Base description which applies to whole site

Bijlage 3. Moties en toezeggingen

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Moties Tweede Kamer

Omschrijving

Vindplaats

Stand van Zaken

DIRECTIE BESTUURSONDERSTEUNING EN ADVIES

   

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke manier klokkenluiders kunnen worden beschermd, bij de Inspectie van het Onderwijs of elders, tegen benadeling en de Kamer hierover te informeren.

Debat [3-2-2016] Vervolg plenaire behandeling wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht

Motie-Bruins

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer inzake antwoord op motie 34 251, nr. 60 Klokkenluidersregeling van 16 juni 2016.

DIRECTIE EMANCIPATIE

   

De Tweede Kamer verzoekt de regering een overzicht te maken van alle organisaties die op dit moment subsidie ontvangen en dit overzicht nog voor het algemeen overleg Emancipatie van 14 september 2016 aan de Tweede Kamer te zenden.

Debat [7-7-2016] VAO Stichting Hart van homo's

Motie-Dijkstra

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer over de Voortgang emancipatiebeleid van 10 oktober 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de voortgang van het bereiken van het wettelijk streefcijfer bij bedrijven, waarbij ingegaan wordt op: – de feitelijke stijging van het aandeel vrouwen in de top van zowel de bedrijven onder de Wet bestuur en toezicht als de publieke sector; – het aandeel bedrijven dat voortgang boekt en de aard van hun aanpak; – het aandeel bedrijven waar voortgang uitblijft; – een analyse van de jaarverslagen op het punt van diversiteit; verzoekt de regering dit onderzoek uiterlijk najaar 2016 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Debat [17-2-2016] VAO Vrouwen naar de Top

Motie-Yücel

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer over Vrouwen naar de Top van 15 december 2016.

DIRECTORAAT DGPV

   

De Tweede Kamer verzoekt de regering de best practices te inventariseren en samen met de PO-Raad onder de aandacht te brengen van de scholen in het basisonderwijs.

Debat [25-4-2016] Notaoverleg «Lichamelijke opvoeding is een vak» (initiatiefnota Heerema)

Motie-Straus/Ypma

De PO-Raad heeft al in 2015 een dergelijke lijst met best practices gemaakt, en deze gedeeld met alle po-scholen. Daarnaast heeft Sportkracht 12 in opdracht van het Ministerie van OCW inspiratiesessies in 12 provincies georganiseerd, waarin ook de best practices zijn verzameld. Naar aanleiding van deze sessies heeft Sportkracht 12 een nieuwsbrief naar alle scholen en sportverenigingen verstuurd. In deze nieuwsbrief werd aandacht besteed aan knelpunten en oplossingen voor 2 uur bewegingsonderwijs en de inzet van (vak)leerkrachten. Verder zijn er inspirerende voorbeelden in de 12 provincies beschreven.

De Tweede Kamer roept de regering op de praktische en financiële aspecten van het inzetten van de alo-vakleerkrachten verder uit te werken in overleg met de betrokken partijen en te voorzien van een financiële onderbouwing, en de Kamer voor het einde van dit kalenderjaar hierover te rapporteren.

Debat [17-5-2016] Stemmingen punt 4 over moties ingediend bij het notaoverleg «Lichamelijke opvoeding is een vak» (initiatiefnota Heerema)

Motie-Straus

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Nadere reactie op initiatiefnota-Heerema en aanbieding onderzoeksrapport bewegingsonderwijs en vakleerkrachten van 24 februari 2017.

DIRECTIE ERFGOED EN KUNSTEN

   

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken welk bedrag uit het niet verplichte bedrag in de «rode Brim/Sim» ingezet kan worden voor de groene monumenten zonder dat een eventuele verschuiving zal hoeven leiden tot (extra) afwijzingen bij de rode monumenten, en de Kamer hierover voor uiterlijk medio januari te informeren.

Debat [20-12-2016] Stemmingen aangehouden motie Cultuur begroting d.d. 21-11-2016

Motie-Dik-Faber/Vermue

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Antwoord op motie 34 555-VIII-102 van 17 januari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering nader te onderzoeken hoe en in welke mate de culturele infrastructuur in stedelijke regio's van invloed is op het algemene vestigingsklimaat van huishoudens en bedrijven;

verzoekt de regering voorts, nader te onderzoeken hoe en in welke mate een sturend cultuurbeleid kan bijdragen aan behoud en versterking van het algemene vestigingsklimaat in belangrijke stedelijke regio's buiten de Randstad;

verzoekt de regering tevens, de conclusies van dit onderzoek te betrekken bij een herziening van het stelsel van basisinfrastructuur en de fondsen.

Debat [21-11-2016] Cultuurbegroting – OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

Motie-Grashoff/Pechtold

Er wordt een onderzoek uitgevoerd door Regioplan/Atelier Tordoir in opdracht van het Ministerie van OCW en IenM. Naar verwachting wordt het eindrapport in het najaar van 2017 gepubliceerd. Het eindresultaat vormt een bouwsteen voor het traject Cultuurbeleid 2021 en verder en Erfgoed Telt.

De Tweede Kamer verzoekt de Minister te inventariseren welke innovatieve verduurzamingsmogelijkheden er zijn om met behoud van cultuurhistorische waarde religieus erfgoed te behouden.

Debat [21-11-2016] Cultuurbegroting – OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

Motie-Dik-Faber/Pechtold

De RCE heeft met partners van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed eind 2016 verduurzamingsmaatregelen voor kerken in beeld gebracht. In mei zijn ook resultaten van 18 pilots duurzaamheidsprojecten, waaronder kerken, opgeleverd. De resultaten van beide initiatieven worden meegenomen in het beleidsproject Erfgoed Telt.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de partners van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed, eigenaren, provincies en gemeenten te kijken naar mogelijkheden om de omwonenden en omgeving van een monument een mogelijkheid te geven om een plan in te dienen bij de eigenaar en andere direct betrokkenen voor de herbestemming van hun monument.

Debat [21-11-2016] Cultuurbegroting – OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

Motie-Dik-Faber/Pechtold

Op dit moment is OCW met de partners in gesprek over de leegstandsproblematiek bij religieus erfgoed en daar is het betrekken van omwonenden een aspect van.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te gaan met de partners van de Agenda, de provincies en de gemeenten om te bezien wat de komende periode nodig is gezien de leegstandsontwikkeling binnen het religieus erfgoed, en de uitkomsten hiervan mee te nemen in de evaluatie van de monumentenzorg die is voorzien voor 2018.

Debat [21-11-2016] Cultuurbegroting – OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

Motie-Pechtold /Dik-Faber

Het Ministerie van OCW is in overleg met genoemde partijen. De uitkomsten van dit overleg worden meegenomen in de herijking van de monumentenzorg.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de Euro 500.000 voor de versterking van de arbeidsmarktpositie ter beschikking te stellen aan het Fonds Podiumkunsten, met inachtneming van de rangorde.

Debat [21-11-2016] Cultuurbegroting – OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

Motie-Vermue/Van Veen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW 2017 van 26 april 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om het advies van het Fonds Podiumkunsten en de Raad voor Cultuur minimaal twaalf maanden voor de behandeling van de OCW-begroting aan te vragen en in ontvangst te nemen.

Debat [21-11-2016] Cultuurbegroting – OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

Motie-Van Veen/Vermue

Het advies van de Raad voor Cultuur en het advies van de beoordelingscommissies van de zes cultuurfondsen, waaronder het Fonds Podiumkunsten, zijn een belangrijk onderdeel van de zorgvuldige besluitvorming over de meerjarige subsidiering van instellingen. In dit proces is het van belang dat niet alleen de Raad voor Cultuur en de beoordelingscommissies voldoende tijd hebben voor hun werk, maar ook dat de instellingen voldoende tijd hebben om een kansrijke aanvraag op te stellen. Ook andere overheden werken met adviesorganen. Nu de Minister het cultuurbeleid voor de periode na 2020 in gezamenlijkheid met de andere overheden vormgeeft, is ook dit een onderwerp waar de Minister overleg met de andere overheden over voert. De Minister komt op de uitvoering van deze motie terug, op het moment dat zij het cultuurbeleid voor de periode na 2020 aan de Kamer presenteert.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de besteding:

– historische schulden van musea bij het bestemmingsfonds OCW te verevenen;

– een aanvullend advies te vragen aan de Raad voor Cultuur over het resterende bedrag, waarbij de te besteden middelen ten goede komen van de museale sector; verzoekt de regering voorts bij de besteding van het resterende bedrag de volgende mogelijkheden mee te nemen:

– een bijdrage aan het Mondriaan Fonds ten behoeve van het aankoopfonds;

– het buiten de BIS-criteria ondersteunen van twee musea in de regio;

– het verhogen van het toegekende bedrag aan musea met een lagere BIS-bijdrage dan 1 miljoen euro.

Debat [21-11-2016] Cultuurbegroting – OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

Motie-Van Veen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW 2017 van 26 april 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met provincies en gemeenten om deze bewegwijzering beter tot haar recht te laten komen, en voor het zomerreces de Kamer hierover te informeren.

Debat [21-11-2016] Cultuurbegroting – OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

Motie-Van Veen

De Tweede Kamer wordt naar verwachting uiterlijk voor het einde van 2017 per brief over de motie geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de Minister de Kamer voor het WGO Cultuur op 21 november aanstaande te informeren over hoe zij voornemens is om de middelen te besteden, op een dusdanige wijze dat dit bijdraagt aan de Nederlandse cultuurbelangen.

Debat [25-10-2016] VSO Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid

Motie-Van Veen c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Middelen internationaal cultuurbeleid van 17 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om aan de toekenning van alle subsidies in de BIS de voorwaarde te verbinden dat in de verdere uitwerking van de plannen aangegeven wordt hoe de prioriteiten ingevuld worden en dat bij de verantwoording bij jaarverslagen en aan de subsidieverstrekker verantwoord wordt wat er op deze punten bereikt is.

Debat [23-6-2016] VAO Cultuur

Motie-Monasch/Van Veen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Besluiten culturele basisinfrastructuur periode 2017–2020 van 20 september 2016.

De Tweede Kamer constaterende dat de Raad voor Cultuur in zijn advies de keuze maakt om een beperkt aantal productiehuizen een bedrag toe te kennen om hun taken goed te kunnen vervullen; verzoekt de regering om te onderzoeken of er ruimte is om meer productiehuizen te ondersteunen en daarbij geografische spreiding en regionale talentontwikkeling te adresseren.

Debat [23-6-2016] VAO Cultuur

Motie-Pechtold/Monasch

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Besluiten culturele basisinfrastructuur periode 2017–2020 van 20 september 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij besluitvorming over de culturele basisinfrastructuur aantoonbaar in te zetten op een betere verdeling van de culturele budgetten over de Randstad en regio's.

Debat [23-6-2016] VAO Cultuur

Motie-Dik-Faber/Toorenburg

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Besluiten culturele basisinfrastructuur periode 2017–2020 van 20 september 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken op welke wijze de rijksoverheid kan bijdragen aan een haalbaarheidsstudie voor een nieuw, ambitieus cultureel instituut op Rotterdam-Zuid, en de Kamer hier met Prinsjesdag over te informeren.

Debat [23-6-2016] VAO Cultuur

Motie-Monasch /Hoogland

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Besluiten culturele basisinfrastructuur periode 2017–2020 van 20 september 2016.

De Tweede Kamer constaterende dat de Raad voor Cultuur in zijn advies concludeert dat Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten geen financieel duurzaam toekomstperspectief hebben en daarom hun krachten zouden moeten bundelen; overwegende dat ervaringen elders hebben geleerd dat fusies van orkesten complex zijn; verzoekt de regering om bij het publiceren van de subsidiebeschikkingen een plan te presenteren dat op brede steun van alle betrokkenen kan rekenen.

Debat [23-6-2016] VAO Cultuur

Motie-Monasch/Pechtold

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Besluiten culturele basisinfrastructuur periode 2017–2020 van 20 september 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om het zelfstandig voorbestaan van de postacademische instellingen in de komende BIS-periode te faciliteren.

Debat [23-6-2016] VAO Cultuur

Motie-Monasch/Pechtold

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Besluiten culturele basisinfrastructuur periode 2017–2020 van 20 september 2016.

De Tweede Kamer constaterende dat zelfstandige kunstenaars in andere Europese landen met gelijke competitiewetgeving zich wel mogen verenigen voor onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden; verzoekt de regering om in gezamenlijk overleg met belanghebbenden en de ACM een voorstel te doen om krachten bij onderhandelingen te bundelen en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Debat [23-6-2016] VAO Cultuur

Motie-Monasch/Jasper Van Dijk

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Vervolg beleidsreactie arbeidsmarkt cultuur van 1 maart 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest in staat te stellen om in samenwerking vorm te geven aan een nieuwe rol van symfonische voorzieningen in de regio, met name in verband met muziekeducatie.

Debat [23-6-2016] VAO Cultuur

Motie-Toorenburg/ Dik-Faber

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Besluiten culturele basisinfrastructuur periode 2017–2020 van 20 september 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in (onderling) overleg met Financiën, IPO, VNG en musea, te onderzoeken op welke wijze een niet-verzekermodel kan worden vormgegeven, en de Kamer daarover vóór Prinsjesdag 2016 te informeren.

Debat [23-6-2016] VAO Cultuur

Motie-Toorenburg/Pechtold

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Verzekeren van collecties en collectiemobiliteit van 26 september 2016.

De Tweede Kamer constaterende dat het EKWC vanuit kostenoverwegingen verhuisd is en daardoor strikt genomen niet meer voldoet aan de eisen voor BIS-subsidie; verzoekt de regering om, een oplossing te vinden, waardoor het positief advies van de Raad voor Cultuur toch gehonoreerd kan worden en de Tweede Kamer daar met Prinsjesdag over te informeren.

Debat [23-6-2016] VAO Cultuur

Motie-Toorenburg/Monasch

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Besluiten culturele basisinfrastructuur periode 2017–2020 van 20 september 2016.

DIRECTIE FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN

   

De Tweede Kamer constaterende dat het onderwijs in de begroting 2017 geconfronteerd wordt met een lumpsum- en subsidietaakstelling én een nog in te vullen «ramingsbijstelling» en dat deze slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden; verzoekt de regering, de bijstellingen niet ten koste te laten gaan van de bekostiging van scholen.

Debat [22-9-2016] Algemene Politieke Beschouwingen

Motie-Pechtold c.s.

De ramingsbijstelling staat in de begroting 2018 op artikel 91 nominaal en onvoorzien. De beslissing over de invulling hiervan wordt overgelaten aan het volgende kabinet. Hiertoe is besloten na overleg met de formerende partijen.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de voor- en nadelen van een aparte noodregeling voor onderwijsinstellingen in de Faillisementswet te onderzoeken, en de Kamer hierover te informeren voor Prinsjesdag 2016.

Debat [31-3-2016] VAO Governance in het mbo

Motie-Lucas

OCW overlegt met Financiën over de eventuele mogelijkheid, voorwaarden en toegevoegde waarde van een noodregeling voor het onderwijs in de faillissementswet, binnen de sturingsfilosofie van de onderwijssector. De extra doorlooptijd is benut voor afstemming met lopende wetgevingstrajecten. Deze afstemming is vrijwel afgerond. De Tweede Kamer wordt uiterlijk oktober 2017 per brief geïnformeerd.

De Tweede Kamer spreekt uit dat het groene onderwijs overgeheveld moet worden naar het Ministerie van OCW, waarbij de verworvenheden van het groene onderwijs (doorlopende leerlijnen en een sterke binding met het bedrijfsleven) behouden blijven en als inspiratie dienen voor het hele onderwijs;

verzoekt de regering voorbereidingen te treffen voor de overheveling van het groene onderwijs naar het Ministerie van OCW.

Debat [17-11-2015] Begrotingen van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie-Van Meenen c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Aanbieding rapport «groen onderwijs in beweging» van 24 oktober 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, te zorgen dat scholen hun jaarverslagen en inspectierapporten op hun website publiceren.

Debat [11-11-2014] Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Motie-Straus/Ypma

Uit een inventarisatie door de PO-Raad en de VO-raad naar de naleving van de afspraken in de Branche codes Goed bestuur op het punt van openbaarmaking van jaarverslagen komt naar voren dat – ondanks de aansporingen daartoe – bij lange na nog steeds niet alle scholen in de sectoren po en vo hun jaarverslag op de eigen website openbaar maken. Er is weinig zicht en hoop dat een nieuwe aansporing daartoe wel zal leiden tot een 100% score. OCW werkt daarom thans aan het opnemen van de openbaarmaking in de sectorwetten. Daarna zullen nadere inrichtingsvoorschriften in de Regeling 26 oktober 2016 jaarverslaggeving onderwijs worden opgenomen.

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

   

De Tweede Kamer verzoekt de regering hbo-instellingen op te roepen het bedrijfsleven nauw te betrekken bij de vormgeving van het onderwijsprogramma van een Ad-opleiding met het oog op het kennen en kunnen van de student; in de door de Minister toegezegde monitor expliciet kwalitatief onderzoek te doen naar de betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven bij de vormgeving van het onderwijs binnen de Ad- opleiding.

Debat [29-6-2017] Associate Degree (AD)

Motie-Van der Molen

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering:

– in gesprek te gaan met universiteiten met als doel dat zij de schakeltrajecten actief gaan aanbieden;

– te onderzoeken of studenten gebruik kunnen maken van het collegegeldkrediet;

– in te zetten op het vergroten van de hoeveelheid indaaltrajecten zodat studenten al tijdens hun bachelor kunnen starten met het schakeltraject;

– een eind te maken aan het stellen van aanvullende eisen die worden gesteld aan studenten die aan een schakeltraject willen beginnen.

Debat [2-2-2017] VAO ho prestatieafspraken/ voortgang SA en monitoring studievoorschot + AO Wetenschap

Motie-Vos/Asante

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer met de beleidsreactie op het rapport «Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs» van 21 april 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met instellingen in het hoger onderwijs, studentenpsychologen en studentenorganisaties over psychische problematiek bij studenten en gezamenlijk tot een actieplan te komen, zodat op iedere instelling goede en laagdrempelige psychische hulpverlening aanwezig is.

Debat [2-2-2017] VAO ho prestatieafspraken/ voortgang SA en monitoring studievoorschot + AO Wetenschap

Motie-Bruins/Asante

Met de VSNU, de VH en de studentenorganisaties is OCW in gesprek over het ISO-rapport over student-psychologen en studenten met psychische problemen. De koepels gaan voortvarend aan de slag met dit thema, en betrekken daarbij de gegevens van de NSE en de Studentenmonitor. Samen met de koepels en de studentenorganisaties worden de mogelijkheden voor de uitwerking van de motie op dit thema verkend.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs op sectoraal en instellingsniveau te waarborgen, door samen met studentenbonden en koepelorganisaties afspraken te maken over kaders waarbinnen instellingen selecterende maatregelen binnen de masterfase mogen invoeren.

Debat [2-2-2017] VAO ho prestatieafspraken/ voortgang SA en monitoring studievoorschot + AO Wetenschap

Motie-Verhoeven c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer met de beleidsreactie op het inspectierapport «Selectie: Meer dan cijfers alleen» van 7 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken welke alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom denkbaar zijn, die meer recht doen aan prioriteiten uit de Nationale Wetenschapsagenda en de drie taken van de universiteiten: onderzoek, onderwijs en valorisatie.

Debat [2-2-2017] VAO ho prestatieafspraken/ voortgang SA en monitoring studievoorschot + AO Wetenschap

Motie- Straus/ Duisenberg

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Bekostigingssystematiek hoger onderwijs (Motie Rog/Duisenberg en Motie Straus/Duisenberg) van 24 mei 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering geen toestemming te verlenen aan transnationaal onderwijs waarin de academische vrijheid niet op dezelfde, of vergelijkbare wijze, geborgd is als in Nederland, verzoekt de regering voorts, geen toestemming te verlenen aan transnationaal onderwijs waarin de studenten aan de opleiding verplicht onderwijs moeten krijgen in een bepaalde politieke ideologie, zoals het marxisme, of waar de samenstelling van het curriculum en de inhoud van de vakken gecontroleerd worden door de overheid van het betreffende land.

Debat [23-2-2017] Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Motie-Van Meenen

De motie wordt afgedaan met een AMvB. De AMvB wordt in het najaar 2017 voorgehangen in de beide kamers. Verwachte inwerkingtreding is in voorjaar 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de leeftijdsgrens van het levenlanglerenkrediet gelijk mee op te laten lopen met de verhoging van de AOW-leeftijd.

Debat [2-11-2016] Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Rog/Van Meenen

De Tweede Kamer is op 30 juni 2017 met de brief over scholingsvouchers geïnformeerd over de voorgenomen wijze van vormgeving.

De Tweede Kamer verzoekt het kabinet om binnen deze proef nadrukkelijk studenten die door overmacht langer over hun studie doen, wanneer deze wordt veroorzaakt door bovengenoemde bijzondere omstandigheden – (functiebeperking, ernstige ziekte, zwangerschap, handicap, chronische ziekte of bijzondere familieomstandigheden) – van structurele aard, de mogelijkheid te bieden om per studiepunt te betalen.

Debat [31-1-2017] Stemmingen punt 19 over aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2017

Motie-Rog c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW 2017 van 26 april 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, in overleg met de universiteiten, hogescholen en studentenorganisaties tot een programma van aanvullende ondersteuning en begeleiding voor «stapelaars» en inbegrepen groepen zoals zij-instromers in het hoger onderwijs te komen, en dit te betrekken bij het begrotingsonderzoek en het actieplan gelijke kansen.

Debat [2-11-2016] Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Bruins/Mohandis

Over schakelen tussen hbo en wo is in het Algemeen Overleg over het hoger onderwijs op 25 januari 2017 toegezegd dat het aankomende rapport over schakelen tussen hbo en wo naar de Tweede Kamer wordt gestuurd en dat binnen vier weken daarna de beleidsreactie op dit rapport wordt toegestuurd.

Aan dit deel van de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer met de beleidsreactie op het rapport «Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs» van 21 april 2017.

De subsidieregeling mbo/HBO in het kader van Gelijke kansen in het onderwijs is in uitvoering genomen.

Toekenning middelen vanuit de Strategische Agenda met ingang van 2018 is in voorbereiding.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze het recht op bekostigd onderwijs meer in balans kan worden gebracht, ongeacht opleidingsniveau, bijvoorbeeld door middel van een scholingsbeurs of leerrechten, ongeacht de leeftijd waarop men deze gebruikt, en de kosten en opbrengsten van een dergelijk systeem in kaart te brengen.

Debat [2-11-2016] Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Bruins/Straus

Deze motie speelt een rol bij het doorvoeren van de nieuwe regeling scholingsvouchers, die in de plaats komt van de fiscale scholingsaftrek. Op 30 juni 2017 is een brief aan de Tweede Kamer verzonden over de stand van zaken rond deze regeling scholingsvouchers en de punten waarop nog besluitvorming dient plaats te vinden. De besluitvorming rond de regeling en de uitwerking van de motie wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.

De Tweede Kamer verzoekt de regering met de VSNU en in het bijzonder met het samenwerkingsverband 4TU voor 1 december 2016 tot een oplossing te komen voor de voorgenomen capaciteitsfixi ingaande het collegejaar met start september 2017; verzoekt de regering tevens de financiële knelpunten en capaciteitsknelpunten bij de 4TU te onderzoeken en de Tweede Kamer hierover in het voorjaar van 2017 te informeren, verzoekt de regering voorts een diepgaand onafhankelijk onderzoek te starten naar de algehele bekostigingssystematiek van universiteiten en de Kamer hierover voor 15 maart 2017 te informeren.

Debat [2-11-2016] Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Rog/Duisenberg

Met de brief aan de Kamer over numerus fixus bij technische universiteiten van 20 januari 2017 is uitvoering gegeven aan het eerste deel van deze motie en aan de commissiebrief over dit onderwerp. Aan het tweede deel van de motie is uitvoering gegeven met de brief Bekostigingssystematiek hoger onderwijs (Motie Rog/Duisenberg en Motie Straus/Duisenberg) aan de Kamer van 24 mei 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken hoe het collegegeld voor een tweede studie (bachelor/master) gemaximeerd kan worden, en de Kamer uiterlijk in het voorjaar van 2017 te informeren.

Debat [2-11-2016] Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Jasper Van Dijk/Mohandis

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Motie Van Dijk en Mohandis onderzoek maximering instellingscollegegeld voor tweede studies van 6 april 2017.

De Tweede Kamer (van mening dat de openbare uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) niet los gezien kunnen worden van zijn functie; van oordeel dat zijn uitspraken over Koerden, Armeniërs, homoseksuelen, Joden en over het slaan van vrouwen in flagrante strijd zijn met het beginsel van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef) verzoekt de regering, uitvoering te geven aan de wet zo gauw die in werking treedt en de accreditatie van de IUR in te trekken.

Debat [28-9-2016] re- en dupliek plenaire debat over het wetsvoorstel bescherming van namen en graden

Motie-Beertema

De bepalingen omtrent de verplichting van instellingen om het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen treden in werking zodra het wettelijke haakje voor een onafhankelijke adviescommissie is geregeld. Dit wordt geregeld met het wetsvoorstel invoering associate degree-opleiding waarover de Tweede Kamer op 29 juni heeft gesproken. Na de inwerkingtreding van deze bepalingen kan bij de IUR worden ingegrepen zodra daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld door nieuwe discriminatoire uitingen van de rector.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te laten onderzoeken welke mogelijkheden het toezicht biedt om voor de rechtsorde gevaarlijke invloeden in het niet-bekostigde onderwijs tegen te gaan.

Debat [28-9-2016] re- en dupliek plenaire debat over het wetsvoorstel bescherming van namen en graden

Motie-Bisschop

De motie is met aanvaarding van het wetsvoorstel «Invoering associate-degree uitgevoerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of in de Wet markt en overheid het begrip «bekostigde onderwijsinstellingen» vervangen kan worden door «bekostigde onderwijsactiviteiten» en de Tweede Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren.

Debat [23-6-2016] VSO Inspectierapport «Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen»

Motie-Lucas

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Verwerking van de Motie-Lucas over wijziging van een begrip in de Wet markt en overheid van 20 september 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met expertisecentra, instellingen, gemeenten en studentenorganisaties mogelijke knelpunten, ook in de sociale zekerheid, te onderzoeken en aanbevelingen te doen om deze groep te faciliteren en de Kamer hierover in het najaar te informeren.

Debat [1-6-2016] Plenair debat Effecten van het Leenstelstel

Motie-Van Meenen c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Studenten met een functiebeperking van 28 oktober 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenwerking met onderwijsinstellingen en de studentenbonden waaronder JOB, zorg te dragen voor intensieve en adequate informatievoorziening over het sociale karakter van het stelsel aan alle aankomende studenten in de laatste fase van het voortgezet onderwijs en het mbo.

Debat [1-6-2016] Plenair debat Effecten van het Leenstelstel

Motie-Mohandis c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Aanbieding tweede monitorrapportage studievoorschot van 1 juni 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering

– binnen de G4 een intensieve samenwerking te stimuleren tussen pabo's, voortgezet onderwijs en wethouders onderwijs gericht op een betere doorstroom van het vo naar de pabo;

– in overleg met lerarenopleidingen en het toeleverende vo-veld de aansluiting van het havo naar de pabo duurzaam te optimaliseren;

– de Kamer over de voortgang zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in het najaar van 2016 te informeren.

Debat [31-3-2016] VAO Arbeidskansen ho en selectie / toegankelijkheid van het hoger onderwijs Motie-Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Aanbieding van de derde voortgangsrapportages Lerarenagenda, tweede voortgangsrapportage Sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs en Arbeidsmarkt(brief) po, vo en mbo van 29 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in lijn met het voorstel van het Interstedelijk Studenten Overleg, een periodieke toetsing van de aansluiting op de arbeidsmarkt en maatschappij voor te stellen voor het bestaande aanbod in het hoger onderwijs met als ultimum remedium dat de Minister van Onderwijs kan ingrijpen bij opleiding(en) waar dit nodig is, en de Kamer uiterlijk deze zomer in de verkenning over macrodoelmatigheid te informeren over de manier waarop dit vorm kan krijgen.

Debat [31-3-2016] VAO Arbeidskansen ho en selectie / toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Motie-Duisenberg/Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Toekomstverkenning macrodoelmatigheidsbeleid hoger onderwijs van 28 oktober 2016.

De Tweede Kamer (overwegende dat leraren professionals zijn die ruimte en zeggenschap verdienen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun vak); verzoekt de regering, te bevorderen dat: – in de nascholing en professionalisering van leraren gerichte aandacht is voor het omgaan met verschillen, het gebruik van ICT en curriculum-ontwikkeling; – het opleiden van nieuwe generaties leraren binnen opleidingsscholen, een samenwerking van school en lerarenopleiding, wordt geïntensiveerd, zodat theorie en praktijk meer dan nu met elkaar worden verweven; – er overeenstemming komt over het ontwikkelen van brede, vakoverstijgende educatieve bachelors en masters, zowel op hbo- als wo-niveau, die studenten voorbereiden op het moderne beroep van leraar, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs; – er universitaire opleidingen voor het primair onderwijs worden ontwikkeld; verzoekt de regering, te bevorderen dat de lerarenopleidingen, in zowel hbo als wo, hun curriculum aanpassen aan en het lerarenregister rekening houdt met de ontwikkelingen die verder uitgewerkt worden onder onderwijs2032.

Debat [9-3-2016] Hoofdlijnendebat over het advies van het platform Onderwijs 2032

Motie-Ypma c.s.

Met de Tweede Kamer is afgesproken dat er een keer per jaar wordt gerapporteerd over de voortgang van de Lerarenagenda. Deze voortgangsrapportage verschijnt naar verwachting in november 2017. De Kamer wordt in deze rapportage over de uitvoering van de motie geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat ook het experiment in de sectoren zorg en welzijn snel van de grond komt, en de Kamer hierover uiterlijk Prinsjesdag 2016 te informeren.

Debat [9-2-2016] VAO Leven Lang Leren

Motie-Lucas/Klein

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Voortgangsrapportage leven lang leren 2016 van 20 september 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering internationalisering op te nemen als prioriteit in de investeringsagenda van de strategische agenda hoger onderwijs.

Debat [14-12-2015] Notaoverleg Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer De waarde(n) van de wereld – Voortgangsbrief over de internationale dimensie van ho en mbo van 19 september 2016.

De Tweede Kamer roept de regering, onderwijsinstellingen, interne en externe belanghebbenden op om maximale impact te bewerkstelligen met de extra investeringsmiddelen naar 2025, met als doel een toekomstbestendig hoger onderwijs, versterking van ontplooiingskansen van studenten en een lerende, internationaal concurrerende economie.

Debat [14-12-2015] Notaoverleg Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Motie-Duisenberg c.s.

De motie wordt meegenomen bij de vormgeving van de kwaliteitsafspraken. Besluitvorming over vormgeving van de kwaliteitsafspraken is aan het nieuwe kabinet.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met vereniging hogescholen en de MBO Raad te stimuleren dat mbo-instellingen en hogescholen op regionaal niveau de samenwerking t.a.v. doorstroom intensiveren, waarbij het Noord-Hollandse convenant als voorbeeld kan dienen, gefocust op het verlagen van uitval en het aanbieden van (begeleidings-) programma's die er op gericht zijn mbo studenten klaar te stomen voor het hoger onderwijs.

Debat [14-12-2015] Notaoverleg Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Motie-Mohandis/Jadnanansing

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Aanbieding tweede monitorrapportage studievoorschot van 1 juni 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om certificering voor modules te verkennen en de Kamer te informeren over de mogelijkheden en de ontwikkelingen op dit gebied.

Debat [14-12-2015] Notaoverleg Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Motie-Mohandis/Duisenberg

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Voortgangsrapportage leven lang leren 2016 van 20 september 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering een experiment «eigen regie bij studiepuntbekostiging» mogelijk te maken en de Kamer nader te informeren over de verdere mogelijke uitwerking en daarbij in het bijzonder de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) te betrekken.

Debat [14-12-2015] Notaoverleg Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Motie-Mohandis/Duisenberg

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs in verband met de introductie van een experiment op het terrein van flexibel studeren in het hoger onderwijs van 17 januari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering niet pas «over enkele jaren», maar zo snel mogelijk een onderzoek te starten naar de effectiviteit van de verschillende vormen van studiekeuzecheck en matchingsprocedures, zodat deze straks bij alle hogescholen en universiteiten kwalitatief aan de maat zijn.

Debat [14-12-2015] Notaoverleg Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Motie-Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Aanbieding onderzoeksrapport studiekeuzecheck, motie van het Kamerlid Rog van 20 januari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze diploma's uit landen van herkomst erkend kunnen worden, zodat statushouders zo snel mogelijk op hun eigen niveau aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt; verzoekt de regering voorts, een plan van aanpak op te stellen waarin het voor statushouders inzichtelijk gemaakt wordt aan welke eisen zij moeten voldoen om hun diploma erkend te krijgen in het geval dat deze behaalde diploma's niet voldoen aan de Nederlandse standaarden.

Debat [17-9-2015] Algemene Politieke Beschouwingen

Motie-Pechtold/Roemer

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Stand van zaken asielzoekersonderwijs van 14 juli 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering het bindend studieadvies bij de komende kwaliteitsafspraken te begrenzen tot het eerste jaar van de bachelor.

Debat [2-7-2015] VAO prestatieafspraken hoger onderwijs

Motie-Mohandis/Rog

De Tweede Kamer ontvangt een reactie zodra het Experiment BSA (bindend studieadvies) is afgerond in 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering voorts zo snel mogelijk met betrokkenen om de tafel te gaan zitten om het animo voor een deeltijdopleiding te peilen en de mogelijke vormgeving van een dergelijke imam-opleiding te bespreken.

Debat [2-7-2015] VAO Islam en imamopleidingen

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Uitslag referendum grondwetswijziging Turkije van 19 april 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat er opleidingen tot islamitische geestelijke en islamitische geestelijk verzorger aangeboden zullen blijven op HBO-niveau, mits de kwaliteit wordt geborgd.

Debat [2-7-2015] VAO Islam en imamopleidingen

Motie-Kuzu

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Uitslag referendum grondwetswijziging Turkije van 19 april 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met besturen en medezeggenschapsorganisaties te onderzoeken of de WHW aangepast kan worden zodat opleidingscommissies beter gefaciliteerd worden door in ieder geval voldoende scholing, organisatorische ondersteuning en een financiële beloning;

verzoekt de regering tevens in overleg met besturen en medezeggenschapsorganisaties te onderzoeken hoe in de WHW opgenomen kan worden dat de opleidingscommissie geacht wordt jaarlijks een gemotiveerd standpunt in te nemen over de kwaliteit van het onderwijs en dit oordeel op te nemen in de studiebijsluiter van de opleiding. En voorts te onderzoeken hoe bij een negatief oordeel tot verbetering van de onderwijskwaliteit kan worden gekomen.

Debat [21-5-2015] Plenair debat Betere medezeggenschap en het behoud van unieke studies in de Geesteswetenschappen (debat Maagdenhuis)

Motie-Duisenberg

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Openstaande moties en toezeggingen op het gebied van Hoger Onderwijs en Studiefinanciering van 7 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in het wetsvoorstel voor versterking van de medezeggenschap op te nemen dat majeure investeringen in huisvesting op voorspraak van de medezeggenschap vooraf getoetst kunnen worden aan de hand van een risico-analyse door een deskundig en ongebonden instituut, dat een uitspraak doet over de haalbaarheid van de voorgenomen investering.

Debat [21-5-2015] Plenair debat Betere medezeggenschap en het behoud van unieke studies in de Geesteswetenschappen (debat Maagdenhuis)

Motie-Van Meenen/Mohandis

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Openstaande moties en toezeggingen op het gebied van Hoger Onderwijs en Studiefinanciering van 7 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenspraak met de sectorraden en de studentenbonden te onderzoeken of een kader voor de bedragen die vanuit het profileringsfonds kunnen worden uitgekeerd, kan helpen om jongeren die buiten hun schuld om of door extracurriculaire activiteiten langer doen over hun studie, op een inzichtelijkere manier te compenseren.

Debat [5-11-2014] Plenair debat Wet studievoorschot hoger onderwijs voortzetting

Motie-Mohandis c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Studenten met een functiebeperking van 28 oktober 2016.

De Tweede Kamer constaterende dat er reeds een succesvol model is voor zulke verantwoording in het primair en voortgezet onderwijs, namelijk «Scholen op de kaart»;

verzoekt de regering zorg te dragen voor een vergelijkbare vorm van publieke verantwoording in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Debat [6-11-2014] Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Openstaande moties en toezeggingen op het gebied van Hoger Onderwijs en Studiefinanciering van 7 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te verkennen hoe het bereik van de educatieve minor kan worden vergroot en het belang van verdergaande scholing na de educatieve minor kan worden verankerd.

Debat [11-12-2013] Leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord

Motie-Bisschop

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Kamer Aanbieding van de derde voortgangsrapportages Lerarenagenda, tweede voortgangsrapportage Sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs en Arbeidsmarkt(brief) po, vo en mbo van 29 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering een verkenning te starten naar de mogelijkheden van extra bekostiging dan wel differentiatie binnen de bekostiging van opleidingen met een excellent keurmerk, in samenhang met het lopende onderzoek naar aanleiding van de motie-Lucas, 31 288, nr. 211 (t.v.v. 33 519, nr. 36).

Debat [23-4-2013] WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 2e termijn

Motie-Van Meenen

De motie wordt meegenomen bij de vormgeving van de kwaliteitsafspraken.

Besluitvorming over vormgeving van de kwaliteitsafspraken is aan het nieuwe kabinet.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de inwerkingtreding van het wetsartikel dat collegegelddifferentiatie bij excellente opleidingen regelt pas te effectueren op het moment dat er meer duidelijkheid is over de effecten die een sociaal leenstelsel heeft op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Debat [23-4-2013] WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 2e termijn

Motie-Mohandis

Besloten is de uitvoering van de motie twee jaar uit te stellen tot 2018. Dit is met de Kamer gecommuniceerd in de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2014–2015 d.d. 14 april 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Tweede Kamer na invoering van het bursalenstelsel op de hoogte te houden van de effecten van het toelaten van bursalen, waarin aantallen promotieplaatsen van de verschillende vormen opgenomen worden en de beschikbaarheid van universitair docenten.

Debat [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Motie-Klaver

De AMvB is in januari 2016 in werking getreden. Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam hebben toestemming gekregen deel te nemen. De AMvB voorziet in tussenevaluatie na twee jaar (2018).

DIRECTIE INTERNATIONAAL BELEID

   

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met de grensprovincies in bilateraal overleg met de aangrenzende Duitse deelstaten tot erkenning van Nederlandse (mbo)-beroepsdiploma's te komen, in het bijzonder voor bovengenoemde sectoren, en de Tweede Kamer hierover voor het zomerreces te informeren.

Debat [2-4-2015] Afstemming van erkenning beroepskwalificatie buurlanden

Motie-Straus c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Grensoverschrijdende samenwerking GROS van 30 januari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om tot aan de eerste evaluatie van de nieuwe verhoudingen jaarlijks aan de Kamer te rapporteren over de staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden en de voortgang van de te realiseren verbeteringen op deze terreinen.

Debat [4-3-2010] BES-wetten

Motie-Leerdam c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Beleidsreactie inspectierapport «de ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland 2014–2016» van 6 maart 2017. De Eerste en de Tweede Kamer zijn hierover geïnformeerd.

DIRECTIE KENNIS

   

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met de betrokken organisaties, de VO-raad en alle sectororganisaties in het vervolgonderwijs tot landelijke normen te komen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten minimaal moeten voldoen, en de uitwerking hiervan voor het meireces van 2017 met de Kamer te delen.

Debat [2-11-2016] Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Duisenberg c.s.

Aan de motie wordt middels een brief uitvoering gegeven in oktober 2017. Zoals verzocht door de Tweede Kamer is de regering in overleg getreden met onder meer de sectorraden en studentenorganisaties om te komen tot landelijke normen waar loopbaanoriëntatie en -begeleiding aan moet voldoen. Inmiddels is grote mate van overeenstemming bereikt.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de beleidsinzet van volgend jaar duidelijker te koppelen aan de beleidsdoelstellingen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de lerarenopleidingen en hun afgestudeerden, de kwaliteit van (startende) docenten en het verbeteren van de differentiatievaardigheden in het bijzonder en de Tweede Kamer hiervoor in het najaar van 2016 bij de begroting te informeren.

Debat [22-6-2016] Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015

Motie-Ypma/Straus

Aan de motie is uitvoering gegeven in hoofdstuk 8, onderdeel beleidsagenda van de rijksbegroting van 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering voor de begrotingsbehandeling van OCW voorstellen te doen om gelijke onderwijskansen voor ieder kind en elke jongere te verbeteren en te garanderen.

Debat [26-4-2016] Ingediend bij debat van Financiën

Motie-Nijboer/Harbers

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Gelijke kansen in het onderwijs van 31 oktober 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering consistent beleid te ontwikkelen op het waarborgen van de op- en doorstroom in het onderwijs, en waar mogelijk belemmeringen weg te nemen.

Debat [29-10-2015] Begrotingsbehandeling OCW 2e termijn

Motie-Grashoff c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Gelijke kansen in het onderwijs van 31 oktober 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Onderwijsraad te vragen te onderzoeken hoe we ons onderwijsbestel zo kunnen inrichten, dat gelijke kansen, opstroom, doorstroom en maatwerk weer de norm worden in het Nederlands onderwijsbestel.

Debat [29-10-2015] Begrotingsbehandeling OCW 2e termijn

Motie-Van Meenen c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met het advies «Leerling Centraal» van de Onderwijsraad, dat op 4 juli 2017 aan de Minister van OCW is aangeboden.

DIRECTIE MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

   

De Tweede Kamer verzoekt de Minister om haar bevoegdheid volgend uit artikel 6.1.3, lid 2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs zo spoedig mogelijk aan te wenden en een ministeriële regeling op te stellen waardoor instellingen een vergelijkbare en goed vindbare studiebijsluiter gaan hanteren bij hun voorlichting.

Debat [29-6-2017] VAO VMBO/MBO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Motie-Wiersma c.s.

Momenteel wordt nagedacht over hoe hier uitvoering aan te geven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om voor zwangere studenten een formeel recht vast te leggen op zwangerschapsverlof en tevens de examencommissies opdracht te geven om in geval van studievertraging ten gevolge van een zwangerschap daarvoor een individueel examenprogramma vast te stellen waarmee de vertraging waar mogelijk kan worden voorkomen; verzoekt de regering tevens om in samenspraak met onder andere de onderwijsinstellingen en studentenvakbonden te bepalen dat zwangerschap en ouderschap meebrengen dat de student aanspraak kan maken op extra ondersteuning vanuit de opleiding en aanpassingen in het onderwijsprogramma, waaronder de stage en de examinering.

Debat [29-6-2017] VAO VMBO/MBO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Motie-Kwint/Van den Hul

In lijn met de motie is het ministerie van OCW reeds langere tijd in overleg met de coalitie studerende moeders (waaronder het steunpunt studerende moeders, proefprocessenfonds Clara Wichman, FNV vrouw, de Nederlandse Vrouwenraad en Vereniging Vrouw en Recht), the Public Interest Litigation Project (PILP) en koepelorganisaties (de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de VSNU) om te bezien hoe zwangere studentes en jonge moeders beter kunnen worden ondersteund.

In het najaar vindt er een vervolgoverleg plaats. De verwachting is dat snel daarna een handreiking kan worden vastgesteld hoe mbo-scholen nog beter rekening kunnen houden met zwangere studentes en jonge moeders. De Vereniging Hogescholen kiest ervoor om in zetten op kennisdeling zodat het voor hogescholen duidelijk wordt welke mogelijkheden er bestaan om ondersteuning te bieden voor deze specifieke doelgroep. De VSNU onderzoekt welke aanpak wenselijk en noodzakelijk is.

Mede op basis van dat overleg, waar de studentenorganisaties ook voor zullen worden uitgenodigd, zal een voorstel worden voorbereid waarin ook is opgenomen hoe uitwerking te geven aan de oproep in de motie. In het najaar wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in het kader van de toegezegde uiteenzetting over de onderwijsovereenkomst in het mbo te onderzoeken in hoeverre de belangen van deelnemers en instellingen gediend zijn met het vervallen van het vereiste dat de overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan en als alternatief te kiezen voor een wettelijk model waaraan deelnemers basale waarborgen kunnen ontlenen.

Debat [29-6-2017] VAO VMBO/MBO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Motie-Bisschop c.s.

Momenteel wordt nagedacht over hoe hier uitvoering aan te geven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering het onderzoek de opdracht te geven aanbevelingen te doen voor het versterken van de rechtspositie van studenten.

Debat [29-6-2017] VAO VMBO/MBO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Motie-Özdil c.s.

Momenteel wordt nagedacht over hoe hier uitvoering aan te geven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering een voorstel te doen om verplichte lessen over lhbti-acceptatie op het mbo in te voeren.

Debat [6-4-2017] Discriminatie en racisme in Nederland (Veiligheid & Justitie)

Motie-Jasper Van Dijk

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Beantwoording Kamervragen van de leden Kwint en Jasper van Dijk (SP) over het bericht dat seksuele voorlichting op scholen niet voldoet, die in september 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de mogelijkheden voor een verlenging van de kwalificatieplicht naar meerderjarigen te inventariseren, in het bijzonder op welke wijze dit kan geschieden binnen het (internationaal)rechtelijke kader en hierover de Kamer voor de zomer 2017 te informeren.

Debat [30-1-2017] Notaoverleg Gelijke Kansen en AO Schoolkosten

Motie-Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Antwoord m.b.t. de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten, naar een passende plek voor alle jongeren van 8 mei 2017.

De Tweede Kamer spreekt uit dat het wenselijk is dat de tegemoetkoming of de eventuele kosten van minderjarige leerlingen in het mbo structureel worden gelijktrokken aan die van leerlingen in het voortgezet onderwijs;

verzoekt de regering in kaart te brengen op welke wijze deze omgang met schoolkosten voor mbo'ers en het gelijktrekken met leerlingen in het vo vorm kan krijgen en welke financiële gevolgen dit precies zou hebben;

verzoekt de regering tevens de Kamer hierover te informeren, niet later dan zomer 2017.

Debat [30-1-2017] Notaoverleg Gelijke Kansen en AO Schoolkosten

Motie-Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer over Schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten van 23 augustus 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met de PO-, VO- en MBO Raad om de kennis die is opgedaan over deze negatieve schoolervaringen van laaggeletterden bij hen onder de aandacht te brengen, met het verzoek deze te betrekken bij het beleid dat zij op dit punt voeren en hierover in de eerstvolgende voortgangsrapportage laaggeletterdheid aan de Kamer te rapporteren.

Debat [15-12-2016] VAO laaggeletterdheid

Motie-Straus

OCW gaat eerst na waar de raden behoefte aan hebben en aan de hand daarvan worden er bijeenkomsten georganiseerd of laat OCW nader onderzoek doen. De Minister doet verslag van de uitkomsten in de brief in november 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met de VNG, begin 2017 inzichtelijk te maken op welke wijze gerealiseerd kan worden dat vóór 2022 minimaal een derde van de laaggeletterden is bereikt met taalcursussen zodat zij volwaardig kunnen deelnemen in onze maatschappij;

verzoekt de regering voorts om de Tweede Kamer jaarlijks over de voortgang te informeren.

Debat [15-12-2016] VAO laaggeletterdheid

Motie-Asante/Van Meenen

OCW is in gesprek met de VNG en gemeenten. De Minister zal de Kamer informeren met de voortgangsbrief Tel mee met Taal die in november 2017 naar de Kamer wordt gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met in ieder geval de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM), het Netwerk Burgerschap van de MBO Raad, het practoraat Burgerschap en de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), teneinde te komen tot: -verankering van kritische denkvaardigheden en mensenrechten in aansluiting op maatschappijleer in het vmbo, als vast onderdeel van de verplichting voor scholen om burgerschapsonderwijs aan te bieden en te bezien of het Examenbesluit Web hier nadere aanpassing op behoeft; -een voorstel hoe docenten in het mbo optimaal zijn voorbereid en ondersteund om deze lessen te geven; verzoekt de regering de Tweede Kamer hier voor de zomer van 2017 over te informeren.

Debat [2-11-2016] Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Rog/Mohandis

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Eerste en Tweede Kamer over versterking burgerschapsonderwijs van 7 februari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om op korte termijn juridisch advies in te winnen over de juiste interpretatie van artikel 8.1.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en dit advies voor 1 januari 2017 te delen met de Tweede Kamer.

Debat [29-9-2016] plenaire behandeling van het wetsvoorstel kwaliteitsaspecten mbo

Motie-Jasper van Dijk

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer over toelichting WEB artikel 8.1.4. inzake schoolkosten mbo van 21 november 2016.

De Tweede Kamer (overwegende dat er in het primair en voortgezet onderwijs wel al een landelijke klachtencommissie is); verzoekt de regering te bevorderen dat ook voor het mbo een landelijke klachtencommissie wordt ingesteld.

Debat [29-9-2016] plenaire behandeling van het wetsvoorstel kwaliteitsaspecten mbo

Motie-Van Meenen/Mohandis

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer over tijdelijke regeling leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen van 5 oktober 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering samenwerking in praktijkgericht onderzoek tussen de verschillende sectoren binnen het beroepsonderwijs te bevorderen, te stimuleren dat practoraten in het mbo worden doorontwikkeld en van het practoraat een beschermde titel te maken.

Debat [28-9-2016] re- en dupliek plenaire debat over het wetsvoorstel bescherming van namen en graden

Motie-Rog

Er is subsidie toegekend aan Stichting Ieder MBO een practoraat, om hiermee een verdere invulling te geven aan practoraten.

De Tweede Kamer, overwegende dat een bindend studieadvies grote gevolgen kan hebben voor de toekomst van jongeren; verzoekt de regering binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet de Kamer, in samenwerking met de JOB, te rapporteren over het aantal uitgebrachte negatieve bindend studieadviezen, het aantal klachten dat hierover is binnengekomen, en de manier waarop mbo-instellingen omgaan met het toelatingsrecht, het bindend studieadvies en de begeleiding in het eerste jaar.

Debat [7-9-2016] Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

Motie-Van Meenen

De Kamer wordt uiterlijk 1 augustus 2019 geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoek de regering de macrodoelmatigheidscommissie als kader mee te geven dat bij gelijke kwaliteit van opleidingen kleine roc's hun opleiding kunnen blijven aanbieding.

Debat [17-5-2016] Stemming punt 14 over aangehouden motie ingediend bij het VAO Governance in het mbo

Motie-Lucas

De Tweede Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd door middel van een brief.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om cross-overopleidingen op dezelfde wijze te behandelen te n aanzien van het aantonen van arbeidsmarktperspectief als reguliere nieuwe opleidingen.

Debat [31-3-2016] VSO ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties

Motie-Lucas

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Antwoord op de commissiebrief over uitvoering van moties ten aanzien van cross-over kwalificaties van 2 september 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Kamer jaarlijks te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de cross-overkwalificaties en jaarlijks te bezien of het in generiek beleid omgezet kan worden.

Debat [31-3-2016] VSO ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties

Motie-Lucas

In september 2017 starten de eerste opleidingen op basis van cross-over kwalificaties. De Tweede Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd over de eerste bevindingen van het experiment cross-over kwalificaties mbo.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in de escalatieladder duidelijk op te nemen dat de Minister van OCW eindverantwoordelijke is voor het «gezamenlijke» interventieteam en voortaan bij overdracht van een casus van de inspectie aan de Minister van OCW ook de Kamer te informeren over de ontstane problemen en de stappen die het interventieteam gaat nemen.

Debat [31-3-2016] VAO Governance in het mbo

Motie-Lucas

Naar aanleiding van de motie-Lucas is de escalatieladder aangepast. In de escalatieladder is nu opgenomen dat de minister eindverantwoordelijk is bij de hoogste trede van de escalatieladder en dat, voor zover nog niet eerder gebeurd, de bewindspersoon de Tweede Kamer over de ontstane problemen en de stappen die het interventieteam gaat nemen zal informeren.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg met studenten en scholen de JOB-monitor en het medewerkerstevredenheidsonderzoek aan te scherpen dan wel aan te vullen om nog scherper zicht te krijgen op de mate van verankering van de menselijke maat in het mbo en de mate waarin het bedrijfsleven zich herkent in het mbo; verzoekt de regering tevens om uiterlijk in 2016 met de mbo-instellingen te komen tot kwaliteitsafspraken voor de menselijke maat in termen van de mate waarin studenten zich gekend en uitgedaagd voelen en de tevredenheid van werkgevers, docenten en vooral de mbo-studenten; verzoekt de regering voorts, in afwachting van de totstandkoming van die kwaliteitsafspraken de wettelijke verplichting om zich om te vormen tot (gemeenschappen van) mbo-colleges voor de betrokken instellingen op te schorten.

Debat [31-3-2016] VAO Governance in het mbo

Motie-Jadnanansing/Lucas

OCW heeft op 31 januari 2017 een brief gestuurd naar alle mbo-instellingen over de aanvullende informatie die de instellingen in het geïntegreerd jaardocument moeten opnemen voor het verslagjaar 2016. Het thema van menselijke maat maakt hiervan onderdeel uit. De instellingen moesten het geïntegreerd jaardocument vóór 1 juli 2017 bij OCW indienen.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de inspectie, EVC-aanbieders en examencommissies van onderwijsinstellingen op basis van de pilots afspraken te laten maken over een betere onderlinge afstemming, zodat erkende EVC’s ook daadwerkelijk gaan leiden tot vrijstellingen voor de betreffende vakken, en de Tweede Kamer voor de begroting 2017 te informeren over de gemaakte afspraken.

Debat [9-2-2016] VAO Leven Lang Leren

Motie-Jadnanansing/Lucas

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer met de voortgangsrapportage Leven Lang Leren van 20 september 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van een BRIN-nummer zodanig vereenvoudigd kan worden dat nieuwe initiatieven in het mbo worden gestimuleerd en de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren voor Prinsjesdag 2016.

Debat [27-1-2016] Leven Lang Leren

Debat [3-2-2016] Vervolg plenaire behandeling wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht

Motie-Lucas

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Antwoord op de commissiebrief inzake vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de aanpak van laaggeletterdheid van 20 september 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze ook in het mbo geëxperimenteerd kan worden met vraagfinanciering om zo het leven lang leren te versterken, en de Kamer hierover voor Prinsjesdag 2016 te informeren.

Debat [9-2-2016] VAO Leven Lang Leren

Motie-Lucas/Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer inzake aanbieding advies Commissie vraagfinanciering mbo (Cie. Sap) van 11 april 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering meer ambitie te tonen en zich maximaal in te spannen om de voorgenomen wetswijziging en de daaruit voortvloeiende oplossing in werking te laten treden per studiejaar 2016–2017.

Debat [9-6-2015] Stemming over motie ingediend bij het VSO over de Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen

Motie-Van Meenen

Het was niet meer mogelijk om het wetsvoorstel per schooljaar 2016–2017 in werking te laten treden. De periode tussen het aannemen van de motie en het begin van het studiejaar 2016–2017 was hiervoor te kort. Er wordt gewerkt aan het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer constaterende dat, anders dan in het primair- en voortgezet onderwijs, er geen instemmingsrecht is van de medezeggenschap op fusies in het middelbaar beroepsonderwijs;

verzoekt de regering, een voorstel uit te werken voor een wettelijk instemmingsrecht op fusies voor medezeggenschapsraden in het mbo.

Debat [20-2-2014] AO CAO VO-Bestuurders

Motie-Van Meenen/Van Dijk

Tot op heden zijn er op dit vlak nog geen stappen genomen, het zal meegenomen worden in een breder wetsvoorstel (zoals eerder aangekondigd in de brief fusietoets in het onderwijs van 17 oktober 2016). Verwachting is dat deze maatregelen, evenals het introduceren van een zorgplicht menselijke maat, pas onder een volgend kabinet gestalte zal krijgen.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om:

1. in overleg te treden met de ambassade van Duitsland om te kijken hoe het belang van het beheersen van de Duitse taal in Nederland beter onder de aandacht kan worden gebracht;

2. het «Mach mit!»-programma bij scholen onder de aandacht te brengen en op die manier studenten te enthousiasmeren voor het vak Duits.

Debat [10-4-2014] VAO Macrodoelmatigheid en Kwalificatiedossiers (AO d.d. 12/03)

Motie-Straus c.s.

De Tweede Kamer zal naar verwachting in het najaar van 2017 worden geïnformeerd.

DIRECTIE MEDIA EN CREATIEVE INDUSTRIE

   

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Tweede Kamer een schriftelijke toelichting te sturen op de verhouding tussen de verschillende regels en de praktijk en waar deze strijdig zijn de betrokken partijen te vragen om tot een geactualiseerd toetsingskader voor onlinereclame voor de publieke omroep te komen waar het principe van non-commercialiteit in is opgenomen.

Debat [6-7-2017] VAO Media

Motie-Paternotte/Ellemeet

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Juridisch kader online Ster-reclame van 14 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in het reeds aangekondigde onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland ook onderzoek te doen naar de staat van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek.

Debat [6-7-2017] VAO Media

Motie-Ellemeet/Yesilgöz-Zegerius

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland van 14 juli 2017.

De Tweede Kamer, overwegende dat de huidige Archiefwet met onder meer een overbrengingstermijn van twintig jaar niet meer aansluit bij de huidige ontwikkelingen, verzoekt de regering nog dit kalenderjaar uitvoering te geven aan de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H.;

– verzoekt de regering tevens, de huidige Archiefwet aan te passen aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie door onder meer de huidige overbrengingstermijnen van overheidsinformatie sterk terug te brengen.

Debat [8 juni 2016] Debat over de Teevendeal (Veiligheid en Justitie)

Motie-Segers c.s.

De Tweede Kamer is voor het laatst over de uitvoering van de motie geïnformeerd met de brief Activiteiten ter verbetering van de informatiehuishouding van overheden van 23 maart 2017. De consequenties van modernisering van de Archiefwet, onder meer door het terugbrengen van de overbrengingstermijnen hiervan, worden op dit moment in kaart gebracht.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om te pleiten voor een adequaat takenpakket van ERGA, waaronder ten minste begrepen het kunnen adviseren van de Europese Commissie over alle aspecten die verband houden met audiovisuele mediadiensten waarvoor de Commissie bevoegd is; verzoekt de regering tevens om te pleiten dat ERGA de bevoegdheid krijgt om opinies af te geven over onderwerpen als coregulering, het bestrijden van haatzaaien en het beschermen van minderjarigen tegen schadelijke audiovisuele content.

Debat [18-5-2017] OJCS Raad

Motie-Van der Molen/Paternotte

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Verslag van de OJCS-raad van 21 juni 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering aan te dringen op uitstel van besluitvorming over de reikwijdte van de richtlijn ten aanzien van social media c.q. videosharing-platforms; verzoekt de regering voorts, te onderzoeken of en hoe op Europees niveau een eenduidig toetsingskader kan komen voor het verwijderen van illegale content op deze platforms en het op verzoek van consumenten weer terugplaatsen hiervan.

Debat [18-5-2017] OJCS Raad

Motie-Paternotte/Ellemeet

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Verslag van de OJCS-raad van 21 juni 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de OJCS-Raad zich uit te spreken tegen het verruimen van de mogelijkheden voor reclame op televisie.

Debat [18-5-2017] OJCS Raad

Motie- Paternotte/Van der Molen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Verslag van de OJCS-raad van 21 juni 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te bepleiten dat sluikreclame niet wordt toegestaan bij programma's met een «significant kinderpubliek».

Debat [18-5-2017] OJCS Raad

Motie-Kwint/Van der Molen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Verslag van de OJCS-raad van 21 juni 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de OJCS-Raad van 22 en 23 mei aanstaande zich sterk te maken voor een adequaat takenpakket van ERGA, waarmee hij zijn huidige advies-, signalerings- en kennisfunctie kan blijven vervullen; verzoekt de regering tevens, bij de OJCS-Raad aan te dringen op borging van structurele financiering van ERGA in de nieuwe audiovisuele richtlijn.

Debat [18-5-2017] OJCS Raad

Motie-Ellemeet /Van den Hul

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Verslag van de OJCS-raad van 21 juni 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering op korte termijn een regeling op te stellen waarin op voorwaarde van samenwerking onder coördinatie van de Regionale Publieke Omroep maximaal 17 miljoen euro beschikbaar is voor toekomstgerichte ontwikkelingen bij regionale omroepen; verzoekt de regering tevens deze middelen incidenteel te dekken uit de algemene mediareserve zodat de middelen ten goede komen aan samenwerkings-, transitie- en reorganisatiekosten en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Debat [28-11-2016] Wetgevingsoverleg Media

Motie-Mohandis/Elias

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Frictiekostenregeling regionale publieke omroep van 16 januari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering nieuw onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland uit te laten voeren en de Tweede Kamer over de onderzoeksopzet te informeren voor de zomer van 2017.

Debat [28-11-2016] Mediabegroting

Motie-Heerma/Mohandis

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland van 14 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheden om de btw op digitale nieuwsproducten te verlagen tot het niveau van de papieren versies.

Debat [28-11-2016] Wetgevingsoverleg Media

Motie-Jasper Van Dijk/Mohandis

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen van 13 januari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met leraren en experts en voorstellen te doen met als doel mediawijsheid op te nemen in de kerndoelen.

Debat [28-11-2016] Wetgevingsoverleg Media

Motie-Jasper Van Dijk/Mohandis

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs van 10 februari 2017.

De Tweede Kamer constaterende dat het Letterkundig Museum de vorige subsidieperiode 25% van zijn subsidie verloor; verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre het geadviseerde budget toereikend is voor het uitvoeren van de taken van het museum en daarbij mee te wegen dat er ook ruimte moet zijn om het (dagelijks groeiende) archief te digitaliseren en toegankelijk te maken en aankopen te kunnen doen die voor de collectie van toegevoegde waarde zijn, en de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer te doen toekomen.

Debat [23-6-2016] VAO Cultuur

Motie-Pechtold/Monasch

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer besluiten culturele basisinfrastructuur periode 2017–2020 van 20 september 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om op korte termijn in kaart te brengen welke juridische, organisatorische en praktische belemmeringen dan wel randvoorwaarden en mogelijkheden er bestaan om lokaal en regionaal publiek-private samenwerking tussen mediabedrijven mogelijk te maken en om hierbij ook internationale best practices te betrekken;

verzoekt de regering tevens, om dit de Tweede Kamer toe te zenden, voorafgaand aan de behandeling van de wetgeving over de regionale omroepen.

Debat [16-11-2015] Wetgevingsoverleg Media

Motie-Mohandis c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Lokaal en regionaal mogelijk maken van publiek-private samenwerking tussen mediabedrijven van 23 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering tot modernisering van de wetgeving te komen, zodanig dat de Kijkwijzer van het NICAM voor audiovisuele producten op alle mediaplatforms gaat gelden die in Nederland uitgezonden worden.

Debat [16-11-2015] Wetgevingsoverleg Media

Motie-Heerma

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer over Toepassing NICAM kijkwijzer op reclame-uitingen publieke omroep van 5 september 2016.

De Tweede Kamer roept de Staatssecretaris op om met de NPO overeen te komen dat per 1 september 2016 een NPO-brede «ombudsman» in het leven geroepen is, die alle omroepen en organisaties die via de NPO uitzenden gevraagd en ongevraagd van onafhankelijk advies kan dienen, dat vervolgens prominent op de websites van deze omroepen en organisaties moet worden geplaatst, en die in gevallen van uitzonderlijke overschrijding van journalistieke normen tevens rectificatie in het betrokken televisie- of radioprogramma kan afdwingen.

Debat [16-11-2015] Wetgevingsoverleg Media

Motie-Elias

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Mediabegroting 2017 van 21 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering mede in het licht van de hernieuwde blik op de positie van zbo's, te onderzoeken hoe de benoemingen van nieuwe NPO-bestuurders het meest onafhankelijk kunnen plaatsvinden en de Kamer hierover te informeren, voorafgaand aan de wetsbehandeling over de regionale omroepen in 2016.

Debat [8-10-2015] Mediawet

Motie-Mohandis/Segers

Aan de motie is uitvoering gegeven tijdens het debat aanvullend wetsvoorstel van 15 juli 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de uitwerking van de toekomst van de regionale omroepen inhoudelijk en financieel recht te doen aan de bijzondere positie van Omrop Fryslân en hierover met de provincie Friesland afspraken te maken.

Debat [8-10-2015] Mediawet

Motie-Heerma/Segers

De Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Voor een grote transitie is de steun van de partijen nodig die deze verandering gaan uitvoeren. In de komende periode wordt verder vorm gegeven van de wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de regionale omroepen ondersteunen bij de uitvoering van het plan en de wet.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in de tweede fase van wetgeving binnen de concessie van de RPO de verankering van de regionale omroep te borgen door de instelling van beleidscommissies media-aanbod die verbonden zijn aan de regionale redacties en die maximaal plaatsvindt op de schaal van provincies; verzoekt de regering voorts, de programmakanalen van de regionale omroepen, inclusief de daarmee samenhangende must-carryverplichting en het recht op etherfrequenties, wettelijk te blijven garanderen.

Debat [8-10-2015] Mediawet

Motie-Heerma/Segers

De Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Voor een grote transitie is de steun van de partijen nodig die deze verandering gaan uitvoeren. In de komende periode wordt verder vorm gegeven van de wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de regionale omroepen ondersteunen bij de uitvoering van het plan en de wet.

De Tweede Kamer verzoekt de regering zich met de bibliotheekbranche en de Koninklijke Bibliotheek in te spannen voor een landelijke bibliotheekpas die de gebruiker toegang verleent tot de fysieke en digitale collectie en diensten van alle openbare bibliotheken en van de Koninklijke Bibliotheek, en de Tweede Kamer medio 2015 over de voortgang te informeren.

Debat [3-6-2014] Plenair debat Bibliotheekwet 15/5: Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33 846)

Motie-Dik-Faber

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Monitor Bibliotheekwet 2015 van 25 januari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering alle salarissen bij de publieke omroep zo snel mogelijk onder de premiernorm te brengen.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) Wijziging Mediawet 2008 ivm de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen dmv omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

Motie-Jasper Van Dijk

In de discussie over de motie volgens het verslag onderschrijft de Staatssecretaris het doel van de motie, maar verwijst ook naar regeerakkoord en voortouw van de Minister van BZK om alle werknemers bij (semi)publieke organisaties onder WNT te brengen. Wetsvoorstel daartoe is in 2016 door de Minister van BZK ter consultatie voorgelegd. Vervolgens is het begin 2017 voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Het is onbekend of dit kabinet het wetsvoorstel nog naar de Tweede Kamer gaat sturen. Het voortouw van de uitvoering van de motie ligt bij BZK.

DIRECTIE ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID

   

De Tweede Kamer verzoekt de regering om vast te houden aan de brede opvatting van valorisatie;

verzoekt de regering tevens om, te monitoren hoe valorisatie wordt uitgelegd bij het toekennen van NWO-subsidies, en de Kamer daarover jaarlijks te informeren.

Debat [2-2-2017] VAO ho prestatieafspraken/ voortgang SA en monitoring studievoorschot + AO Wetenschap

Motie-Vos

De motie is overgenomen. Daarbij is toegezegd dat aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt verzocht om in het jaarverslag in te gaan op hoe valorisatie wordt uitgelegd bij het toekennen van subsidies. Dit verzoek is inmiddels gedaan. Tevens is toegezegd dat hier in een volgende Voortgangsrapportage over de wetenschapsvisie op in wordt gegaan.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om een nadere beschouwing en advies te vragen aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap in Nederland een rol spelen, en met aanbevelingen te komen hoe te allen tijde het vrije woord binnen de wetenschappelijke waarheidsvinding de ruimte zou moeten krijgen.

Debat [2-2-2017] VAO ho prestatieafspraken/ voortgang SA en monitoring studievoorschot + AO Wetenschap

Motie-Straus/Duisenberg

Aan uitvoering van de motie wordt gewerkt.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk te maken voor het mkb, en de Kamer daar uiterlijk in het najaar van 2017 over te informeren.

Debat [2-2-2017] VAO ho prestatieafspraken/ voortgang SA en monitoring studievoorschot + AO Wetenschap

Motie-Rog

De motie is overgenomen. Daarbij is toegezegd dat er een gesprek komt met MKB-Nederland en dat er in plaats van een apart plan van aanpak in een volgende Voortgangsrapportage over de wetenschapsvisie op de uitvoering van de motie wordt ingegaan. Het gesprek met MKB-Nederland heeft plaatsgevonden.

De Tweede Kamer verzoekt de regering een verkenning te maken ten behoeve van een volgend kabinet, waarin wordt weergegeven welke prioriteiten in wetenschap en innovatie zij ziet voor investeringen voor de komende jaren, zowel voor bevorderen van excellent onderzoek als het vergroten van maatschappelijke impact;

verzoekt de regering voorts de Kamer daarbij te informeren over de kansen die zij ziet voor het stimuleren van onderzoek en innovatie bij andere ministeries en private investeringen; verzoekt de regering bij die verkenning aandacht te schenken aan de balans tussen individugerichte competitie en de voorwaarden voor lange-termijn samenwerking in de wetenschap zoals in de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda.

Debat [23-6-2016] VAO Wetenschapsbeleid

Motie-Vos

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Verkenning: prioriteiten voor investeringen in wetenschap en innovatie van 11 januari 2017

De Tweede Kamer overwegende dat Nederland de ambitie heeft uitgesproken, tot de top vijf van kenniseconomieën te blijven behoren; verzoekt de regering om voorafgaand aan de implementatie van de wetenschapsagenda de relatieve en absolute omvang van de alfa-, bèta-, gamma- en technische wetenschappen te monitoren en die omvang in internationaal verband te vergelijken met de ons omringende landen en met de andere kenniseconomieën in de wereldtop; verzoekt de regering tevens om daarna periodiek hierover aan de Kamer te rapporteren bij de verdere implementatie van de wetenschapsagenda.

Debat [23-6-2016] VAO Wetenschapsbeleid

Motie-Bruins/Duisenberg

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Monitor omvang alfa-, bèta-, gamma-, en technische wetenschappen van 28 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om experimenten met innovatieve vormen van ex ante-onderzoeksbeoordeling te stimuleren en te entameren, bijvoorbeeld door de NWO een opdracht te geven om een dergelijk experiment uit te voeren in 2017.

Debat [23-6-2016] VAO Wetenschapsbeleid

Motie-Bruins

Op 4 april 2017 heeft de bijeenkomst van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over aanvraagdruk en beoordelingsprocedure plaatsgevonden. Dit was de nationale bijeenkomst. Op 29 en 30 juni 2017 is een bijeenkomst gehouden in een internationale setting. In het najaar van 2017 zal de NWO met een rapport/advies komen inzake de aanvraagdruk naar aanleiding van de uitkomsten van beide bijeenkomsten.

De Tweede Kamer verzoekt de regering voorstellen uit te werken waardoor de matchingsverplichting voor onderzoekers afneemt.

Debat [23-6-2016] VAO Wetenschapsbeleid

Motie-Jasper Van Dijk/Vos

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Matchingsverplichting onderzoekers van 15 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de promotievorm «industrial doctorates» gezamenlijk door overheid en bedrijfsleven te ontwikkelen en voor wat betreft de overheid tijdelijk dekking te reserveren in het onderbenutte ho/wo-deel van de subsidieregeling praktijkleren en voor de lange termijn de thematiek en facilitering van «industrial doctorates» mee te nemen in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en de uitwerking van de Wetenschapsvisie van het kabinet om een structurele oplossing te realiseren.

Debat [2-4-2015] VAO Wetenschapsbeleid

Motie-Duisenberg c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Beleid voor wetenschappelijk talent van 11 januari 2017.

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

   

De Tweede Kamer verzoekt de regering zo snel mogelijk en onafhankelijk van besluitvorming over de gewichtenregeling te komen tot een nieuwe beoordelingssystematiek van leerresultaten die meer recht doet aan de situatie waarmee scholen geconfronteerd worden.

Debat [6-7-2017] VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs

Motie-Bisschop/Bruins

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat het onafhankelijke toezicht op de samenwerkingsverbanden niet gepaard gaat met extra geld voor overhead en dus geen extra middelen onttrokken worden aan de ondersteuning of zorg aan leerlingen.

Debat [6-7-2017] VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs

Motie-Rog

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering scholen en samenwerkingsverbanden die kosten van zulke noodzakelijke extra ondersteuning afwentelen op de ouders hierop te laten aanspreken door de inspectie en bij voortduren van zulke praktijken bekostigingssancties te treffen.

Debat [6-7-2017] VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs

Motie-Van den Hul/Kwint

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de effecten van de regionale verschillen in basisondersteuning voor leerlingen, ouders, leraren en scholen in kaart te brengen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij de voortgangsrapportage in het voorjaar, te informeren.

Debat [6-7-2017] VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs

Motie-Van Meenen/Rog

De Tweede Kamer wordt uiterlijk in mei 2018 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met betrokkenen een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid en wenselijkheid om op verantwoorde wijze kinderen met een ernstig meervoudige beperking apart te bekostigen, en de Kamer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor de begrotingsbehandeling, over de uitkomsten hiervan te informeren.

Debat [6-7-2017] VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs

Motie-Van Meenen/Bruins

De Tweede Kamer wordt uiterlijk in oktober 2017 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering voorstellen te doen waardoor samenwerkingsverbanden beter verantwoorden of de besluiten die zij nemen in het belang van de leerling zijn of dat er primair financiële afwegingen aan ten grondslag liggen.

Debat [6-7-2017] VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs

Motie-Kwint/Bisschop

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te komen met een uitgewerkt plan in samenwerking met onderwijsassistenten, scholen en lerarenopleidingen om de doorstroom van onderwijsassistenten te stimuleren en te vergemakkelijken en daarin voorstellen te doen die rekening houden met de problematiek rondom inkomstenderving en hoge kosten voor het collegegeld.

Debat [29-6-2017] Plenair debat Lerarentekort in het Basisonderwijs

Motie-Kwint

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, er bij de sociale partners op aan te dringen dat de afspraken over de functiemix in het basisonderwijs, waarbij veel meer leraren zouden doorgroeien naar een hogere salarisschaal, worden nagekomen.

Debat [29-6-2017] Plenair debat Lerarentekort in het Basisonderwijs

Motie-Rog/Bruins

De Staatssecretaris gaat over dit thema in gesprek met sociale partners.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met het veld vast te stellen welk model van verslaglegging het beste past en dat model als standaard te introduceren voor alle samenwerkingsverbanden.

Debat [21-6-2017] WGO Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015–2016

Motie-Beertema

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er onafhankelijk toezicht komt bij ieder samenwerkingsverband, zodat het belang van de leerling in het passend onderwijs overal centraal komt te staan.

Debat [21-6-2017] WGO Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015–2016

Motie-Becker c.s., 34 725 VIII, nr. 12

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, met Operatie Regels Ruimen 2.0 te komen, waarmee veel meer scholen en samenwerkingsverbanden kunnen leren van goede voorbeelden van hoe de werkdruk voor docenten kan worden verminderd, en hierbij expliciet aandacht te besteden aan de impact van passend onderwijs.

Debat [10-5-2017] Werkdruk in het basisonderwijs

Motie-Becker

De uitvoering van de motie wordt op dit moment vormgegeven. De Staatssecretaris is bezig met de ontwikkeling van het plan van aanpak voor Operatie Regels Ruimen 2.0.

De Tweede Kamer verzoekt de regering er alles aan te doen om te voorkomen dat die kerntaak verwatert en te voorkomen dat de eisen die door de taalgeschiedenis heen werden gehanteerd, worden gerelativeerd.

Debat [20-4-2017] Curriculumherziening po en vo

Motie-Beertema c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs van 7 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering ervoor te zorgen dat bij de curriculumherziening de kerndoelen en eindtermen duidelijker worden omschreven voor zowel scholen als de inspectie.

Debat [20-4-2017] Curriculumherziening po en vo

Motie-Becker c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs van 7 juli 2017.

De Tweede Kamer roept de regering op om in de curriculumherziening expliciet na te streven dat toekomstige kerndoelen helder maken wat leerlingen moeten kennen en kunnen, en zich daar strikt toe te beperken, en ook in de nadere uitwerking van die kerndoelen in leerlijnen te voorkómen dat leerstijlen, pedagogische visies of leermethoden worden voorgeschreven, in het bijzonder in het rekenonderwijs.

Debat [20-4-2017] Curriculumherziening po en vo

Motie-Bruins c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs van 7 juli 2017.

De Tweede Kamer roept de regering op om in de curriculumherziening expliciet na te streven dat toekomstige kerndoelen helder maken wat leerlingen moeten kennen en kunnen, en zich daar strikt toe te beperken, zodat scholen meer houvast krijgen in welke kennis en vaardigheden de leerlingen moeten hebben.

Debat [20-4-2017] Curriculumherziening po en vo

Motie-Bruins

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs van 7 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering: met voorstellen te komen om de eindtoets minder bepalend te laten zijn voor de beoordeling van basisscholen; de individuele ontwikkeling van het kind, observaties en gesprekken met het team juist een grotere rol te laten spelen; te onderzoeken of hier een wetswijziging voor nodig is en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Debat [22-2-2017] VAO Leraren, Onderwijsarbeidsmarkt en Lerarenopleidingen

Motie-Bruins/Ypma

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Reactie op motie Bruins en Ypma (nr. 240) op 7 april 2017.

De Tweede Kamer (constaterende dat het basisonderwijs tot op heden geen onderdeel is van de rekenagenda en een doorlopende leerlijn zo onvoldoende tot stand kan komen;) verzoekt de regering met de PO-Raad afspraken te maken hoe zij als ketenpartner gaan aansluiten bij de rekenagenda, en de Tweede Kamer daarover voor 1 april 2017 te informeren.

Debat [8-12-2016] VAO Stand van zaken rekenen in vo en mbo

Motie-Straus

Zoals aangegeven in de beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs volgt voor december 2017 een nadere analyse van de reken- en TIMSS-resultaten. Tevens wordt conform de motie een voorstel voor vervolg uitgewerkt.

De Tweede Kamer verzoekt de regering scenario's voor verlaging van de opheffingsnormen voor dunbevolkt en dichtbevolkt gebied inclusief de financiële consequenties door te rekenen en daarover vóór 1 maart 2017 te rapporteren aan de Tweede Kamer.

Debat [20-12-2016] Wetsvoorstel samenwerkingsschool

Motie-Bruins

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Gemeentelijke opheffingsnormen primair onderwijs van 11 april 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met de vervoersaanbieders om reizen naar culturele instellingen voor schoolklassen in het primair onderwijs buiten de spits aantrekkelijk te maken.

Debat [21-11-2016] Cultuurbegroting – OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

Motie-Toorenburg

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Reactie op verslag schriftelijk overleg over cultuuronderwijs die op 23 november 2016 naar de Tweede Kamer is gezonden.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, te stimuleren om van groep 2 naar groep 3 te organiseren opdat elke kleuter op elk moment in het jaar de overstap van groep 2 naar groep 3 kan maken.

Debat [9-11-2016] VAO Kleuteronderwijs

Motie-Van Gerven/

Siderius

Aan de motie is uitvoering gegeven door een artikel over dit onderwerp te publiceren op de site www.leraar.nl op 23 mei 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, het belang van het kind centraal te stellen en dus niet strak te sturen op het oordeel van de kleuterjuf of meester over wat het beste is voor het kind, dan wel scholen op zittenblijven in de kleuterklas af te rekenen;

verzoekt de regering tevens, de overgang van groep 2 naar groep 3 en 4 te versoepelen en goede voorbeelden te communiceren naar het onderwijsveld, zoals het meer spelenderwijs leren in groep 3 en 4, andere of meerdere instroommomenten hanteren of groep 2 en 3 samenvoegen, waardoor er geen overgang is.

Debat [9-11-2016] VAO Kleuteronderwijs

Motie-Ypma

Aan de motie is uitvoering gegeven door een artikel over dit onderwerp te publiceren op de site www.leraar.nl op 23 mei 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering met een ambitieus plan van aanpak te komen om het lerarentekort in alle onderwijssectoren op te lossen, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan de beloning en carrièreperspectief, opleidingsstructuur, kwalitatief aanbod van bijscholing en beperking van de werkdruk van leraren; verzoekt de regering voorts, om dit plan van aanpak lerarentekort voor 15 februari naar de Tweede Kamer te zenden.

Debat [5-10-2016] Wetsvoorstel Lerarenregister

Motie-Grashoff/Ypma

Aan de motie is uitvoering gegeven met het plan van aanpak lerarentekort dat op 24 februari 2017 naar de Tweede Kamer is gezonden.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij Prinsjesdag voorstellen te doen waarmee kleinere gemeentes beter in staat worden gesteld om voor alle kwetsbare kinderen met een taalachterstand kwalitatief goede vve-plekken aan te bieden, zonder dat dit gevolgen heeft voor het budget van grotere gemeentes en zonder dat er wordt bezuinigd op het achterstandenbeleid.

Debat [23-6-2016] VAO Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid

Motie-Yücel c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met het Besluit van 10 oktober 2016 tot wijziging van het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011–2016, gepubliceerd op 28 oktober 2016 in het Staatsblad.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te stimuleren dat ook schoolleiders, net als docenten, trajecten van intervisie en het geven van onderlinge feedback aangaan.

Debat [22-6-2016] Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015

Motie-Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Aanbieding van de derde voortgangsrapportage Lerarenagenda, tweede voortgangsrapportage Sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs en Arbeidsmarkt(brief) po, vo en mbo van 29 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, in overleg met het onderwijs, COA en LOWAN, nog dit jaar met voorstellen te komen om meer samenhang in het onderwijs aan vluchtelingenkinderen te realiseren en zo een betere doelmatigheid van de inzet van publieke middelen te bevorderen.

Debat [1-6-2016] VAO Onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Motie-Straus

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Kamerbrief en de voortgangsrapportage onderwijs aan asielzoekers van 23 februari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt het kabinet in overleg met betrokkenen in het onderwijs te komen tot voorstellen om de middelen die beschikbaar zijn voor de lerarenbeurs in de toekomst volledig uit te putten en daarnaast te komen met voorstellen om meer tijd in te kunnen zetten voor het samen voorbereiden van lessen, intervisie en feedback.

Debat [1-6-2016] VAO Vervolg Onderwijs2032

Motie-Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer derde voortgangsrapportage Lerarenagenda samenwerken aan een doorlopende leerlijn voor leraren van 29 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering gemeenten en het Openbaar Ministerie te informeren over het wettelijk vastgestelde model dat voor een beroep op vrijstelling gebruikt dient te worden zolang de beoogde wijziging van de Leerplichtwet niet in werking is getreden.

Debat [31-3-2016] VAO Onderwijs op een andere locatie dan de school (thuisonderwijs)

Motie-Bisschop/Bruins

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de gemeenten en Openbaar Ministerie Vrijstellingen leerplichtwet 1969 van 2 juni 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken hoe in wet- en regelgeving kan worden opgenomen dat gemeenten gehouden zijn een expliciet besluit te nemen over nieuwbouw, renovatie of vervanging van schoolgebouwen ouder dan 40 jaar, tenzij daar in het integraal huisvestingsplan andere afspraken over zijn gemaakt.

Debat [19-4-2016] VAO Onderwijshuisvesting po/vo

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Reactie op huisvestingsvoorstel PO-Raad/VO-Raad/VNG die op 22 december 2016 naar de Tweede Kamer is gezonden.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om een samengestelde monitor in te richten op basis van verschillende nieuwe en bestaande bronnen waarmee de Kamer op structurele basis het taalniveau van leerlingen aan het einde van de basisschool kan volgen en de resultaten van het overheidsbeleid kan meten.

Debat [14-4-2016] VSO over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal

Motie-Straus

Aan de motie is uitvoering geven met de brief beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs (onderwijsverslag) aan de Eerste en Tweede Kamer van 12 april 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT gerichte aandacht te besteden aan de kansen en mogelijkheden voor werkdrukvermindering bij leraren en de Tweede Kamer hierover te rapporteren.

Debat [15-3-2016] VAO Werkdruk in het Basisonderwijs

Motie-Ypma

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Voortgang Doorbraakproject Onderwijs en ICT van 25 januari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de herziening van de kerndoelen recht te doen aan de bijzondere status van het Nederlands als eigen taal, basisscholen vrijheid te laten behouden wanneer zij beginnen met onderwijs in het Engels met inachtneming van een nader te bepalen eindniveau – en meer oog te hebben voor de beheersing van grenstalen;

verzoekt de regering tevens onderzoek te laten doen naar manieren om Engels en grenstalen te leren op een manier die bijdraagt aan het versterken van het Nederlands, vooral ook bij leerlingen met een taalontwikkelingsachterstand, en het Ontwerpteam 2032 te verzoeken dit onderzoek te vertalen naar wijzen waarop ook leerlingen met een taalontwikkelingsachterstand in staat gesteld worden het eindniveau voor Nederlands, Engels en de grenstalen te realiseren.

Debat [9-3-2016] Hoofdlijnendebat over het advies van het platform Onderwijs 2032

Motie-Bisschop c.s.

De resultaten van de ontwikkelfase worden naar verwachting begin 2019 aan de Tweede Kamer verzonden.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de vervolgstappen met betrekking tot de curriculumontwikkeling die verband houden met kleuters, specifieke aandacht te geven aan hun ontwikkelingsfase, bijvoorbeeld door de Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) daarbij te betrekken.

Debat [9-3-2016] Hoofdlijnendebat over het advies van het platform Onderwijs 2032

Motie-Rog c.s.

Aan deze motie wordt invulling gegeven door het opstarten van ontwikkelteams. Voor de personele invulling wordt momenteel geworven. Deze ontwikkelteams – bestaande uit leraren en schoolleiders – starten in februari 2018 met de ontwikkeling van bouwstenen voor een vernieuwd curriculum. In deze fase zullen ook lerarenmet ervaring en expertise op het gebied van (de ontwikkelfasen van) het jonge kind worden betrokken. De motie wordt daarmee uitgevoerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken waar en wanneer knelpunten in de personeelsbezetting zullen ontstaan in het speciaal onderwijs en daarbij te onderzoeken of speciale actie nodig of gewenst is.

Debat [17-2-2016] VAO Passend Onderwijs

Motie-Bruins

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer over de onderwijsarbeidsmarkt van 29 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering als richtinggevende stap mee te nemen dat de fusietoets, met behoud van de invloed van medezeggenschap en ouders, zodanig wordt aangepast dat scholen die binnen vijf jaar met een leerlingendaling van 7,5% of meer geconfronteerd worden (en waarbij het lage leerlingenaantal in absolute zin tot problemen leidt) niet langer toetsplichtig zijn, en dit voorstel mee te nemen in de veldraadpleging.

Debat [7-12-2015] Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans

Motie-Veldman/Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Fusietoets in het onderwijs van 17 oktober 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar de behoeften en tevredenheid van ouders bij schoolkeuze en de vraag in hoeverre het bestaande scholenaanbod aan de behoeften van ouders voldoet.

Debat [29-10-2015] Begrotingsbehandeling OCW 2e termijn

Motie-Bisschop c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer met Beleidsreactie onderzoeken naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs van 28 oktober 2016.

De Tweede Kamer, van mening dat het onwenselijk is dat onderwijsgeld wordt ingezet voor snelle internetverbindingen; verzoekt de regering:

– te streven naar aansluiting van alle scholen op snel internet uiterlijk in 2017;

– het investeringsfonds uit het Bestuursakkoord primair onderwijs open te stellen voor het verbinden van scholen met snel, toekomstvast, betrouwbaar en betaalbaar internet;

– provincies, gemeenten, internetaanbieders en bedrijven in krimpregio's te betrekken bij het Doorbraakproject Onderwijs en ICT om tot regionale samenwerking te komen.

Debat [29-10-2015] Begrotingsbehandeling OCW 2e termijn

Motie-Dik-Faber/Slob

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Voortgang Doorbraakproject Onderwijs en ICT die op 25 januari 2017 naar de Tweede Kamer is gezonden.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de mogelijkheid die de Wet op de expertisecentra nu reeds biedt om af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd ook door te voeren voor leerlingen in het regulier onderwijs en hiervoor een wetsvoorstel voor te bereiden; de bepalingen met betrekking tot bekostiging te versoepelen voor die gevallen waarin de school en het samenwerkingsverband niet zelf in een passend onderwijsaanbod kunnen voorzien, met als voorwaarde dat er geen extra ouderbijdrage voor gevraagd wordt die de toegankelijkheid belemmert.

Debat [29-10-2015] Begrotingsbehandeling OCW 2e termijn

Motie-Ypma c.s.

De wetswijziging met betrekking tot de mogelijkheid om af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd in het reguliere onderwijs wordt meegenomen in het wetsvoorstel Variawet. De geplande inwerkingtreding is 1 januari 2018. De wetswijziging met betrekking tot versoepeling van de bekostiging zal worden uitgewerkt in het wetsvoorstel Onderwijs op een Andere Locatie dan de School. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting in 2019 in werking treden.

De Tweede Kamer (constaterende dat er in het land verschillende initiatieven zijn voor alle kinderen tussen de 0–18 jaar met een doorgaande leerlijn en een rijk onderwijsaanbod; overwegende dat het soms moeilijk is om dit mogelijk te maken; van oordeel dat de promise academy in Rotterdam een voorbeeld is voor Nederland) verzoekt de regering, met de betrokken partners in gesprek te gaan om te kijken hoe het financiële gat kan worden gedicht om dit initiatief mogelijk te maken.

Debat [29-10-2015] Begrotingsbehandeling OCW 2e termijn

Motie-Ypma/Straus

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Uitwerking motie Promise Academy Charlois (PAC) van 4 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om een vraagbaak pesten in samenwerking met ervaringsdeskundigen op te starten.

Debat [19-3-2015] Wetsvoorstel Sociale Veiligheid op School

Motie-Bergkamp

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Ontwikkelingen sociale veiligheid op school die aan de Tweede Kamer is gezonden op 19 september 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de effecten op de beheersing van de Nederlandse taal op scholen waar gedeeltelijk les in een vreemde taal gegeven wordt, nadrukkelijk te monitoren en de Kamer over de uitkomsten in 2018 te informeren.

Debat [24-3-2015] Wetsvoorstel Onderwijs in Engelse / Duitse / Franse taal

Motie-Rog

De Tweede Kamer zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 over de uitkomsten van dit onderzoek worden geïnformeerd.

DIRECTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

   

De Tweede Kamer verzoekt de regering een uitvoerig onderzoek te laten uitvoeren naar de redenen dat het aantal bbl-plekken, onder meer in de techniek, zo laag is, en hier in ieder geval een kosten-batenanalyse in op te nemen voor werkgevers en de bekostigingsprikkels van de overheid;

verzoekt de regering voorts, dit onderzoek van een kabinetsreactie te voorzien en voor het kerstreces 2017 te versturen naar de Kamer.

Debat [29-6-2017] VAO VMBO/MBO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Motie-Wiersma c.s.

Momenteel wordt bezien de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering niet te aarzelen om scholen, die consequent weigeren aandacht te besteden aan seksuele diversiteit, een financiële sanctie op te leggen dan wel bestuurlijk in te grijpen.

Debat [6-4-2017] Discriminatie en racisme in Nederland (Veiligheid & Justitie)

Motie-Jasper Van Dijk

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Beantwoording Kamervragen van de leden Kwint en Jasper van Dijk (SP) over het bericht dat seksuele voorlichting op scholen niet voldoet, die in september 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om als onderdeel van de bekostiging een financiële stimulans in te voeren om brede brugklassen aan te bieden.

Debat [30-1-2017] Notaoverleg Gelijke Kansen en AO Schoolkosten

Motie-Grashoff c.s.

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in december 2017 geïnformeerd over de motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de uitwerking van het plan van aanpak meer van de bestaande vakken en kennisgebieden die herkenbaar aanwezig zijn in zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs, als uitgangspunt te kiezen dan enkel Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels.

Debat [20-4-2017] Curriculumherziening po en vo

Motie-Bisschop/Bruins

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs van 7 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering deze vernieuwing op zo kort mogelijke termijn in overleg met alle betrokkenen in en om het vmbo in gang te zetten en waar nodig te ondersteunen.

Debat [20-4-2017] Curriculumherziening po en vo

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Motie stimuleren brede brugklassen en stand van zaken overige moties en toezeggingen van 14 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering voor de onderdelen Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek, samen met het onderwijsveld een proces in gang te zetten dat leidt tot concrete bouwstenen voor kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus waarover eind 2018 politieke besluitvorming kan plaatsvinden;

verzoekt de regering tevens ten aanzien van de overige vakken (en/of leergebieden) uitsluitend op verzoek van het onderwijsveld met de vakverenigingen te laten verkennen of kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus aanpassing behoeven, waarbij het resultaat betrokken kan worden bij de politieke besluitvorming.

Debat [20-4-2017] Curriculumherziening po en vo

Motie-Van Meenen c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs van 7 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt het kabinet de inhoudelijke vakverenigingen en het vervolgonderwijs een eerst verantwoordelijke positie te geven en hen daarvoor binnen het budget van beschikbare middelen en voldoende te faciliteren.

Debat [20-4-2017] Curriculumherziening po en vo

Motie-Rog/Kwint

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs van 7 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt het kabinet geen ontwikkelteams in te richten die gericht zijn op «persoonsvorming» of «vakoverstijgende vaardigheden».

Debat [20-4-2017] Curriculumherziening po en vo

Motie-Rog c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs van 7 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat vanuit financieel oogpunt nodig is om de regeling subsidie zij-instroom kostendekkend voor scholen te maken en hierover aan de Tweede Kamer te rapporteren.

Debat [22-2-2017] VAO Leraren, Onderwijsarbeidsmarkt en Lerarenopleidingen

Motie-Bruins c.s.

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in oktober 2017 geïnformeerd, mogelijk in Voortgangsrapportage Lerarenagenda of in een andere integrale brief.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) met urgentie het alternatief van de NVvW voor de rekentoets uit te werken inclusief tijdpad, waarbij het verbeteren van het rekenonderwijs centraal staat, en de Kamer hierover voor maart 2017 te informeren.

Debat [8-12-2016] VAO Stand van zaken rekenen in vo en mbo

Motie-Jasper van Dijk c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer stand van zaken uitwerking van de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. (31 332, nr. 81) over het alternatief voor de rekentoets van 24 februari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met alle relevante actoren in het primair- en voortgezet onderwijs:

– een limiet te stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage;

– te zorgen dat ouders op voorhand van het jaar geïnformeerd zijn over het totaalbedrag voor het gehele jaar van de vrijwillige ouderbijdrage.;

– een wettelijk verbod vast te leggen op het weigeren van leerlingen bij zowel cirriculaire activiteiten als overige activiteiten die vanuit school georganiseerd worden.

Debat [30-1-2017] Notaoverleg Gelijke Kansen en AO Schoolkosten

Motie-Vermue/Jasper van Dijk

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in december 2017 geïnformeerd over de motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering deugdelijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden van bekostiging van de diagnosestelling en behandeling van leerlingen met dyscalculie binnen het onderwijs, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling 2018 te informeren.

Debat [22-12-2016] VAO Passend onderwijs

Motie-Siderius c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Motie stimuleren brede brugklassen en stand van zaken overige moties en toezeggingen van 14 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken hoe meer brede brugklassen te realiseren zijn, wat daar financieel voor nodig is en hierover een voorstel naar de Kamer toe te zenden voor 1 februari 2017.

Debat [2-11-2016] Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Grashoff/Vermue

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer over brede brugklassen in het voortgezet onderwijs van 26 januari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met vmbo-scholen en het technisch bedrijfsleven op korte termijn knelpunten voor het technisch vmbo in kaart te brengen, acute knelpunten door invoering van de brede profielen op te lossen en de regie te nemen om het technisch vmbo in heel Nederland op peil te houden.

Debat [2-11-2016] Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Bruins/Jasper van Dijk

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Analyse Onderwijsaanbod voortgezet onderwijs van 5 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de wet een doorstroomrecht van vmbo-tl naar havo vast te leggen en met meer maatwerk en begeleiding perspectief te bieden op een soepele en kansrijke doorstroom van vmbo naar havo.

Debat [2-11-2016] Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Jasper van Dijk c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer doorstroom vmbo-havo van 11 januari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met de beroepsgroep ook voor instructeurs en technisch onderwijsassistenten in het po en vo een kwalificatiedossier te ontwikkelen en te onderzoeken hoe zij, indien zij aan de kwalificatie-eisen voldoen, in een aparte kamer in het register kunnen worden opgenomen.

Debat [5-10-2016] Wetsvoorstel Lerarenregister

Motie-Ypma

De bonden zijn gevraagd om toe te lichten wat hun beeld is bij de uitwerking van de motie. Na ontvangst van hun input zal worden bepaald hoe het beste invulling te geven aan deze motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Onderwijscoöperatie te stimuleren om de vereniging op termijn zo in te richten dat individuele leraren lid kunnen worden van de vereniging, het bestuur door hen gekozen wordt en zij zo direct inspraak krijgen op het beleid van de Onderwijscoöperatie.

Debat [5-10-2016] Wetsvoorstel Lerarenregister

Motie-Straus c.s.

OCW gaat niet over de inrichting van private organisaties. Maar zoals aangegeven bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, heeft de Onderwijscoöperatie inmiddels de statuten gewijzigd om de directe zeggenschap van leraren mogelijk te maken. Met de statutenwijziging zijn de beslissingen over de professionele keten, inclusief het lerarenregister, belegd bij de zogeheten Deelnemersvergadering. Daarbij is bepaald dat alle registreerde leraren zeggenschap hebben in deze Deelnemersvergadering. Dat betekent dat alle leraren hun stem kunnen laten horen als het bijvoorbeeld gaat over de herregistratiecriteria. De directe inspraak op het beleid van de Onderwijscoöperatie is daarmee gerealiseerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de vertegenwoordiger van de beroepsgroep (de Onderwijscoöperatie) als kader mee te geven dat de regelgeving rondom het lerarenregister zo wordt ingericht dat geen hindernissen ontstaan voor het werven van zij-instromers, praktijk- en ervaringsdeskundigen en vakmensen, met name in het mbo.

Debat [5-10-2016] Wetsvoorstel Lerarenregister

Motie-Bruins

De wet- en regelgeving is inmiddels zo ingericht dat deze geen belemmering oplevert voor het werven van zij-instromers, praktijk- en ervaringsdeskundigen en vakmensen. In 2018 besluit de Deelnemersvergadering over het voorstel voor de herregistratiecriteria. Volgens de wet moet dit voorstel gebaseerd zijn op de bekwaamheidseisen. Daardoor dient in het voorstel een relatie te worden gelegd met de bekwaamheidseisen voor de verschillende onderwijssectoren en wordt voorkomen dat genoemde hindernissen ontstaan.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij invoering van het verplichte lerarenregister aan de vertegenwoordiger van de beroepsgroep als kader mee te geven dat de privacy van leraren wordt gewaarborgd, door hierbij aan te sluiten bij de wijze van inrichting van het BIG-register en de doorzoekbare gegevens zodanig te beperken dat de naam van de leraar niet herleidbaar is naar de werkplek.

Debat [11-10-2016] Stemmingen punt 7 over moties ingediend bij Wetsvoorstel Lerarenregister

Motie-Bruins

In overleg met de beroepsgroep is er voor gekozen de naam van de school van de leraar in beginsel wel inzichtelijk te maken voor het publiek. Het register beoogt immers juist transparantie te bieden over de bekwaamheid en bevoegdheid van de leraren, ook voor bijvoorbeeld ouders. Wel is bepaald dat de leraar kenbaar kan maken dat hij niet wil dat de naam van de school wordt vermeld. De naam van de school wordt in zijn geval dan niet vermeld. Deze werkwijze is voorgelegd aan de Autoriteit persoonsgegevens, die daarmee heeft ingestemd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering vanaf 2018 het bedrag dat structureel is gereserveerd voor de Diagnostische tussentijdse toets (DTT) te besteden aan het ontwikkelen en bevorderen van een feedback cultuur op scholen en hierover met het onderwijsveld in gesprek te gaan.

Debat [7-7-2016] VAO Diagnostische tussentijdse toets

Motie-Ypma/Straus

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer aanbieding van de derde voortgangsrapportages Lerarenagenda, tweede voortgangsrapportage Sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs en Arbeidsmarkt(brief) po, vo en mbo van 29 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de ontwikkeling van digitale examens in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg slechts voort te zetten onder voorwaarde dat deze examens na afloop van de examenperiode openbaar worden en de Kamer voor 1 november 2016 over de voortgang te informeren.

Debat [23-6-2016] VAO Examens

Motie-Vermue

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Motie stimuleren brede brugklassen en stand van zaken overige moties en toezeggingen van 14 juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering het CvTE op te dragen om actief te werken aan een nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld via de principes van co-creatie, met meer transparantie en grotere betrokkenheid van individuele vakdocenten en de Kamer nog voor de OCW-begrotingsbehandeling over de aanpak, inclusief de planning, te informeren.

Debat [23-6-2016] VAO Examens

Motie-Straus c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer examenmonitor voortgezet onderwijs 2016 (toetsing en examinering) van 28 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om het gewicht van het vak maatschappijleer bij het examen te versterken.

Debat [23-6-2016] VAO Examens

Motie-Rog

Over de motie wordt de Tweede Kamer naar verwachting in maart 2018 met een brief geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat alleen gemotiveerd door Cito en het CvTE kan worden afgeweken van de door vakorganisaties van docenten en LAKS aangedragen aanpassingen aan het antwoordmodel.

Debat [23-6-2016] VAO Examens

Motie-Van Meenen

Over de motie wordt de Tweede Kamer in oktober 2017 met een brief geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen met als doel om de digitale examens te publiceren met als ingangsdatum de examenperiode van 2017.

Debat [23-6-2016] VAO Examens

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer examenmonitor voortgezet onderwijs 2016 (toetsing en examinering) van 28 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering onderzoek te doen naar een adequate bekostiging voor technische profielen in het vmbo, en de resultaten hiervan voor 1 januari 2017 aan de Kamer te rapporteren.

Debat [28-6-2016] Stemmingen punt 22 over moties ingediend bij het VAO Advies van de Onderwijsraad «Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap»

Motie-Siderius

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Voortgang vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs en reactie advies Onderwijsraad aan de Tweede Kamer van 22 februari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in de verkenning naar de verlenging van het vmbo ook de mogelijkheid van een zesjarige opleiding in een vmbo-setting – gericht op het halen van een startkwalificatie met één pedagogisch-didactisch concept, één team met docenten uit het vmbo en het mbo, in een kleinschalige setting onder één dak – verder te verkennen.

Debat [22-6-2016] Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015

Motie-Siderius

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer over sterk beroepsonderwijs van 20 februari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg met het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vmbo-scholieren een schakelprogramma of doorstroomtraject te verkennen waarin zij na de eindexamens worden voorbereid op hun vervolgopleiding in het mbo of het havo.

Debat [1-6-2016] VAO Flexibilisering vo / maatwerkdiploma's / effectieve leerwegen

Motie-Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer over sterk beroepsonderwijs van 20 februari 2017.

De Tweede Kamer constaterende dat de aangenomen moties 31 332, nr. 53 en 34 184, nr. 11 vragen geen beperkingen op te leggen voor de doorstroom van vmbo-tl/gl naar het havo; verzoekt de regering, de Tweede Kamer direct na het verschijnen van de derde monitor toelatingscode te informeren hoe de aangenomen moties worden uitgevoerd.

Debat [1-6-2016] VAO Flexibilisering vo / maatwerkdiploma's / effectieve leerwegen

Motie-Grashoff

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer doorstroom vmbo-havo van 11 januari 2017.

De Tweede Kamer constaterende dat de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten Nederland (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) een experiment willen starten om de toelaatbaarheid van scholieren met een onvolledig diploma te onderzoeken; verzoekt de regering, te inventariseren of de MBO Raad mee wil doen aan een vergelijkbaar experiment waar het de opleidingen binnen het mbo betreft.

Debat [1-6-2016] VAO Flexibilisering vo / maatwerkdiploma's / effectieve leerwegen

Motie-Van Meenen

De motie is meegenomen in de verkenning naar het experiment toelating hoger onderwijs. De verwachting is deze verkenning met de VO-raad, MBO Raad, VH, VSNU en het LAKS in januari 2018 af te ronden en vervolgens de uitkomsten hiervan met de Kamer te delen.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om naar de onderwijsinstellingen te communiceren dat het afronden van een vak op een hoger niveau geen vereiste kan zijn in het toelatingsbeleid.

Debat [1-6-2016] VAO Flexibilisering vo / maatwerkdiploma's / effectieve leerwegen

Motie-Van Meenen

De motie is meegenomen in de verkenning naar het experiment toelating hoger onderwijs. De verwachting is deze verkenning met de VO-raad, MBO Raad, VH, VSNU en het LAKS in januari 2018 af te ronden en vervolgens de uitkomsten hiervan met de Kamer te delen.

De Tweede Kamer constaterende dat jongeren rond de achttien jaar na de internationale schakelklas niet meer doorgaan voor een middelbareschooldiploma maar instromen op mbo-1-niveau;verzoekt de regering voorstellen uit te werken voor deze specifieke groep leerlingen die net buiten de leerplichtige leeftijd vallen, waarbij zij op het juiste niveau instromen bij een vervolgopleiding.

Debat [1-6-2016] VAO Onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Voortgangsrapportage onderwijs aan asielzoekers van 23 februari 2017.

De Tweede Kamer spreekt uit te streven naar een maximaal aantal lesuren van twintig per (fulltime) docent voor het voortgezet onderwijs en acht dagdelen voor een (fulltime) docent in het primair onderwijs; verzoekt de regering, in overleg met het onderwijsveld hiertoe voorstellen uit te werken, inclusief financiële consequenties en consequenties voor leerlingen, waardoor leraren tijd en ruimte krijgen om zich te verbeteren, verbreden, verdiepen en vorm te geven aan onderwijsvernieuwing.

Debat [1-6-2016] VAO Vervolg Onderwijs2032

Motie-Van Meenen/Ypma

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer over de Aanpak van de motie Van Meenen/Ypma betreffende meer tijd voor onderwijsverbetering van 1 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te gaan met de rijksbouwmeester, de bouwcampus in Delft en het onderwijsveld over het verbeteren van het binnenklimaat op scholen en over het bundelen van kennis op landelijk niveau, zodat schoolbesturen en gemeenten advies kunnen inwinnen bij plannen voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw.

Debat [19-4-2016] VAO Onderwijshuisvesting po/vo

Motie-Bruins

Zoals aangegeven in de brief aan de Tweede Kamer over Motie stimuleren brede brugklassen en stand van zaken overige moties en toezeggingen van 14 juli 2017 zal de Tweede Kamer naar verwachting in het najaar van 2017 over de uitvoering van de motie geïnformeerd worden.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong) een voorziening te treffen waarbij ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen, die op een cluster 3-onderwijs-instelling ingeschreven staan, aanspraak op een Wajong-uitkering kunnen maken.

Debat [12-4-2016] VAO Passend Onderwijs

Motie-Siderius

Over de motie is eerder informatie gegeven met de brief Reactie op motie over wajong-uitkering ernstig gehandicapte kinderen die door de Staatssecretaris van SZW op 21 juni 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Naar verwachting komen de resultaten van het in die brief aangekondigde onderzoek in het najaar van 2017 beschikbaar.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de voorlopige opbrengst van de pilot regelluwe scholen en een zwartboek over regels die afgeschaft kunnen worden, breder te delen binnen het onderwijs, zodat meer scholen hier hun voordeel mee kunnen doen met betrekking tot de vermindering van werk- en regeldruk; verzoekt de regering voorts om, na de voortgangsrapportage in overweging te nemen om de pilot uit te breiden naar (niet-excellente) scholen die op dit moment nog niet aan de pilot deelnemen, mits zij in ieder geval aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen.

Debat [15-3-2016] VAO Werkdruk in het Basisonderwijs

Motie-Ypma

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in november 2017 over de uitvoering van de motie geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen waar dalende leerlingenaantallen in krimpregio's ten koste dreigen te gaan van goed en bereikbaar onderwijs met een dekkend aanbod en de Kamer na het zomerreces, doch voor het plenaire debat over de Rijksbegroting voor OCW, hierover te informeren en aan te geven welke financiële en onderwijsinhoudelijke opgave dit met zich meebrengt.

Debat [2-3-2016] Financiële Situatie in het Onderwijs

Motie-Vermue/Van Dekken

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling in het funderend onderwijs aan de Tweede Kamer van 28 oktober 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om:

– de Kamer in 2016 te informeren over de (deel)uitkomsten van het onderzoek naar opleiden in de school, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, zodra dit is voltooid;

– op korte termijn met het NRO in overleg te treden over aanvullend onderzoek naar de effecten van Opleiden in de school en daarbij ook de wens te betrekken om onderzoek te laten doen naar de onderdelen die naast de stage ook in de school kunnen worden vormgegeven;

– de Kamer op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken voor het einde van 2016 een voorstel te doen voor eventuele inhoudelijke aanpassingen in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.

Debat [8-12-2015] VAO Leraren en Lerarenopleidingen

Motie-Ypma/Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Aanbieding van de derde voortgangsrapportages Lerarenagenda, tweede voortgangsrapportage Sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs en Arbeidsmarkt(brief) po, vo en mbo van 29 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering tijdens de veldraadpleging zorgvuldig te onderzoeken op welke manier de normen van de fusietoets ook in de toekomst zo goed mogelijk recht kunnen doen aan de keuzevrijheid, menselijke maat én behoud van onderwijsvoorzieningen in gebieden waarin sprake is van demografische krimp.

Debat [7-12-2015] Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans

Motie-Ypma c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Fusietoets in het onderwijs van 17 oktober 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering advies te vragen bij de Onderwijsraad over de voor- en nadelen van het introduceren van een kleinescholentoeslag in het voortgezet onderwijs en dit advies te betrekken bij de verdere uitwerking van de voorstellen tot vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs.

Debat [7-12-2015] Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans

Motie-Rog c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Voortgang vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs en reactie advies Onderwijsraad aan de Tweede Kamer van 22 februari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij een nieuwe bekostigingssystematiek expliciet rekening te houden met de effecten van krimp en eventueel hiervoor de noodzakelijke aanpassingen te maken.

Debat [7-12-2015] Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans

Motie-Veldman/Ypma

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Fusietoets in het onderwijs van 17 oktober 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om schoolbesturen of medezeggenschapsraden de gelegenheid te geven om bij de CFTO een vertrouwelijke pre-toets te vragen aan de hand van een compleet aangeboden fusie-effectrapportage.

Debat [7-12-2015] Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans

Motie-Veldman

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Fusietoets in het onderwijs van 17 oktober 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de beoordeling van initiatieven van scholen die een beroep doen op de Experimentenwet de factor krimp als een van de toelatingscriteria te hanteren voor een positieve beoordeling.

Debat [7-12-2015] Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans

Motie-Veldman/Ypma

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Kamerbrief met beleidsreactie onderzoeken naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs van 28 oktober 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om, in de nog nader uit te werken algemene maatregel van bestuur over de voorschriften van de beroepsgerichte keuzevakken, op te nemen dat bij de selectie van de keuzevakken door het bevoegd gezag het regionale bedrijfsleven en mbo-instellingen worden geconsulteerd.

Debat [18-11-2015] Wetsvoorstel Profielen VMBO

Motie-Straus

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Regeling BWBR0038193 van 22 juni 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de mogelijkheid voor scholen om te kiezen voor een doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen wettelijk onmogelijk te maken.

Debat [18-11-2015] Wetsvoorstel Profielen VMBO

Motie-Siderius

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Doorstroom vmbo-havo van 11 januari 2017.

De Tweede Kamer (overwegende dat in Nederland het eindniveau centraal wordt bepaald en je naar het havo moet kunnen als je een vmbo-diploma hebt); verzoekt de regering om, leerlingen met een vmbo-tl- en vmbo-gl-diploma het recht te geven door te stromen naar het havo.

Debat [7-10-2015] Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs en de rekentoets

Motie-Grashoff c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Doorstroom vmbo-havo van 11 januari 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Inspectie van het Onderwijs op te dragen beter te controleren hoe LOB in het vmbo en het mbo wordt vormgegeven, de tevredenheid van leerlingen over deze begeleiding hierbij mee te nemen en aan te geven of de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor LOB hier ook daadwerkelijk aan besteed zijn en hierover jaarlijks in het onderwijs-verslag te rapporteren.

Debat [29-10-2015] Begrotingsbehandeling OCW 2e termijn

Motie-Jadnanansing/Straus

Aan de motie is uitvoering gegeven met de aanbieding brief over loopbaanoriëntatie en -begeleiding die op 28 september 2016 naar de Tweede Kamer is gezonden.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, dat voor leerlingen van het Aloysius College die worden overgeplaatst naar een school buiten de regio Den Haag het adagium «geld volgt leerling» van toepassing is, ondanks dat de leerling na de teldatum van 1 oktober 2015 overstapt.

Debat [8-10-2015] VAO Aloysius

Motie-Jasper van Dijk/Siderius

Aan de motie is uitvoering gegeven met beantwoording Kamervragen inzake het bericht «Veel verborgen leed bij ex-AC-ers» aan de Tweede Kamer van 29 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering het advies van de commissie-Bosker toe te passen en de rekenmachine verder alleen toe te staan voor opgaven die het gebruik van een rekenmachine toetsen en daarbij voor leerlingen met dyscalculie een passende regeling te treffen.

Debat [7-10-2015] Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs en de rekentoets

Motie-Bisschop c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Antwoord op schriftelijk overleg over aangenomen moties rekenen van 8 juli 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij het overleg tussen de Minister en de werkgevers ook de vakbonden te betrekken.

Debat [10-6-2015] VAO Financiën funderend onderwijs

Motie-Jasper van Dijk

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer aanbieding van de derde voortgangsrapportage Lerarenagenda, tweede voortgangsrapportage Sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs en Arbeidsmarkt(brief) po, vo en mbo van 29 november 2016.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij toekomstige onderhandelingen over de sectorakkoorden in het onderwijs ook de vertegenwoordigers van schoolleiders en leraren te betrekken.

Debat [10-6-2015] VAO Financiën funderend onderwijs

Motie-Rog

Uitvoering van de motie zal worden meegenomen in een volgend kabinet.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de Onderwijsinspectie een uitdrukkelijke rol te geven bij de beoordeling van de validiteit van de centrale examens en dit aspect voortaan ook aan bod te laten komen in het Onderwijsverslag.

Debat [3-7-2014] VAO Ontwikkelingen in het onderwijstoezicht

Motie-Jadnanansing

Aan de motie is uitvoering gegeven met een brief aan de Tweede Kamer van september 2017 met daarin de resultaten van het onderzoek naar de inhoudsvaliditeit van een aantal examens.

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Moties Eerste Kamer

Omschrijving

Vindplaats

Stand van Zaken

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

   

De Eerste Kamer overwegende dat het in wetsvoorstel 33 519 voorgestelde artikel 6.8, vijfde lid het mogelijk maakt dat collegegeld voor door NVAO aangewezen excellente opleidingen maximaal vijf maal het wettelijk collegegeld mag bedragen; overwegende dat een hoog collegegeld voor veel studenten een barrière kan vormen om vorenbedoelde excellente opleidingen te volgen; roept de Minister op om voor de toestemming van een hoger collegegeld als vorenbedoeld niet alleen te toetsen aan de in het voorgestelde artikel 6.8, tweede lid gestelde voorwaarden maar ook aan de voorwaarde dat het instellingsbestuur aannemelijk dient te maken dat de verhoging van het collegegeld noodzakelijk is ter bestrijding van de kosten die zijn of worden gemaakt voor het verkrijgen of behouden van het specifieke eindoordeel excellent.

Debat [9-7-2013] overleg Wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid

Motie-Essers c.s.

Besloten is de uitvoering van de motie twee jaar uit te stellen tot 2018. Dit is met de Kamer gecommuniceerd in de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2014–2015 van 14 april 2016.

DIRECTIE MEDIA EN CREATIEVE INDUSTRIE

   

De Eerste Kamer verzoekt de regering daartoe een mediaraad voor Fryslân in te stellen waarin onafhankelijke kennis en deskundigheid worden samengebracht, waarbij deze raad een extra waarborg voor de provincie Fryslân vormt om het belang van de Friese taal, cultuur en identiteit en in het verlengde daarvan de positie van Omrop Fryslân binnen het geheel van de RPO te verzekeren; verzoekt de regering voorts deze mediaraad taken en bevoegdheden te geven die direct verband houden met voornoemde posities en belangen waaronder een instemmingrecht bij het benoemen van de hoofdredacteur van Omrop Fryslân en bij de vaststelling van de jaarplannen van de Omrop en een zwaarwegend advies bij de middelenverstrekking aan Omrop Fryslân voor een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op radio, televisie en internet;

verzoekt de regering tevens om deze mediaraad een adviesrecht te geven voor de benoeming van de bestuurder van de RPO die het onderwerp Friese taal, cultuur en identiteit in zijn portefeuille heeft; verzoekt de regering verder om de budgetten van Omrop Fryslân, na verwerking van de bezuinigingen, op het zelfde programmatische activiteitenniveau te waarborgen; verzoekt de regering ten slotte op grond van het bovenstaande in samenspraak met de RPO, Omrop Fryslân en de Provincie Fryslân tot een regeling te komen en dit vast te leggen in de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur.

Debat [1-3-2016] voortzetting Mediadebat Eerste Kamer (Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst)

Motie-Ten Hoeve c.s.

De Eerste Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In de brief geeft de Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Voor een grote transitie is de steun van de partijen nodig die deze verandering gaan uitvoeren. In de komende periode wordt verder vorm gegeven van de wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de regionale omroepen ondersteunen bij de uitvoering van het plan en de wet.

De Eerste Kamer verzoekt de regering om in de prestatieovereenkomst tussen de regering en de NPO op te nemen dat het bedrag van minimaal 12 miljoen euro per jaar toekomt aan programmering die voorheen verzorgd werd door de 2.42-omroepen; verzoekt de regering om voorts te bevestigen dat de NPO daarnaast ruimte en budget vrij blijft maken voor brede levensbeschouwelijke programmering en dit vast te leggen in de prestatieovereenkomst.

Debat [1-3-2016] voortzetting Mediadebat Eerste Kamer (Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst)

Motie-Bikker c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met het afschrift van de brief aan de Tweede Kamer Mediabegroting 2017 van 21 november 2016.

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

   

De Eerste Kamer verzoekt de regering om in lijn met het wetsvoorstel met een overbruggingsregeling te komen voor de jaren 2016 en 2017 en voor 1 augustus 2017 met een algemene maatregel van bestuur te komen die conform artikel 50 WPO een structurele bekostiging regelt, zodat voldaan kan worden aan de vraag van ouders om HVO/GVO-onderwijs binnen het openbaar onderwijs.

Debat [7-2-2017] Behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Motie-Bikker c.s.

Op dit moment voert DUS-I de uitvoeringstoets uit over de proeve van AMvB. Na die toets zal de proeve van AMvB aan de Eerste en Tweede Kamer worden voorgelegd. De overbruggingsregeling is gereed. Tegelijk met de proeve van AMvB worden de Eerste en Tweede Kamer daarover geïnformeerd.

De Eerste Kamer verzoekt de regering – ernaar te streven dat scholen het keurmerk vvto aanvragen, gebaseerd op de landelijke standaard vvto, waarmee het benodigde opleidingsniveau van de leraren wordt verzekerd; – het door EP Nuffic in de «Landelijke Standaard vvto» geadviseerde beheersingsniveau van de vreemde taal door de leraren als richtlijn bij het inspectietoezicht te gebruiken; – onderzoek te laten verrichten naar het taalbeheersingsniveau van de leraren die vroeg vreemdetalenonderwijs doceren om te kunnen vaststellen of aan de door EP Nuffic gestelde niveau wordt voldaan of dat aanvullende maatregelen nodig zijn; – dit onderzoek tegelijk af te ronden met de meerjarige pilot tweetalig primair onderwijs; – de Eerste Kamer over de uitkomsten te informeren.

Debat [29-9-2015] Stemmingen in Eerste Kamer over: Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34 031)

Motie-Bruijn c.s.

De Kamer zal in naar verwachting in het voorjaar van 2018 over de uitkomsten van dit onderzoek worden geïnformeerd.

De Eerste Kamer verzoekt de regering de effecten van de introductie van meertalig onderwijs met name te monitoren op het vóórkomen van negatieve effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs in het algemeen voor kwetsbare kinderen, en in het bijzonder voor kinderen met een taalachterstand en/of leermoeilijkheden, op de scholen die tweetalig onderwijs geven, en de Kamer daar uiterlijk voor 1 januari 2018 over te berichten.

Debat [29-9-2015] Stemmingen in Eerste Kamer over: Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34 031)

Motie-Nooren c.s.

De Kamer zal over de uitkomsten van dit onderzoek in december 2017 worden geïnformeerd.

B. Door de Staten-Generaal gedane toezeggingen

Toezeggingen Tweede Kamer

Omschrijving

Vindplaats

Stand van Zaken

DIRECTIE FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN

   

Het verschil in beloning po/vo zal in de brief over het loongebouw worden meegenomen.

Debat [10-5-2017] Werkdruk in het basisonderwijs

Het Ministerie van BZK heeft het onderzoek over het loongebouw in de onderwijssector uitgesteld tot na de zomer. Verder is de Tweede Kamer op 26 juni 2017 met de brief Beloning van leraren in het primair onderwijs geïnformeerd over het verschil in beloning en doorgroeimogelijkheden tussen po en vo.

In oktober/november 2017 ontvangt de Tweede Kamer het plan van aanpak inzake de carrièreperspectieven, tegelijkertijd met de tussenrapportage over de sectorakkoorden.

Debat [8-2-2017] AO Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota Kerels voor de klas

In oktober/november 2017 ontvangt de Tweede Kamer het plan van aanpak inzake de carrièreperspectieven, tegelijkertijd met de tussenrapportage over de sectorakkoorden.

Vóór de zomer ontvangt de Tweede Kamer het onderzoek naar het loongebouw in de onderwijssector dat het Ministerie van BZK uitvoert.

Debat [10-5-2017] Werkdruk in het basisonderwijs

Debat [8-2-2017] AO Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota Kerels voor de klas

Het Ministerie van BZK heeft het onderzoek over het loongebouw in de onderwijssector uitgesteld tot na de zomer. Verder is de Tweede Kamer op 26 juni 2017 met de brief Beloning van leraren in het primair onderwijs geïnformeerd over het verschil in beloning en doorgroeimogelijkheden tussen po en vo.

Bij de nieuwe ronde van jaarverslagen, ontvangt de Tweede Kamer een update van de stand van zaken betreffende openbaarheid van jaarverslagen.

Debat [2-3-2016] Financiële Situatie in het Onderwijs

Uit een inventarisatie door de PO-Raad en de VO-raad naar de naleving van de afspraken in de Branche codes Goed bestuur op het punt van openbaarmaking van jaarverslagen komt naar voren dat – ondanks de aansporingen daartoe – nog steeds niet alle scholen in de sectoren PO en VO hun jaarverslag op de eigen website openbaar maken. De verwachting is dat een nieuwe aansporing daartoe niet zal leiden tot een 100% score. OCW werkt daarom aan het opnemen van de openbaarmaking in de sectorwetten. Daarna worden nadere inrichtingsvoorschriften in de Regeling 26 oktober 2016 jaarverslaggeving onderwijs opgenomen.

De Minister probeert bij Voorjaarsnota, maar in ieder geval bij de begroting op Prinsjesdag 2016 de Tweede Kamer te informeren over de incidentele bijstelling van 94,3 miljoen voor de jaren 2017 tot en met 2020 (hoe komt dit tekort tot stand, en waar slaat het neer).

Debat [14-10-2015] Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek

De ramingsbijstelling van € 94,3 miljoen in 2017 is gedekt met behulp van de eindejaarsmarge 2016/2017. De bijstelling voor de jaren 2018–2020 staat in de begroting 2018 op artikel 91 nominaal en onvoorzien. De beslissing over invulling hiervan wordt overgelaten aan het volgende kabinet. Hiertoe is besloten na overleg met de formerende partijen.

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

   

De Tweede Kamer ontvangt rond de zomer de resultaten van het overleg met LOBO, ADEF, ICL, VSNU en de Vereniging Hogescholen over het vergemakkelijken van de zij-instroom en de hij-instroom.

Debat [8-2-2017] AO Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota Kerels voor de klas

Met de Tweede Kamer is afgesproken dat er een keer per jaar wordt gerapporteerd over de voortgang van de Lerarenagenda. Deze voortgangsrapportage verschijnt naar verwachting in november 2017. De Kamer wordt in deze rapportage over de toezegging geïnformeerd.

In of na de zomer van 2017 ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van de Taskforce Landenstrategie.

Debat [14-12-2016] AO Internationalisering

De Tweede Kamer ontvangt de resultaten van de Taskforce Landenstrategie in het najaar van 2017.

De Tweede Kamer ontvangt in de zomer van 2017 een AMvB, die is aangekondigd in het wetsvoorstel Internationalisering, gericht op vestigingen hoger onderwijsinstellingen in het buitenland.

Debat [14-12-2016] AO Internationalisering

Het wetsvoorstel bevordering internationalisering is in de Tweede Kamer en Eerste Kamer aangenomen. De AMvB wordt in het najaar 2017 voorgehangen in beide Kamers. Verwachte inwerkingtreding is in voorjaar 2018.

Uiterlijk 15 november 2016 zal de Minister de hogescholen en universiteiten laten weten wat zij besluit over de realisatie van de prestatieafspraken en de financiële consequenties daarvan. Zij zal de Tweede Kamer spoedig daarna informeren over haar besluiten. Voor 1 maart 2017 verwacht zij vervolgens het rapport van de evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs onder leiding van Wim van de Donk. Deze evaluatie zal zij benutten om de kwaliteitsafspraken zo vorm te geven dat kansen voor studenten verder worden gestimuleerd.

Brief [3-11-2016] Kamerbrief met aanbieding antwoorden vragen begrotingsbehandeling onderwijs en wetenschap 2017

De eerste twee delen van deze toezegging zijn afgehandeld met respectievelijk de brief aan de Tweede Kamer Eindbeoordeling prestatieafspraken hoger onderwijs van 17 november 2016 en de aanbieding op 21 maart 2017 van het rapport van de evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs. Het derde deel van de toezegging wordt meegenomen bij de vormgeving van de kwaliteitsafspraken. Besluitvorming over vormgeving van de kwaliteitsafspraken is aan het nieuwe kabinet.

De Minister komt later in brieven over sociale veiligheid of de strategische agenda terug op de effectiviteit van maatregelen die studentenverenigingen/ universiteiten/ hogescholen nemen inzake het tegengaan van seksisme.

Debat [27-10-2016] AO Emancipatie

De toezegging wordt meegenomen in de eerstvolgende strategische agenda hoger onderwijs die gepland staat voor het tweede kwartaal van 2019.

De Minister zegt toe dat zij in de volgende begroting poogt van de voorgenomen prestatieafspraken van individuele instellingen voor hoger onderwijs een «rekenkundig» gemiddelde weer te geven.

Debat [26-10-2016] Wetgevingsoverleg (WGO) Begrotingsonderzoek

De toezegging wordt meegenomen bij de vormgeving van de kwaliteitsafspraken. Besluitvorming over vormgeving van de kwaliteitsafspraken is aan het nieuwe kabinet.

Voorjaar 2017 komt de eindevaluatie W&T naar de Tweede Kamer.

Debat [2-12-2015] Voortgang Techniekpact

Met de Tweede Kamer is afgesproken dat er een keer per jaar wordt gerapporteerd over de voortgang van de Lerarenagenda. Deze voortgangsrapportage verschijnt naar verwachting in november 2017. De Kamer wordt in deze rapportage over de toezegging geïnformeerd.

De Minister zal de Tweede Kamer voorzien van een onderzoek naar de effecten van extra financiële bijdragen aan onderwijs (zoals van honoursprogramma's).

Debat [29-10-2015] Begrotingsbehandeling OCW

Het SCP heeft dit onderzoek nog eens tegen het licht gehouden, gezien de mogelijke samenloop met soortgelijk onderzoek dat elders al loopt (Inspectie van het onderwijs, ResearchNed). Het SCP is daardoor later gestart dan gepland. De verwachte publicatiedatum is december 2017.

DIRECTIE KENNIS

   

De Minister zegt toe dat in de Staat van het Onderwijs, die in 2018 verschijnt, wordt teruggeblikt op hoeveel scholen aan de slag zijn gegaan met kwaliteitsverbetering (van voldoende, naar goede school).

Debat [21-6-2017] WGO Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015–2016

De Tweede Kamer ontvangt de Staat van het Onderwijs in april 2018.

De Tweede Kamer ontvangt een brief naar aanleiding van de top 5 naar aanleiding van de motie van het lid Hamer.

Debat [21-6-2017] WGO Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015–2016

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2017 over de toezegging geïnformeerd.

In jaarverslag en de begroting zal tevens duidelijk worden aangegeven wanneer het gaat om streefwaarden en wanneer om realisatiewaarden.

Debat [26-10-2016] Wetgevingsoverleg (WGO) Begrotingsonderzoek

In deze begroting is duidelijker aangegeven wanneer het over een streefwaarde of een realisatiewaarde gaat. In het afgelopen jaarverslag speelde deze problematiek niet.

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer een aanvullend onderzoek op het inspectieonderzoek naar schaduwonderwijs ontvangt.

Debat [22-6-2016] Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015

De Kamer wordt geïnformeerd na nader onderzoek door het Ministerie van OCW naar schaduwonderwijs in oktober 2017. Dit is aangekondigd in het antwoord op schriftelijke vragen van het lid Grashoff (GroenLinks) van 30 januari 2017 aan de Tweede Kamer.

DIRECTIE MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

   

De wet invoering associate degree-opleiding wordt na vier jaar gemonitord (aangezien de hele cyclus doorlopen moet zijn). De Minister zegt toe dat mochten er echter na twee jaar signalen zijn over een gebrekkige aansluiting van werkgevers of dat het verkeerd gebruikt wordt en de wet niet tot de emancipatie en verheffing leidt, maar juist tot het apart zetten van studenten die misschien wat meer aandacht vragen, dan wordt de balans opgemaakt, wordt de thermometer erin gehouden en worden op dat moment al maatregelen genomen. In de monitoring wordt ook het punt van de stage(begeleiding) meegenomen.

Debat [29-6-2017] Associate Degree (AD)

In het najaar van 2017 zal de monitor worden vormgegeven.

Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer het wetsvoorstel regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie.

Debat [31-5-2017] AO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2017 over de toezegging geïnformeerd.

Voor het einde van het jaar ontvangt de Tweede Kamer een brief over het nut en de wenselijkheid van de individuele onderwijsovereenkomst, dit naar aanleiding van het overleg met studenten en instellingen.

Debat [31-5-2017] AO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

De Tweede Kamer wordt voor einde van 2017 over de toezegging geïnformeerd.

In de brief over de LOB (met de reactie op de motie-Duisenberg) zal de Tweede Kamer in september of oktober schriftelijk worden geïnformeerd over de stand van zaken rond de studiebijsluiter.

Debat [31-5-2017] AO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

De Tweede Kamer wordt in september of oktober 2017 geïnformeerd over de stand van zaken rond de studiebijsluiter.

De Tweede Kamer wordt in het najaar schriftelijk geïnformeerd over de resultaten van de pilot inzake stages.

Debat [31-5-2017] AO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2017 over de toezegging geïnformeerd.

Na het zomerreces ontvangt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage op stelselniveau over de kwaliteitsafspraken mbo. De Minister zegt toe dat zij in ieder geval procedureel, en zo mogelijk inhoudelijk en feitelijk, in het jaarverslag zal opnemen wat de stand van zaken is.

Debat [22-6-2016] Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2017 geïnformeerd over de voortgangsrapportage in het kader van de kwaliteitsafspraken.

De model-instellingsverklaring die wordt opgesteld door de MBO Raad en de NRTO zal de Tweede Kamer ter kennisname ontvangen.

Debat [15-12-2016] wetsvoorstel aanscherping examencommissies

In het najaar van 2017 zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

In de zomer van 2017 zullen de resultaten verschijnen van een aantal onderzoeken naar het bereik en de impact van het beleid op het gebied van laaggeletterdheid. De Minister stelt bereid te zijn om op grond van die onderzoeken na te gaan of wijziging of aanpassing van het beleid nodig is. Het betreft onderzoek over het bereik en de besteding van educatiegeld door gemeenten; onderzoek over de impact van het beleid op individuele cursisten en de tussenevaluatie van het hele programma Tel mee met Taal. Ook het internationaal vergelijkende PIRLS-onderzoek zal de Minister erbij betrekken, hetgeen medio 2017 komt.

Debat [15-12-2016] VAO laaggeletterdheid

De Kamer wordt in het najaar van 2017 per brief geïnformeerd over de voortgang van het actieprogramma «Tel mee met Taal» en de toekomst van de volwasseneneducatie. Hierin wordt ingegaan op de resultaten van de verschillende onderzoeken die in 2017 verschijnen. De onderzoeksrapporten worden als bijlage meegestuurd.

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het overleg met de MBO Raad over internationalisering in het mbo, in het bijzonder over de facilitering door de onderwijsinstellingen van studenten.

Debat [14-12-2016] AO Internationalisering

De nieuwe Minister of Staatssecretaris verantwoordelijk voor het mbo bespreekt dit onderwerp tijdens zijn of haar inwerkperiode met de MBO Raad en zal de Kamer bij gelegenheid informeren over de uitkomst.

In de zomer (of eerder) komt het impact onderzoek van de universiteit van Maastricht.

Debat [23-11-2016] Laaggeletterheid

De Kamer wordt in het najaar van 2017 per brief geïnformeerd over de voortgang van het actieprogramma «Tel mee met Taal» en de toekomst van de volwasseneneducatie. Het impactonderzoek van de Universiteit Maastricht wordt als bijlage meegezonden.

In de volgende rapportage wordt ingegaan op de samenwerking met andere departementen (met het BZK deel) inzake concretisering van het beleid.

Debat [23-11-2016] Laaggeletterheid

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2017 per brief geïnformeerd over de voortgang van het actieprogramma «Tel mee met Taal» en de toekomst van de volwasseneneducatie. Hierin wordt ook ingegaan op de interdepartementale samenwerking inzake laaggeletterdheid.

De evaluatie inzake volwasseneneducatie van Regioplan komt medio volgend jaar.

Debat [23-11-2016] Laaggeletterheid

Naar verwachting zullen in november 2017 de evaluatie van de wetswijziging en de reacties naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Het wetsvoorstel «differentiatie exameneisen taal en rekenen» zal in het voorjaar van 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd worden.

Brief [3-11-2016] Kamerbrief met aanbieding antwoorden vragen begrotingsbehandeling onderwijs en wetenschap 2017

Het wetsvoorstel wordt in het najaar van 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer ontvangt spoedig informatie over het experiment met «crossovers».

Debat [23-6-2016] plenair debat invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht mbo

In september 2017 starten de eerste opleidingen op basis van cross-over kwalificaties. De Tweede Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd over de eerste bevindingen van het experiment cross-over kwalificaties mbo.

Het wetsvoorstel inzake overleg tussen gemeenten en jeugdwelzijn komt naar verwachting voor het eind van het jaar.

Debat [30-3-2016] Voortijdig schoolverlaten en kwaliteitsafspraken in het mbo

Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in het najaar van 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Minister zegt toe in het jaarverslag of bij de OCW-begroting te rapporteren over de conclusies van de commissie Macrodoelmatigheid.

Debat [18-2-2016] AO Governance

In het najaar van 2017 zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe de MBO Raad te verzoeken de samenstelling van besturen van roc's in kaart te brengen, mede gericht op diversiteit.

Debat [18-2-2016] AO Governance

OCW is in overleg met de MBO Raad over de samenstelling van besturen van roc's.

De Minister geeft aan dat zij verschillende mogelijkheden ziet voor een stagebeurs voor mbo-docenten, zodat er meer kennis over de beroepspraktijk in het klaslokaal komt, via de lerarenbeurs en de scholingsmiddelen uit de cao's. Zij zal hierover niet in een aparte brief rapporteren aan de Kamer, maar samen met andere initiatieven.

Debat [29-10-2015] Begrotingsbehandeling OCW 2e termijn

Met de MBO Raad wordt nagegaan in hoeverre er reeds door instellingen ruimte (vanuit scholing) wordt gegeven aan docenten om stage te mogen lopen bij bedrijven. Onderzoek vindt najaar 2017 plaats vanuit de MBO Raad.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zegt toe dat zij met de MBO Raad over het Steunpunt Studerende Moeders zal spreken en de Tweede Kamer daarover rapporteren.

Debat [21-1-2015] AO Leven Lang Leren

Er worden nog gesprekken gevoerd met de MBO Raad, Steunpunt Studerende Moeders, Vereniging Vrouw en Recht, De Ned. Vrouwenraad, FNV, PILP, de VH en de VSNU over de problematiek rondom studerende moeders/zwangere studenten. Bekeken wordt of de diverse sectororganisaties kunnen komen tot een handreiking met betrekking tot het onderwijs voor studerende moeders/zwangere studenten.

Over het opnemen van de bpv-monitor in de studiebijsluiter wordt de Tweede Kamer bij de evaluatie van de studiebijsluiter over twee jaar geïnformeerd.

Debat [15-12-2014] Wetgevingsoverleg Wetsvoorstel Macrodoelmatigheid mbo

De BPV-monitor wordt op dit moment door SBB en MBO Raad ontwikkeld. Mogelijk levert de BPV-monitor een indicator op die opgenomen kan worden in de studiebijsluiter. Het besluit hierover zal worden genomen na de evaluatie van de 2e fase van de studiebijsluiter eind 2017. De Tweede Kamer zal begin 2018 hierover worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe mogelijke verstoringen in het publiek en private aanbod van middelbare beroepsopleidingen te gaan monitoren en de Tweede Kamer bij de evaluatie te informeren.

Debat [15-12-2014] Wetgevingsoverleg Wetsvoorstel Macrodoelmatigheid mbo

Over twee jaar vindt de evaluatie Macrodoelmatigheid plaats. Daarbij zal ook gekeken worden naar mogelijke verstoringen in het publiek en private aanbod van middelbare beroepsopleidingen. Begin 2018 zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

De Tweede Kamer wordt actief op de hoogte gehouden van de implementatie van het wetsvoorstel. In zijn algemeenheid wordt de Tweede Kamer, als het relevant is, geïnformeerd over datgene wat bij roc’s en gemeenten op dit terrein gebeurt en wat de consequenties van de implementatie van dit wetsvoorstel zullen zijn.

Debat [12-6-2014] Wetsvoorstel Educatie Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra (33 911)

Naar verwachting zullen in november 2017 de evaluatie van de wetswijziging en de reacties naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

De Minister zegt toe dat een reactie op het cijfermatig overzicht over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het onderwijs (van Stamos, juli 2013), onderdeel mbo, wordt meegenomen in een van de volgende brieven over het mbo.

Debat [12-3-2014] Algemeen overleg mbo kwalificatiedossiers gecombineerd met Macrodoelmatigheid in het mbo

OCW is in gesprek met de MBO Raad om tot een betere gegevenslevering te komen zodat er een beter beeld ontstaat bij de verschillende functies waaronder leraren, instructeurs, teamleiders, onderwijsondersteunend personeel, onderwijsbeheerspersoneel en directie. U-WEB is hierop aangepast in samenloop wijziging lerarenregister. De aanpassing van U-WEB wordt naar verwachting in 2018 gepubliceerd.

Het experimenteel onderzoek naar de effectiviteit van vsv-maatregelen door het Centraal Planbureau start in 2013 en wordt in 2015 afgerond.

Brief [14-11-2012] Antwoord op Commissiebrief met antwoorden op de Lijst van vragen inzake 33 400 VIII Vaststelling van de begroting van het Ministerie van OCW (VIII) voor het jaar 2013)

Het experimenteel onderzoek naar de effectiviteit van vsv-maatregelen door het Centraal Planbureau is gestart in 2013. Het onderzoek wordt in 2017 afgerond; de eerdere planning om het eerder af te ronden blijkt niet haalbaar.

DIRECTIE MEDIA EN CREATIEVE INDUSTRIE

   

Rond de behandeling van de begroting ontvangt de Tweede Kamer een beoordeling van het nieuwe beloningskader van de omroepen, met een kritische toets op inhuur van externen.

Debat [28-6-2017] Media

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2017 over de toezegging geïnformeerd.

De Staatssecretaris zegt toe dat hij een gesprek zal initiëren tussen betrokken partijen inzake bereikbaarheid van Omroep Fryslân.

Debat [28-6-2017] Media

De Staatssecretaris zal voor het einde van 2017 een gesprek tussen betrokken partijen initiëren.

De Staatssecretaris zal het Commissariaat voor de Media verzoeken te rapporteren over hun toetsprincipe inzake reclame-inkomsten, en de Tweede Kamer daarover informeren.

Debat [28-6-2017] Media

De Tweede Kamer wordt naar verwachting voor het einde van 2017 over de toezegging geïnformeerd.

De Staatssecretaris zal de NVJ vragen of zij geen rol voor zich zelf zien in het «als beroepsgroep bewaken» van de kwaliteit van de journalistiek, en de Tweede Kamer daarover rapporteren.

Debat [28-6-2017] Media

De Tweede Kamer wordt voor het einde van 2017 over de toezegging geïnformeerd.

De Tweede Kamer ontvangt vóór de zomer een stand van zaken rond de prestatie-afspraken.

Debat [28-6-2017] Media

Er worden nog gesprekken gevoerd tussen Staatssecretaris, NPO en het Commissariaat voor de Media. Het streven is om de prestatieovereenkomst in het najaar van 2017 aan de Tweede Kamer toe te sturen.

De Tweede Kamer krijgt informatie over Beste Buren.

Debat [14-4-2015] AO Boeken

De informatie over Beste Buren wordt meegestuurd met de tussenrapportage Wet op de vaste boekenprijs. Verwachting is dat de Tweede Kamer in november 2017 wordt geïnformeerd.

Rond de zomer ontvangt de Tweede Kamer wetsvoorstel fase 2 inzake regionale omroepen met ook de positie van omroep Friesland.

Debat [15-6-2016] Plenaire behandeling Mediawet

De Tweede Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Voor een grote transitie is de steun van de partijen nodig die deze verandering gaan uitvoeren. In de komende periode wordt verder vorm gegeven van de wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de regionale omroepen ondersteunen bij de uitvoering van het plan en de wet.

De Staatssecretaris komt terug bij de Tweede Kamer indien overleg ombudsman in de zin van afspraken prestatie-afspraken niet tot overeenstemming leidt.

Debat [28-11-2016] Wetgevingsoverleg Media

Er worden nog gesprekken gevoerd tussen Staatssecretaris, NPO en het Commissariaat voor de Media. Het streven is om de prestatieovereenkomst in het najaar van 2017 aan de Tweede Kamer toe te sturen.

De Tweede Kamer ontvangt eerste deel van 2017 evaluatie van de implementatie van de nieuwe Mediawet.

Debat [28-11-2016] Wetgevingsoverleg Media

Het uitgangspunt is om in het najaar van 2017 een aparte brief aan de Tweede Kamer te sturen. De brief wordt mede op basis van de Terugblik van de NPO opgesteld.

Rond de zomer van 2016 ontvangt de Tweede Kamer een evaluatie van het huidige btw-convenant in de cultuursector.

Debat [30-11-2015] Wetgevingsoverleg Cultuur

Verwacht wordt dat de Tweede Kamer in het najaar van 2017 per brief wordt geïnformeerd.

De Tweede Kamer ontvangt medio 2016 het wetsvoorstel Regionale omroepen. Voorafgaand aan de behandeling ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van het overleg met ROOS en NPO over vensterprogramma's.

Debat [16-11-2015] Wetgevingsoverleg Media

De Tweede Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Voor een grote transitie is de steun van de partijen nodig die deze verandering gaan uitvoeren. In de komende periode wordt verder vorm gegeven van de wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de regionale omroepen ondersteunen bij de uitvoering van het plan en de wet.

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

   

De Staatssecretaris zegt toe in de Lerarenagenda in te gaan op het TIAS-rapport; reactie op wat we kunnen leren uit dat rapport.

Debat [29-6-2017] Plenair debat Lerarentekort in het Basisonderwijs

De Tweede Kamer ontvangt de voortgangsrapportage Lerarenagenda naar verwachting in november 2017.

De Staatssecretaris zegt toe in de Lerarenagenda in te gaan op het mogelijke probleem dat leraren verplicht de overblijf moeten doen.

Debat [29-6-2017] Plenair debat Lerarentekort in het Basisonderwijs

De Tweede Kamer ontvangt de voortgangsrapportage Lerarenagenda naar verwachting in november 2017.

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer een brief ontvangt over het lerarentekort.

Debat [21-6-2017] WGO Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015–2016

De Tweede Kamer ontvangt de brief over het lerarentekort naar verwachting in het najaar van 2017.

Voor het zomerreces 2017 of zoveel eerder als mogelijk zal de Staatssecretaris de Tweede Kamer informeren over zijn gesprek met de PO-Raad over hoe zij de Rekenagenda meer kunnen gaan ondersteunen.

Debat [17-11-2016] Taal en Rekenen

De Tweede Kamer wordt na de kabinetsformatie over de toezegging geïnformeerd.

Na de jaarwisseling ontvangt de Tweede Kamer het wetsvoorstel «Meer ruimte voor nieuwe scholen».

Debat [3-11-2016] Voortzetting 2e termijn Begroting OCW

Het advies van de Raad van State is ontvangen op 28 februari 2017. Dit advies wordt verwerkt. Streven is om het wetsvoorstel in het najaar van 2017 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

De Staatssecretaris gaat om de tafel zitten met de sociale partners en de inspectie om te bekijken of de huidige systematiek van de verklaringen omtrent het gedrag kan worden verbeterd, ook in het licht van een aantal zaken die recentelijk hebben gespeeld.

Debat [5-10-2016] Wetsvoorstel Lerarenregister

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2017 worden geïnformeerd.

In 2020 volgt de evaluatie van de Wet overheveling buitenonderhoud po.

Debat [19-4-2016] VAO Onderwijshuisvesting po/vo

De Tweede Kamer ontvangt in 2020 de evaluatie van de Wet overheveling buitenonderhoud.

De Staatssecretaris zegt toe dat bij de evaluatie van de Wet passend onderwijs in algemene zin zal worden nagegaan of de samenwerkingsverbanden taken als verdeling van achterstandsmiddelen op zich kunnen nemen.

Debat [14-4-2016] Gewichtengelden – Verdeling middelen achterstandenbeleid

Dit loopt mee in de evaluatie passend onderwijs. Over de resultaten wordt de Tweede Kamer geïnformeerd via de halfjaarlijkse voortgangsrapportages passend onderwijs. De Tweede Kamer heeft de meest recente voortgangsrapportage ontvangen op 20 juni 2017.

De Staatssecretaris zegt toe dat hij bij de nadere uitwerking van het wetsvoorstel «Onderwijs op andere locatie», dat binnen een jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, zal meenemen:

– de partnerschapsschool;

– de frequentie van de toetsing;

– in hoeverre internationale onderwijsprogramma's interfereren met de landelijke examens.

Debat [22-3-2016] VAO Onderwijs op een andere locatie

Het wetsvoorstel Onderwijs op een andere locatie dan de school zal naar verwachting in 2019 in werking treden. Hierin zullen de toezeggingen aan de Tweede Kamer worden meegenomen.

Bij de jaarrapportages over 2015 komt de Staatssecretaris terug op de overlegresultaten met PO/VO Raad op achterliggende redenen en mogelijke belemmeringen om «bovenmatige reserves» in te zetten.

Debat [2-3-2016] Financiële Situatie in het Onderwijs

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd bij «De Financiële Staat van het Onderwijs 2016» eind 2017.

Eind 2015 vindt er een peiling plaats waarover de Tweede Kamer in 2016 wordt geïnformeerd.

Debat [30-9-2014] VAO Bewegingsonderwijs

Eind 2016 heeft er een peiling bewegingsonderwijs plaatsgevonden, ook wel genoemd de monitor bewegingsonderwijs. De Tweede Kamer zal met de staat van het onderwijs over de jaren 2016–2017 van de inspectie in april 2018 worden geïnformeerd.

In de volgende monitor van het bewegingsonderwijs (Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) wordt ook aandacht besteed aan de kostenfactor van sportfaciliteiten.

Debat [24-9-2014] Bewegingsonderwijs

In de monitor bewegingsonderwijs van 2016 is aandacht besteed aan de kostenfactor van sportfaciliteiten. Deze monitor wordt met het onderwijsverslag van de inspectie over het schooljaar 2016–2017 in april 2018 naar de Tweede Kamer gezonden.

De evaluatie van deze wet zal plaatsvinden in het kader van het Onderwijsverslag 2015.

Debat [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

De evaluatie loopt door tot 2020. Over de (tussen)resultaten wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd in de (halfjaarlijkse) voortgangsrapportages passend onderwijs. De Tweede Kamer heeft de meest recente voortgangsrapportage ontvangen op 20 juni 2017.

DIRECTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

   

In de volgende voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over het onderzoek naar de financiële bijdrage van ouders voor hoogbegaafde leerlingen.

Debat [5-7-2017] Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

De volgende voortgangsrapportage verschijnt in december 2017.

In de volgende voortgangsrapportage wordt een stand van zaken gegeven van het aantal samenwerkingsverbanden met onafhankelijk toezicht.

Debat [5-7-2017] Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

De volgende voortgangsrapportage verschijnt in december 2017.

De Staatssecretaris zegt toe dat in de volgende voortgangsrapportages wordt gerapporteerd over de aantallen reguliere scholen die niet voldoen aan de zorgplicht en welke sancties zijn toegepast.

Debat [5-7-2017] Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

De volgende voortgangsrapportage verschijnt in december 2017.

De Staatssecretaris zegt toe dat hij een verdiepende analyse zal uitzetten naar de wensen rond een landelijk niveau van basisondersteuning.

Debat [5-7-2017] Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

De analyse wordt momenteel uitgevoerd.

De Staatssecretaris zegt een onderzoek toe naar de mogelijkheden van het afbakenen van de doelgroep van kinderen met een ernstige meervoudige beperking met het oog op financiering.

Debat [5-7-2017] Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd.

Aan het einde van het jaar is het wetsvoorstel gereed om samenwerkingsverbanden te verplichten een doorzettingsmacht te regelen.

Debat [5-7-2017] Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

Het wetsvoorstel is naar verwachting eind 2017 gereed.

In de brede monitor Onderwijshuisvesting wordt tevens aandacht besteed aan het binnenklimaat van scholen. De eerstvolgende monitor verschijnt in 2017. In de monitor wordt ook aandacht besteed aan het aantal gebouwen dat niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Debat [19-4-2016] VAO Onderwijshuisvesting po/vo

De Kamer wordt over de toezegging geïnformeerd met een brief in december 2017.

DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN

   

Het wetsvoorstel inzake het openbaar maken van jaarverslagen van scholen (van scholen voor primair en voortgezet onderwijs) kan de Kamer begin 2018 verwachten.

Debat [21-6-2017] WGO Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015–2016

De Tweede Kamer ontvangt het wetsvoorstel in het voorjaar van 2018.

In het najaar van 2016 zal het eigen OCW-wetsvoorstel ook gereed zijn. Dat zal in het najaar naar buiten kunnen gaan voor internetconsultatie en uitvoeringstoets. Eind 2016 kan het naar de Raad van State. In april 2017 kan het worden ingediend bij de Tweede Kamer. Dat volgt dus op het wetsvoorstel van V en J.

Debat [3-2-2016] Vervolg plenaire behandeling wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht

Het wetsvoorstel is door de Minister van V&J bij de Tweede Kamer ingediend. De Minister van V&J heeft inmiddels een schriftelijk verslag ontvangen van de Kamer.

De bestaande wetgeving biedt reeds voldoende mogelijkheden tot aansprakelijkstelling. Het lijkt niet nodig in aanvulling op de bestaande mogelijkheden tot aansprakelijkstelling verdergaande mogelijkheden tot aansprakelijkstelling op te nemen in de (onderwijs)wetgeving.

In de tweede helft van 2016 ontvangt de Tweede Kamer een verkennende studie over faillissement van scholen.

Debat [7-12-2015] Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans

Het wetsvoorstel is intern in voorbereiding. De verwachting is om het voorstel van wet tot wijziging van onderwijswetten voor het vergroten van de mogelijkheden voor een doorstart van onderwijsinstellingen bij faillissementen van rechtspersonen die onderwijsinstellingen in stand houden in november 2017 aan te bieden voor internetconsulatie alvorens het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden.

De toezegging wordt later afgedaan dan gepland om het interne afstemmingsproces zorgvuldig te doorlopen en voldoende draagvlak te creëren.

De Minister zal de Tweede Kamer informeren zodra meer bekend is over het mogelijke strafbare feit inzake Amarantis, dat in handen is gesteld van het Openbaar Ministerie.

Debat [20-3-2013] Amarantis

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer eind 2017 geïnformeerd.

De Staatssecretaris stelt alle inhoudelijke informatie die in vervolg-AMvB's wordt verwerkt, aan de Tweede Kamer ter beschikking.

Debat [9-12-2009] Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Ter uitvoering van de toezegging is aan de Tweede Kamer aangeboden (brief van 21 januari 2010, «Wetgeving invoering referentiekader taal en rekenen»):

– het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

– het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB.

– Ook is aangeboden het «Conceptbesluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB» (bijlage bij brief van 7 juni 2011, «Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen»).

B. Door de Staten-Generaal gedane toezeggingen

Toezeggingen Eerste Kamer

Omschrijving

Vindplaats

Stand van Zaken

DIRECTIE ERFGOED EN KUNSTEN

   

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid De Graaf (D66), toe nog eens na te denken over een andere procedure voor de aankoop van kunstwerken.

Brief [6-10-2015] Afschrift brief aan Tweede Kamer inzake verwerving van twee huwelijksportretten

Een inventarisatie is op dit moment gaande. Deze kan nog niet worden afgerond omdat gewacht wordt op informatie uit het buitenland. De verwachting is dat in het najaar van 2017 informatie wordt gestuurd naar de Eerste Kamer.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Atsma (CDA) en Schnabel (D66), toe om samen met de Museumvereniging en de musea te evalueren of de gekozen aanpak voldoende recht doet aan de bekostiging van de collectie. Indien nodig kan de bekostiging per 2021 worden aangepast. De ervaringen uit 2017–2020 worden daarbij betrokken.

Debat [8-12-2015] Erfgoedwet

Sinds medio 2016 is een werkgroep aan het werk bestaande uit het bestuur van de Museumvereniging, vijf rijksmusea en OCW. De werkgroep ontwerpt een model dat de kostenstructuur van de museale exploitatie op een voor alle musea toepasbare manier vorm geeft. Eind oktober 2017 zal duidelijk zijn wat dat voor een bekostiging van het beheer van de collectie betekent.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schnabel (D66), toe rapporten van deskundigencommissies met betrekking tot de vervreemding van cultuurgoederen door andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan gemeenten, provincies en Rijk in principe openbaar te maken als die aan haar toegezonden zijn.

Debat [8-12-2015] Erfgoedwet

De Erfgoedwet trad op 1 juli 2016 in werking. Er zijn nog geen rapportages door deskundigencommissies uitgebracht.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schnabel (D66), toe het museaal Aankoopfonds binnen vijf jaar te versterken en de Kamer daarover jaarlijks te informeren in het jaarverslag van haar ministerie.

Debat [8-12-2015] Erfgoedwet

De Minister van OCW informeert de Kamer in het Rijksjaarverslag OCW over de aanvulling van het aankoopfonds.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een motie van het lid Gerkens (SP), toe de wet formeel na vijf jaar te evalueren, maar als er signalen zijn, die signalen er binnen drie jaar uit te lichten om de Kamer er apart over te informeren.

Debat [8-12-2015] Erfgoedwet

De Erfgoedwet trad op 1 juli 2016 in werking. Het Ministerie van OCW monitort de uitvoering van de wet.

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

   

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Ganzevoort (GroenLinks) en Rinnooy Kan (D66), toe in de algemene maatregel van bestuur over transnationaal onderwijs regels op te nemen over de voornemens en de verslaglegging van de instellingen die zulk onderwijs willen verzorgen. Een ontwerpbesluit wordt in of na de zomer aan beide Kamers voorgelegd.

Debat [6-6-2017] Debat bevordering Internationalisering in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

De toezegging wordt afgedaan in de AMvB die in het najaar 2017 in beide Kamers wordt voorgehangen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Bruijn (VVD) en Rinnooy Kan (D66), toe essays te laten schrijven over digitalisering in het hoger onderwijs en daarbij ook de mogelijke scenario's, de internationale dimensie en de taak- en rolverdeling tussen universiteiten en hogescholen mee te nemen. De auteurs worden ook onder representanten van de groep jongeren gezocht.

Debat [6-6-2017] Debat bevordering Internationalisering in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Martens (CDA), Bruijn (VVD) en Nooren (PvdA), toe over twee jaar met de VSNU en het Rectoren College te overleggen over de uitbreiding van het ius promovendi, over vijf jaar de wetswijziging te evalueren en die mee te nemen bij de Balans van de wetenschap in 2022. De naleving van de handreiking, het transnationale aspect, het toenemende aantal Engelstalige masteropleidingen en de aansluiting van die opleidingen op de beroepspraktijk worden daarbij betrokken.

Debat [6-6-2017] Debat bevordering Internationalisering in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), Martens (CDA), Rinnooy Kan (D66), Gerkens (SP), Nooren (PvdA), Bikker (ChristenUnie) en Schalk (SGP), toe om een adviescommissie in te stellen die zal oordelen over individuele cases inzake discriminatoire uitingen in het onderwijs, welke een zwaarwegend advies uitbrengt aan de Minister van OCW. De Minister van OCW zegt toe dit nader uit te werken en de Eerste Kamer hierover te informeren in een brief die uiterlijk vrijdag 3 maart aan de Kamer zal worden aangeboden. In deze brief neemt de Minister eveneens op hoe zij de rol en taken van de adviescommissie wettelijk zal borgen (via een nota van wijziging op een bij de Tweede Kamer aanhangig wetsvoorstel), waarbij zij in ieder geval de ministeriële regelingen aan de Kamers zal sturen. Tot slot zegt de Minister toe om artikel 1.3, vijfde lid niet in werking te laten treden.

Debat [21-2-2017] EK debat bescherming Namen en Graden ho

De toezegging bestaat uit drie delen. Het tweede en derde deel zijn afgedaan met de brief Informatie over het wetsvoorstel bescherming namen en graden hoger onderwijs van 3 maart 2017.

Bij nota van wijziging bij het wetsvoorstel Invoering associate-degree opleiding wordt een wettelijke verankering voor de adviescommissie geregeld. Wanneer het wetsvoorstel aanvaard is en de bepalingen in werking treden, wordt de adviescommissie met een ministerieel besluit ingesteld.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Bikker (ChristenUnie), toe te bekijken hoe de publieksvriendelijkheid van het CROHO kan worden verbeterd en de Eerste Kamer hierover te informeren.

Debat [21-2-2017] EK debat bescherming Namen en Graden ho

Op dit moment is OCW bezig met een traject om het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho) te moderniseren. In dat kader zal OCW samen met de instellingen bezien hoe Croho publieksvriendelijker kan worden gemaakt. Besluitvorming daarover vindt medio 2018 plaats. Vervolgens moet het nieuwe systeem gebouwd en gevuld worden. Afronding daarvan was aanvankelijk gepland voor 2019. Het traject is onderdeel van de herontwikkeling Bron, een sector overstijgend project. In verband met een verschuiving van fasen zal afronding van Croho in 2020 plaatsvinden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Rinnooy Kan (D66) en Nooren (PvdA), toe om in 2020 in een onderzoek te kijken of zich problemen hebben voorgedaan met de positionering van hogescholen, met de nadruk op de internationale omgeving. Daarbij wordt ook gekeken naar de titel van lector in internationale context. Dit onderzoek zal gecombineerd worden met de toezegging (T01763) die tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid is gedaan.

Debat [21-2-2017] EK debat bescherming Namen en Graden ho

Op 18 januari 2017 is de brief inzake uitstel evaluatie titulatuur aan de Eerste Kamer verzonden waarin is aangegeven dat de evaluatie twee jaar is uitgesteld. Het onderzoek zal meelopen met de evaluatie, die naar verwachting in 2020 zal worden afgerond.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), Rinnooy Kan (D66) en Nooren (PvdA), toe om een kabinetsreactie (waarbij mogelijk de WRR betrokken wordt) aan de Eerste Kamer te sturen inzake het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en het al dan niet omgaan met discriminatoire uitingen ten opzichte van andere grondrechten in een brede (onderwijs-overstijgende) context.

Debat [21-2-2017] EK debat bescherming Namen en Graden ho

Het kabinet heeft met de reactie op de motie van Dam (brief Kabinetsreactie motie Van Dam van 31 januari 2017) aangegeven dat het staat voor een samenleving waarvan iedereen zich volwaardig onderdeel voelt en op verschillende beleidsterreinen maatregelen aangekondigd die zullen bijdragen aan het versterken van de onderlinge verbondenheid en het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de leden Bruijn, Nooren en Gerkens toe de uitkomsten van het accreditatieonderzoek van de NVAO inzake de Geneeskundeopleidingen en daarbij in het bijzonder naar de positie van coschappen van geneeskundestudenten t.o.v. stages van andere studenten aan de Eerste Kamer te sturen.

Debat [21-2-2017] Klein mondeling overleg geneeskundestudenten en coschappen

In de brief aan de Kamer van 19 april 2017 over Nadere toelichting n.a.v. mondeling overleg d.d. 21 februari over geneeskundestudenten in hun coschapfase wordt aangegeven dat eind 2018 aan de toezegging kan worden voldaan, omdat dan de accreditatie-uitkomsten beschikbaar komen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD) en Martens (CDA), toe om de kennelijke verschrijving in artikel 10.20, eerste lid, WHW met een volgend wetsvoorstel te herstellen.

Debat [7-6-2016] Behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

De Kamer is over de toezegging geïnformeerd met de brief Openstaande moties en toezeggingen op het gebied van Hoger Onderwijs en Studiefinanciering van 7 juli 2017.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe dat in 2020/2021 een evaluatie zal plaatsvinden waarin in ieder geval worden meegenomen de praktische uitwerking van het instemmingsrecht van de opleidingscommissie op de Onderwijs en Examenregeling (OER) en hoe dit recht zich verhoudt tot de rechten van andere medezeggenschapsorganen waaronder die van de faculteitsraad, tot het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting in het mbo en tot het collegegeldvrij besturen.

Debat [7-6-2016] Behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Naar verwachting wordt eind 2020 de evaluatie in gang gezet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), Martens (CDA) en Rinnooy Kan (D66), toe na afloop van het studiejaar 2017/2018 een momentopname te maken inzake de vraag of er reden is tot zorg, bijstelling, extra uitleg of voorlichting, facilitering en ondersteuning van de opleidingscommissies.

Debat [7-6-2016] Behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Medio 2018 wordt conform toezegging een momentopname gemaakt.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rinnooy Kan (D66), toe bij de evaluatie van de prestatieafspraken terug te komen op het evenwicht tussen het horizontale en het verticale verantwoordingbeleid en de horizontale en verticale verantwoordingslasten.

Debat [7-6-2016] Behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

De toezegging wordt meegenomen bij de vormgeving van de kwaliteitsafspraken. Besluitvorming over vormgeving van de kwaliteitsafspraken is aan het nieuwe kabinet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe een ex ante raming van de macro-economische effecten van het wetsvoorstel en de effecten van de maatregelen op arbeid mee te nemen bij de wetsevaluatie.

Debat [7-6-2016] Behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

De effecten worden onderzocht bij de evaluatie van de wet Studievoorschot. Dit is een doorlopende toezegging.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe te borgen dat de extra investeringen inhoudelijk gestuurd worden en dat de studenten daarin een belangrijke stem hebben. De relevante concept-AMvB wordt, na overleg met VSNU, de Vereniging Hogescholen en de studentenorganisaties, naar beide Kamers gestuurd.

Debat [7-6-2016] Behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

De toezegging wordt meegenomen bij de vormgeving van de kwaliteitsafspraken. Besluitvorming over vormgeving van de kwaliteitsafspraken is aan het nieuwe kabinet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Essers (CDA) en Engels (D66), toe over twee studiejaren te bezien of de voorlichting en communicatie over de gelijkschakeling van titulatuur voor hbo en wo helder genoeg zijn. Tevens zegt zij toe over dit onderwerp te praten met andere partijen, waaronder werkgevers, teneinde verwarring te voorkomen.

Debat [9-7-2013] overleg Wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid

Op 18 januari 2017 is een brief inzake uitstel evaluatie titulatuur aan de Eerste Kamer verzonden waarin is aangegeven dat de evaluatie twee jaar is uitgesteld. De evaluatie zal naar verwachting in 2020 worden afgerond.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Koole (PvdA) en Ganzevoort (GL), toe dat het comprimeren van deeltijdstudies niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en dat dit aan de onderwijsinstellingen wordt gecommuniceerd.

Debat [17-4-2012] Mondeling overleg met de Staatssecretaris inzake de uitvoering van de motie Ganzevoort c.s. (Eerste Kamerstuk 32 618, I)

Met het terugdraaien van de langstudeerdersmaatregel is de noodzaak tot het comprimeren van deeltijdstudies komen te vervallen. Dit is een doorlopende toezegging.

DIRECTIE KENNIS

   

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe dat zowel het rapport van de inspectie over de deugdelijkheidseisen als het rapport over de bevindingen (het stimulerende deel) openbare stukken zijn.

Debat [1-3-2016] Initiatiefvoorstel-Bisschop, Van Meenen en Rog: Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

De toezegging heeft betrekking op elk onderzoek dat de inspectie doet op een school, opleiding of bestuur, en dat normaal gesproken openbaar zou zijn. Aan de toezegging wordt permanent uitvoering gegeven.

DIRECTIE MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

   

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe de algemene maatregel van bestuur over de hoofdlijnen van de begroting voor het mbo te zijner tijd bij de Eerste Kamer voor te hangen.

Debat [7-6-2016] Behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

De AOb is van mening dat er een wettelijke uitwerking dient te komen van het begrip hoofdlijnen van de begroting en heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over haar standpunt. Voorhang bij de Eerste Kamer is in deze fase nog niet aan de orde.

MBO Raad, JOB en het Platform medezeggenschap MBO hebben op 20 april 2017 een brief over een gezamenlijke handreiking gestuurd aan de Tweede Kamer. De handreiking wordt geëvalueerd.

Later dit najaar komt de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een brief met welke scenario's denkbaar zijn.

Debat [5-10-2016] Wetsvoorstel Lerarenregister

Onderwijs Coöperatie en MBO Raad zijn met elkaar in gesprek. OCW wordt betrokken bij verdere afspraken en invulling actualiteiten.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt samen met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de Tweede Kamer met een plan over wat zij de komende jaren allemaal moeten doen om het lerarentekort aan te pakken.

Debat [5-10-2016] Wetsvoorstel Lerarenregister

Onderwijs Coöporatie en MBO Raad zijn met elkaar in gesprek. OCW wordt betrokken bij verdere afspraken en invulling actualiteiten.

DIRECTIE MEDIA EN CREATIEVE INDUSTRIE

   

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Sent (PvdA), Lintmeijer (GroenLinks) en Bikker (ChristenUnie) toe de afspraken in de gezamenlijke brief van de NPO en een groot deel van de omroeporganisaties van 28 februari 2016 over openstelling van het omroepbestel in relatie tot artikel 2.88 Mediawet volledig te onderschrijven. De brief wordt onderdeel van het wettelijk verplichte coördinatiereglement. De Staatssecretaris doet zijn uiterste best om de omroepen die de brief niet hebben getekend te betrekken bij de afspraken.

Debat [1-3-2016] voortzetting Mediadebat (Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst)

De Eerste Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Voor een grote transitie is de steun van de partijen nodig die deze verandering gaan uitvoeren. In de komende periode wordt verder vorm gegeven van de wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de regionale omroepen ondersteunen bij de uitvoering van het plan en de wet.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Atsma (CDA), toe dat er per provincie minimaal één regionale omroep blijft bestaan en dat het mogelijk blijft dat er in de provincie Zuid-Holland twee regionale omroepen zijn.

Debat [1-3-2016] voortzetting Mediadebat (Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst)

De Eerste Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Voor een grote transitie is de steun van de partijen nodig die deze verandering gaan uitvoeren. In de komende periode wordt verder vorm gegeven van de wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de regionale omroepen ondersteunen bij de uitvoering van het plan en de wet.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe deze erkenningsperiode van 2016–2020 geen verdere wijzigingen in het publieke mediabestel door te voeren.

Debat [2-2-2016] Plenair overleg Wetsvoorstel Media

De Eerste Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Voor een grote transitie is de steun van de partijen nodig die deze verandering gaan uitvoeren. In de komende periode wordt verder vorm gegeven van de wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de regionale omroepen ondersteunen bij de uitvoering van het plan en de wet.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sent (PvdA), toe dat de NPO geen causaal verband aan hoeft te tonen tussen de inzet van amusement en de kerntaken informatie, cultuur en educatie, maar slechts het verband aannemelijk moet maken door een sterke correlatie te laten zien.

Debat [2-2-2016] Plenair overleg Wetsvoorstel Media

Het toetsingskader van de programmering wordt meegenomen in de prestatieovereenkomst. Als de prestatieovereenkomst is afgerond kan de toezegging worden afgedaan. Verwacht wordt dat de Eerste Kamer in het najaar van 2017 wordt geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt het lid Ten Hoeve toe de inhoudelijke strekking van de motie Ten Hoeve c.s. (34 264, K) over te nemen indien hij een doorbraak over het wetsvoorstel met de dertien regionale omroepen bereikt.

Debat [11-10-2016] Wetsvoorstel 34 459 aanvullingen bij toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

De Eerste Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Voor een grote transitie is de steun van de partijen nodig die deze verandering gaan uitvoeren. In de komende periode wordt verder vorm gegeven van de wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de regionale omroepen ondersteunen bij de uitvoering van het plan en de wet.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Atsma (CDA), Schnabel (D66), Sent (PvdA), Bikker (ChristenUnie) en Ten Hoeve (OSF), toe de waarborgen in de motie-Ten Hoeve c.s. – onder meer een mediaraad voor Fryslân, instemmingsrecht bij het benoemen van de hoofdredacteur van Omrop Fryslân, zwaarwegend advies bij de middelenverstrekking aan Omrop Fryslân – uit te werken in het regiowetsvoorstel en in de nieuwe bestuursafspraken tussen Rijk en Provincie Friesland.

Debat [1-3-2016] voortzetting Mediadebat (Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst)

De Eerste Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Voor een grote transitie is de steun van de partijen nodig die deze verandering gaan uitvoeren. In de komende periode wordt verder vorm gegeven van de wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de regionale omroepen ondersteunen bij de uitvoering van het plan en de wet.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Sent (PvdA) en Lintmeijer (GroenLinks), toe de redactionele onafhankelijkheid in de regio in het regiowetsvoorstel wettelijk vast te leggen.

Debat [1-3-2016] voortzetting Mediadebat (Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst)

De Eerste Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Voor een grote transitie is de steun van de partijen nodig die deze verandering gaan uitvoeren. In de komende periode wordt verder vorm gegeven van de wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de regionale omroepen ondersteunen bij de uitvoering van het plan en de wet.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Atsma (CDA), Lintmeijer (GroenLinks), Bikker (ChristenUnie) en Schalk (SGP), toe dat levensbeschouwelijke programmering onderdeel is en blijft van de taak van de publieke omroep. Hij zegt tevens toe zich te kunnen vinden in de motie-Bikker c.s. over een prestatieafspraak over de oormerking van het bedrag van minimaal € 12 miljoen per jaar voor programmering die voorheen verzorgd werd door de 2.42-omroepen en over een prestatieafspraak over het vrijmaken van ruimte en budget voor brede levensbeschouwelijke programmering.

Debat [1-3-2016] voortzetting Mediadebat (Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst)

Verwacht wordt dat de Eerste Kamer bij het verzenden van de Prestatieovereenkomst in het najaar van 2017 een afschrift ontvangt van de Mediabegrotingsbrief en de begroting NPO.

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

   

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Pijlman (D66), aan de Eerste Kamer toe de systematiek van de indexering die het Ministerie van OCW in de regel ontvangt van het Ministerie van Financiën door te berekenen aan het dienstencentrum.

Debat [7-2-2017] Behandeling initiatiefwetsvoorstel van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

De Eerste Kamer zal op korte termijn geïnformeerd worden over de systematiek van subsidietoekenning aan het Dienstencentrum.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Bijsterveld (CDA) en Kops (PVV), toe het percentage onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal pas te wijzigen na discussie met de Kamers over de resultaten van de evaluaties.

Debat [22-9-2015] Wetsvoorstel Aanbieden van Onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse Taal voor het Primair Onderwijs

De pilot Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) loopt tot en met schooljaar 2018–2019. De Eerste Kamer ontvangt de resultaten van de evaluaties nadat de evaluatierapporten zijn opgeleverd. Aan de toezegging wordt opvolging gegeven indien een wijziging van het genoemde percentage eventueel in de toekomst aan de orde komt.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Pijlman (D66), toe de motie-Pijlman c.s. (34 031, I) mee te nemen als onderdeel van de beleidsreactie op het definitieve advies van het Platform Onderwijs 2032.

Debat [22-9-2015] Wetsvoorstel Aanbieden van Onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse Taal voor het Primair Onderwijs

In de beleidsreactie op het advies van het platform 2032 van 23 januari 2016, Kamerstuk 31 293 nr. 278 is conform de toezegging ingegaan op de positie van het Engels in het po en vo. In het vervolgtraject van Onderwijs 2032, herziening curriculum, zal nader worden ingegaan op de eventuele gevolgen voor de professionalisering van docenten. Vooralsnog is dit vervolgtraject op verzoek van de Tweede Kamer uitgesteld in februari 2017.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Ganzevoort (GroenLinks) en Backer (D66), toe de centrale eindtoets op zorgvuldige wijze in te voeren in het speciaal basisonderwijs, ná invoering van het passend onderwijs en pas als een adaptieve toets beschikbaar is.

Debat [3-12-2013] Plenair debat 33 157 centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs

Aan de Tweede Kamer is in de brief van 1 november 2016 gemeld dat inmiddels is gebleken dat de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2018 nog niet voor alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geschikt zal zijn en de Staatssecretaris om die reden heeft besloten een verplichte eindtoets in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs op te schorten. De Kamer zal in augustus 2019 geïnformeerd worden.

DIRECTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

   

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Bruijn (VVD), de Eerste Kamer toe in de evaluatie van de wet in 2022 bekijken of er met het «one man, one vote»-systeem wordt gewerkt.

Debat [14-2-2017] Wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Het punt wordt meegenomen in de evaluatie van de wet, die is voorzien voor 2022.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Pijlman (D66) en Sent (PvdA), de Eerste Kamer toe in de evaluatie van de wet in 2022 te bekijken of en hoe de beroepsgroep informeel leren en teamleren een plek in het register heeft gegeven.

Debat [14-2-2017] Wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Het punt wordt meegenomen in de evaluatie van de wet, die is voorzien voor 2022.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt toe, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Sent (PvdA), voorafgaand aan de start van de tweede periode voor herregistratie, waarin rechtsgevolg verbonden wordt aan niet-herregistratie (de laatste fase) opnieuw een debat te voeren met de Eerste Kamer om te bezien hoe de arbeidsrechtelijke consequenties zich hebben ontwikkeld.

Debat [14-2-2017] Wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Dit debat zal eind 2022 / begin 2023 moeten worden ingepland. De laatste fase staat namelijk gepland om op 1 augustus 2023 in werking te treden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), De Vries-Leggedoor (CDA) en Sent (PvdA), de Eerste Kamer toe een voorhangprocedure voor de herregistratieprocedure, het besluit lerarenregister en het inwerkingtredingsbesluit op te nemen in de wet.

Debat [14-2-2017] Wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Hiervoor ligt inmiddels een nota van wijziging in de Tweede Kamer (34 732).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), De Vries-Leggedoor (CDA) en Sent (PvdA) toe de Eerste Kamer te informeren over het proces van invoering van het lerarenregister en dit mee te nemen in de evaluatie.

Debat [14-2-2017] Wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Rapportage over de voortgang van het invoeringsproces vindt plaats in het najaar van 2017. Zowel Tweede Kamer als Eerste Kamer zullen deze informatie ontvangen.

De evaluatie van de wet is voorzien binnen zes jaar na inwerkingtreding van de wet, dat wil zeggen in 2022.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Flierman (CDA), Ganzevoort (GroenLinks), Kuiper (ChristenUnie) en de Lange (OSF) toe om (1) het ECPO te verzoeken de tijdens het debat genoemde wensen van de Eerste Kamer – waaronder het invoeringstraject – mee te nemen in het evaluatiekader, (2) het evaluatiekader aan de Kamer te sturen, (3) het passend onderwijs te evalueren en een halfjaarlijkse monitor aan de Kamer te zenden, alsmede (4) de wetgeving aan te passen indien dit nodig blijkt uit de evaluatie en/of monitoring.

Debat [2-10-2012] Passend Onderwijs Herziening organisatie en financiering in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (passend onderwijs) onder nummer 33 106 + Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs onder nummer 32 812

De Eerste Kamer laat weten deze toezegging als «deels voldaan» te beschouwen. Hierbij kan worden opgemerkt dat de evaluatie passend onderwijs nog loopt tot het jaar 2020. Pas daarna is de toezegging geheel gestand gedaan.

– De Tweede Kamer wordt steeds tussentijds geïnformeerd over de resultaten van de in dat kader uitgevoerde onderzoeken. Dit gebeurt middels een halfjaarlijkse voortgangsrapportage passend onderwijs. In juni 2017 is de elfde rapportage naar de Tweede Kamer gegaan;

– de Eerste Kamer heeft de eerste voortgangsrapportages steeds ook ontvangen maar heeft enige tijd geleden aangegeven de volgende rapportages niet meer te willen ontvangen;

– tot slot: de ecpo bestaat niet meer, de evaluatie wordt nu uitgevoerd onder regie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Licence