Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6.6 LIJST MET AFKORTINGEN

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AC

Audit Committee

ADR

Auditdienst Rijk

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AGSZW

Agentschap SZW

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

AMU

Aanpak Malafide Uitzendbureaus

AMvB

Algemene maatregel van bestuur

Anw

Algemene Nabestaandenwet / Nabestaandenfonds

ao

Arbeidsongeschiktheid

AO

Algemeen Overleg

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOV

Algemene Ouderdomsverzekering Caribisch Nederland

AOW

Algemene Ouderdomswet / Ouderdomsfonds

APG

Algemene Pensioen Groep Nv

APS/BO

Directie Analyse, Programmering en Signalering; afdeling Beleidsondersteuning (Inspectie SZW)

AR

Algemene Rekenkamer

Arbo

Arbeidsomstandigheden

ATW

Arbeidstijdenwet

avv

Algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Awb

Algemene Wet bestuursrecht

AWf

Algemeen Werkloosheidsfonds

AWW

Algemene Weduwen- en Wezenverzekering Caribisch Nederland

AYA

Adolescent en Jongvolwassen

AZC

Asielzoekerscentrum

bbp

Bruto binnenlands product

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BD

Belastingdienst

BES

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (samen Caribisch Nederland)

BeZaVa

Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BIKK

Bijdragen in de kosten van heffingskortingen

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

BIT

Bureau ICT-Toetsing

BKK

Bureau Kwaliteit Kinderopvang

BKR

Bureau Krediet Registratie

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

BNC

Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen

Brzo

Besluit risico’s zware ongevallen

bso

Buitenschoolse opvang

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

Buwav

Besluit Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

BUZA

(Ministerie van) Buitenlandse Zaken

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

CKA

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CN

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten)

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond

CPB

Centraal Planbureau

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen

Divosa

Vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale diensten

DNB

De Nederlandsche Bank

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DUS-i

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

DWSRA

Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt

EBB

Enquête Beroepsbevolking

EC

Europese Commissie

ECN

Stichting Educatieve Centra Nederland met inwoning

EER

Europese Economische Ruimte

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

EGF

Europees Globalisatiefonds

eID

Elektronische identiteitskaart

EMU

Economische en Monetaire Unie

EMVF

Europese Migratie- en Veiligheidsfondsen

ESB-regeling

Subsidieregeling scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en Ernstige Scholingsbelemmeringen

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

EZ

(Ministerie van) Economische Zaken

FDC

Financieel Dienstencentrum

FG

Functionaris Gegevensbescherming

FIN

(Ministerie van) Financiën

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

fte

Fulltime equivalent (=voltijdbaan)

GDI

Generieke digitale infrastructuur van de overheid

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

G-rekening

Geblokkeerde rekening

HH

Handhaving

IAU

Incidentele Aanvullende Uitkering

IB

Inlichtingenbureau

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICF

Inspectie Control Framework

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ID-banen

In- en doorstroombanen

IenM

(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu

ILO

International Labour Organization

IOAOW

Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IORP

Europese Pensioenfondsrichtlijn

IOW

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

IPO

Inkomenspanelonderzoek

IQ

Intelligentiequotiënt

IVA

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

IWI

Inspectie Werk en Inkomen

Jeugd-LIV

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon, of Minimumjeugdloonvoordeel

KIS

Kennisplatform Integratie en Samenleving

KO

Kinderopvang

KOT

Kinderopvangtoeslag

KPI’s

Kritieke prestatie-indicatoren

LCR

Landelijke Cliëntenraad

LHBT(IQ)

Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenders (en Intersekse personen en Queers).

LIV

Lage-inkomensvoordeel

LKV

Loonkostenvoordeel

LPGGZ

Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg

LRKP

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

LSI

Landelijke Stuurgroepinterventieteams

LTO

Land- en Tuinbouworganisatie

MAU

Meerjarige Aanvullende Uitkering

mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

MEBV

Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer

MenO

Misbruik en Oneigenlijk Gebruik

MEV

Macro-Economische Verkenning

MH17

Malaysia Airlines, vlucht #17

mkb

Midden- en kleinbedrijf

MKOB

Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingplichtigen

MLT

Middellange Termijnraming

MvT

Memorie van toelichting

NCvB

Nederlands Centrum voor Beropesziekten

NEN

Nederlands Normalisatie instituut

Nibud

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Novag

Nieuwe Orde van Verzekeringsartsen voor Arbeid en Gezondheid

NVVK

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet

NT2

Nederlands als tweede Taal

OB

Ontwerpbegroting

OBR

Overbruggingsregeling AOW

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Oke

Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

OM

Openbaar Ministerie

OOP

Out-of-pocketkosten

OR

Ondernemingsraad

OV

Ongevallenverzekering Caribisch Nederland

OVO

Overeenkomst van Opdracht

O&O-fondsen

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen

Pgb

Persoonsgebonden budget

PGVN

Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

PSO-ladder

Prestatieladder Socialer Ondernemen

PwC

PricewaterhouseCoopers

PWRI

Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie

RBG-eng

Rijksbegroting in enge zin

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RCN

Rijksdienst Caribisch Nederland (unit Sociale Zaken)

RCSP

Regeling Cofinanciering Sectorplannen

RCV

Regeling Claims Vakantiedagen

REA

(Re)integratie Arbeidsgehandicapten

REVA

Registratie Van Arbeidsmigranten

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RSO

Rijksschoonmaakorganisatie

RUS

Raamwerk voor Uitvoering van Subsidies

RvW

Regeling van Werkzaamheden

Ruwav

Regeling uitvoering wet arbeid vreemdelingen

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

SBCM

Stichting Beheer Collectieve Middelen

SER

Sociaal-Economische Raad

Sfn

Sectorfondsen

SMI

Sociaal Medische Indicatie

SNA

Stichting Normering Arbeid

SSO

Shared Service Organisatie

Stb.

Staatsblad

Stc.

Staatscourant

StvdA

Stichting van de Arbeid

SUWI

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

Sw

Sociale werkvoorziening

SZA

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

SZW

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAS

Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

TK

Tweede Kamer

TNO

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TOG

Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen

TW

Toeslagenwet

twv

Tewerkstellingsvergunning

Ufo

Uitvoeringsfonds voor de Overheid

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

vAKWERK

Project vernieuwing AKW

VAO

Voortgezet algemeen overleg

VenJ

(Ministerie van) Veiligheid en Justitie

VJN

Voorjaarsnota

VK

Verenigd Koninkrijk

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VPS

Vindplaats van Schulden

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wamil

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAS

Wet Aanpak Schijnconstructies

Wav

Wet arbeid vreemdelingen

WAZ

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WGO

Wetgevingsoverleg

Whk

Werkhervattingskas

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIW

Wet inschakeling werkzoekenden

WKB

Wet op het Kindgebonden Budget

Wko

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wml

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag / Wettelijk minimumloon

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOB

Wet Openbaarheid van Bestuur

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

WR

(Ministerie van) Wonen en Rijksdienst

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wtl

Wet tegemoetkomingen loondomein

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

Wwz

Wet werk en zekerheid

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZEZ

Regeling Zelfstandig En Zwanger

ZonMw

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

ZV

Ziekteverzekering Caribisch Nederland

ZW

Ziektewet

zzp

Zelfstandige zonder personeel

Licence