Base description which applies to whole site

1. ZBO’S EN RWT’S

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen vallend onder Ministerie van VWS (Bedragen x € 1 miljoen)

Naam organisatie

ZBO

RWT

Functie

Begrotingsartikel

Begrotingsraming1

Verwijzing (URL-Link website)

Hyperlink uitgevoerde evaluatie ZBO onder kaderwet

Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMw)

x

x

ZonMw is een intermediaire organisatie die op programmatische wijze onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheid, preventie en zorg laat uitvoeren.

4

€ 147,8

www.zonmw.nl

https://www.rijksoverheid.nl/.../evaluatie-zonmw-2010–2015.pdf

Keuringsinstanties op grond van de Warenwet

x

 

Het betreft 25 private organisaties die voor wat betreft de kwaliteit van werkzaamheden onder toezicht staan van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

1

 

 

Registratiecommissies en opleidingscolleges KNMG, KNMP en NMT

x

 

Het betreft 10 private organisaties. De instellingsgrondslag betreft de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), art. 14 en 15.

4

 

www.knmg.nl

www.knmp.nl

 

Keuringsinstanties op grond van de Wet op de Medische Hulpmiddelen (DEKRA)

x

 

In Nederland is DEKRA de enige toegelaten instantie, die bevoegd is medische hulpmiddelen te certificeren.

2

 

www.dekra.com

 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

x

 

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, welke een vertaling zijn van de richtlijnen van het Ministerie van VWS.

3

€ 60,07

www.ciz.nl

 

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

x

x

Het CAK voert diverse wettelijke taken uit, te weten:

• de centrale betaling aan 3.500 instellingen voor langdurige zorg (namens de Wlz-uitvoerders) (Wlz);

• het vaststellen, opleggen en innen van de langdurige zorg (Wlz);

• het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015);

• het verstrekken van de Schengenverklaringen;

• het onderhouden en beheren van de website Regelhulp;

• het uitvoeren van de burgerregelingen;

• het afhandelen van de werkzaamheden ouderbijdrage Jeugdwet en Wtcg.

4

€ 118,5

www.hetcak.nl

 

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

x

x

De PUR beslist samen met de Sociale Verzekeringsbank over de eerste aanvragen in het kader van de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. Verder stelt de PUR de beleidsregels vast voor de SVB.

7

€ 1,9

www.pur.nl

https://www.svb.nl/int/nl/veno/actueel/nieuwsoverzicht/170403_lees-ons-jaarverslag-pensioen-en-uitkeringsraad-2016.jsp

Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO), inclusief Medisch Ethische Toetsingscommissies (METC’s)

x

 

CCMO is een bij wet (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Embryowet) ingestelde commissie en waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, via toetsing aan de daarvoor vastgestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van de voortgang van de medische wetenschap.

1

€ 4,1

www.ccmo.nl

http://www.ccmo.nl/attachments/files/zelfevaluatie-ccmo-2009–2013-zoals-door-de-minister-gepresenteerd-aan-de-tweede-kamer-op-10-2-2015.pdf

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

x

x

De NZa is belast met het toezicht op markten voor de zorg. De taken zijn tarieven en prestaties in de zorg reguleren, toezien op de rechtmatige uitvoering van de Zvw en op de recht- en doelmatige uitvoering van de Wlz, alsmede de naleving van de Wmg.

4

€ 58,8

www.nza.nl

https://www.nza.nl/1048076/1048181/ Rapport_AEF__Evaluatie_Wet_Marktordening_Gezondheidszorg_en_de_Nederlandse_Zorgautoriteit.pdf

Zorginstituut Nederland (ZiNL)

x

x

Het ZiNL beheert het pakket Zvw/ Wlz, beheert het Zorgverzekeringsfonds en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, voert de financiering van verzekeraars uit de fondsen uit en beoordeelt de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz. Tevens is het Kwaliteitsinstituut onderdeel van het ZiNL.

4

€ 50,7

www.zorginstituutnederland.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/10/01/evaluatie-zorginstituut-nederland

College Sanering Zorginstellingen (CSZ)

x

x

Het CSZ voert onder andere de meldings- en goedkeuringsregeling voor de vervreemding van onroerende zaken uit.

4

€ 2,8

www.collegesanering.nl

 

College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

x

 

Het College is zowel verantwoordelijk voor de toelating en bewaking van geneesmiddelen op de Nederlandse markt als medeverantwoordelijk voor de toelating van de geneesmiddelen in de gehele Europese Unie.

Agentschappen

 

www.cbg-meb.nl

https://www.rijksoverheid.nl/.../doorlichting...acbg/doorlichtingsrapport-acbg.pdf

Financiering uit premiemiddelen

             

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

x

x

NTS is een dienstverlenende non-profitorganisatie ten behoeve van publiek, donorziekenhuizen en trans-plantatiecentra in Nederland.

2

€ 28,2

www.transplantatiestichting.nl

 

Zorgverzekeraars Zvw

(*1 miljard)

 

x

De zorgverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen en mensen die in Nederland werken. De zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars.

FBZ

€ 45,9

Zie FBZ

 

Concessiehouders zorgkantoren

(*1 miljard)

x

x

Voor de uitvoering van de Wlz-taken fungeren 12 zorgverzekeraars als zogenoemde concessiehouders. Zij zijn als het ware de «beheerders» van het zorgkantoor in «hun zorgkantoorregio». Een zorgkantoor voert de Wlz uit namens de zorgverzekeraars, de Wlz-zorgaanbieders leveren de daadwerkelijke zorg aan de cliënt.

FBZ

€ 21,9

Zie FBZ

 
1

De ZBO’s/RWT’s waarbij de begrotingsraming niet is weergegeven ontvangen in 2017 geen geld van VWS.

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen vallend onder andere Ministeries (Bedragen x € 1 miljoen)

Naam organisatie

Ministerie

ZBO

RWT

Functie

Begrotingsartikel

Begrotingsraming

Verwijzing (URL-Link website)

Sociale verzekeringsbank

SZW

 

x

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert namens VWS de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers uit. Bedrag 2018 op grond van de goedgekeurde begroting 2017. Daarnaast worden door de SVB op grond van de Wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering (Wet Ovoz) onverzekerde verzekeringsplichtigen actief opgespoord. Die opsporing vindt plaats door het CAK in samenwerking met de SVB.

3 en 7

€ 10,01

www.svb.nl

Licence