Base description which applies to whole site

4.1 Logius

Inleiding

De missie van Logius luidt: Logius biedt publieke dienstverleners een samenhangende digitale infrastructuur die hen in staat stelt met burgers en bedrijven en onderling, 24x7, betrouwbaar, snel, groen en gemakkelijk elektronisch zaken te doen.

Logius is een uitvoerder die op het gebied van verbinding en gegevensuitwisseling tussen overheden en burgers en bedrijven toegevoegde waarde levert aan afnemers met generieke ICT-dienstverlening. Onze afnemers zijn overheden en organisaties met een wettelijke taak. Logius ontzorgt hen door het leveren van ICT-voorzieningen, standaarden en afsprakenstelsels. De toegevoegde waarde drukt zich aantoonbaar uit in verlaging van kosten, ontlasten/ontzorgen op generieke ICT-vraagstukken, administratieve lastenverlichting en een gegarandeerde veilige toegang tot de overheid voor burgers en bedrijven. Zo dragen we bij aan doelstellingen van de e-overheid: verbinden en elektronisch zakendoen. Het merendeel van de voorzieningen die bij Logius in beheer zijn, vallen onder de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Nederlandse overheid. De GDI is onderverdeeld in de volgende vier clusters:

Identificatie & Authenticatie

Identificatie & Authenticatie zorgt ervoor dat de overheid en andere organisaties eenduidig de identiteit van personen vast kunnen stellen en dat degene die online een aanvraag doet en gegevens deelt, daartoe ook bevoegd is. Vanuit deze doelstelling beheert Logius DigiD en DigiD Machtigen.

Dienstverlening

Het is van belang dat eindgebruikers de verschillende voorzieningen van de digitale overheid als één geheel ervaren. Vanuit deze doelstelling beheert Logius MijnOverheid inclusief de berichtenbox voor burgers en Standard Business Reporting (SBR).

Gegevens

Hergebruik van data maakt de overheid interactiever en transparant. Indien de data ook open zijn, kunnen buiten de overheid andere partijen de gegevens gebruiken en daarmee een toevoegende maatschappelijke bijdrage leveren. Vanuit deze doelstelling beheert Logius Digikoppeling, Digilevering en Digimelding.

Interconnectiviteit

Dit cluster richt zich vooral op de technische/infrastructurele kant van de GDI en het maken en naleven van afspraken ten aanzien van standaarden. Daarbij wordt het aspect informatieveiligheid expliciet belicht. Zonder beveiligde netwerken en koppelvlakken en zonder standaarden is er geen veilige toegang tot dienstverlening mogelijk en geen veilige uitwisseling van informatie tussen organisaties. Vanuit deze doelstelling beheert Logius Diginetwerk, Keteninformatiediensten Handel & Transport en PKIoverheid.

Speerpunten 2018

Logius staat voor een aantal grote uitdagingen in 2018.

Een daarvan is de verandering in de bekostiging van de GDI-voorzieningen. Het kabinet Rutte II heeft in februari 2017 besloten de exploitatiekosten van de GDI-voorzieningen door te belasten aan de publieke en private organisaties die de voorzieningen gebruiken in hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Vanaf 2018 wordt dit ingevoerd voor de voorzieningen DigiD, MijnOverheid en Digipoort. Vanaf 2019 zullen ook de exploitatiekosten voor deze overige voorzieningen van de GDI worden doorbelast.

De wet GDI is een tweede grote uitdaging. Logius heeft hierop een uitvoeringstoets gedaan waarbij aandachtspunten in kaart zijn gebracht en adviezen gegeven hoe hiermee om te gaan. Dit betreffen aandachtspunten op het gebied van de impact op onderdelen van de voorzieningen, bekostiging en technische implicaties. Voor de verdere uitwerking van de wet en de onderliggende regelgeving zal Logius een bijdrage leveren door uitvoeringstoetsen uit te voeren.

Logius heeft een meerjarenstrategie «Logius 2020» uitgewerkt. Hierin is uitgewerkt hoe Logius een sleutelrol binnen de GDI vervult, hoe het die taak uitvoert en hoe in de toekomst vorm wordt gegeven aan de dienstverlening. Dit is uitgewerkt in zeven speerpunten waaronder architectuur, portfoliomanagement en professioneel opdrachtgeverschap. In 2018 worden deze speerpunten verder uitgewerkt.

Alle hierboven geschetste ontwikkelingen zullen Logius klaar maken voor de toekomst. De uitdaging hierbij gedurende 2018 is het managen van de grote impact die de ontwikkelingen hebben op de organisatie.

Staat van baten en lasten

Begroting van baten-lastenagentschap Logius voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand

Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

Omzet moederdepartement

87.275

29.765

61.643

67.808

74.589

82.047

90.252

Omzet overige departementen

78.099

154.941

88.425

97.268

106.995

117.694

129.463

Omzet derden

4.114

4.619

56.263

61.889

68.078

74.885

82.374

Rentebaten

1

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

273

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

169.762

189.325

206.331

226.965

249.662

274.626

302.089

 

Lasten

Apparaatskosten

169.242

187.923

205.861

226.495

249.192

274.156

301.619

– personele kosten

57.475

56.178

68.738

71.745

75.420

79.461

83.907

– waarvan eigen personeel

20.033

26.910

31.136

34.250

37.675

41.442

45.587

– waarvan externe inhuur

35.761

27.000

35.333

35.000

35.000

35.000

35.000

– waarvan overige personele kosten

1.681

2.268

2.268

2.495

2.745

3.019

3.321

– materiële kosten

111.767

131.745

137.124

154.750

173.772

194.695

217.712

– waarvan apparaat ICT

4.132

3.500

4.132

4.545

5.000

5.500

6.050

– waarvan bijdrage aan SSO's

129

3.300

129

142

156

171

189

– waarvan overige materiële kosten

107.506

124.945

132.863

150.063

168.616

189.024

211.473

Rentelasten

 

2

         

Afschrijvingskosten

1.225

1.400

470

470

470

470

470

– materieel

1.225

1.400

470

470

470

470

470

– waarvan apparaat ICT

 

0

0

0

0

0

0

– immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

170.467

189.325

206.331

226.965

249.662

274.626

302.089

 

Saldo van baten en lasten

– 705

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement, overige departementen en derden

De begrote omzet voor 2018 is € 206 mln. De toename van de omzet wordt veroorzaakt door de doelstelling van het kabinet dat bedrijven en burgers al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Dit betekent een forse toename van het gebruik van de producten en diensten die Logius levert. Bij de begrotingen van de GDI-voorzieningen is de lijn aangehouden van de bestedingsplannen van de beleidsverantwoordelijke departementen. De omzetten voor het beheer en de exploitatie van de in 2018 door te belasten voorzieningen MijnOverheid, DigiD en Digipoort zijn conform de verdeelsleutel uit het MR-besluit opgenomen bij de omzet moederdepartement, overige departementen en derden.

Omzet moederdepartement (bedragen in € mln.)
 

2018

Bijdragen beheer en doorontwikkeling voorzieningen eID-stelsel

16,4

Stelselvoorzieningen

13,4

DigiD Machtigen

15,8

BSN koppel- en inzageregister

5,6

DigiD

2,9

Elektronisch bestellen en factureren (EBF-BVV)

2,0

MijnOverheid

2,0

PKI-overheid

1,2

Haagse ring

0,4

Webrichtlijnen

0,4

Samenwerkende catalogi

0,3

DigiInkoop

0,3

Centrale Catalogi

0,3

Standard Business Reporting (SBR)

0,2

Rijksdiensten

0,2

Diginetwerk

0,1

   

Totaal

61,6

Omzet overige departementen (bedragen in € mln.)
 

2018

Beheer en doorontwikkeling voorzieningen Standard business Reporting

22,6

Keteninformatiediensten Handel & Transport

16,2

Maritiem single window (HMSW)

9,6

DigiInkoop

6,3

Globe

6,0

MijnOverheid

5,3

Idensys/eHerkenning

4,8

Haagse ring

3,4

Rijksdiensten

1,9

Supd@x

3,0

Elektronisch bestellen en factureren (EBF-BVV)

2,8

DigiD

2,6

Bureau Forum Standaardisatie (BFS)

2,1

eIDAS

0,9

Diginetwerk

0,3

Centrale Catalogi

0,2

Swift

0,4

   

Totaal

88,4

Omzet derden (bedragen in € mln.)
 

2018

Beheer en doorontwikkeling voorzieningen DigiD

26,2

MijnOverheid

15,2

Globe

12,2

Standard business Reporting (SBR)

2,0

DigiZSM

0,4

Diginetwerk

0,3

   

Totaal

56,3

Lasten

Personele kosten

De personele kosten bedragen 33% van de totale apparaatskosten. De kosten voor eigen personeel zijn vast en gebaseerd op de formatie van 349 fte’s per 31 december 2017. Voor het overige deel personele inzet wordt extern ingehuurd. De combinatie van organisatorische randvoorwaarden (formatie), arbeidsmarktproblematiek (schaarste op ICT-personeel) en politiek-bestuurlijke urgentie (nieuwe werkzaamheden) maakt dat bij Logius het aandeel externe inhuur hoog is. In 2018 wordt de formatie uitgebreid met 25 fte’s. Daarnaast wordt er zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van detacheringen, I-interim en resultaatverplichtingen, waardoor de kosten voor externe inhuur worden beperkt.

Materiële kosten

De materiële kosten van € 137 mln. bestaan voor het grootste deel uit contractkosten voor de dienstverlening van Logius, zoals deze zijn opgenomen bij de omzet. Deze kosten vallen onder overig materieel en bestaan uit kosten voor leveranciers die zorgen voor o.a. applicatiebeheer, infrastructuurbeheer en hosting van de producten. Daarnaast vallen hieronder de contractkosten voor bedrijfsvoering. Een klein deel van de materiële kosten, de kantoorautomatisering en huisvesting, valt onder apparaat ICT en bijdrage SSO’s. De afschrijvingen betreffen de afschrijvingskosten voor de investeringen in 2016 van de migratie Digipoort.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap Logius voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

56.540

50.000

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

15.237

– 600

206.331

226.964

249.661

274.627

302.090

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 3.982

 

– 205.931

– 226.565

– 249.261

– 274.227

– 302.089

2.

Totaal operationele kasstroom

11.255

– 600

400

400

400

400

0

–/– totaal investeringen

0

0

         

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

         

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

         

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

         

–/– aflossingen op leningen

– 1.624

– 1.400

– 400

– 400

– 400

– 400

0

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

         

4.

Totaal financieringskasstroom

– 1.624

– 1.400

– 400

– 400

– 400

– 400

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

(noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

66.171

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Begroting van baten-lastenagentschap Logius voor het jaar 2018
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Omschrijving Generiek Deel

Verloop kostprijs (basisjaar 2017 = 100

– 

100

99

98

97

96

95

Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)

94

94

93

92

91

90

89

Totale omzet Logius

188 mln.

181 mln.

185 mln.

186 mln.

187 mln.

190 mln.

Omzet per cluster (in%)

             

– Identificatie & Authenticatie

33%

33%

33%

33%

33%

33%

– Dienstverlening

36%

36%

36%

36%

36%

36%

– Gegevens

8%

8%

8%

8%

8%

8%

– Interconnectiviteit

18%

18%

18%

18%

18%

18%

– Overige voorzieningen

6%

6%

6%

6%

6%

6%

% FTE Overhead

24

22%

22%

22%

22%

22%

22%

FTE-totaal, excl. externe inhuur

238

324 fte

349 fte

374 fte

374 fte

415 fte

450 fte

Saldo van baten en lasten (%)

– 0,40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Klanttevredenheid (KTO)

– 

7

7

7

7

7

7

Medewerkerstevredenheid (MTO)

7,1

7

7

7

7

7

7

Benchmark

uitgevoerd

uitgevoerd

uitgevoerd

uitgevoerd

uitgevoerd

uitgevoerd

uitgevoerd

Omschrijving Specifiek Deel

DigiD

             

– Aantal DigiD authenticaties

258 mln.

358 mln.

358 mln.

400 mln.

449 mln.

520 mln.

638 mln.

MijnOverheid

             

– Aantal berichten

 

180 mln.

101 mln.

125 mln.

153 mln.

189 mln.

232 mln.

Digipoort

             

– Aantal berichten via Digipoort

75,3 mln.

72 mln.

159 mln.

169 mln.

179 mln.

189 mln.

201 mln.

– Doorlooptijd 1e lijns vraagbeantwoording

 

90% 24 uur

90% 24 uur

90% 24 uur

90% 24 uur

90% 24 uur

90% 24 uur

Toelichting

  • Verloop kostprijs: Dit betreft een nieuwe doelmatigheidsindicator. De oude indicator bevatte de voorzieningen DigiD en de Digipoort OTP. Deze laatste voorziening wordt in 2017 uitgefaseerd. De nieuwe doelmatigheidsindicator is gebaseerd op het gemiddelde verloop van de producten DigiD, Keteninformatiediensten H&T en MijnOverheid;

  • De tarieven per uur zijn de tarieven eigen personeel en gebaseerd op de handleiding overheidstarieven. De daling wordt veroorzaakt door het toepassen van het correctiepercentage op de handleiding overheidstarieven;

  • De omzet is ingedeeld naar clusters. Deze indeling sluit aan op de indeling van de generieke digitale infrastructuur (GDI) van de digicommissaris;

  • FTE-totaal: In 2018 wordt de formatie met 25 fte’s uitgebreid voor werkzaamheden met een structureel karakter, ter vervanging van de externe inhuur;

  • Klanttevredenheid: jaarlijks organiseert Logius een onderzoek naar klanttevredenheid met betrekking tot de dienstverleningsprestaties. De doelstelling is jaarlijks een score van 7 te halen;

  • Benchmark: het algemene beleid van Logius is om elke twee jaar een benchmark uit te laten voeren over de volwassen voorzieningen die bij Logius in beheer zijn. Benchmarking is voor Logius een methode om op een objectieve wijze inzicht te verkrijgen in de marktconformiteit van haar dienstverlening, die van haar externe leveranciers en transparantie van de dienstverlening;

  • De stijging van het aantal DigiD authenticaties is mede het gevolg van een toename in het gebruik van MijnOverheid.

Licence