Base description which applies to whole site

Pilot Lerend evalueren

VWS start een pilot met als doel het werkende weg verbeteren van het inzicht in de kwaliteit van het beleid en het effect hiervan op de samenleving. Belangrijk hierbij is dat evaluaties onderdeel uitmaken van de beleidscyclus van VWS en zodoende alle betrokkenen actief leren van de resultaten van de evaluaties. Voor de te evalueren thema’s in de pilot is een planning voor vijf jaar gemaakt. De thema’s zijn complexe beleidsvraagstukken op het brede terrein van VWS. De inhoud staat centraal en wordt niet begrensd door de begrotingsindeling van VWS. Anders dan bij de huidige beleidsdoorlichtingen worden naast de betreffende uitgaven op de VWS-begroting ook – waar dat aan de orde is – de betreffende uitgaven die vallen onder het Budgettair Kader Zorg betrokken in de evaluatieonderzoeken. In de pilot wordt geëxperimenteerd met innovatieve methoden. Hierbij wordt zoveel mogelijk in de geest van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) gewerkt, maar er kan gemotiveerd van worden afgeweken.

De pilot vervangt de meerjarenplanning uit de begroting 2017, de voorgenomen beleidsdoorlichtingen voor 2017 worden dit jaar nog afgerond (zie bijlage 5).

Om de pilot goed te kunnen evalueren wordt een nulmeting uitgevoerd om de huidige situatie in beeld te brengen. De beleidsdoorlichtingen van de afgelopen jaren zijn de basis om de juiste indicatoren te ontwikkelen. Er komt een evaluatie in 2020 en een eindevaluatie in 2022, het belangrijkste criterium hierbij is of inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid is toegenomen en daarmee de bruikbaarheid van de resultaten voor het verbeteren van beleid. De Kamer is met een brief voorafgaande aan Prinsjesdag nader geïnformeerd over de pilot en met name over de taakopdrachten voor de evaluaties die in 2018 zullen starten.

Meerjarenprogramma VWS pilot 2018–2022

Nr

Beleidsthema voor evaluatie

2018

2019

2020

2021

2022

Preventie

         

01

Samenhang: Wpg, Jeugdwet, Wmo

   

EP

   

02

Evaluatie kennis

 

EP

     

03

Preventie w.o.

ED

ED

ED

EP

 
 

a) Alles is gezondheid

         
 

b) Aanpak overgewicht jeugd

         
 

c) Sport en bewegen in de buurt

         
 

d) Gezond, veilig en kansrijk opgroeien

         

04

Rijksvaccinatieprogramma

       

EP

 

Jeugdwet

EP

       

05

Transitie Autoriteit Jeugd

 

EP

     

06

Topsport

 

EP

     

Curatieve zorg

         

07

Substitutie

 

EP

     

08

Bestuurlijke afspraken zorg

     

EP

 

09

Geneesmiddelenvisie

ED

     

EP

10

Zvw-pgb wijkverpleging

EP

       

11

Wanbetalers Zvw-premie

 

EP

     

12

Value based health care

EA

ED

ED

ED

EP

Langdurige zorg

         

13

Cliëntondersteuning

 

EP

     

14

Langer zelfstandig thuiswonende ouderen

EA

     

EP

15

Experimenten persoonsvolgende zorg

ED

EP

     

16

Goed bestuur

   

EP

   

17

Arbeidsmarkt en opleiden

   

EP

   
 

Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg

EP

       

18

Sturingsinstrumenten Wmo 2015

 

EP

     

VWS-breed

         

19

Evaluatie subsidies

EP

       

Interdepartementaal: resultaten pilot

         

20

Evaluatie pilot Lerend evalueren

EA

 

EP

 

EP

EA: Ex ante, ED: Ex durante, EP: Ex post

Licence