Base description which applies to whole site

2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

2.3.1. Niet-beleidsartikel 9: Algemeen

Algemene doelstelling

In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies en bijdragen, bijdragen aan de NAVO-exploitatie uitgaven en internationale militaire samenwerking en overige (departementsbrede) uitgaven.

Budgettaire gevolgen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

89.615

93.095

98.233

97.664

97.380

97.881

98.049

               

Uitgaven

107.028

93.095

98.233

97.664

97.380

97.881

98.049

               

Programma uitgaven

107.028

93.095

98.233

97.664

97.380

97.881

98.049

Subsidies en bijdragen

29.732

31.778

30.500

30.559

29.935

30.032

30.097

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking

56.675

44.061

53.381

53.248

53.318

53.317

53.317

– waarvan voorziening Very High readiness Joint Taskforce

   

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Overige uitgaven

20.621

17.256

14.352

13.857

14.127

14.532

14.635

               

Programma ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de instrumenten

Programma-uitgaven

Subsidies en bijdragen

De subsidies en bijdragen worden verleend aan instellingen die voor Defensie een toegevoegde waarde hebben en die defensiebeleid voor bijzondere doelgroepen uitvoeren, omdat zij hiertoe beter geëquipeerd zijn. De defensiesubsidies zijn er op gericht de exploitatie van stichtingen, en daarmee de uitvoering van hun doelen, in stand te houden. De subsidies zijn te verdelen in subsidies voor veteranenzorg, bijzondere vormen van personeelszorg en doelgroepenbeleid. Daarnaast worden er subsidies verstrekt in het kader van het cultureel erfgoed en tradities en op het gebied van onderwijs, kennis en technologie. Een overzicht van de subsidies is opgenomen in bijlage 4.4.

Bijdragen aan de NAVO en Internationale samenwerking

De bijdragen aan de NAVO hebben betrekking op NAVO-exploitatie uitgaven, waaronder uitgaven voor AWACS-vliegtuigen en voor de NAVO-commandostructuur en programma’s (NCSEP: NATO Command Structure Entities and Programmes). De Internationale Militaire Samenwerking betreft onder meer militair-operationele samenwerking, defensiematerieelsamenwerking, militaire inlichtingensamenwerking en juridische samenwerking.

Overige uitgaven

Deze defensiebrede uitgaven hebben onder meer betrekking op voorlichtings- en communicatieactiviteiten. Overige uitgaven hebben tevens betrekking op de behandeling en uitvoering van schadevergoedingen en de uitvoering van energie- en milieuwetgeving van de Defensie organisatie.

2.3.2. Niet-beleidsartikel 10: Centraal Apparaat

Algemene doelstelling

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie bedoeld om de belangen van het Koninkrijk te verdedigen en de internationale rechtsorde te bevorderen. Ten behoeve van de drie hoofdtaken van de krijgsmacht stelt zij militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in. Die inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering.

Beleidswijzigingen

Met de toegekende middelen voor Indicator & Warning (€ 2,0 miljoen in 2017 en € 7,5 miljoen per jaar in 2018 en 2019), investeert de MIVD in de noodzakelijke capaciteit om te kunnen anticiperen op potentiële crises of escalatie zodat het Koninkrijk der Nederlanden en de krijgsmacht eerder over handelingsperspectief kunnen beschikken.

Voorts heeft het kabinet € 26 miljoen vrijgemaakt voor cybersecurity. Van dit bedrag investeert de MIVD € 8 miljoen in de aanpak van cyberspionage en -sabotage.

Budgettaire gevolgen

Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

1.595.748

1.615.532

1.574.248

1.533.218

1.523.096

1.544.514

1.493.587

               

Uitgaven

1.594.826

1.615.532

1.574.248

1.533.218

1.523.096

1.544.514

1.493.587

               

Apparaatsuitgaven

1.594.826

1.615.532

1.574.248

1.533.218

1.523.096

1.544.514

1.493.587

Personele uitgaven

1.580.523

1.593.044

1.548.111

1.506.440

1.503.822

1.524.320

1.473.497

– waarvan eigen personeel

126.849

148.069

154.413

155.936

158.980

159.480

159.480

– waarvan externe inhuur

3.731

4.954

1.064

964

964

964

964

– waarvan pensioenen

1.290.105

1.286.405

1.252.495

1.226.436

1.231.865

1.262.204

1.244.162

– waarvan wachtgelden en SBK-gelden

159.838

153.616

140.139

123.104

112.013

101.672

68.891

Materiele uitgaven

14.303

22.488

26.137

26.778

19.274

20.194

20.090

– waarvan overig

13.749

21.764

25.424

26.065

18.561

19.481

19.377

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

554

724

713

713

713

713

713

               

Apparaatsontvangsten

39.017

42.787

37.431

25.005

26.552

35.377

42.965

Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000) naar organisatie indeling
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Apparaatsuitgaven

1.594.826

1.615.532

1.574.248

1.533.218

1.523.096

1.544.514

1.493.587

Bestuursstaf

73.622

87.179

78.578

80.203

83.024

84.052

83.947

MIVD

71.261

88.332

103.036

103.475

96.194

96.586

96.587

Pensioenen

1.290.105

1.286.405

1.252.495

1.226.436

1.231.865

1.262.204

1.244.162

Wachtgelden en SBK-gelden

159.838

153.616

140.139

123.104

112.013

101.672

68.891

               

Apparaatsontvangsten

39.017

42.787

37.431

25.005

26.552

35.377

42.965

Toelichting op de apparaatsuitgaven

Bestuursstaf

De Bestuursstaf (bestaande uit (hoofd)directies, Defensiestaf en bijzondere organisatie eenheden) draagt zorg voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie. De uitgaven die daarmee gemoeid zijn, betreffen vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven, externe inhuur en overig materieel. De Bijzondere Organisatie Eenheden van de Bestuursstaf bestaan uit de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht (IGK), de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA), het Militair Huis van de Koning (MHK) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Als grootste Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) ressorterend onder de Bestuursstaf is de MIVD belast met de ondersteuning van Defensie op het gebied van het leveren van kwalitatief hoogwaardig inlichtingen- en veiligheidsinformatie. Daarmee levert de MIVD een onmisbare bijdrage aan de opbouw, de gereedstelling en de inzet van de krijgsmacht en de informatiepositie van Nederland. De uitgaven die daarmee binnen dit artikel gemoeid zijn, betreffen vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven en niet gecentraliseerde materiële uitgaven.

Personele uitgaven

De apparaatsuitgaven bevatten vooral personele uitgaven. Deze uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten, persoonsgebonden uitgaven, inhuur en uitgaven voor toelagen en reiskosten woon-werkverkeer. De personele uitgaven zijn bedoeld voor de volgende aantallen (formatie):

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.880

1.894

1.901

1.924

1.930

1.930

Pensioenen en uitkeringen

Op verzoek van de Kamer is in onderstaande grafiek te zien wat de verdeling is van de pensioenen en uitkeringen ten opzichte van de totale begroting:

De pensioenen en uitkeringen zijn als volgt verdeeld:

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

Deze post betreft de verstrekking van uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid, krachtens het Sociaal Beleidskader en overige regelingen voor voormalig defensiepersoneel.

Bijdragen aan SSO’s

Om de apparaatsuitgaven binnen de baten-lastendiensten beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden Rijksbreed de betalingen aan de baten-lastendiensten zichtbaar gemaakt in de uitgavenbegroting, onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s» (Shared Service Organisations). Het betreft hier de uitgaven voor Paresto (€ 0,7 miljoen voor 2018).

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten Ministerie van Defensie

Bedragen x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

5.559.901

5.832.965

5.730.314

5.690.003

5.710.693

5.743.425

5.692.661

               

Kerndepartement

1.594.826

1.615.532

1.574.248

1.533.218

1.523.096

1.544.514

1.493.587

               

Uitvoeringsorganisaties

4.106.210

4.217.433

4.156.066

4.156.785

4.187.597

4.198.911

4.199.074

               

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

605.342

607.287

604.205

608.084

614.438

617.011

617.460

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.047.826

1.092.488

1.086.669

1.093.762

1.095.788

1.105.399

1.103.085

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

507.552

505.436

507.604

508.810

510.585

511.454

511.534

Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

346.743

365.277

354.715

350.579

351.904

353.946

353.946

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

471.383

468.628

475.423

485.951

492.542

499.299

499.260

Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

1.127.364

1.178.317

1.127.450

1.109.599

1.122.340

1.111.802

1.113.789

               

Totaal apparaatsuitgaven

5.701.036

5.832.965

5.730.314

5.690.003

5.710.693

5.743.425

5.692.661

De uitgaven voor salarissen en sociale lasten worden besteed aan de volgende aantallen personeel van het Ministerie van Defensie in totaal (gemiddelde jaarsterktes):

2017

2018

2019

2020

2021

2022

55.690

55.668

55.635

55.690

55.572

55.554

Voor verder inzicht in de personele uitgaven wordt verwezen naar de personeelsrapportage die periodiek aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Overzicht formatie defensiepersoneel

 

formatie voor reorganisatie

personeel 1 juli 2017

formatie 2018

formatie 2022

burgerpersoneel

       

Schaal 16 t/m 18

35

20

27

27

schaal 15

46

46

36

36

schaal 14

107

90

87

86

schaal 13

275

296

289

298

schaal 12

743

811

802

825

schaal 11

1.109

1.123

1.158

1.164

schaal 10

1.389

1.264

1.334

1.352

schaal 9

1.046

838

876

886

schaal 8

969

863

817

833

schaal 7

1.442

1.234

1.202

1.221

schaal 6

1.480

1.324

1.269

1.242

schaal 5

2.141

1.845

1.915

1.903

schaal 1 t/m 4

3.224

2.590

2.974

2.818

Totaal burgerpersoneel

14.006

12.344

12.786

12.691

         

militair personeel

       

GEN

95

76

67

67

KOL

365

333

325

330

LKOL

1.562

1.369

1.327

1.360

MAJ

2.813

2.286

2.312

2.355

KAP

3.106

2.731

2.933

2.966

LNT

2.490

2.049

2.292

2.339

AOO

3.551

2.838

2.887

2.927

SM

5.587

4.345

4.661

4.732

SGT (1)

12.598

10.059

9.758

9.796

SLD/KPL

14.391

10.186

13.322

12.994

totaal op functie

46.558

36.272

39.884

39.866

Initiële opleidingen (NBOF)

4.841

3.492

3.000

3.000

Totaal militair personeel (inclusief NBOF)

51.399

39.764

42.884

42.866

         

totaal burger en militair personeel

65.405

52.108

55.670

55.557

Taakstelling Rijksdienst

In het huidige regeerakkoord is vanaf 2018 een apparaatstaakstelling voor Defensie opgenomen van € 48 miljoen. Binnen Defensie is de taakstelling belegd bij de apparaatsbudgetten van Defensie, de DMO en het CDC.

Extracomptabele tabel invulling taakstelling

Extracomptabele tabel invulling taakstelling

(Bedragen x € 1 miljoen)

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

48

48

Kerndepartement

31

31

Agentschappen

   

DTO

8,8

8,8

DVD

7,2

7,2

Paresto

1

1

Totaal agentschappen

17

17

Bedrijfsvoering bij Defensie

Samenhangende bedrijfsvoering

Om voldoende samenhang in de bedrijfsvoering van Defensie te borgen, wil Defensie een bedrijfsvoering die de gereedstelling, inzet en dus de militair adequaat ondersteunt (primair proces centraal). Hiervoor moeten de processen goed op elkaar aansluiten en moeten mensen elkaar versterken (integraal). Daarbij wordt complexiteit zoveel mogelijk teruggedrongen (eenvoud) om het aanpassingsvermogen van de organisatie en het werkplezier voor haar medewerkers te vergroten. Samenhangende bedrijfsvoering betekent daarnaast ook het bewaken van de samenhang met de rijksbrede bedrijfsvoering en overige militaire en civiele partners. Defensie werkt continu aan het verbeteren van haar bedrijfsvoering, onder andere in projecten en thematische samenwerkingsverbanden.

2.3.3. Niet-beleidsartikel 11: Geheime uitgaven

Budgettaire gevolgen

Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

5.939

5.468

7.470

7.467

7.466

7.466

7.466

Geheime uitgaven

5.939

5.468

7.470

7.467

7.466

7.466

7.466

Totaal uitgaven

5.939

5.468

7.470

7.467

7.466

7.466

7.466

2.3.4. Niet-beleidsartikel 12: Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen en uitgaven

0

100.177

103.202

76.356

91.992

65.644

79.089

Loonbijstelling

             

Prijsbijstelling

             

Nader te verdelen

0

100.177

103.202

76.356

91.992

65.644

79.089

Onvoorzien

             

Totaal uitgaven

0

100.177

103.202

76.356

91.992

65.644

79.089

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

De post nader te verdelen betreft het restsaldo van de nog niet uitgedeelde meerjarige loonbijstelling, dat gereserveerd staat voor onvoorziene uitgaven.

Vanaf 2019 is ten behoeve van de structurele vergroting van de personele sterkte van de KMar 23,4 miljoen toegevoegd aan de begroting. Bij de 1e suppletoire begroting 2018 zullen deze middelen aan de betreffende beleidsartikelen worden toegekend.

Licence