Base description which applies to whole site

4.4 FMHaaglanden (FMH)

Inleiding

FMHaaglanden (FMH) is de professionele facilitair dienstverlener voor rijksorganisaties in de Haagse regio. FMH levert werkplekken met faciliteiten die het mogelijk maken dat mensen comfortabel kunnen werken, met aandacht voor service in nabijheid, klanttevredenheid en eenvoud in bekostiging en aansturing. Alle dienstverlening wordt gecontracteerd en geregisseerd en in samenhang op en rond de werkomgeving aangeboden.

In 2018 levert FMH dienstverlening voor de kerndepartementen (uitgezonderd het Ministerie van Algemene Zaken) en diverse rijksorganisaties in de regio Den Haag. Voor Financiën levert FMH alleen personenvervoer. Daarnaast voert FMH DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)-contractmanagement uit voor de panden Bezuidenhoutseweg 30 en Rijnstraat 8.

FMH heeft de volgende meerjarige doelen:

  • Voorbereid zijn op en uitvoeren van veranderingen verzorgingsgebied;

  • Vormgeven en intensiveren samenwerking en partnerschap;

  • Implementeren veranderingen bedrijfsvoering Rijk;

  • Doorontwikkeling medewerkers en dienstverlening FMH.

De komende jaren staan voor FMH in het teken van nieuwe aansluitingen, het masterplan huisvesting, het overnemen van facilitaire resttaken (Hervormingsagenda Rijksdienst) en verdere kwaliteitsverbetering.

FMH zoekt de verdere kwaliteitsverbetering in innovatieve dienstverlening, betere aansluiting op klantprocessen en intensivering van de samenwerking met onder andere de rijkspartners binnen het Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) en de facilitaire concerndienstverleners.

Staat van baten en lasten

Begroting van baten-lastenagentschap FMH voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

Omzet moederdepartement

78.712

83.104

81.878

81.355

81.249

81.192

81.090

Omzet overige departementen

35.889

24.570

24.163

24.446

24.412

24.319

24.217

Omzet derden

564

 

411

408

408

408

408

Rentebaten

             

Vrijval voorzieningen

6

           

Bijzondere baten

             

Totaal baten

115.171

107.674

106.452

106.209

106.069

105.919

105.715

 

Lasten

Apparaatskosten

99.781

100.647

99.447

99.181

99.041

98.932

98.738

– personele kosten

34.561

32.041

30.944

30.684

30.544

30.490

30.296

– waarvan eigen personeel

29.296

25.538

24.948

24.997

24.993

24.990

25.296

– waarvan externe inhuur

5.265

6.502

5.996

5.687

5.551

5.500

5.000

– waarvan overige personele kosten

   

0

0

0

0

0

– materiële kosten

65.220

68.606

68.503

68.497

68.497

68.442

68.442

– waarvan apparaat ICT

62

 

60

60

60

61

61

– waarvan bijdrage aan SSO's

28.755

28.169

29.189

29.189

29.189

29.172

29.172

– waarvan overige materiële kosten

36.403

40.438

39.254

39.248

39.248

39.209

39.209

Rentelasten

395

357

408

459

408

408

408

Afschrijvingskosten

7.879

6.670

6.597

6.569

6.620

6.579

6.569

– materieel

7.879

6.670

6.597

6.569

6.620

6.579

6.569

– waarvan apparaat ICT

           

0

– immaterieel

             

Overige kosten

 

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

           

0

– bijzondere lasten

           

0

Totaal lasten

108.055

107.674

106.452

106.209

106.069

105.919

105.715

 

Saldo van baten en lasten

7.116

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement heeft met name betrekking op de generieke facilitaire dienstverlening binnen het verzorgingsgebied. Per 2016 zijn de budgetten van de departementen voor de facilitaire dienstverlening (het generieke pakket) overgeheveld naar het Ministerie van BZK. Vanwege de verhuizing van Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) naar de Rijnstraat 8 (DBFMO) zijn de budgetten van deze departementen nog niet overgeheveld.

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen heeft betrekking op de generieke dienstverlening van de nog niet centraal bekostigde departementen en de specifieke dienstverlening die geleverd wordt aan de overige departementen.

Omzet uitgesplitst naar departement

Omzet overige departementen

Departementen

2018

2019

2020

2021

2022

BZ

7.306

7.318

7.307

7.279

7.249

VenJ

6.363

6.373

6.364

6.340

6.312

FIN

1.166

1.166

1.166

1.161

1.157

IenM

9.019

9.030

9.016

8.982

8.944

DEF

309

559

559

557

555

Totaal

24.163

24.446

24.412

24.319

24.217

Omzet derden

De omzet derden betreft de facilitaire dienstverlening die geleverd wordt aan de Kansspelautoriteit en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. In de begroting is rekening gehouden met een externe inhuur, die over de jaren zal dalen. Met name de verhuizing van BZ en IenM zorgt voor een daling van de personele kosten, doordat hierdoor minder werkzaamheden door FMH worden verricht.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit directe inkoopkosten van de dienstverlening (circa 90% van de materiële kosten). De inkoopkosten zijn opgenomen onder de posten bijdrage SSO’s en overige materiële kosten.

In de bijdrage aan SSO’s hebben de kosten voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) een groot aandeel. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor de Rijksbeveiligersorganisatie in de panden waar FMH de dienstverlening verzorgt. Daarnaast zijn de kosten voor onder andere de Rijnstraat 8 door het consortium DBFMO hier opgenomen, aangezien deze kosten via het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij FMH in rekening worden gebracht.

Rentelasten

Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiële vaste activa vanuit het Ministerie van Financiën. De rente die in deze begroting is toegepast bedraagt 1,3%.

Afschrijvingskosten

De overgenomen activa (met name meubilair en audiovisuele middelen) van de departementen zijn geactiveerd en worden conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing. De mutaties in de kosten zijn het gevolg van enerzijds afgeschreven activa en anderzijds investeringen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap FMH voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
   

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

19.348

12.894

12.894

15.585

17.736

19.608

22.357

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

121.706

105.562

106.452

106.209

106.069

105.919

105.715

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 109.957

– 99.875

– 99.855

– 99.640

– 99.449

– 99.340

– 99.146

2.

Totaal operationele kasstroom

11.749

5.687

6.597

6.569

6.620

6.579

6.569

–/– totaal investeringen

– 5.243

– 1.600

– 4.200

– 3.965

– 2.500

– 2.500

– 2.500

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

45

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 5.198

– 1.600

– 4.200

– 3.965

– 2.500

– 2.500

– 2.500

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 7.321

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

1.000

0

0

0

0

0

0

–/– aflossingen op leningen

– 4.612

– 5.688

– 3.906

– 4.418

– 4.748

– 3.830

– 4.283

+/+ beroep op leenfaciliteit

5.300

1.600

4.200

3.965

2.500

2.500

2.500

4.

Totaal financieringskasstroom

– 5.633

– 4.088

294

– 453

– 2.248

– 1.330

– 1.783

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

20.266

12.894

15.585

17.736

19.608

22.357

24.643

Toelichting

FMH investeert in voornamelijk meubilair en audiovisuele middelen. In 2018/2019 wordt een piek verwacht door het vernieuwen van de activa in een deel van het verzorgingsgebied.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Begroting van baten-lastenagentschap FMH voor het jaar 2018
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Omschrijving Generiek Deel

Verloop tarieven generieke dienstverlening

100

96,7%

94,4%

93,6%

93,5%

93,4%

93,3%

Omzet per productgroep (pxq)

115.165

107.673

106.452

106.210

106.069

105.919

105.715

*Generiek

97.639

91.864

90.724

90.426

90.318

90.262

90.160

*Specifiek

15.651

15.809

15.728

15.784

15.751

15.657

15.555

*Maatwerk

             

*Werkelijk

             

*Overig

1.875

           

Tarieven/uur

             

Saldo van baten en lasten (%)

6,2

0

0

0

0

0

0

 

Personele kosten als % van de totale kosten

32

31,8

31,1

30,9

30,8

30,8

30,7

Materiële kosten als % van de totale kosten

68

68,2

68,9

69,1

69,2

68,2

69,3

 

Omschrijving Specifiek Deel

Apparaatskosten (in €)

44.111

36.818

38.141

37.876

37.736

37.626

37.432

Klanttevredenheid KTO

nvt

tevreden

nvt

tevreden

nvt

tevreden

nvt

Tevredenheid maatwerk

8

 

7

7

7

7

7

Medewerkerstevredenheid

tevreden

n.v.t.

tevreden

n.v.t.

tevreden

n.v.t.

tevreden

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

439

432

432

431

431

431

431

Toelichting

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een efficiencytaakstelling op de apparaatskosten van 1,5%. Deze efficiency is verwerkt over alle kosten met uitzondering van de inkoop-, afschrijvings- en rentekosten. De reden om de inkoopkosten uit te zonderen is dat de inkoopcontracten veelal meerjarig aanbesteed zijn. De prijs is binnen de contractperiode dan ook beperkt of niet beïnvloedbaar.

De productgroep Generiek is een afgesproken pakket producten en diensten dat wordt afgenomen waarvoor een vaste prijs per vaste verrekeneenheid wordt betaald. De prijs (p) en hoeveelheid (q) staan in principe gedurende het jaar vast.

De productgroep Specifiek heeft betrekking op producten en diensten waarvoor de opdrachtgever afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid een prijs per product/dienst betaalt (vb. catering, extra beveiliging, overig vervoer) en/of producten en diensten waarover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aparte afspraken worden gemaakt (vb. uitvoering van maatwerkprojecten).

Licence