Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: MOTIES EN TOEZEGGINGEN IN HET VERGADERJAAR 2016/2017

Moties Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van zaken

06-06-2017

21 501-02, nr. 1755, motie-Hijink over openbaarmaking van het model BIT

Debat over de gevolgen van TTIP d.d. 01-06-2017

In behandeling

01-06-2017

21 501-02, nr. 1756, motie-Hijink over openbaarmaking van het onderhandelingsmandaat voor het verdrag tussen de EU en Japan

Debat over de gevolgen van TTIP d.d. 01-06-2017

In behandeling

13-10-2016

21 501-02, nr. 1677, motie-Jan Vos over in de vervolggesprekken afspraken over duurzaamheid, arbeidsnormen en milieu ten minste gelijke bindende kracht toekennen

VAO Extra RBZ-Handelsraad d.d. 13-10-2016

In behandeling

27-01-2017

34 506, nr. 23 motie leden Voordewind/Servaes over leefbaar loon als voorwaarde binnen een aangescherpt inkoopbeleid van de overheid

Plenair debat over initiatiefwetsvoorstel-Van Laar (Wet zorgplicht kinderarbeid) d.d. 25-01-2017

In behandeling

28-02-2017

Motie 34 506, nr. 22, motie-Voordewind/Van Veldhoven over het op vrijwillige basis openstellen van het register vanaf 2018

Plenair debat over initiatiefwetsvoorstel-Van Laar (Wet zorgplicht kinderarbeid) d.d. 25-01-2017

In behandeling

12-05-2017

Motie 21 501-20, nr. 1228 motie-Azarkan over een onderzoek naar economische kansen voor Ned. als gevolg van de Brexit

Debat over de uitkomsten van de Europese top van 29 april 2017 d.d. 09-05-2017

In behandeling

06-09-2016

Motie 26 485, nr 224, motie-Van Laar over het toezicht op de imvo-convenanten

VAO Textiel en Conflictmineralen d.d. 06-09-2016

In behandeling

06-09-2016

Motie 26 485, nr 225, motie-Van Laar c.s. over het weren van kinderarbeid uit de textielsector

VAO Textiel en Conflictmineralen d.d. 06-09-2016

In behandeling

06-09-2016

Motie 26 485, nr 227 (gewijzigde) motie-Van Veldhoven c.s. over ook kijken naar andere grondstoffen dan de 3TG

VAO Textiel en Conflictmineralen d.d. 06-09-2016

In behandeling

06-09-2016

Motie 26 485, nr 230,motie-Voordewind en Van Veldhoven over informatie aan de consument over het Convenant Duurzame Kleding en Textiel

VAO Textiel en Conflictmineralen d.d. 06-09-2016

In behandeling

15-09-2016

Motie 31 985, nr. 36, motie-Grashoff over het niet voorlopig toepassen van het ICS

VAO RBZ/Handel d.d. 15-09-2016

Aan voldaan per brief IMH-663166 d.d. 5 oktober 2016

04-04-2017

Motie 32 605, nr. 197, motie-Voordewind c.s. over per direct aanvullen van het budget van de Dutch Relief Alliance

VAO Hongersnood in Afrika d.d. 04-04-2017

Aan voldaan per brief DSH-15 verzonden op 24 april 2017

04-04-2017

Motie 32 605, nr. 199 motie-Bouali over onderzoeken welke mogelijkheden er binnen het hulp- en handelsbeleid zijn om buurlanden bij te staan

VAO Hongersnood in Afrika d.d. 04-04-2017

Aan voldaan per brief DIE-645295 verzonden op 12 mei 2017

04-04-2017

Motie 32 605, nr. 201, motie-Kuzu c.s. over blijvend aandacht besteden aan de invloed van belastingontwijking op ontwikkelingslanden

VAO Hongersnood in Afrika d.d. 04-04-2017

In behandeling

07-11-2016

Motie 34 550-XVII, nr. 10, motie-Van Veldhoven c.s. over een overzicht van de relevante aanbevelingen uit beleidsdoorlichtingen

Wetgevingsoverleg BHOS onderdeel Ontwikkelingssamenwerking d.d. 07-11-2016

Aan voldaan per brief Jaarverslag BHOS verzonden op 17 mei 2017

07-11-2016

Motie 34 550-XVII, nr. 11, motie-Van Veldhoven c.s. over werken met een nulmeting

Wetgevingsoverleg BHOS onderdeel Ontwikkelingssamenwerking d.d. 07-11-2016

In behandeling

15-11-2016

Motie 34 550-XVII, nr. 23, motie-Taverne over de keuzevrijheid van vrouwen in Afrika om al dan niet kinderen te krijgen

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

In behandeling

15-11-2016

Motie 34 550-XVII, nr. 24, motie-Agnes Mulder/Smaling over hergebruik van medische apparatuur in ontwikkelingslanden

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DSO-88383 verzonden op 23 februari 2017

15-11-2016

Motie 34 550-XVII, nr. 25, motie-Van Laar c.s. over verlenging van het noodhulpfonds in 2017

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief FEZ-88383 verzonden op 15 december 2016

15-11-2016

Motie 34 550-XVII, nr. 26, motie-Van Laar/Voordewind over een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DDE/DMM-758897 verzonden op 14 november 2016

15-11-2016

Motie 34 550-XVII, nr. 31, motie-Voordewind c.s. over het bedrag voor de Dutch Relief Alliance voor 2017

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief FEZ-88383 verzonden op 15 december 2016

15-11-2016

Motie 34 550-XVII, nr. 32, motie-Grashoff c.s. over 0,7% van het bnp als budget voor officiële ontwikkelingshulp

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

In behandeling

15-11-2016

Motie 34 550-XVII, nr. 9, motie-lid Smaling c.s. over de formulering van de indicatoren en streefwaarden

Wetgevingsoverleg BHOS, onderdeel ontwikkelingssamenwerking d.d. 07-11-2016

Aan voldaan in onderhavige memorie van toelichting Begroting BHOS voor het jaar 2018

11-11-2016

Motie 34 550-XVII, nr. 29, motie-Van Veldhoven/Van Laar over het verhogen van de bijdrage aan het Global Fund met 10 miljoen euro

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

In behandeling

Toezeggingen Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van zaken

14-09-2016

De Minister gaat na of er binnen het lopende begrotingsjaar financiële ruimte gevonden kan worden voor een extra bijdrage aan het Global Fund en zal de Kamer hier per brief over informeren

AO Gezondheidsystemen d.d. 14-09-2016

In behandeling

14-09-2016

De Kamer ontvangt in het najaar een brief over flankerend beleid voor sectoren die er door CETA op achter uitgaan

Plenair debat CETA d.d. 07-06-2016

Aan voldaan per brief IMH verzonden op 15 februari 2017

14-09-2016

De Kamer ontvangt een brief over het overleg met de maatschappelijke organisaties over hun zorgen over CETA en over mogelijke oplossingsrichtingen

AO RBZ Handel d.d. 14-09-2016

Aan voldaan per brief IMH-656591 verzonden op 29 september 2016

15-09-2016

De Kamer ontvangt een brief over stand van zaken TiSA en standpunt kabinet

VAO RBZ Handel d.d. 15-09-2016

Aan voldaan per brief IMH-T-1–11 verzonden op 10 november 2916

14-09-2016

De Kamer ontvangt een brief over technische aspecten Lesser Duty Rule voorafgaand aan het volgende Algemeen Overleg

AO RBZ Handel d.d. 14-09-2016

Aan voldaan per brief IMH-T-14092016–2 verzonden op 26 oktober 2016

30-03-2017

De Kamer ontvangt uiterlijk op 3 apri 2017 een schriftelijk overzicht van de bedragen die het kabinet in 2017 heeft besteed aan noodhulp in de vier crisislanden

AO Hongersnood in Afrika d.d. 30-03-2017

Aan voldaan per brief DSH-20 verzonden op 3 april 2017

14-09-2016

De Kamer ontvangt vóór de begrotingsbehandeling een brief over de stand van zaken met betrekking tot de ODA-hervorming (als onderdeel van een bredere brief)

AO Gezondheidsystemen d.d. 14-09-2016

Aan voldaan per brief BIS-411526 verzonden op 19 september

14-09-2016

De Kamer wordt in aanloop naar de begrotingsbehandeling geïnformeerd over mogelijkheden om binnen SRGR-programma’s meer prioriteit te geven aan zwangerschapspreventie

AO Gezondheidsystemen d.d. 14-09-2016

Aan voldaan per brief BSG-88383, verzonden op 28 oktober 2016

26-10-2016

De Minister zal de Kamer per brief informeren over de mogelijkheid om in de maandrapportages uitvoer militaire goederen de kolom eindgebruikers toe te voegen.

AO Wapenexportbeleid d.d. 25-10-2016

Aan voldaan per brief DVB WE-115 verzonden op 9 juni 2017

01-02-2017

De Minister zal de mogelijkheden onderzoeken voor de steun aan Yezidi-vrouwen en -meisjes binnen de humanitaire hulp voor Irak in 2017

AO Noodhulp d.d. 31-01-2017

Aan voldaan per brief DSH-16066 verzonden op 16 mei 2017

14-09-2016

De Kamer ontvangt een brief met verslag over AVVN en VN-toppen met vooruitblik over onderhandelingen van de compacts.

AO Nederlandse inzet voor de VN-top over grootschalige vluchtelingen- en migrantenstroom 13-09-2016

Aan voldaan per brief DMM-712304 verzonden op 7 november 2016

31-01-2017

De AMvB’s behorende bij het initiatiefwetsvoorstel-Van Laar over een zorgplicht op het gebied van kinderarbeid worden middels een zware voorhangprocedure aan beide Kamers voorgelegd

Plenair debat over initiatiefwetsvoorstel-Van Laar (Wet zorgplicht kinderarbeid) d.d. 25-01-2017

In behandeling

17-02-2017

De Kamer wordt geïnformeerd over of WTO regelgeving China de markteconomische status toekent

AO Behandelvoorbehoud Wijziging Antidumping en antisubsidiewetgeving d.d. 16-02-2017

Aan voldaan per brief IMH-16080 verzonden op 17 februari 2017

11-10-2016

De Minister zal een brief aan de Kamer sturen over Nederlandse inzet in Ethiopië naar aanleiding van de politieke onrust

Vragenuur Smaling (SP) over het bericht «Weer Nederlandse bedrijven aangevallen in Ethiopië» 11-10-2016

Aan voldaan per brief DAF-16460 verzonden op 21 maart 2017

21-04-2017

De Minister zal de Kamer informeren hoe Nederland projectvoorstellen van de South Sudan Council of Churches en de Transitional Justice Working Group kan ondersteunen

AO Zuid-Soedan/UNMISS d.d. 19-04-2017

In behandeling

21-04-2017

De Minister zal de Kamer informeren over haar gesprek met VK n.a.v. uitspraak Britse Minister voor Internat. Ontw., Priti Patel, over vermeende genocide in Zuid-Sudan

AO Zuid-Soedan/UNMISS d.d. 19-04-2017

In behandeling

21-04-2017

De Kamer wordt geïnformeerd over stand van zaken over het strafbaar stellen van de belemmering van de doorgang van humanitaire hulp

AO Zuid-Soedan/UNMISS d.d. 19-04-2017

Aan voldaan per brief DIE-692212 verzonden op 31 mei 2017

21-04-2017

De Minister voor BHOS zegt toe om vraag over wanneer Kamer informatie ontvangt over aangiftes in NL vanwege NL-TUR spanningen door te geleiden naar de Minister van BZ

Vragenuur Sjoerdsma (D66) over Turkije die Turkse Nederlanders een uitreisverbod oplegt d.d. 11-04-2017

Aan voldaan per brief DIE-692212 verzonden op 31 mei 2017

07-09-2016

De Kamer ontvangt een brief over het gebruik van de gereserveerde fondsen aan concessionele leningen voor Libanon en Jordanië

AO ter voorbereiding op de informele RBZ/OS d.d. 12 september 2016

Aan voldaan per brief DMM-649655 verzonden op 26 september 2016

17-02-2017

Het advies van de JDR inzake WTO uniformiteit zal vóór inbrengdatum SO d.d. 23 februari 2017 over de informele RBZ Handelsraad van 2 en 3 maart 2017 vertrouwelijk ter inzage in de Kamer worden gelegd

AO Behandelvoorbehoud Wijziging Antidumping en antisubsidiewetgeving d.d. 16-02-2017

Aan voldaan per brief IMH-16080 verzonden 17 februari 2017

21-04-2017

De Kamer ontvangt een brief over een nieuwe humanitaire bijdrage van 15 miljoen Euro via de Dutch Relief Alliance (DRA)

AO Zuid-Soedan/UNMISS d.d. 19-04-2017

Aan voldaan per brief DSH-15 verzonden op 24 april 2017

21-04-2017

Navraag zal worden gedaan bij Italiaanse collega over het nieuws dat Italiaanse bedrijven bereid zijn om surveillance technologie via omwegen te exporteren naar Zuid-Sudan

AO Zuid-Soedan/UNMISS d.d. 19-04-2017

In behandeling

20-04-2017

De Kamer ontvangt een terugkoppeling van de reactie van Rusland op situatie Tsjetsjeense LGBTI’s

Vragenuur Groothuizen (D66) over het bericht dat homo’s in Tsjetsjenië worden ontvoerd en gemarteld d.d. 18-04-2017

Aan voldaan per brief DIE-554889 verzonden op 15 april 2017

20-04-2017

De Minister voor BHOS zal de Minister van BZ vragen om situatie Tsjetsjeense LGBTI’ers bij de EUHV op te brengen

Vragenuur Groothuizen (D66) over het bericht dat homo’s in Tsjetsjenië worden ontvoerd en gemarteld d.d. 18-04-2017

Aan voldaan per brief DIE-554889 verzonden op 15 april 2017

27-10-2016

De Minister zal bedrijven aanspreken genoemd in BBC-documentaire en actief in Nederland, op aantijgingen documentaire, binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel of daarbuiten

Vragenuur Voordewind (CU) over het bericht dat Syrische kinderen in Turkse kledingfabrieken aan het werk zijn gezet d.d. 25-10-2016

Aan voldaan

27-10-2016

De Minister zal contact opnemen met relevante Turkse Minister ter bespreking mogelijke ronde tafel, bezoek uitbuitingsregio kinderarbeid Syrische vluchtelingen en manier ter ondersteuning Turkse overheid in aanpak van kinderarbeid

Vragenuur Voordewind (CU) over het bericht dat Syrische kinderen in Turkse kledingfabrieken aan het werk zijn gezet d.d. 25-10-2016

Aan voldaan: ronde tafel heeft plaats gevonden d.d. 13 februari 2017

27-10-2016

Toezegging om in gesprek te blijven met Turkse overheid over afgifte werkvergunningen Syrische vluchtelingen in Turkije en mogelijkheden ter bevordering snellere afgifte en grotere aantallen vergunningen door Turkije te onderzoeken

Vragenuur Voordewind (CU) over het bericht dat Syrische kinderen in Turkse kledingfabrieken aan het werk zijn gezet d.d. 25-10-2016

Aan voldaan per brief DEU-32 317 nr. 475 verzonden op 21 juni 2017

12-04-2017

De Minister zal de kwestie bipatriden bespreken in eerstvolgende like-minded overleg Turkije

Vragenuur Sjoerdsma (D66) over Turkije die Turkse Nederlanders een uitreisverbod oplegt d.d. 11 april 2017

Aan voldaan per brief DEU-13 verzonden op 19 april 2017

27-10-2016

Mogelijkheden zullen worden onderzocht om en marge van Joint Economic and Trade Committee tussen NL en Turkije een ronde tafel te organiseren over Syrische vluchtelingen in Turkse textielindustrie

Vragenuur Voordewind (CU) over het bericht dat Syrische kinderen in Turkse kledingfabrieken aan het werk zijn gezet d.d. 25-10-2016

Aan voldaan: ronde tafel heeft plaats gevonden d.d. 13 februari 2017

20-04-2017

De Minister zal de situatie Tsjetsjeense LGBTI’ers aankaarten tijdens haar gesprek met de SGVN

Vragenuur Groothuizen (D66) over het bericht dat homo’s in Tsjetsjenië worden ontvoerd en gemarteld d.d. 18-04-2017

Aan voldaan per brief DEU-46521 verzonden op 3 juli 2017

12-04-2017

De Minister voor BHOS zal de vraag over justitieliaison Ankara doorgeleiden naar de Minister van BZ

Vragenuur Sjoerdsma (D66) over Turkije die Turkse Nederlanders een uitreisverbod oplegt d.d. 11-04-2017

Aan voldaan per brief DEU-13 verzonden op 19 april 2017

12-10-2016

De Minister zal de voortgang van het multilaterale investeringshof en de positie van maatschappelijke organisaties en vakbonden in geschillenbeslechting agenderen voor de RBZ Handelsraad van 11 november en de Kamer hierover informeren in de geannoteerde agenda voor deze Handelsraad

AO extra RBZ Handel d.d. 12-10-2016

Aan voldaan per brief IMH-88383 verzonden op 13 oktober 2016 en per brief IMH-720943 verzonden op 1 november 2016

26-10-2016

De Minister zal in gesprek gaan met Tsjechië over levering munitie aan Saoedi-Arabië en in EU-verband mogelijkheden onderzoeken om procedures m.b.t. doorvoer van wapens en wapenonderdelen waarbij bondgenoten betrokken zijn aan te scherpen

AO Wapenexportbeleid d.d. 25-10-2016

Aan voldaan per brief DVB NW-740 verzonden op 21 november 2017

11-05-2017

De Kamer ontvangt binnen twee weken een kabinetsappreciatie reflectiepaper van de Europese Commissie over globalisering, waarin de voorstellen worden getoetst aan de SER-meetlat en bestaande handelsverdragen

AO RBZ Handelsraad d.d. 09-05-2017

Aan voldaan per brief IMH-13 verzonden op 29 mei 2017

06-06-2017

De Kamer ontvangt een brief met een analyse van IMVO-wetgeving in andere landen, in het bijzonder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, afgezet tegen het bestaande IMVO-beleid

AO IMVO d.d. 31-05-2017

In behandeling

11-05-2017

De Kamer ontvangt een nadere uitwerking van het kabinetsstandpunt inzake geschillenbeslechting t.a.v. duurzaamheidsbepalingen in handelsverdragen, waarin ook wordt ingegaan op de inzet m.b.t. de toegang van niet-statelijke actoren

AO RBZ Handelsraad d.d. 09-05-2017

In behandeling

06-06-2017

De Kamer wordt in het verslag van de Energieraad geïnformeerd over de stand van zaken van de EU-onderhandeling over de bijmenging van palmolie in brandstof

AO IMVO d.d. 31-05-2017

Aan voldaan per brief MinEZ-DEIZ-17106530 verzonden op 6 juli 2017

06-06-2017

De Kamer ontvangt een appreciatie van de uitspraak van het Hof van Justitie betreffende het handelsverdrag met Singapore

Plenair debat over de gevolgen van TTIP d.d. 01-06-2017

In behandeling

06-06-2017

De Kamer ontvangt in het najaar een brief over de intensivering van de informatievoorziening over handelsakkoorden richting bedrijven

Plenair debat over de gevolgen van TTIP d.d. 01-06-2017

In behandeling

28-12-2016

De Minister zal overleg entameren met de Afghaanse overheid m.b.t. het verbeteren van de opvangmogelijkheid voor de terugkeer van minderjarigen/ hulp bij het bouwen van weeshuizen voor terugkerende minderjarigen

AO Resolute Support Afghanistan d.d. 22-12-2016

In behandeling

05-01-2017

In de volgende voortgangsrapportage wordt een aantal exemplarische OS-projecten dat bijdraagt aan het tegengaan van irreguliere migratie nader uitgelicht

AO verlenging MINUSMA Mali d.d. 22-12-2016

Aan voldaan per brief DVB-17 verzonden op 11 mei 2017

05-01-2017

In de volgende voortgangsrapportage wordt ingegaan op de Nldse OS- inspanningen op het gebied van klimaatadaptatie

AO verlenging MINUSMA Mali d.d. 22-12-2016

Aan voldaan per brief DVB-17 verzonden op 11 mei 2017

22-12-2016

Een technische briefing zal georganiseerd worden in de Eerste Kamer over totstandkoming scorekaarten in maart/april 2017

Plenair debat (EK) UNIDO d.d. 19-12-2016

In behandeling

22-12-2016

Nieuwe scorekaart UNIDO zal z.s.m. na de zomer 2017 aan de Eerste Kamer worden gestuurd

Plenair debat (EK) UNIDO d.d. 19-12-2016

In behandeling

22-12-2016

UNIDO debat in Eerste Kamer zal in najaar worden voortgezet, op basis van nieuwe scorekaart UNIDO

Plenair debat UNIDO d.d. 19-12-2016

In behandeling

14-12-2016

De Kamer ontvangt een brief met een nadere uitwerking van de criteria voor de keuze van partnerlanden

AO Partnerlanden d.d. 13 december 2016

In behandeling

25-11-2016

De Kamer ontvangt een brief met onderzoeksresultaten van verschenen rapporten over verlies van rijksinkomsten in ontwikkelingslanden door belastingontwijking

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DDE-15792 verzonden op 20 maart 2017

08-12-2016

De Kamer ontvangt een brief over de eindverklaring van het Nationaal Contactpunt (NCP) inzake de aanklacht tegen Atradius en Van Oord over milieuschade en mensenrechtenschendingen bij de uitvoering van een havenproject in Brazilië

AO IMVO d.d. 7 december 2016

Aan voldaan per brief MinFIN-0000036205 verzonden op 17 februari 2017

26-01-2017

De Kamer ontvangt op korte termijn een schriftelijke reactie op de brief van het MVO-platform

AO Handels- en inversteringsbevordering d.d. 26-01-2017

Aan voldaan per brief BZ-143016 verzonden op 24 mei 2017

26-01-2017

De Kamer ontvangt uiterlijk 15 maart 2017 de methodologische notities per indicator

AO Handels- en inversteringsbevordering d.d. 26-01-2017

Aan voldaan per brief DDE-16348 verzonden op 27 februari 2017

26-01-2017

De Kamer ontvangt vóór 1 maart a.s. een brief inzake de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)

AO Handels- en inversteringsbevordering d.d. 26-01-2017

Aan voldaan per brief DDE-16348/2017 verzonden oo 27 februari 2017.

26-01-2017

De Kamer ontvangt vóór 15 maart a.s. een contourenbrief inzake de mogelijkheden voor invoering van een SDG-toets voor nieuwe wetgeving

AO Implementatie Duurzame Ontw.doelen/ Inclusieve Ontw. d.d. 25-01-2017

In behandeling

26-01-2017

De Kamer ontvangt vóór de zomer een brief met nadere informatie over de extra beleidsinspanningen om de positie van jongeren bij het realiseren van de SDG’s te versterken

AO Implementatie Duurzame Ontw.doelen/ Inclusieve Ontw. d.d. 25-01-2017

In behandeling

26-01-2017

De Kamer ontvangt zo spoedig mogelijk een brief over de Nederlandse bijdrage aan het nieuw op te richten internationale fonds voor veilige abortussen en gezinsplanning

AO Implementatie Duurzame Ontw.doelen/ Inclusieve Ontw. d.d. 25-01-2017

Aan voldaan per brief DSO-15966 verzonden op 28 januari 2017

08-12-2016

De Minister voor BHOS zal bij de Minister van BZK nagaan of en wanneer de Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van de pilots duurzaam inkopen

AO IMVO d.d. 07-12-2016

Aan voldaan per brief IMH-16138 verzonden op 26 februari 2017

06-06-2017

De Minister gaat in gesprek met het NCP om te kijken hoe het MKB beter betrokken kan worden bij de OESO-richtlijnen en de convenanten

AO IMVO d.d. 31-05-2017

In behandeling

08-12-2016

De Minister informeert de Kamer begin februari in een verzamelbrief stand van zaken IMVO over de uitkomst van haar gesprek met bedrijven over naleving van de OESO-richtlijnen

AO IMVO d.d. 07-12-2016

Aan voldaan per brief IMH-16138 verzonden op 16 februari 2017

11-05-2017

De Minister informeert de Kamer ieder kwartaal over de ontwikkelingen m.b.t. de aanpassing van de rekenmethode inzake anti-dumping en zal zich inzetten om waar mogelijk bundeling van informatie over dit proces te bevorderen

AO RBZ Handelsraad d.d. 9 mei 2017

In behandeling

06-06-2017

De Minister informeert de Kamer in een brief over de SER-evaluatie van het convenantenproces

AO IMVO d.d. 31 mei 2017

In behandeling

08-12-2016

De Minister voor BHOS informeert de Kamer op korte termijn over de uitkomst van haar gesprek met de Staatssecretaris FIN over differentiatie van het BTW-tarief voor duurzame producten

AO IMVO d.d. 07-12-2016

Aan voldaan per brief DDE-16385 verzonden op 16 februari 2017

25-11-2016

De Minister informeert de Kamer over de uitvoering van de motie-Van Laar/ Voordewind over een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DDE-75889 verzonden op 14 november 2016

25-11-2016

De Minister informeert de Kamer per brief over de uitkomst van haar overleg met VWS over mogelijkheden voor de oprichting van een nationaal platform voor hergebruik van medische apparatuur in ontwikkelingslanden

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DSO-88383 verzonden op 23 februari 2017

25-11-2016

De Minister informeert de Kamer per brief over matchmaking in bestaande programma’s gericht op het bevorderen van werkgelegenheid en het stimuleren van ondernemerschap ten behoeve van jongeren in ontwikkelingslanden

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief BIS-732286 verzonden op 7 november 2016

25-11-2016

De Minister informeert de Kamer per brief over mogelijkheden om binnen de begroting BHOS voor het jaar 2017 extra financiële middelen vrij te maken voor landrechten, en meer specifiek het initiatief Women2Kilimanjaro

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DSO-15030 verzonden op 2 december 2016

06-06-2017

De Minister kijkt naar de mogelijke intensievere inzet op IMVO en in het bijzonder het steenkoolconvenant in Colombia. Dit wordt opgenomen in de voortgangsrapportage IMVO.

AO IMVO d.d. 31-05-2017

In behandeling

18-05-2017

De Minister komt bij de Voorjaarsnota terug op extra middelen opvang van vluchtelingen in regio

AO RBZ OS d.d. 17-05-2017

Aan voldaan per brief MinFIN voorjaarsnota verzonden op 1 juni 2017

18-05-2017

De Minister rapporteert in het verslag van de RBZ Ontwikkelingssamenwerking over 1) de uitkomst van de dinerbijeenkomst over migratie, inclusief verschillende opvattingen over de inzet van drukmiddelen, 2) de controle van het Europees Parlement op de migratiecompacts, 3) schending van kinderrechten in Jemen door Saoedie-Arabië en coalitiepartners, 4) verwijziging naar focus op armoedebestrijding/OESO-DAC criteria in Consensus on Development, 5) slavenmarkten in Libië

AO RBZ OS d.d. 17-05-2017

Aan voldaan per brief DIE-692215 verzonden op 31 mei 2017

25-11-2016

De Minister zal de Kamer in volgende rapportage over economische missies nader informeren over het partners for business instrumentarium

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

In behandeling

26-01-207

De Minister zal de Kamer (per brief of in een periodieke rapportage) informeren over de wijze waarop in SRGR-programma’s aandacht wordt besteed aan mensen met een beperking en op welke wijze dit wordt meegenomen bij de beoordeling van subsidieaanvragen

AO Impl. Duurzame Ontw. doelen/Inclusieve Ontw. d.d. 25-01-2017

Aan voldaan per brief DSO-16152 verzonden op 3 maart 2017

26-01-2017

De Minister zal de Kamer in de reguliere resultatenrapportage informeren over het aantal jonge boer(innen) dat via Nederlandse steun aan het agrarisch beroepsonderwijs wordt bereikt

AO Impl. Duurzame Ontw. doelen/Inclusieve Ontw. d.d. 25-01-2017

In behandeling

11-05-2017

De Minister zal de Kamer in het verslag van de RBZ Handelsraad nader informeren over de resultaten van de EU-monitoring van suikerplantages in Cambodja

AO RBZ Handelsraad d.d. 09-05-2017

Aan voldaan per brief IMH-13 verzonden op 29 mei 2017

11-05-2017

De Minister zal de leden van het Breed Handelsberaad vragen om hun position papers publiek te maken of aan de Kamer ter beschikking te stellen

AO RBZ Handelsraad d.d. 09-05-2017

In behandeling

25-11-2016

De Minister zal in het jaarverslag BHOS 2016 beter inzichtelijk maken hoe beleid op het gebied van hulp en handel bijdraagt aan verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief FEZ-132017 verzonden op 2 juni 2017

25-11-2016

De Minister zal nagaan hoe binnen het bestaande SRGR-budget nog meer prioriteit gegeven kan worden aan zwangerschapspreventie en de Kamer hier per brief over informeren

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

In behandeling

06-06-2017

De Minister zal zich verdiepen in de handhaving van het palmoliekeurmerk RSPO en, indien nodig, naar eventuele verbetermogelijkheden

AO IMVO d.d. 31-05-2017

In behandeling

25-11-2016

De Minister zegt toe bij de Najaarsnota te zullen kijken naar mogelijkheden om de eventueel vrijvallende ODA-middelen als gevolg van bijgestelde ramingen asielinstroom in 2016 te benutten

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief FEZ-88383 verzonden op 15 december 2016

22-12-2016

De Minister zegt toe eventueel verzoek van de VN tot het opnemen van zieken uit Aleppo in Nederland serieus te bekijken

Plenair debat Syrië d.d. 21-12-2016

Verzoek is niet ontvangen.

12-04-2017

De Minister voor BHOS zegt toe het verzoek om met de Koptische gemeenschap in Nederland in gesprek te gaan door te geleiden naar de Minister van BZ

Vragenuur Van der Staaij (SGP) over het bericht «Bloedbad bij koptische kerken in Egypte: 43 doden», d.d. 11-04-2017

Aan voldaan, gesprek met Koptische Gemeenschap vond plaats op 8 juni 2017

25-11-2016

De Minister zegt toe na te gaan of een duurzaamheidstoets structureel onderdeel uitmaakt van de bedrijfslevenprogramma’s en of daarbij ook specifiek gekeken wordt naar de gevolgen van projecten voor het grondwaterpeil

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief IMH-16138 verzonden op 16 februari 2017

25-11-2016

De Minister zegt toe te willen bekijken of de inzet op kinderarbeid zichtbaarder kan worden gemaakt in de begroting

Begrotingsbehandeling BHOS voor het jaar 2017

Aan voldaan per brief DDE-758897 verzonden op 14 november 2016

Licence