voortgezet onderwijs

176.177

175.582

173.759

172.399

171.310

171.325

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

79.624

80.936

74.411

74.230

73.821

73.859

6

Hoger beroepsonderwijs

54.434

55.525

55.267

55.559

56.741

57.637

7

Wetenschappelijk onderwijs

70.303

70.614

70.600

71.065

72.092

72.572

8

Internationaal beleid

125

124

106

106

105

105

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

4.216

4.119

802

833

974

– 94

11

Studiefinanciering

525

507

508

508

508

512

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

81

79

79

79

79

79

13

Lesgelden

35

34

34

34

34

34

14

Cultuur

7.988

8.099

7.647

7.634

7.552

7.578

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

16.128

16.436

15.415

15.393

15.372

15.986

25

Emancipatie

184

198

103

103

103

103

91

Nominaal en onvoorzien

– 3.158

– 4.515

– 4.515

– 4.515

– 2.957

– 2.958

95

Apparaatsuitgaven

7.068

6.897

6.893

6.898

6.894

6.900

Ingezet ter dekking

0

0

13.767

13.676

13.736

13.736

Totaal

645.909

646.094

642.360

640.332

641.823

642.833

3. Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2017 is uitgekeerd aan de departementen. OCW heeft ervoor gekozen om een deel van de prijsbijstelling niet uit te delen, maar in te zetten voor OCW-brede problematiek. In de onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per begrotingsartikel weergegeven.

Tabel 3 Prijsbijstelling tranche 2017 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Primair onderwijs

20.599

20.607

19.919

19.790

19.673

19.672

3

Voortgezet onderwijs

17.797

17.603

17.011

16.680

16.406

16.475

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

16.433

16.826

15.389

15.333

15.209

15.221

6

Hoger beroepsonderwijs

10.246

10.550

10.480

10.561

10.884

11.133

7

Wetenschappelijk onderwijs

20.631

20.754

20.740

20.918

21.336

21.528

8

Internationaal beleid

84

82

73

73

73

73

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

231

271

40

41

41

12

11

Studiefinanciering

16.746

16.984

17.364

17.743

18.121

18.465

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

1.217

1.214

1.207

1.179

1.152

1.119

13

Lesgelden

15

15

15

15

15

15

14

Cultuur

7.179

7.031

6.645

6.638

6.641

6.622

15

Media

4.222

7.254

8.741

8.602

10.787

10.946

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

4.968

5.054

4.726

4.720

4.714

4.915

25

Emancipatie

73

77

30

30

30

30

95

Apparaatsuitgaven

0

2.098

2.103

2.114

2.116

2.126

Ingezet ter dekking

9.919

4.571

5.927

6.180

4.508

4.447

Totaal

130.360

130.991

130.410

130.617

131.706

132.799

4. Transitievergoeding (overboeking naar SZW)

In het kader van de invoering van de transitievergoeding via de wet werk en zekerheid (WWZ) is ook een transitievergoeding verschuldigd bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid. Werkgevers moeten deze vergoeding betalen naast de tweejarige loondoorbetalingsplicht. Op grond het voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (controversieel verklaard na de verkiezingen van maart 2017) kunnen deze vergoedingen worden gedeclareerd bij het UWV. Dat geldt ook voor de bijzondere onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Dit leidt tot een overboeking van OCW naar SZW voor de onderwijssectoren en de onderzoeksinstellingen. Omdat de invoering niet eerder dan per 2019 is voorzien en de transitievergoeding werd ingevoerd op 1 juli 2015, is de eerste storting in 2019 5 x het structurele bedrag. In de onderstaande tabel wordt de budgettaire bijstelling per begrotingsartikel weergegeven.

Tabel 4 Transitievergoeding (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Primair onderwijs

0

0

– 17.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

3

Voortgezet onderwijs

0

0

– 15.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

0

0

– 10.500

– 2.100

– 2.100

– 2.100

6

Hoger beroepsonderwijs

0

0

– 9.000

– 1.800

– 1.800

– 1.800

7

Wetenschappelijk onderwijs

0

0

– 2.300

– 460

– 460

– 460

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

0

0

– 500

– 100

– 100

– 100

Totaal

0

0

– 54.800

– 10.960

– 10.960

– 10.960

Verdiepingshoofdstuk per artikel

Uitgaven art.nr 1 Primair onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

10.245.604

10.205.501

10.108.905

10.036.019

9.979.171

 

Mutatie Nota van wijzigingen 2017

           

Mutatie amendementen 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

255.719

276.577

269.028

277.414

279.860

 

Nieuwe mutaties

– 335

– 9.655

– 21.813

– 6.677

– 4.242

 

1.

Overboekingen (intern)

– 450

– 9.871

– 6.871

– 5.735

– 3.300

 

2.

Overboekingen met andere departementen

– 11

         

3.

Transitievergoeding (overboeking naar SZW)

   

– 17.500

– 3.500

– 3.500

 

4.

Koersverschillen CN

   

2.342

2.342

2.342

 

5.

Loon- en prijsbijstelling DUO

126

216

216

216

216

 

Stand ontwerpbegroting 2018

10.500.988

10.472.423

10.356.120

10.306.756

10.254.789

10.204.540

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 1. Dit betreft een aantal interne overboekingen voor onder andere de centrale eindtoets, onderzoek passend onderwijs en bijdrage huisvesting Caribisch Nederland.

 • 3. Zie het algemene deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een nadere toelichting op deze mutatie.

Ontvangsten art.nr. 1 Primair onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

8.661

17.661

8.661

8.661

8.661

 

Mutatie nota van wijziging 2017

           

Mutatie amendementen 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2018

8.661

17.661

8.661

8.661

8.661

1.708

Uitgaven art.nr. 3 Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

7.927.940

7.881.018

7.799.696

7.701.844

7.623.024

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

235.717

236.156

219.722

212.308

213.189

 

Nieuwe mutaties

– 172

5.972

– 6.189

7.111

7.380

 

1.

Overboekingen (intern)

– 374

5.797

5.813

7.113

7.305

 

2.

Overboekingen met andere departementen

55

– 80

– 80

– 80

0

 

3.

Transitievergoeding (overboeking naar SZW)

   

– 15.000

– 3.000

– 3.000

 

4.

Koersverschillen CN

   

2.823

2.823

2.823

 

5.

Loon- en prijsbijstelling DUO

147

255

255

255

252

 

Stand ontwerpbegroting 2018

8.163.485

8.123.146

8.013.229

7.921.263

7.843.593

7.791.761

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 3. Zie het algemene deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een nadere toelichting op deze mutatie.

Ontvangsten art.nr. 3 Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2017

7.361

7.361

7.361

7.361

7.361

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

7.361

7.361

7.361

7.361

7.361

7.361

Uitgaven art.nr. 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

4.217.206

4.317.696

4.290.481

4.275.743

4.248.239

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

23.487

88.530

95.472

105.174

102.392

 

Nieuwe mutaties

– 195

– 80.536

106.619

107.748

107.781

 

1.

Overboekingen (intern)

148

1.533

2.233

– 5.203

– 5.170

 

2.

Overboekingen met andere departementen

– 474

16

16

16

16

 

3.

Transitievergoeding (overboeking naar SZW)

   

– 10.500

– 2.100

– 2.100

 

4.

Koersverschillen CN

   

157

322

322

 

5.

Omvorming scholingsaftrek: toevoeging budget

 

114.480

114.480

114.480

114.480

 

6.

Omvorming scholingsaftrek: uitstel

 

– 196.800

       

7.

Loon- en prijsbijstelling DUO

131

235

233

233

233

 

Stand ontwerpbegroting 2018

4.240.498

4.325.690

4.492.572

4.488.665

4.458.412

4.417.403

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 1. Dit betreft een aantal interne overboekingen voor o.a. Caribisch Nederland, SLOA, Zorgpact, Gelijke kansen.

 • 3. Zie het algemene deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een nadere toelichting op deze mutatie.

 • 4. Een deel van de loon- en prijsbijstelling over subsidies en opdrachten wordt ingezet ter dekking van de wisselkoersproblematiek vanaf 2019.

 • 5. De omvorming van de fiscale scholingsaftrek naar een uitgavenregeling wordt met een jaar uitgesteld, van 2018 naar 2019.

 • 6. De korting die met de omvorming van de scholingsaftrek gepaard ging, wordt teruggedraaid (per 2019). Deze mutatie geeft dit weer (programmadeel).

Ontvangsten art.nr. 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

           

Mutatie amendementen 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2018

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Uitgaven art.nr. 6 Hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

2.814.350

2.896.317

2.877.950

2.899.978

2.988.722

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

114.484

110.582

102.966

89.159

75.216

 

Nieuwe mutaties

– 1.495

– 1.738

– 11.222

– 4.690

– 1.793

 

1.

Overboekingen (intern)

– 1.699

– 2.765

– 5.216

– 3.150

– 3.120

 

2.

Overboekingen met andere departementen

1.030

0

0

0

0

 

3.

Regeerakkoord – onderzoek

0

0

3.000

0

3.000

 

4.

Transitievergoeding (overboeking naar SZW)

0

0

– 9.000

– 1.800

– 1.800

 

5.

Regeerakkoord – correctie studievoorschot

0

0

– 133

133

0

 

6.

Kasschuif programma Gelijke Kansen

– 900

900

0

0

0

 

7.

Loon- en prijsbijstelling DUO

74

127

127

127

127

 

Stand ontwerpbegroting 2018

2.927.339

3.005.161

2.969.694

2.984.447

3.062.145

3.097.897

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 3. Dit betreft de middelen uit het Regeerakkoord voor onderzoek die middels een kasschuif van 2022 naar 2019 beschikbaar worden gesteld en de toevoeging voor het jaar 2021. Het komend jaar zal een vergelijkbare kasschuif plaatsvinden vanuit 2023 naar 2020.

 • 4. Zie het algemene deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een nadere toelichting op deze mutatie.

Ontvangsten art.nr. 6 Hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

Uitgaven art.nr. 7 Wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

4.310.149

4.338.709

4.344.420

4.383.977

4.471.444

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

130.996

141.408

148.657

154.541

158.723

 

Nieuwe mutaties

1.627

3.693

304

3.812

3.945

 

1.

Overboekingen (intern)

542

2.608

1.386

3.320

3.320

 

2.

Transitievergoeding (overboeking naar SZW)

0

0

– 2.300

– 460

– 460

 

3.

Regeerakkoord – correctie studievoorschot

0

0

133

– 133

0

 

4.

HGIS loon- en prijsbijstelling

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

 

Stand ontwerpbegroting 2018

4.442.772

4.483.810

4.493.381

4.542.330

4.634.112

4.701.467

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 2. Zie het algemene deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een nadere toelichting op deze mutatie.

Ontvangsten art.nr. 7 Wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

16

16

16

16

16

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

16

16

16

16

16

16

Uitgaven art.nr. 8 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

11.538

11.356

10.755

10.756

10.704

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

           

Mutatie amendementen 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

251

248

161

161

250

 

Nieuwe mutaties

60

112

112

80

0

 

1.

Overboekingen (intern)

0

80

80

80

0

 

2.

Overboekingen met andere departementen

60

32

32

     

Stand ontwerpbegroting 2018

11.849

11.716

11.028

10.997

10.954

10.964

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 1. Interne overboeking in verband met internationale uitwisseling van docenten.

 • 2. Interdepartementale overboeking EZ in verband met groen onderwijs.

Ontvangsten art.nr. 8 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

99

99

99

99

99

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

99

99

99

99

99

99

Uitgaven art.nr. 9 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

179.667

176.800

168.794

165.496

173.365

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

           

Mutatie amendementen 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

8.107

4.390

842

874

1.015

 

Nieuwe mutaties

– 3.971

– 31

– 31

– 31

– 11.117

 

1.

Overboekingen (intern)

0

– 80

– 80

– 80

0

 

2.

Kasschuif actieplan Leerkracht

       

– 11.166

 

3.

Professionalisering docenten

– 4.000

         

4.

Loon- en prijsbijstelling DUO

29

49

49

49

49

 

Stand ontwerpbegroting 2018

183.803

181.159

169.605

166.339

163.263

163.136

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 2. Bij nota van wijziging op de begroting 2008 is het dekkingspakket voor Actieplan LeerKracht van Nederland gepresenteerd. Voor saldoverschillen in de maatregelen versus de dekking is verevening over de jaren heen afgesproken. Met deze kasschuif wordt het budget van 2021 naar 2022 verwerkt.

 • 3. Voor docentprofessionalisering is € 4,0 miljoen overgeboekt naar OWB (artikel 16).

Ontvangsten art.nr. 9 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Uitgaven art.nr. 11 Studiefinanciering (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

4.537.556

5.303.568

5.384.211

5.446.827

5.527.640

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

47.299

69.686

61.338

55.725

33.337

 

Nieuwe mutaties

1.007

– 39

– 61

– 77

– 90

 

1.

Overboekingen (intern)

447

– 991

– 1.016

– 1.041

– 1.066

 

2.

Loon- en prijsbijstelling DUO

560

952

955

964

976

 

Stand ontwerpbegroting 2018

4.585.862

5.373.215

5.445.488

5.502.475

5.560.887

5.633.749

Ontvangsten art.nr. 11 Studiefinanciering (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

865.237

921.374

983.329

1.051.744

1.123.827

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 14.329

– 24.473

– 39.025

– 43.812

– 43.239

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

850.908

896.901

944.304

1.007.932

1.080.588

1.159.149

Uitgaven art.nr. 12 Tegemoetkoming studiekosten (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

89.241

88.610

88.210

86.464

84.776

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

368

747

844

1.189

2.034

 

Nieuwe mutaties

84

144

144

144

144

 

1.

Loon- en prijsbijstelling DUO

84

144

144

144

144

 

Stand ontwerpbegroting 2018

89.693

89.501

89.198

87.797

86.954

86.012

Ontvangsten art.nr. 12 Tegemoetkoming studiekosten (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

3.066

3.065

3.047

2.969

2.895

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 663

– 650

– 643

– 613

– 567

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

2.403

2.415

2.404

2.356

2.328

2.297

Uitgaven art.nr. 13 Lesgeld (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

6.748

6.456

6.428

6.428

6.427

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

38

38

32

32

30

 

Nieuwe mutaties

35

61

60

60

60

 

1.

Loon- en prijsbijstelling DUO

35

61

60

60

60

 

Stand ontwerpbegroting 2018

6.821

6.555

6.520

6.520

6.517

6.511

Ontvangsten art.nr. 13 Lesgeld (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

246.267

248.218

252.640

255.892

257.786

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 3.789

– 9.949

– 11.739

– 12.629

– 13.471

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

242.478

238.269

240.901

243.263

244.315

244.652

Uitgaven art.nr. 14 Cultuur (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

802.568

799.366

798.765

797.960

795.263

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

           

Mutatie amendementen 2017

25.000

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 77.695

6.032

15.694

14.674

14.417

 

Nieuwe mutaties

– 4.336

– 27.515

23.752

23.758

23.993

 

1.

Overboekingen (intern)

– 312

– 337

– 337

– 337

– 87

 

2.

Overboekingen met andere departementen

– 4.418

1.250

1.210

1.210

1.210

 

3.

Toevoeging middelen t.b.v. monumentenaftrek

 

22.500

22.500

22.500

22.500

 

4.

Opschorten fiscale aftrek monumentenzorg

 

– 51.300

       

5.

Desaldering subsidie brandveiligheid Raamsteeg

175

         

6.

Loon- en prijsbijstelling NA

219

372

379

385

370

 

Stand ontwerpbegroting 2018

745.537

777.883

838.211

836.392

833.673

833.680

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 2. Dit betreft onder andere een verlaging in 2017 i.v.m. een decentralisatieuitkering aan het Provinciefonds voor een bedrag van € 4 miljoen. Daarnaast vindt er een overboeking plaats met het Ministerie van VWS i.v.m vliegwielsubsidie voor het Holocaust Museum voor € 1,1 miljoen voor periode 2018–2022.

 • 3. Toevoeging middelen van de belastingdienst ten behoeve van Monumentenaftrek vanaf 2018 voor een bedrag van € 22,5 miljoen structureel.

 • 4. Verlaging in 2018 in verband met het opschorten fiscale aftrek monumentenzorg voor een bedrag van € 51,3 miljoen.

Ontvangsten art.nr. 14 Cultuur (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

494

494

494

494

494

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

           

Mutatie amendementen 2017

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2017

13.783

         

Nieuwe mutaties

175

         

1.

Desaldering subsidie brandveiligheid Raamsteeg

175

         

Stand ontwerpbegroting 2018

14.452

494

494

494

494

494

Uitgaven art.nr. 15 Media (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

962.699

976.913

973.532

987.569

990.046

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

           

Mutatie amendementen 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

13.738

12.865

14.980

13.840

11.583

 

Nieuwe mutaties

352

– 352

0

0

0

 

1.

Kasschuif prijsbijstelling

352

– 352

       

Stand ontwerpbegroting 2018

976.789

989.426

988.512

1.001.409

1.001.629

1.014.879

Ontvangsten art.nr. 15 Media (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

199.500

206.500

199.500

206.500

199.500

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

199.500

206.500

199.500

206.500

199.500

206.500

Uitgaven art.nr. 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

950.780

973.679

925.466

923.851

922.260

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

           

Mutatie amendementen 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

77.942

33.348

21.520

20.143

20.086

 

Nieuwe mutaties

5.164

2.011

58.237

12.612

56.672

 

1.

Overboekingen (intern)

5.388

1.984

1.910

2.910

– 30

 

2.

Overboekingen met andere departementen

– 225

25

25

0

0

 

3.

Transitievergoeding (overboeking naar SZW)

0

0

– 500

– 100

– 100

 

4.

dekking wisselkoers CERN

0

0

9.800

9.800

9.800

 

5.

Regeerakkoord – onderzoek

0

0

47.000

0

47.000

 

6.

Loon- en prijsbijstelling DUO

1

2

2

2

2

 

Stand ontwerpbegroting 2018

1.033.886

1.009.038

1.005.223

956.606

999.018

1.000.523

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 4. Dit betreft een verhoging van € 9,8 miljoen van de contributie aan CERN als gevolg van het vrijgeven van de minimum wisselkoers door de Zwitserse Nationale Bank begin 2015.

 • 5. Dit betreft de middelen uit het regeerakkoord voor onderzoek 2019, middelen voor 2020 komen met de volgende begroting beschikbaar middels een kasschuif uit 2023.

Ontvangsten art.nr. 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

101

101

101

101

101

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

101

101

101

101

101

101

Uitgaven art.nr. 25 Emancipatie (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

14.172

15.168

14.960

15.447

15.447

15.457

Mutatie Nota van Wijziging 2017

           

Mutatie amendementen 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 861

275

133

133

133

 

Nieuwe mutaties

– 568

1

1

1

1

 

1.

Overboekingen met andere departementen

– 569

0

0

0

0

 

2.

Loon- en prijsbijstelling DUO

1

1

1

1

1

 

Stand ontwerpbegroting 2018

12.743

15.444

15.094

15.581

15.581

15.591

Ontvangsten art.nr. 25 Emancipatie (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Uitgaven art.nr. 91 Nominaal en onvoorzien(bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

– 150.051

– 244.374

– 244.375

– 244.372

– 136.083

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

150.051

2.154

17.282

17.455

17.403

 

Nieuwe mutaties

0

– 225.383

– 188.386

– 182.983

– 219.668

 

1.

Loon- en prijsbijstelling

0

– 2.098

– 17.225

– 17.401

– 17.403

 

2.

Inzet beschikbare middelen artikel 91

0

0

0

0

– 13.917

 

3.

Dekking OCW-brede problematiek

0

– 223.285

– 171.161

– 165.582

– 188.348

 

4.

Taakstelling OCW brede problematiek: generale dekking

 

223.285

       

Stand ontwerpbegroting 2018

0

– 244.318

– 415.479

– 409.900

– 338.348

– 182.715

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 1. Dit betreft de doorverdeling van het restant van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017. Het grootste deel is reeds verdeeld bij de eerste suppletoire begroting 2017. Zie het algemene deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een overzicht van de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 over de begrotingsartikelen.

 • 2. Vanaf 2021 is er nog € 13,9 miljoen beschikbaar. Dit wordt ingezet ter dekking van de OCW-brede problematiek.

 • 3. Deze taakstelling is het gevolg van diverse problematiek op de OCW begroting, waaronder een autonome tegenvaller op de referentieraming. Zie de aansluittabel in de beleidsagenda voor een nadere toelichting.

 • 4. De openstaande taakstelling als gevolg van de leerlingen en studentenontwikkeling en overige problematiek (zie punt 3) wordt voor het jaar 2018 gecompenseerd.

Uitgaven art.nr. 95 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

242.370

234.843

234.553

234.474

234.806

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

14.363

10.839

10.101

6.275

6.271

 

Nieuwe mutaties

– 8.237

4.451

8.035

16.698

16.967

 

1.

Overboekingen (intern)

310

2.042

2.098

2.123

2.148

 

2.

Overboeking met andere departementen

– 2.000

– 65

– 695

– 323

– 63

 

3.

Kasschuiven

– 6.294

14.470

– 8.270

0

– 24

 

4.

Beleidsmatige herschikkingen

0

– 11.680

15.220

15.220

15.220

 

5.

Desaldering begrotingsreserve schatkistbankieren

1.154

0

0

0

0

 

6.

Loon- en prijsbijstelling

– 1.407

– 316

– 318

– 322

– 314

 

Stand ontwerpbegroting 2018

248.496

250.133

252.689

257.447

258.044

258.473

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 3. Dit betreft voornamelijk een kasschuif 2019–2018 van € 7,5 miljoen uitvoeringskosten ter voorbereiding van de voorgenomen regeling scholingsvouchers en een kasschuif 2017–2018 van € 6 miljoen door vertraging in de besluitvorming ten behoeve van de nieuwe werkplek.

 • 4. De korting die gepaard ging met de omvorming van de fiscale scholings- en monumentenaftrek wordt teruggedraaid. Dit betreft het deel uitvoeringskosten. Doordat genoemde omvorming wordt uitgesteld van 2018 naar 2019 is het budget voor 2018 teruggeboekt.

 • 6 Dit betreft de prijsbijstelling. Zie het algemene deel van dit verdiepingshoofdstuk voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

Ontvangsten art.nr. 95 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

567

567

567

567

567

 

Mutatie Nota van Wijziging 2017

           

Mutatie amendementen 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

           

Nieuwe mutaties

1.154

0

0

0

0

 

1.

Desaldering begrotingsreserve schatkistbankieren

1.154

         

Stand ontwerpbegroting 2018

1.721

567

567

567

567

567

Licence