Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: VERDIEPINGSHOOFDSTUK

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de ontwerpbegroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 voor het begrotingsjaar 2018.

Artikel 1 Duurzame handel en investeringen

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

               

Stand ontwerpbegroting 2017

 

496.986

493.581

435.483

403.459

483.505

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

20.576

16.249

17.714

10.591

7.700

 

nieuwe mutaties

 

0

– 1.000

6.000

6.000

4.000

 

Stand ontwerpbegroting 2018

460.226

517.562

508.830

459.197

420.050

495.205

381.394

Toelichting artikel 1 uitgaven

Bij eerste suppletoire begroting 2017 werd het budget voor 2018 verhoogd met EUR 16,2 miljoen. Een belangrijk onderdeel hiervan was het sub-artikel «Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie en economische naamsbekendheid», waarop het budget met EUR 13,9 miljoenwerd verhoogd, waarvan EUR 9,2 miljoen in verband met de versterking van de concurrentiepositie van Nederland in het buitenland. Tevens heeft voor Invest-NL een overheveling plaatsgevonden van EUR 5 miljoen vanuit dit artikel naar de begroting van Economische Zaken, en is vanuit de HGIS-begroting EUR 0,5 miljoen aan dit artikel toegevoegd voor de Wereldtentoonstelling 2020 in Dubai.

Tot slot wordt invulling gegeven aan de motie Van Laar en Voordewind (Kamerstuk 34 550, nr. 26), die het kabinet verzoekt EUR 10 miljoen per jaar te besteden aan een fonds om organisaties en bedrijven te helpen kinderarbeid te bestrijden. In dit kader wordt het budget voor het Fonds Bestrijding Kinderarbeid vanaf 2018 gecontinueerd door de toevoeging van EUR 7 miljoen per jaar.

Artikel 1 Duurzame handel en investeringen

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

23.126

4.119

3.991

3.873

3.764

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

– 10.000

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

80.289

13.126

4.119

3.991

3.873

3.764

3.764

Toelichting artikel 1 ontvangsten

Geen toelichting

Artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

660.072

668.271

667.002

667.002

673.457

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

1.507

1.725

– 75

– 75

– 6.075

 

nieuwe mutaties

 

0

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

 

Stand ontwerpbegroting 2018

648.529

661.579

666.496

663.427

663.427

663.882

663.882

Toelichting artikel 2

Artikel 2 wordt verlaagd ten behoeve van de invulling van de motie Van Laar en Voordewind (Kamerstuk 34 550, nr. 26) voor de bestrijding van kinderarbeid.

Artikel 3 Sociale vooruitgang

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

727.524

725.023

723.923

723.923

713.923

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

– 10.376

– 96

870

1.806

11.806

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

755.624

717.148

724.927

724.793

725.729

725.729

725.729

Toelichting artikel 3

Geen toelichting

Artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

469.106

396.805

400.260

400.260

400.260

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

245.368

174

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

785.542

714.474

396.979

400.260

400.260

400.260

400.260

Toelichting artikel 4

Geen toelichting

Artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

– 107.631

– 219.162

– 174.607

– 135.534

51.856

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

252.631

179.787

125.599

129.516

110.906

 

nieuwe mutaties

 

75.702

208.446

213.293

296.400

271.979

 

Stand ontwerpbegroting 2018

235.519

220.702

169.701

164.285

290.382

434.741

545.067

Toelichting artikel 5:

Bij de eerste suppletoire begroting 2017 is het budget op dit artikel voor 2018 verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van hogere verwachte BNI-groei en inzet van de eindejaarsmarge uit 2016.

Daarnaast wordt artikel 5 verhoogd met EUR 78,6 miljoen. Dit is het saldo van een verhoogde asieltoerekening voor 2018 als gevolg van een hogere asielinstroom, en een verlaging van het ODA-tekort in 2018 door middel van kasschuiven.

In eerdere jaren zijn op het ODA-budget middelen uit latere jaren naar voren gehaald door middel van kasschuiven, waardoor het niveau van uitgaven in het laatste jaar incidenteel is verlaagd. Deze incidentele verlagingen zijn per abuis in afwijking van de gebruikelijke systematiek, structureel doorgetrokken in de extrapolatie. Het ODA-budget wordt hiervoor technisch gecorrigeerd vanaf 2020.

Ontvangsten

Artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

77.082

74.692

72.354

72.068

68.782

 

mutatie nota van wijziging 2017

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2017

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

172.186

77.082

74.692

72.354

72.068

68.782

68.574

Geen toelichting

Licence