Base description which applies to whole site

2. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

2.1 Inleiding

De maatschappij roept om transparantie. Betrouwbare registers zijn steeds belangrijker. Organisaties, mensen en soms zelfs de gezondheid van mensen zijn hiervan afhankelijk. Als agentschap van het Ministerie van VWS zorgt het CIBG voor een betrouwbare verzameling, verwerking en koppeling (gegevensknooppunten) van (gecertificeerde) gegevens en uitlevering aan gebruikers. Het CIBG heeft een breed takenpakket zoals het BIG-register, het Donorregister, Registerleraar en het UZI-register. Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG is te vinden op: www.cibg.nl.

Het CIBG heeft de ambitie om binnen de rijksoverheid op termijn dé organisatie te worden op het gebied van registers voor (gewaarmerkte) identiteiten. De organisatie wil waarde creëren voor opdrachtgevers en de maatschappij door deskundig te zijn en betrouwbare informatie klant- en opdrachtgevergericht te koppelen en ter beschikking te stellen.

Het CIBG staat opnieuw voor een uitdagend jaar. Met slimme organisatie en digitale communicatie streeft het CIBG naar kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlening. Er is geïnvesteerd in een meer flexibele manier van werken: digitaal en eigentijds.

2.2 Begroting
Begroting van baten-lastenagentschap CIBG voor het jaar 2018
(Bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Slotwet

Vastgestelde Begroting

Baten

             

Omzet moederdepartement

23.100

21.221

18.996

21.648

21.864

22.083

22.302

Omzet overige departementen

10.091

4.490

3.118

4.580

4.626

4.672

4.718

Omzet derden

23.916

21.821

24.479

22.260

22.482

22.707

22.932

Rentebaten

1

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal baten

57.108

47.532

46.593

48.488

48.972

49.462

49.952

               

Lasten

             

Apparaatskosten

51.852

42.675

41.425

43.533

43.968

44.408

44.852

– Personele kosten

24.188

19.572

19.270

19.965

20.165

20.367

20.569

waarvan eigen personeel

17.486

17.970

15.844

16.510

16.710

16.912

17.114

waarvan externe inhuur

3.676

1.602

1.951

1.980

1.980

1.980

1.980

waarvan overige pers kosten

3.026

0

1.475

1.475

1.475

1.475

1.475

– Materiële kosten

27.664

23.103

22.155

23.568

23.803

24.041

24.283

waarvan apparaat ICT

5.861

6.916

7.089

7.055

7.126

7.197

7.268

waarvan bijdrage aan SSO’s

3.856

3.900

9.580

9.580

9.580

9.580

9.580

waarvan overige materiële kosten

17.947

12.287

5.486

6.933

7.097

7.264

7.435

Rentelasten

2

100

0

100

100

100

100

Afschrijvingskosten

6.223

4.757

5.168

4.855

4.904

4.954

5.000

– Materieel

8

9

0

0

0

0

0

– Immaterieel

6.215

4.748

5.168

4.855

4.904

4.954

5.000

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal lasten

58.077

47.532

46.593

48.488

48.972

49.462

49.952

               

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

De omzet moederdepartement bestaat uit de omzet op basis van opdrachten vanuit de beleidsdirecties van VWS, zoals Vakbekwaamheidsverklaring, Donorregister, TZI, SBV-Z en WNT. Daarnaast is er bij het CIBG ook sprake van omzet op basis van opdrachten van andere departementen, zoals OCW-registers en Register Diergeneeskundigen. Een stijgend aandeel van de omzet is afkomstig van derden (burgers en bedrijven). Deze hangt samen met het verrichten van verschillende (wettelijke) registratieactiviteiten, het verstrekken van UZI-passen en -certificaten, het verlenen van vergunningen en ontheffingen tegen door het departement vastgestelde tarieven alsmede met de verkoop van medicinale cannabis. De werkelijke baten en lasten vallen normaliter, als gevolg van later nog uit te brengen aanvullende offertes, hoger uit.

Lasten

De lasten bewegen mee met de omvang van het verwachte takenpakket. De afschrijvingen nemen toe als gevolg van investeringen.

Omzet per opdrachtgever (bedragen x € 1.000)
 

Omzet 2018

MEVA

5.280

Informatiebeleid

1.600

ESTT

36

GMT

4.368

PG

765

PZo

3.905

DJ

1.261

IGZ

931

Reeds gefinancierd

850

   

Subtotaal VWS

18.996

   

OCW

1.225

EZ

503

Reeds gefinancierd

1.390

Subtotaal overige departementen

3.118

   

BIG-(her)registratie

8.500

Vakbekwaamheid

150

UZI-register

9.005

Vergunningen

997

Medische hulpmiddelen

521

Opiaten

561

BMC

1.875

RIN

770

I-Strategie

2.100

Subtotaal Derden

24.479

   

Totaal

46.593

2.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht CIBG voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

8.009

10.890

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

60.128

6.000

47.000

47.000

47.000

47.000

47.000

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 53.517

9.000

45.000

44.400

43.800

43.200

43.800

2.

Totaal operationele kasstroom

6.611

– 3.000

2.000

2.600

3.200

3.800

3.200

 

–/– totaal investeringen

– 10.557

– 4.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 10.557

– 4.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

–/– aflossingen op leningen

– 77

– 2.600

– 2.000

– 2.600

– 3.200

– 3.800

– 3.200

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

6.000

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

4.

Totaal financieringskasstroom

5.923

1.400

1.000

400

– 200

– 800

– 200

5.

Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

9.986

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

Toelichting

Voor 2018 en de jaren daarna wordt uitgegaan van een positieve operationele kasstroom die wordt gebruikt voor de aflossing op de leningen. Het saldo liquide middelen blijft gedurende die jaren stabiel op € 5,3 miljoen.

De totale investeringen hebben vrijwel geheel betrekking op ICT en behoren tot de immateriële activa. Er wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van vijf jaar. Voor de financiering hiervan wordt gebruik gemaakt van de leenfaciliteit, waarbij is uitgegaan van een aflossingstermijn van vijf jaar (conform afschrijvingstermijn).

2.4 Doelmatigheidsindicatoren
Overzicht doelmatigheidsindicatoren CIBG voor het jaar 2018
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand Slotwet

Begroting

Omschrijving generiek deel

             

1. Kostprijzen per product (groep)

             

– Besch. BIG-(her)registratie

179,13

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

– Vakbekwaamheidsverklaring

5.610

5.182

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

– Vergunning Farmatec

2.050

2.769

2.824

2.824

2.824

2.824

2.824

– UZI-pas/certificaat

304,64

259,54

285,88

285,88

285,88

285,88

285,88

– Wilsbeschikking Donorregister

4,53

11,90

12,20

12,20

12,20

12,20

12,20

               

2. Omzet p prodgroep (x 1.000)

             

– BIG-register + herregistratie

5.027

8.290

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

– Vakbekwaamheid

2.942

2.850

3.075

3.075

3.075

3.075

3.075

– Farmatec

1.553

1.240

1.271

1.271

1.271

1.271

1.271

– UZI-register

11.691

8.980

9.005

9.005

9.005

9.005

9.005

– Donorregister

2.886

2.380

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

3. Saldo baten en lasten (%)

– 1,70%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4. Aantal fte totaal (excl. Ext inhuur)

243,8

261,38

272,08

272,08

272,08

272,08

272,08

               

Omschrijving specifiek deel.

             

1. productievolume

             

– Besch. BIG-(her)registratie

67.000

46.000

190.000

39.000

32.500

53.250

57.800

– Vakbekwaamheidverklaringen

550

550

550

550

550

550

550

– Vergunningen Farmatec

450

450

450

450

450

450

450

– UZI-pas/certificaat

41.100

34.600

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

– Wilsbeschikkingen donorregister

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

               

2. Aantal klachten / bezwaar en beroep

             

– vakbekwaamheidverklaringen

10

10

10

10

10

10

10

– wilsbeschikkingen donorregister

5

5

5

5

5

5

5

3. Doorlooptijden (dagen)

             

– wilsbeschikkingen donorregister

16

16

16

16

16

16

16

Toelichting

Het overzicht doelmatigheidsindicatoren bevat een selectie van de belangrijkste producten uit het takenpakket van het CIBG die op basis van prijs maal hoeveelheid worden afgerekend.

Omzet per productgroep

Bij de BIG-herregistraties is de omzet niet gelijk aan het volume x kostprijs omdat de kostprijs is gebaseerd op een meerjarig gemiddelde en het volume per jaar sterk fluctueert. Daarom wordt de omzet ook op basis van het aantal ingeschrevenen in het register gespreid geboekt over 5 jaar.

Aantal fte totaal

Het totaal aantal fulltime-equivalenten werkzaam bij de baten-lastendienst per 31 december van het jaar, exclusief externe inhuur.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten.

Aantallen per productgroep

Het verwachte outputvolume per jaar.

Aantal klachten/bezwaar en beroep

Aantal afgehandelde klachten en gegronde bezwaren.

Doorlooptijden

De gemiddelde netto doorlooptijd in dagen.

Licence