Base description which applies to whole site

Agentschap Inspectie Leefomgeving en Transport

Introductie

Het Ministerie van IenM kent een scheiding tussen beleid, uitvoering en toezicht. Het formuleren van beleid en wet- en regelgeving is primair belegd bij de beleidsdirectoraten-generaal. De toezichthoudende taken zijn bij IenM belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Producten en diensten

De producten en diensten van de ILT betreffen de toelating op de markt (vergunningen) en vervolgens de handhaving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

1. Vergunningverlening

Nieuwe toetreders tot een markt moeten aantonen dat ze aan de wettelijke eisen voldoen. Wordt daar aan voldaan, dan verleent de ILT één of meer vergunning(en) of certificaten. De wetgever verbindt door die keuze veiligheidseisen aan marktordeningsprincipes: zonder vergunning mag het bedrijf niet handelen.

2. Handhaving

Het handhaven van wet- en regelgeving geschiedt door middel van dienstverlening, toezicht en opsporing. Het zwaartepunt van de inspectieactiviteiten ligt op het terrein van het toezicht. De ILT kent de volgende toezichtsvormen:

  • objectinspecties;

  • administratiecontroles;

  • audits;

  • convenanten;

  • digitale inspecties.

Toezicht wordt gehouden vanuit het beginsel «vertrouwen, tenzij». Basis daarvoor vormt een nog verder uit te werken risicoselectiesysteem. Bij correcte naleving krijgt de ondertoezichtstaande minder toezicht en kunnen handhavingsconvenanten worden afgesloten (horizontaal toezicht). Fysieke inspecties (objecten, producten en personen), audits, administratiecontroles, steekproefcontroles en acties (landelijk, regionaal of themagericht) vormen het verdere instrumentarium.

3. Incident- en ongevalsonderzoek

Ongevallenonderzoek is bij ernstige ongevallen opgedragen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). In voorkomende gevallen levert de ILT expertise en deskundigen en soms (zoals bij scheepvaart en railvervoer) heeft de ILT een eigen taak bij het onderzoeken van ongevallen. Ongevallenonderzoek kan aanleiding zijn om de dienstverlening te vergroten en/of het toezicht te versterken. In ernstige gevallen van falen kan uit het onderzoek een toezichtmaatregel voortvloeien.

Incidenten en ongevallen vragen om een snelle respons en een gecoördineerde aanpak. Ondanks dat crisismanagement geen toezichtstaak is, is de (systeem)verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de crisisbeheersingstaak belegd bij de Inspecteur-generaal. Het betreft de preparatie, respons en (deels) nazorg van incidenten.

Begroting baten en lasten

De begroting van baten en lasten voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

realisatie 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet IenM

130.828

119.171

116.123

115.840

115.858

115.873

115.873

Omzet overige departementen

373

375

875

875

875

875

875

Omzet derden

22.550

23.566

23.290

23.533

23.358

23.358

23.358

Rentebaten

14

50

50

50

50

50

50

Vrijval voorzieningen

1.813

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

1.379

0

0

0

0

0

0

                   

Totaal baten

156.957

143.162

140.338

140.298

140.141

140.156

140.156

                   

Lasten

             

Apparaatskosten

148.136

140.963

138.896

139.530

139.929

139.956

139.956

 

Personele kosten

111.191

102.677

103.492

103.492

103.492

103.492

103.493

   

Waarvan eigen personeel

101.429

98.977

98.190

98.190

98.190

98.190

98.191

   

Waarvan externe inhuur

9.510

3.500

5.102

5.102

5.102

5.102

5.102

   

Waarvan overige personele kosten

251

200

200

200

200

200

200

   

Materiële kosten

36.946

38.286

35.404

36.038

36.437

36.464

36.464

   

Waarvan apparaat ICT

245

200

200

200

200

200

200

   

Waarvan bijdrage aan SSO's

18.767

12.889

17.824

17.719

17.717

17.716

17.716

   

Waarvan overige materiële kosten

17.933

25.197

17.380

18.119

18.520

18.549

18.548

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

2.370

2.099

1.342

668

112

100

100

 

Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

 

Materieel

2.370

2.099

1.342

668

112

100

100

   

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

1.660

100

100

100

100

100

100

 

Dotaties voorzieningen

6

100

100

100

100

100

100

 

Bijzondere lasten

1.654

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

152.166

143.162

140.338

140.298

140.141

140.156

140.156

                   

Saldo van baten en lasten

4.791

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM is een vergoeding voor de productgroepen vergunningverlening en handhaving (toezicht, incidentmelding en onderzoek).

Specificatie omzet IenM (bedragen x € 1.000)

Hoofdstuk XII

realisatie 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

artikel 24 Handhaving en Toezicht

118.970

106.759

103.314

103.364

103.382

103.400

103.401

artikel 97 Algemeen departement

12.209

12.412

12.471

12.476

12.476

12.473

12.472

Totaal

131.179

119.171

115.785

115.840

115.858

115.873

115.873

Omzet overige departementen

De omzet afkomstig van andere departementen betreft de middelen voor het toezicht op naleving van de Wet normering topinkomens in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ook zet de ILT, in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, haar werkzaamheden voort op het gebied van de handhaving van de naleving van de verplichtingen met betrekking tot het energielabel in het kader van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen.

Omzet derden

De opbrengsten derden betreffen de doorberekende kosten aan de afnemers van de vergunningen en overige externe opdrachten. Het toezicht op de woningcorporaties wordt doorbelast aan de sector en is ook opgenomen onder omzet derden (raming 2018: € 14 miljoen).

Lasten

Personele kosten

In 2018 zal de omvang van de ILT beperkt dalen door pensionering van een groot aantal medewerkers en gedeeltelijke vervanging van medewerkers. In de jaren daarna blijft de omvang van het personeelsbestand constant. Door anticiperend te werven worden medewerkers tijdig vervangen door goed opgeleide nieuwe medewerkers.

Personele kosten (bedragen x € 1.000)
 

realisatie 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal fte’s

1.152

1.121

1.113

1.113

1.113

1.113

1.113

Eigen personeelskosten (x € 1.000)

101.429

98.977

98.190

98.190

98.190

98.190

98.191

Externe inhuur (x € 1.000)

9.510

3.500

5.102

5.102

5.102

5.102

5.102

De externe inhuur betreft voornamelijk inhuur op ICT-terreindie ingezet wordt om oude, specifieke applicaties met hoge beheerslast uit te faseren en te vervangen door meer generieke systemen die onder andere een betere vastlegging en analyse van inspectieresultaten mogelijk maken alsmede de kwaliteit van de dienstverlening verhogen.

Materiële kosten

De materiële kosten omvatten onder andere ICT, huisvesting, opleidingen en overige kosten voor middelen ten behoeve van de uitvoering van de inspectietaken. Vanwege continuerende ICT-investeringen en beperkte kostenontwikkeling op huisvestingsgebied blijven de materiële kosten constant.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Rekening courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

40.672

40.775

31.810

29.610

24.910

23.710

22.510

2a totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.800

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2b totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 965

– 6.000

– 4.000

– 6.500

– 3.000

– 3.000

– 3.000

2. Totaal operationele kasstroom

1.835

– 4.000

– 2.000

– 4.500

– 1.000

– 1.000

– 1.000

3a. totaal investeringen (–/–)

– 79

– 200

– 200

– 200

– 200

– 200

– 200

3b. totaal boekwaarde desinvesteringen (+/+)

36

3. Totaal investeringskasstroom

– 43

– 200

– 200

– 200

– 200

– 200

– 200

4a. eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 1.689

– 4.765

4b. eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

4c. aflossingen op leningen (–/–)

4d. beroep op leenfaciliteit(+/+)

4. Totaal financieringskasstroom

– 1.689

– 4.765

               

5. Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekening en (=1+2+3+4)

40.775

31.810

29.610

24.910

23.710

22.510

21.310

(Maximale roodstand € 0,5 mln.)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

De reserveringen en voorzieningen op de ILT-balans lopen naar verwachting de komende jaren terug door uitbetaling van reorganisatie-voorzieningen, de voorziening functioneel leeftijdsontslag, kortlopende ict-reserveringen alsmede de middelen voor bijzonder projectsteun Wijken. Hierdoor ontstaat er komende jaren een relatief hoge negatieve kasstroom, waarna deze afvlakt.

Investeringskasstroom

De investeringenkasstroom is naar verwachting beperkt omdat de ILT overgaat van eigen auto’s naar lease. De resterende investeringen betreffen bedrijfsspecifieke apparatuur.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus van het eigen vermogen aan de eigenaar.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Kostprijzen per productgroep (x € 1.000)

             

– Handhaving

117.865

125.968

122.503

122.488

122.350

122.365

122.365

– Vergunningverlening

18.198

19.772

17.835

17.810

17.791

17.791

17.791

2. Tarieven/uur (x € 1)

             

– Handhaving

145,5

139,8

135,7

135,7

135,6

135,6

135,6

– Vergunningverlening

134,8

123,6

121,6

121,5

121,3

121,3

121,3

3. Omzet per productgroep (pxq)(x € 1.000)

             

– Handhaving

140.082

125.968

119.017

118.634

118.477

118.495

118.496

– Vergunningverlening

12.068

7.584

8.850

9.188

9.188

9.188

9.188

4. FTE-totaal (gemiddeld excl. externe inhuur)

1.152

1.122

1.113

1.113

1.113

1.113

1.113

5. Saldo van baten en lasten (%)

2,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6. Kwaliteitsindicator 1: Doorlooptijd vergunningen binnen norm

86%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

7. Kwaliteitsindicator 2: Wachttijden informatiecentrum

29 sec.

<20sec.

<20sec.

<20sec.

<20sec.

<20sec.

<20sec.

               

Omschrijving Specifiek Deel Inspectiediensten

             

8. Kwaliteit Handhaving:

             

Klachten (bezwaar en beroep)

3.812

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Waarvan gegrond (%)

n.b.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Toelichting

Bovenstaand overzicht bevat de doelmatigheidsindicatoren van de ILT en is opgesteld conform de Rijksbegrotingsvoorschriften. Het geraamde aantal fte’s past binnen de randen van de begroting.

De daling van kosten en tarieven in 2018 is het gevolg van de bezuinigingen die gerealiseerd worden op de ondersteunende functies.

De kwaliteitsindicatoren (6, 7 en 8) betreffen de kwaliteit van vergunningverlening, dienstverlening en handhaving. Aangezien «gegronde klachten» in het Inspectieproces niet bestaan, cq. van de klachten niet formeel wordt vastgesteld of deze wel of niet gegrond zijn, is deze vervangen door «bezwaar- en beroepszaken». De ILT streeft naar 0% gegrond verklaarde bezwaren en beroepen.

Licence