Base description which applies to whole site

2. VERDIEPINGSHOOFDSTUK BEGROTING

Het verdiepingshoofdstuk bestaat uit een cijfermatig overzicht per artikel. Bij ieder artikel wordt eerst de opbouw van de stand vanaf de ontwerpbegroting 2017 tot aan de stand ontwerpbegroting 2018 vermeld. Daarna worden de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht.

De nieuwe begrotingsmutaties zijn toegelicht voor zover de kasbedragen in 2017 groter zijn dan € 5 miljoen.

Artikel 1 Volksgezondheid

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

             

Stand ontwerpbegroting 2017

653.099

643.568

656.749

650.957

650.700

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 8.751

652

5.748

8.926

8.180

9.372

Nieuwe mutaties

– 6.496

22.365

20.765

– 7.188

– 11.043

657.721

Stand ontwerpbegroting 2018

637.852

666.585

683.262

652.695

647.837

667.093

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Om stabiliteit te creëren en de toegankelijkheid van de NIPT te waarborgen voor alle zwangere vrouwen en hun partners die de test willen, is besloten de NIPT gedurende drie jaar (2017–2019) beschikbaar te stellen middels een subsidieregeling. Voor het eerste jaar was reeds in de 2017 budget gereserveerd.

 

26.000

26.000

0

0

0

Dit betreft de overboeking naar BZK in verband met de voortzetting van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad

 

– 14.440

– 14.440

– 14.440

– 14.440

0

Artikel 1 Volksgezondheid

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

7.403

7.403

10.903

10.903

10.903

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Nieuwe mutaties

8.300

0

0

0

0

10.903

Stand ontwerpbegroting 2018

16.703

8.403

11.903

11.903

11.903

11.903

Artikel 2

Curatieve Zorg Opbouw uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

3.816.813

3.418.455

3.103.057

3.173.410

3.222.651

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 33.188

9.153

4.893

– 2.822

– 1.190

2.176

Nieuwe mutaties

– 13.389

93.851

94.810

82.266

151.388

3.475.432

Stand ontwerpbegroting 2018

3.770.236

3.521.459

3.202.760

3.252.854

3.372.849

3.477.608

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dit betreft het overboeken van het budget voor Nictiz van artikel 2 naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

Dit betreft de overboeking van middelen bestemd voor de uitvoeringskosten burgerregelingen van artikel 2 naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Deze activiteiten worden door het CAK uitgevoerd. Het CAK wordt gefinancierd via artikel 4.

0

– 21.240

– 24.042

– 26.743

– 29.244

– 29.244

Dit betreft de overboeking van artikel 2 naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor. de uitvoeringskosten van doorlichting pakket en voorwaardelijke toelating. Deze activiteiten worden door het Zorginstituut Nederland uitgevoerd. Het Zorginstituut wordt gefinancierd via artikel 4

0

– 8.809

– 9.114

– 9.634

– 9.614

– 9.614

In de nieuwe afspraken «aanpak wachttijden ggz» (2018) is afgesproken om de inzet van e-health in de ggz te stimuleren en te investeren in informatievoorziening zoals een verbeterde uitwisseling tussen zorgverleners en hun patiënt en zorgverleners onderling. Hiervoor wordt in 2018 € 50 miljoen gereserveerd. Deze middelen worden overgeheveld uit het BKZ.

0

50.000

0

0

0

0

Om de inzet van e-health in de ggz te stimuleren en te investeren in informatievoorziening wordt € 50 miljoen gereserveerd. Om de helft van deze middelen in 2019 beschikbaar te maken is een kasschuif noodzakelijk.

0

– 25.000

25.000

0

0

0

Voor de uitvoering van de Agenda gepast gebruik en transparantie wordt voor 2018 (net zoals in 2016 en 2017) € 12 miljoen beschikbaar gesteld: € 5 miljoen via de premies (BKZ), de kwaliteitsgelden ggz, en € 7 miljoen via de begroting. Van deze € 7 miljoen is € 5 miljoen beschikbaar voor het onderzoeksprogramma ggz via ZonMW. De financiële dekking van de kwaliteitsmiddelen wordt gevonden in het BKZ kader geneeskundige ggz.

0

7.000

0

0

0

0

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming van de rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB

0

75.400

96.300

118.700

193.300

301.500

In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2014–2017 is overeengekomen dat betrokken partijen gezamenlijk een agenda opstellen om zorginhoudelijke verbetering te bewerkstelligen binnen een beperktere beschikbare groei. Om de agenda van de sector te faciliteren is gedurende drie jaar een jaarlijkse bijdrage van € 35 miljoen beschikbaar gesteld voor het programma ICT in ziekenhuizen. Het zwaartepunt van de subsidieverlening verschuift naar de tweede fase waardoor een ander kasritme noodzakelijk is. Daartoe wordt € 12,4 miljoen doorgeschoven van 2017 naar 2018.

– 12.433

12.433

0

0

0

0

In verband met de implementatie van de nieuwe wet verplichte ggz worden in 2018 extra kosten gemaakt. De benodigde middelen (€ 6 miljoen) worden via een kasschuif voor dit doel gereserveerd.

– 6.000

6.000

0

0

0

0

Artikel 2

Curatieve Zorg Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

60.955

60.955

60.955

60.955

60.955

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

18.100

4.100

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 77.002

– 64.002

– 59.902

– 59.902

– 59.902

1.053

Stand ontwerpbegroting 2018

2.053

1.053

1.053

1.053

1.053

1.053

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

De burgerregelingen worden door het CAK uitgevoerd. De ontvangsten zijn overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid

– 74.902

– 61.902

– 59.902

– 59.902

– 59.902

– 59.902

Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

             

Stand ontwerpbegroting 2017

3.768.067

3.756.684

3.799.426

3.854.224

3.918.381

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

32.282

35.016

64.051

87.099

101.358

178.058

Nieuwe mutaties

45.582

113.670

66.094

59.294

49.065

3.960.715

Stand ontwerpbegroting 2018

3.845.931

3.905.370

3.929.571

4.000.617

4.068.804

4.138.773

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Middelen voor de uitvoering van de activiteiten op het terrein van stelselverantwoordelijkheid en transformatie.

 

8.153

8.000

8.000

8.000

8.000

Met de VNG is overeengekomen om voor de uitvoering in 2018 van de taak doventolkvoorziening een bedrag van € 10,7 miljoen en voor de uitvoering van de taak anonieme hulplijn een bedrag van € 3,5 miljoen uit de integratie-uitkering Sociaal Domein, deel Wmo, over te hevelen

0

14.267

15.139

15.139

15.139

15.139

Met de VNG is afgesproken om voor 2017 een bedrag van € 6,4 miljoen over te hevelen vanuit de integratie-uitkering Sociaal Domein, deel Wmo en Jeugd ten behoeve van hogere uitvoeringskosten (€ 2,8 miljoen) en reorganisatiekosten (€ 3,6 miljoen). Voor de uitvoeringskosten voor 2018 is afgesproken een bedrag van € 35,6 miljoen over te hevelen.

6.400

35.600

0

0

0

0

Voor de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuizen is budget overgeheveld vanuit het Budgettair Kader Zorg.

6.823

10.291

9.016

0

0

0

Dit betreft de bijstelling van de rijksbijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

33.100

42.700

34.600

33.900

22.500

16.100

Artikel 3

Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

6.750

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

3.441

Stand ontwerpbegroting 2018

10.191

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

Artikel 4

Zorgbreed beleid Opbouw uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

915.450

910.828

913.697

904.433

897.680

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

66.252

42.314

27.471

18.678

7.948

6.997

Nieuwe mutaties

25.735

130.091

129.525

129.720

130.732

958.653

Stand ontwerpbegroting 2018

1.007.437

1.083.233

1.070.693

1.052.831

1.036.360

965.650

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dit betreft het wijzigen van het budget voor Nictiz van artikel 2 naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Dit betreft de overboeking van middelen bestemd voor de uitvoeringskosten burgerregelingen van artikel 2 naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Deze activiteiten worden door het CAK uitgevoerd. Het CAK wordt gefinancierd via artikel 4.

0

21.240

24.042

26.743

29.244

29.244

Dit betreft de overboeking van artikel 2 naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor. de uitvoeringskosten van doorlichting pakket en voorwaardelijke toelating. Deze activiteiten worden door het Zorginstituut Nederland uitgevoerd. Het Zorginstituut wordt gefinancierd via artikel 4.

0

8.809

9.114

9.634

9.614

9.614

Binnen het kader van de gezamenlijke arbeidsmarktagenda «Aan het werk voor ouderen» wordt geïnvesteerd in een pakket aan maatregelen gericht op het vergroten van de instroom in de zorgsector, gekoppeld aan scholing, in goede samenhang met het onderwijs/zorgpact en de regionale afspraken in het verlengde van de arbeidsmarktagenda «Aan het werk voor ouderen». Het betreft verschillende maatregelen variërend van loopbaanadvies en begeleiding tot functiespecifieke en kwalificerende scholing. In totaal is hiervoor in 2018 € 92,5 miljoen beschikbaar, waarvan € 67,5 miljoen specifiek voor verpleeghuizen).

0

67.500

67.500

67.500

67.500

0

Artikel 4

Zorgbreed beleid Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

4.858

4.858

4.858

4.858

4.858

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

82.002

64.002

59.902

59.902

59.902

64.760

Stand ontwerpbegroting 2018

86.860

68.860

64.760

64.760

64.760

64.760

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

De burgerregelingen worden door het CAK uitgevoerd. De ontvangsten zijn naar artikel 4 overgeheveld vanuit artikel 2 Curatieve zorg

74.902

61.902

59.902

59.902

59.902

59.902

Artikel 5

Jeugd Opbouw uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

115.531

61.943

70.805

72.473

55.875

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

– 33.000

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

25.185

16.775

1.000

1.000

0

0

Nieuwe mutaties

1.559

11.417

11.421

12.051

11.758

67.536

Stand ontwerpbegroting 2018

109.275

90.135

83.226

85.524

67.633

67.536

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

De centrale gemeentelijke voorzieningen inzake de Jeugdwet die namens de gemeenten door de VNG werden uitgevoerd, worden centraal belegd bij VWS. De middelen worden daarom overgeheveld van het Gemeentefonds naar de VWS-begroting.

 

11.330

11.330

11.330

11.330

11.330

Artikel 5

Jeugd Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

4.508

4.508

4.508

4.508

4.508

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

4.508

Stand ontwerpbegroting 2018

4.508

4.508

4.508

4.508

4.508

4.508

Artikel 6

Sport Opbouw uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

126.704

128.509

128.045

128.608

128.452

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 57.939

– 6.822

81

– 2.238

– 1.374

– 500

Nieuwe mutaties

13.579

14.448

13.952

13.971

13.979

143.438

Stand ontwerpbegroting 2018

82.344

136.135

142.078

140.341

141.057

142.938

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Naar aanleiding van de motie Heerema (TK 34 550, nr. 102) zijn er structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de Nederlandse topsport. Deze impuls wordt onder andere ingezet voor: het investeren in talentvolle en kansrijke sportprogramma’s, het doorontwikkelen van de paralympische sport en overig flankerend beleid.

10.200

10.195

10.200

10.202

10.202

10.202

In navolging van een tijdelijke aanpassing van de kansspelbelasting zoals beschreven in het belastingplan 2018 wordt € 0,5 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de georganiseerde sport.

0

500

0

0

0

0

Artikel 6

Sport Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

740

740

740

740

740

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

740

Stand ontwerpbegroting 2018

740

740

740

740

740

740

Artikel 7

Oorlogsgetroffenen Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

273.515

257.860

242.211

227.859

213.985

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

10.135

10.497

8.990

8.501

8.147

6.916

Nieuwe mutaties

2.865

4.441

4.117

3.816

3.530

204.499

Stand ontwerpbegroting 2018

286.515

272.798

255.318

240.176

225.662

211.415

Artikel 7

Oorlogsgetroffenen Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

901

901

901

901

901

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

901

Stand ontwerpbegroting 2018

901

901

901

901

901

901

Artikel 8

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

             

Stand ontwerpbegroting 2017

4.448.121

4.992.974

5.437.581

5.800.972

5.996.392

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

234.471

12.482

55.869

97.627

296.071

469.072

Nieuwe mutaties

– 18.677

260.366

242.678

129.763

191.766

6.348.453

Stand ontwerpbegroting 2018

4.663.915

5.265.822

5.736.128

6.028.362

6.484.229

6.817.525

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

– 17.827

– 36.302

– 10.603

– 81.760

178.687

334.074

In het kader van de koopkrachtbesluitvorming is besloten om de zorgtoeslag te verhogen. Dit gebeurt door het normpercentage voor eenpersoonshuishoudens te verlagen met 0,33%-punt (tot 1,99%) en het normpercentage voor meerpersoonshuishoudens met 0,32% (tot 4,75%). Per saldo stijgt de zorgtoeslag hierdoor voor eenpersoonshuishoudens met een minimuminkomen met € 132 en voor een meerpersoonshuishouden met een minimuminkomen met € 196 (in beide gevallen duidelijk meer dan de stijging van de gemiddelde premie en het gemiddeld eigen risico).

0

310.000

310.000

310.000

310.000

310.000

Artikel 8

Tegemoetkoming specifieke kosten Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Artikel 9

Algemeen Opbouw uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

28.185

32.367

35.515

40.515

40.515

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.875

2.630

– 500

– 500

– 500

– 500

Nieuwe mutaties

– 9.575

– 1.857

249

206

5.440

40.723

Stand ontwerpbegroting 2018

20.485

33.140

35.264

40.221

45.455

40.223

Artikel 9

Algemeen Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

3.400

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018

3.400

0

0

0

0

0

Artikel 10

Apparaatsuitgaven Opbouw uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

259.159

252.508

250.877

245.999

245.737

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

45.289

14.580

8.252

7.958

7.351

7.121

Nieuwe mutaties

18.031

5.135

4.338

5.324

5.159

250.748

Stand ontwerpbegroting 2018

322.479

272.223

263.467

259.281

258.247

257.869

Artikel 10

Apparaatsuitgaven Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

6.731

11.679

6.633

6.529

6.520

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

18.606

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

8.406

0

0

0

0

6.520

Stand ontwerpbegroting 2018

33.743

11.679

6.633

6.529

6.520

6.520

Artikel 11

Nominaal en onvoorzien Opbouw uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

– 33.446

– 29.652

– 31.080

– 31.084

– 31.062

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

– 8.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

59.746

54.052

59.292

58.050

57.289

56.826

Nieuwe mutaties

– 52.889

– 32.622

– 39.217

– 38.102

– 37.407

– 68.012

Stand ontwerpbegroting 2018

– 26.589

– 16.222

– 19.005

– 19.136

– 19.180

– 19.186

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dit betreft de toedeling van de loonbijstelling 2017 naar de andere onderdelen van de begroting.

– 49.739

– 47.808

– 47.857

– 46.753

– 46.204

– 45.897

Dit betreft de meerjarige doorwerking van het amendement Harbers/ Nijboer (TK 34 550 XVI nr. 119) ten behoeve van het opvangen van het toekomstige AOW gat bij Defensie.

0

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Deze mutatie betreft een reservering voor de doorbelasting van de kosten voor het gebruik van DigID in de zorg door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. BZK belast vanaf 2018 de kosten voor het gebruik van DigID door naar gebruikers.

0

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

Dit betreft de reservering van noodzakelijke middelen voor de implementatie van de arbeidsmarktagenda kwaliteitskader.

0

33.600

27.500

27.500

27.500

0

Artikel 11

Nominaal en onvoorzien Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Licence