Base description which applies to whole site

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van voorgenomen uitgaven die naar verwachting op 1 januari 2018 nog niet juridisch zijn verplicht. Het gaat om gereserveerde middelen die later in het begrotingsjaar worden verplicht. In veel gevallen liggen er ook bestuurlijke afspraken aan deze voornemens ten grondslag. De niet-juridisch verplichte uitgaven zijn dan ook niet te beschouwen als middelen die zonder meer vrijelijk beschikbaar zijn voor alternatieve aanwending.

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bijdragen x € 1.000)

Art.

Naam artikel

Artikeltotaal

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridische verplichte uitgaven

Bestemming van de niet juridisch verplichte uitgaven

1

Volksgezondheid

666.585

648.685

97,3%

17.900

2,7%

1.100

voor bijdragen aan agentschappen

             

2.400

voor preventiecoalities

             

500

voor nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen (NODOK)

             

500

voor depressiepreventie

             

6.900

voor terugdringen van antibioticaresistentie

             

300

voor het amendement Voortman: Voorlichting tieners bij zwangerschap

             

250

voor gezondheidsbescherming algemeen

             

200

voor product en voedselveiligheid

             

900

voor preventie schadelijke middelengebruik ADT

             

300

voor de crisisbeheersing volksgezondheid

             

900

voor de heroïneverstrekking aan Nederlandse gemeenten

             

1.100

voor de vervanging van Praeventis

             

250

voor de afgifte van Schengenverklaringen

             

300

voor bevorderen verantwoord medisch-etisch handelen

             

2.000

voor kinkhoestvaccinatie zwangere vrouwen

2

Curatieve zorg

3.521.459

3.499.439

99,4%

22.020

0,6%

4.000

voor antibioticaresistentie

             

1.200

voor kwaliteitsbeleid wijkverpleging

             

4.200

voor subsidieregeling transgender vrouwen

             

2.000

voor schakelteam verwarde personen

             

1.000

voor inbedding psychosociale zorg

             

1.000

voor kwaliteitsbeleid paramedische zorg

             

2.720

voor transitieregeling medisch specialisten

             

900

voor de campagne vervalsingen

             

3.200

voor kwaliteit en veiligheid hulpmiddelen

             

1.800

voor overige bestuurlijk gebonden subsidies en opdrachten

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.905.370

3.883.815

99,4%

21.555

0,6%

21.555

voor het sociaal domein, waardigheid en trots en de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg

4

Zorgbreed beleid

1.083.233

1.069.233

98,7%

14.000

1,3%

2.000

voor programma domeinoverstijgende regionale samenwerking

             

300

voor rechtmatige zorg

             

300

voor het verminderen ervaren regeldruk

             

2.000

voor de bijdragen onderzoekprogramma’s SCP/CPB/Staat van VWS/RV&S

             

2.000

voor het versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

             

1.000

voor opleiden & beroepenstructuur

             

1.400

voor overige bestuurlijk gebonden subsidies en opdrachten

             

5.000

voor het Nationaal Programma Ouderen

5

Jeugd

90.135

67.535

74,9%

22.600

25,1%

19.200

voor de vergoedingen aan jeugdhulporganisaties die te maken hebben met bijzondere transitiekosten

             

3.400

voor de opdrachten, met name voor de aanpak van kindermishandeling, professionalisering, informatievoorziening en gepaste zorg

6

Sport en bewegen

136.135

131.385

96,5%

4.750

3,5%

4.750

voor diverse voorgenomen subsidies en opdrachten op het terrein van Sport en Bewegen en Kennis en Innovatie

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

272.798

270.537

99,2%

2.261

0,8%

2.261

Voor de programma’s op het terrein van educatie en projecten toekomst herinnering

8

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

5.265.822

5.265.822

100,0%

0

0,0%

0

Niet van toepassing

                 

Totaal aan niet verplichte uitgaven

     

105.086

     
Licence