Base description which applies to whole site

4.2 P-Direkt

Inleiding

P-Direkt levert direct toegankelijke bedrijfsvoeringservices met een focus op personeel, voor en door de rijksambtenaar. P-Direkt bedient de rijksambtenaar met het P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het contactcenter P-Direkt.

De dienstverlening bestaat uit een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren, werkzaam voor 10 ministeries, een aantal Hoge Colleges van Staat en het Kabinet der Koning. De diensten zijn gericht op eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en zelfbediening. De salarisbetaling en personele informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten.

De doelstellingen voor 2018 en verder

1. Het moderniseren van de klantrelatie voor een betere «user-experience»

De kwaliteit van dienstverlening uit zich deels in een betere en snellere interactie met onze gebruikers. Dit gebeurt door gebruikmaking van nieuwe technieken, andere klantbenadering en werkwijzen: chat, spraaktechnologie, robotisering, in combinatie met skillsturing en «call me back-modellen». Met mobiele teams zullen we diensten en ministeries aan doen, om de dienstverlening toegankelijker te maken (face contact).

Het P-Direktportaal wordt met een technische vernieuwing meer gepersonaliseerd en de formulieren in het portaal zullen sneller werken. P-Direkt zal steeds vaker informatie aanbieden op het moment dat de gebruiker of manager dat nodig heeft in het proces. De gebruiker kan volgen hoe het met de afhandeling van zijn personeelszaken staat (track and trace) en er is een, vanuit gebruikersperspectief, logischer indeling van het portaal («event driven»).

2. Continu verbeteren en diversificeren dienstverlening (voorzien in klantwensen en klantwensen voorzien)

De huidige standaard dienstverlening is en blijft de basis van onze dienstverlening. Waar nodig of vanuit logisch perspectief vullen we deze aan met meer specifieke diensten die passen bij de rollen en positie van de afnemers. Hiermee realiseren we een meer persoonlijke benadering van onze gebruikers. We maken telkens een afweging tussen het aanbieden van enerzijds geautomatiseerde processen en anderzijds persoonlijk georganiseerd maatwerk. Een aantal bestaande dienstverleningsprocessen wordt compleet herontworpen en ingericht.

3. Opbouw data als unieke bron van informatievoorzieninging

Informatie is van waarde als je weet waar je het over hebt. P-Direkt wil als datagestuurde dienstverlener opereren richting haar klanten en zorgen voor toegankelijke en betrouwbare HR-informatie. Niet alleen blijven we informatie leveren die ondersteunt bij analyses en evaluaties, we willen een actieve rol gaan vervullen in het leveren van voorspellende HR-informatie. Daartoe is het Data Informatie Servicecentrum (DISC) opgezet.

De basis van informatie is data. Hoe beter de kwaliteit van de data, des te waardevoller de informatie die eruit gefilterd kan worden. P-Direkt wil langs een aantal uitgangspunten samen met de ministeries werken aan verbetering van de datakwaliteit:

  • Door het kweken van begrip voor het doel en context van de (HR-gerelateerde) data (of architectuur van de informatievoorziening);

  • Door de uitbreiding van de rol van interne controle (IC) bij P-Direkt, die gericht is op continue monitoring van de kwaliteit van de data;

  • Door het vastleggen van voor relevante partijen toegankelijke metadata en door toe te werken naar een bron (of samenhangende unieke bronnen) voor HR-gegevens die (near) realtime beschikbaar is (/zijn).

4. Modernisering van de technologie (als randvoorwaarde voor de dienstverlening)

Goed zijn in de combinatie van HR en ICT vraagt om actuele technologie. P-Direkt maakt anno 2017 gebruik van complexe technologie en historisch gegroeid maatwerk. Diverse componenten zijn aan het einde van hun technische levensfase en krijgen in de komende jaren een upgrade of worden vervangen. Daarnaast heeft P-Direkt voor de dienstverlening te maken met de technologie van onze afnemers. Trends als «bring your own device» en «multi-channel» zorgen ervoor dat in de toekomst meer lokale variaties moeten worden ondersteund.

In dezelfde periode werkt P-Direkt aan het moderniseren van de ICT voor onze klantinteractie. We bereiden de kanalen uit die we gebruiken voor onze dienstverlening en gaan nieuwe technologie voor «skillsturing» toepassen. Ook gaan we de interfaces moderniseren, waarbij we toe willen naar interfaces op basis van servicegeoriënteerde architectuur (SOA).

5. Aanbieden geïntegreerde dienstverlening op het gebied van HR en DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk

UBR|EC O&P en P-Direkt zijn een partnerschap aangegaan. We willen samen de HR-keten beter organiseren voor de klant en tegelijkertijd elkaars vakmanschap versterken. Zo is P-Direkt beter in staat de IT te verzorgen en zij neemt dan ook steeds meer systemen van EC O&P in beheer, zodat EC O&P meer ruimte heeft voor advies. Een ander voorbeeld is de ketenaanpak op verzuim.

De rijksbrede bedrijfsvoeringsfunctie en wens naar integraal inzicht in voor medewerkers relevante bedrijfsvoeringsaangelegenheden is volop in ontwikkeling.

Gezien de nu al vrij forse omvang van de dienstverlening en de grote mate van efficiency kan een verdere efficiency ook bereikt worden door een (beperkte) groei met nu nog «aanpalende» HR- en bedrijfsprocessen. De verwachting is dat deze taakverruimingen bijdragen aan de algehele efficiency van P-Direkt en kwaliteitsverbetering in de keten.

6. Nieuwe dienstverlening

P-Direkt is intensief betrokken bij het programma Implementatie Normalisering Rijk (INR). In 2018 zal dit programma veel capaciteit vragen van P-Direkt in het analyseren van de verschillen tussen het ARAR en het BW. Daarna zal de impact worden onderzocht op de dienstverleningsprocessen en op onze informatie op het rijksportaal en P-Direkt.nl. In 2018 zal dan ook al begonnen worden met de voorbereidingen voor het realiseren van alle wijzigingen.

De implementatie van het nieuwe instrument Gesprekscyclus Rijk zal begin 2018 afgerond worden met het implementeren van dit instrument bij de laatste onderdelen van het Rijk. Naast deze laatste implementaties is dit voor P-Direkt ook het startsein om het oude instrument personeelsgesprekken te archiveren en het project af te gaan sluiten.

Vanuit het Programma Roosterinnovatie Rijk (RIR) is gevraagd aan P-Direkt om de impact te bepalen van het voorgestelde nieuw Roosterstatuut sector Rijk. In 2018 zal gekeken worden naar de impact op de salarisverwerking en de interfaces met de departementen. P-Direkt gaat ook onderzoek doen naar mogelijkheden om systeemondersteuning aan te bieden ten behoeve van inroosteren van personeel.

Staat van baten en lasten

Begroting van baten-lastenagentschap P-Direkt voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet moederdepartement

67.611

65.281

71.337

70.161

69.179

68.511

67.857

Omzet overige departementen

18.155

19.812

19.732

19.815

18.131

18.131

17.914

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

27

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

85.793

85.093

91.069

89.976

87.310

86.642

85.771

               

Lasten

             

Apparaatskosten

69.970

72.790

76.247

77.276

77.350

78.779

77.151

Personele kosten

44.098

44.305

46.294

47.323

47.397

48.826

47.198

– waarvan eigen personeel

35.950

35.159

38.013

38.913

38.964

40.164

38.802

– waarvan externe inhuur

7.405

8.066

7.147

7.276

7.299

7.528

7.262

– waarvan overige personele kosten

743

1.080

1.134

1.134

1.134

1.134

1.134

Materiële kosten

25.872

28.485

29.953

29.953

29.953

29.953

29.953

– waarvan apparaat ICT

15.749

7.975

6.827

6.827

6.827

6.827

6.827

– waarvan bijdrage aan SSO's

11.265

18.002

20.472

20.472

20.472

20.472

20.472

– waarvan overige materiële kosten

2.066

2.508

2.654

2.654

2.654

2.654

2.654

Rentelasten

1.349

1.156

679

340

0

0

0

Afschrijvingskosten

13.448

13.409

14.143

12.360

9.960

7.863

8.620

– materieel

98

112

200

200

200

200

200

– waarvan apparaat ICT

 

112

200

200

200

200

200

– immaterieel

13.350

13.297

13.943

12.160

9.760

7.663

8.420

Overige lasten

5.713

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

2.209

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

3.504

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

90.480

87.355

91.069

89.976

87.310

86.642

85.771

               

Saldo van baten en lasten

– 4.687

– 2.262

0

0

0

0

0

cijfers inclusief prijsindexatie 2018

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De structurele budgettaire reeksen van de ministeries voor de P-Direkt basis dienstverlening zijn overgeheveld naar BZK. De ministeries ontvangen geen factuur meer voor de basisdienstverlening. Met het overhevelen van deze budgetten voor P-Direkt naar BZK, is de opdrachtgeversrol van de ministeries centraal neergelegd bij de centrale opdrachtgever BZK.

P-Direkt streeft naar een overheveling met ingang van 2018 van de departementale budgetten voor de nieuwe dienstverleningen Centrale Archiefservice en Optimaal Verbinden.

De omzet stijgt in 2018 ten opzichte van 2017. Dit is het gevolg van:

  • Het verwerken van een geprognosticeerde inflatie van 1% in de tarieven;

  • Het verwerken van de (ongeveer 10%) hogere dan in SGO5 verband geprognosticeerde aantallen afnemers van de Basis dienstverlening;

  • Nieuwe dienstverlening in het kader van de samenwerking met EC O&P zoals de inbesteding van het beheer van het CSO-platform (de Rijksbrede Carrière Sites van de Overheid) bij P-Direkt;

  • Hogere kosten housing & Hosting als gevolg van een gewijzigde kostprijsmethodiek bij interne leverancier SSC-ICT;

  • Hogere kosten van huisvesting als gevolg van de verhuizing van de vestiging Zwolle van een Specialty pand naar een Rijkskantorenpand.

Omzet Overige Departementen (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Ministerie van Financiën

5.265

5.882

5.682

5.682

5.127

5.127

4.911

Ministerie van VenJ

6.866

7.395

7.387

7.387

6.658

6.658

6.658

Ministerie van IenM

1.878

2.210

2.044

2.044

2.044

2.044

2.044

Ministerie van SZW

451

515

620

703

705

705

705

Ministerie van VWS

786

830

864

864

778

778

778

Ministerie van EZ

1.545

1.623

1.645

1.645

1.474

1.474

1.474

Ministerie van BZ

532

488

595

595

536

536

536

Ministerie van OCW

759

796

823

823

743

743

743

Ministerie van AZ

73

73

72

72

66

66

65

Totaal

18.155

19.812

19.732

19.815

18.131

18.131

17.914

De dienstverlening Centrale Archief Service (€ 3,1 mln. in 2018) en «Optimaal Verbinden» (€ 14,4 mln. in 2018) wordt nu nog bij de afnemende departementen in rekening gebracht. Deze dienstverlening zal centraal bekostigd worden vanaf het moment dat sprake is van een stabiele en efficiënte productie. P-Direkt streeft naar een centralisatie per 2018.

Lasten

Personele kosten

De stijging van de kosten van eigen personeel is het gevolg van de geplande verambtelijking, de intensivering van het systeemonderhoud (meer kort cyclische vernieuwing), de hogere IAR-aantallen en de nieuwe dienstverlening in het kader van de samenwerking met EC O&P. Daar tegenover staat een daling van de kosten van de externe inhuur.

Materiële kosten

De bijdrage SSO’s stijgt doordat de dienstverlening housing & hosting van de apparatuur over is gedaan van een externe leverancier naar de interne leverancier SSC-ICT.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten voor de bij het Ministerie van Financiën aangegane leningen ten behoeve van de investeringen in de aanschaf van de licenties en de bouw van de dienstverlening. Gegeven de nihil rentestand wordt voor de nieuwe leningen geen rente ingecalculeerd.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in de immateriële en materiële vaste activa. Het betreft de P-Direkt-systemen Payroll, het Portaal, het HR-registratiesysteem, het Electronisch personeelsarchief en het Contact center/Optimaal Verbinden.

De komende jaren worden de systemen gemoderniseerd. De afschrijvingslast zal structureel op een lager niveau liggen maar daar staat tegenover dat het kortcyclisch onderhoud en beheer intensiever zal worden.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap P-Direkt voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
   

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

4.495

4.342

9.523

11.684

12.962

14.490

13.771

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

19.672

13.817

91.069

89.976

87.310

86.642

85.771

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 5.457

– 4.262

– 76.926

– 77.616

– 77.350

– 78.779

– 77.151

2.

Totaal operationele kasstroom

14.215

9.555

14.143

12.360

9.960

7.863

8.620

–/– totaal investeringen

– 3.948

– 3.300

– 8.200

– 8.200

– 8.200

– 8.200

– 8.200

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.948

– 3.300

– 8.200

– 8.200

– 8.200

– 8.200

– 8.200

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

1.000

0

0

0

0

0

0

–/– aflossingen op leningen

– 11.243

– 11.251

– 11.782

– 10.882

– 8.232

– 8.382

– 7.060

+/+ beroep op leenfaciliteit

6.700

3.300

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 3.543

– 7.951

– 3.782

– 2.882

– 232

– 382

940

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

11.219

2.646

11.684

12.962

14.490

13.771

15.131

Toelichting

Voor 2018 en volgende jaren wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit voor de modernisering van de ICT-technologie. De leningen worden bij aanvang van de dienstverlening of bij oplevering van het gerealiseerde actief in vijf jaar afgelost en afgeschreven.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Begroting van baten-lastenagentschap P-Direkt voor het jaar 2018
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Omschrijving Generiek Deel

             

Kostprijzen per product (groep)

693,74

653,72

693,60

684,10

677,40

671,90

666,50

Verloop tarieven/uur (basisjaar 2011=100)

120,7

113,7

120,6

119,0

117,8

116,9

115,9

Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR)

125.328

120.502

127.142

127.642

128.142

128.142

128.142

Totale omzet basisdienstverlening (x1.000)

82.220

78.775

86.037

84.969

82.328

81.660

81.005

Totale omzet overige + projecten (x1.000)

3.546

6.318

5.032

5.007

4.982

4.982

4.766

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

559

598

605

605

605

605

605

Saldo van baten en lasten (%)

– 5,1

– 2,66

0

0

0

0

0

Medewerkerstevredenheid

6,9

7

7

7

7

7

7

Omschrijving Specifiek Deel ICT diensten

             

Gebruikerstevredenheid

De mate waarin de gebruiker tevreden is over de dienstverlening

7,2

7

7

7

7

7

7

Tijdige afhandeling wijzigingen:

             

P-Direkt heeft de opdracht verwerkt voor afgesproken salarisbetaling

97,3%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

P-Direkt handelt de aangeboden kritische mutatieopdrachten binnen 5 werkdagen af (aanstelling, overplaatsing, ontslag)

nnb

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Vraagafhandeling contactcenter:

             

P-Direkt handelt de vragen die per telefoon, e-mail of post binnenkomen binnen 5 werkdagen af

91,3%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

P-Direkt handelt de vragen die per email binnenkomen in 1 keer goed af

nb

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Klachtbehandeling: P-Direkt handelt de klachten volgens de klachtenprocedure binnen 5 dagen inhoudelijk af

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Responsetijden Contactcenter: de telefoon wordt opgenomen binnen 30 secconden (na keuzemenu)

70,3%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Beschikbaarheid systeem: de P-Direktsystemen (P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het personeelsdossier) zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar. De servicewindow voor de systemen is van 8.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze tijden geldt de beschikbaarheidsnorm.

98,9%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Wet- en regelgeving up to date. Men kan wijzigingen in de wet- en regelgeving binnen 2 weken na publicatie in de Staatscourant op het Rijksportaal Personeel raadplegen

100%

           

Betrouwbaarheid:

             

P-Direkt zorgt ervoor dat gegevens op tijd en juist worden opgeleverd (interfaces, rapportages)

nb

98%

98%

98%

98%

98%

98%

P-Direkt verwerkt een deel van de aangeboden wijzigingen handmatig in het geautomatiseerde systeem. Deze worden op de juiste manier verwerkt volgens de opdracht

nb

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Doorlichting uitgevoerd in 2016 met rapportage in 2017:

x

x

         

Toelichting

Doelmatigheid en Kwaliteit

P-Direkt streeft naar operational excellence gecombineerd met customer intimacy (maximale afstemming op behoefte gebruiker). Hierbij zet P-Direkt de Lean filosofie en methodiek in als basis voor continu verbeteren.

Efficiency realiseren we door een aantal, nu nog vrij complexe processen, te vereenvoudigen. Behalve verbetering van de interne processen en werkwijzen, leveren we ook input aan de HR-keten en de beleidskolom ter verbetering en versnelling van de keten.

Kwaliteit geven we verder inhoud door het verder uitbouwen van de nu al lopende processen rond kwaliteitsmeting en -monitoring, de meeluisterfunctie en de beoordelingscyclus.

P-Direkt werkt met een Producten- en dienstengids (PDG) inclusief servicelevels. In de Producten-en dienstengids zijn de verschillende diensten en activiteiten, leveringsvoorwaarden en de kwaliteitsborging vastgelegd die de ministeries van P-Direkt kunnen verwachten.

P-Direkt stelt de servicelevels jaarlijks vast in overleg met de stakeholders van P-Direkt. Deze SLA’s worden omgezet in een stelsel van «Quality Performance Indicators» als basis voor de interne sturing. Dagproductie en First time rightpercentages zijn belangrijkere kwaliteitsaspecten dan het oude «binnen 5 dagen-adagium».

Generiek

Onze servicelevels gelden voor het hele jaar en zijn voor alle klanten hetzelfde. De servicelevels zijn geen doel op zich, maar minimale normen. P-Direkt informeert de stakeholders periodiek over de servicelevels via nieuwsbrieven. De behaalde servicelevels worden drie keer per jaar in het bestuurlijk overleg besproken. Gezamenlijk wordt vastgesteld of eventuele tekortkomingen hierin hebben geleid tot onoverkomelijke problemen. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt voor de servicelevels in de volgende maand(en). Indien noodzakelijk zal P-Direkt de werkzaamheden (her)prioriteren en aanvullende verbetermaatregelen nemen.

De score op de servicelevels wordt uitgedrukt in percentages of de score op een schaal van 1–10.

Specifiek

Per 2016 is de dienstverlening van P-Direkt uitgebreid met Centrale Archiefservice, Optimaal Verbinden en IC over de Keten. P-Direkt realiseer jaarlijks goedkopere basis dienstverlening: tot en met 2019 1,5%, daarna 1%. Om dat te kunnen realiseren daalt de betreffende P-Direkt-formatie. Daartegenover staat de toename i.v.m. de hogere verzorgdenaantallen, intensivering van onderhoud en beheer en uitbreiding van dienstverlening. Per saldo zal sprake zijn van een gelijkblijvende formatie.

Het aantal klanten (individuele ambtenaren) is de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven. P-Direkt zet daarom de aantallen april 2017 structureel vast. Een uitzondering hierop is het departement SZW waar de binnenkomst van de Rijks Schoonmaak Organisatie (RSO) wordt ingecalculeerd middels een jaarlijkse stijging met 500 individuele arbeidsrelaties (IAR) tot en met 2020.

Licence