Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6.5 OVERZICHT EVALUATIES EN OVERIG ONDERZOEK

Overzicht onderzoek artikel 1: Arbeidsmarkt
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Arbeidsmarkt

2019

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Functioneren certificatiestelsel asbest

2016

2017

 

Evaluatie Informatievoorziening(structuur) grensoverschrijdende arbeid

2017

2017

 

Evaluatie Werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2016

2018

 

Definitieve evaluatie duurzame inzetbaarheid in het MKB (2e fase)

2016

2018

 

Effectmeting Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2)

2016

2019

 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

 

Tussentijdse evaluatie jeugdlonen

2018

2019

 

Evaluatie mobiliteitsbonussen in dienst nemen arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden ouder dan 56 jaar

2019

2019

 

Evaluatie Wet Werk en Zekerheid (artikel 1 en 5)

2014

2020

 

Evaluatie arbeidsgerelateerde zorg

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Kansen taakdelegatie bedrijfsartsen

2017

2017

 

Betere handhaving arbeidsomstandigheden in Caribisch Nederland

2017

2017

 

Toegang beroepsmatige gezondheidgegevens

2017

2017

 

Beleidsevaluatie instrument Actieteam PSA

2017

2017

 

Onderzoek naar (wijze implementatie van) MBO les-materiaal gezond en veilig werken

2017

2017

 

Monitor Wet aanpak schijnconstructies

2016

2018

 

Gedragsexperiment duurzame inzetbaarheid rondom Tiptrack van de AWVN

2017

2018

 

Gedragsinterventie pesten ism ISZW

2017

2018

 

Omvang en arbeidsrechterlijke impact van de klusjeseconomie in Nederland

2017

2018

 

Onderzoek ontslagkosten

2017

2018

 

Jong geleerd en Oud gedaan

2017

2018

 

Kwalitatief onderzoek naar de effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op het aanname- en ontslagbeleid van werkgevers en hun omgang met flexibele arbeidskrachten

2017

2018

 

Sectoranalyse stagemisbruik na studeren

2017

2018

 

Evaluatie ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid voor sectoren

2017

2019

 

Evaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie

2016

2020

 

Evaluatie ESF-regeling Geïntegreerde en Territoriale Investering

2018

2020

Overzicht onderzoek artikel 2: Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

2018

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Effectonderzoek loonkostensubsidie en dispensatie

2016

2018

 

Subsidieregeling EFMB (Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen)

2017

2018

 

Effectmeting Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2)

2016

2019

 

Monitor en eindevaluatie Participatiewet

2014

2019

 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

 

Subsidieregeling Scholing richting een kansberoep

2017

2019

 

Subsidieregeling Cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt

2018

2019

 

Subsidieregeling armoede en schulden

2017

2020

 

Evaluatie quotumheffing (indien quotum geactiveerd)

2019

2020

 

Subsidieregeling Kansen voor alle kinderen

2021

2022

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Vermogens en schulden van huishoudens

2016

2018

 

Prestatieindicatoren goed werkende arbeidsmarktregio’s

2017

2018

 

Monitor betalingsachterstanden en huishoudens in de rode cijfers

2017

2018

 

Ervaringsonderzoek werkgevers Participatiewet

2014

20191

 

Ervaringsonderzoek doelgroep Participatiewet

2014

20191

 

Ervaringsonderzoek gemeenten Participatiewet

2014

20191

 

Ervaringsonderzoek cliëntenraden Participatiewet

2017

20191

 

Gemeentecijfers monitor transities Participatiewet

2015

2019

 

Thermometer WSW

2015

2019

1

De ervaringsonderzoeken maken onderdeel uit van de «monitor en eindevaluatie Participatiewet»

Overzicht onderzoek artikel 3: Arbeidsongeschiktheid
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Niet van toepassing1

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Arbeidsongeschiktheid1

2017

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Onderzoek beleid private aanbieders in het hybride stelsel WGA

2017

2018

 

Onderzoek beweegreden bewegingen hybride WGA- en ZW markt

2017

2018

1

In 2018 vindt een beleidsevaluatie plaats naar artikel 3 van de SZW-begroting (Arbeidsongeschiktheid). Een groot deel van het artikel (Wet WIA) is reeds aan de orde gekomen in het IBO (interdepartementaal beleidsonderzoek) «Geschikt voor de arbeidsmarkt». Daarom zal de evaluatie zich met name focussen op de andere onderwerpen van het artikel. Onder andere de WAZ en de effectiviteit van de no-riskpolis komen aan de orde. De evaluatie zal in de eerste helft van 2018 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Overzicht onderzoek artikel 4: Jonggehandicapten
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Jonggehandicapten

2016

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Meer Wajongers aan het werk? (Evaluatie van de activerende dienstverlening door het UWV aan Wajongers in de periode 2010–2016)

2016

2017

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   
Overzicht onderzoek artikel 5: Werkloosheid
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Werkloosheid

2021

2022

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2016

2018

 

Effectmeting maatregelen Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

2017

2019

 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

 

Perspectief voor vijftigplussers, bestaande uit o.a. Subsidieregeling «Scholing en Plaatsing oudere werklozen», subsidieregeling «Experimenten meer werk voor vijftigplussers» en subsidieregeling «2e loopbaanadvies»

2017

2019

 

Effect tijdelijke aanvullende dienstverlening UWV

2017

2019

 

Evaluatie Wet Werk en Zekerheid (artikel 1 en 5)

2014

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   
Overzicht onderzoek artikel 6:Ziekte en zwangerschap
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Niet van toepassing

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Vervolgonderzoek loondoorbetaling bij ziekte

2015

2017

 

Effectiviteit van re-integratie in het tweede spoor

2016

2017

 

Evaluatie flexibel opnemen bevallingsverlof

2017

2017

 

Effectiviteit no-riskpolis

2017

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Onderzoek beweegreden bewegingen hybride WGA- en ZW markt

2017

2018

Overzicht onderzoek artikel 7: Kinderopvang
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Kinderopvang

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Subsidieregeling Versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang

2015

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Maatschappelijke effecten bestuurlijke afspraken bereik peuters.

2017

2017

3. Overig onderzoek

     
 

Kostprijsmonitor

2017

2018

 

Keuzes van ouders (SCP)

2017

2018

 

Effecten beroepskracht-kindratio

2017

2018

 

Programma Kwaliteit Kinderopvang

2017

2020

 

Monitor bestuurlijke afspraken bereik peuters en inspanning gemeenten

2017

2021

 

Jaarlijkse kwaliteitsmeting kinderopvang

2017

2026

Overzicht onderzoek artikel 8: Oudedagsvoorziening
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Oudedagsvoorziening

2018

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Wet aanpassing FTK

2017

2017

 

Evaluatie Werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2016

2018

 

Evaluatie besluit vrijstellingen nettolijfrenten en nettopensioen

2019

2019

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   
Overzicht onderzoek artikel 9: Nabestaanden
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Nabestaanden

2018

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Experiment Anw inlichtingenplicht

2016

2017

Overzicht onderzoek artikel 10: Tegemoetkoming ouders
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Tegemoetkoming ouders

2017

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie wetsvoorstel hervorming kindregelingen1

2017

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   
1

Volgens planning zal artikel 10 (tegemoetkoming ouders, waaronder AKW en WKB) in 2018 worden doorgelicht. De evaluatie van het wetsvoorstel zal daarin meelopen.

Overzicht onderzoek artikel 11: Uitvoering
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Uitvoering

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Regeldruk SZW

2017

2017

Overzicht onderzoek artikel 13: Integratie en maatschappelijke samenhang
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Integratie en maatschappelijke samenhang

2021

2022

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatieonderzoek zelfbeschikking

2015

2018

 

Wetsevaluatie Wet inburgering 2013

2017

2018

 

Evaluatie Remigratiewet

2018

2018

 

Het effect van inburgering op participatie

2018

2019

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Doorwerking stagediscriminatie op rest van loopbaan

2017

2018

 

Barometer Culturele diversiteit

2016

2018

 

Kansen op de arbeidsmarkt van hoger opgeleide migrantenjongeren

2017

2018

 

Longitudinaal Onderzoek Cohort nieuwe «vluchtelingen» (statushouders)

2016

2020

Licence