Base description which applies to whole site

4.5 Shared Service Centrum-ICT (SSC-ICT)

Inleiding

SSC-ICT is de rijksbrede shared service organisatie die de Rijksdienst ontzorgt met generieke en gemeenschappelijke ICT oplossingen. SSC-ICT levert generieke Rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de Samenwerkingsruimte.

Daarnaast verzorgt SSC-ICT voor de aangesloten departementen de telecommunicatie, hosting van bedrijfspecifieke applicaties en op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering. In 2018 betreft dit alle departementen met uitzondering van Economische Zaken (EZ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Defensie.

SSC-ICT heeft de volgende meerjarig doorwerkende doelstellingen:

  • Een geleidelijke stijging qua klanttevredenheid naar 8% in 2022;

  • De SSC-ICT medewerkers werken met plezier;

  • Een daling van het aantal externe krachten ten opzichte van het aantal interne medewerkers.

Staat van baten en lasten

Begroting van baten-lastenagentschap SSC-ICT voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet moederdepartement

45.282

36.400

45.500

49.500

49.900

50.400

51.500

Omzet overige departementen

191.562

197.997

213.181

209.547

208.406

207.755

208.104

Omzet derden

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

1.626

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

238.470

234.397

258.681

259.047

258.306

258.155

259.604

               

Lasten

             

Apparaatskosten

215.754

199.500

203.100

202.300

203.300

204.300

205.300

– personele kosten

123.046

108.900

110.500

108.700

108.700

108.700

108.700

– waarvan eigen personeel

55.502

62.655

71.070

74.130

74.130

74.130

74.130

– waarvan externe inhuur

65.087

46.245

36.930

32.070

32.070

32.070

32.070

– waarvan overige personele kosten

2.457

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

– materiële kosten

92.708

90.600

92.600

93.600

94.600

95.600

96.600

– waarvan apparaat ICT

77.484

65.300

67.300

68.300

69.300

70.300

71.300

– waarvan bijdrage aan SSO's

13.791

17.300

17.300

17.300

17.300

17.300

17.300

– waarvan overige materiële kosten

1.433

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Rentelasten

98

250

250

250

250

250

250

Afschrijvingskosten

30.324

34.647

55.331

56.497

54.756

53.605

54.054

– materieel

30.324

34.647

55.331

56.497

54.756

53.605

54.054

– waarvan apparaat ICT

30.324

34.647

55.331

56.497

54.756

53.605

54.054

– immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

8.585

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

8.400

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

185

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

254.761

234.397

258.681

259.047

258.306

258.155

259.604

               

Saldo van baten en lasten

– 16.291

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

Sinds 2016 maakt SSC-ICT gebruik van een kostprijsmodel, waarin verschillende services zijn onderkend. Over de aantallen en de servicevoorwaarden worden jaarlijks afspraken met de verschillende departementen gemaakt. Aanvullend worden voor specifieke projecten met de verschillende opdrachtgevers afspraken gemaakt over de dienstverlening en de financiering.

Naast de ontwikkeling en uitrol van nieuwe diensten, zal door autonome stijging in de benodigde opslag-, server en netwerkcapaciteit het kostenniveau van SSC-ICT stijgen. Dit wordt verrekend met de klanten van SSC-ICT waardoor de omzet in gelijke mate zal toenemen.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren, kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. SSC-ICT zet in op minder extern personeel door de omzetting van extern personeel naar ambtelijk. Hierdoor stijgen de kosten eigen personeel en dalen (meerjarig) de externe inhuur kosten.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en hostingskosten voor applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting, ICT en de servicekosten BZK onder deze post. Doordat SSC-ICT qua dienstverlening en personele omvang zal toenemen, stijgen ook de kosten voor huisvesting en de overige bedrijfsvoeringkosten.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten van de bij het Ministerie van Financiën aangegane leningen voor de aanschaf van de voor de dienstverlening benodigde hard- en software en overige materiële vaste activa. In deze begroting is een rente van 0,0% gehanteerd.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. De voor de generieke en gemeenschappelijke basis- en basisplusdienstverlening benodigde activa zijn in eigendom bij SSC-ICT. Door uitbreiding van bestaande dienstverlening en nieuwe dienstverlening zijn extra investeringen voorzien waarmee hogere afschrijvingslasten gepaard gaan.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap SSC-ICT voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2017 + depositorekeningen

34.742

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

33.223

234.397

258.681

259.047

258.306

258.155

259.604

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 26.655

– 199.750

– 203.350

– 202.550

– 203.550

– 204.550

– 205.550

2.

Totaal operationele kasstroom

6.568

34.647

55.331

56.497

54.756

53.605

54.054

–/– totaal investeringen

– 59.345

– 42.514

– 30.000

– 34.500

– 51.000

– 100.000

– 23.000

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

70

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 59.275

– 42.514

– 30.000

– 34.500

– 51.000

– 100.000

– 23.000

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door het moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

–/– aflossingen op leningen

– 25.304

– 34.647

– 55.331

– 56.497

– 54.756

– 53.605

– 54.054

+/+ beroep op leenfaciliteit

51.916

42.514

30.000

34.500

51.000

100.000

23.000

4.

Totaal financieringskasstroom

26.612

7.867

– 25.331

– 21.997

– 3.756

46.395

– 31.054

5.

Rekening courant RHB 31 december 2017 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

8.647

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Toelichting

Voor 2021 geldt dat er aanzienlijke investeringen gedaan worden in de nieuwe werkplekken. De investeringen nemen toe door de introductie van de vernieuwde werkplekconcepten van DWR-Next (de basiswerkplek) en de iDiplomatie werkplek, specifiek voor BZ. Deze investeringen worden geactiveerd en daardoor qua kosten ge-egaliseerd.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Begroting van baten-lastenagentschap SSC-ICT voor het jaar 2018
 

2016

Stand

Slotwet

2017 Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Omschrijving Generiek Deel

             

Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief)

1.470

           

Kostprijs backend werkomgeving

 

670

780

780

780

780

780

Kostprijs locatiegebonden werkplek

 

650

680

680

680

680

680

Kostprijs Kiosk PC incl monitor

 

310

270

270

270

270

270

               

Totale omzet per product of dienst

236.844

226.397

247.562

244.186

245.284

248.173

249.173

Generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2)

12.105

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting)

168.293

121.097

183.512

180.436

181.534

184.423

185.423

Specifiek (plusdiensten en maatwerk)

56.446

91.300

50.050

49.750

49.750

49.750

49.750

               

FTE-totaal (excl. Externe inhuur)

720,2

795,1

925,1

1049,1

1049,1

1049,1

1049,1

               

Aantal externe FTE's in % van de totale FTE's

37,0%

28,9%

23,3%

20,8%

19,9%

19,2%

19,2%

Saldo van baten en lasten (%)

– 6,9%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Klanttevredenheid (KTO)

7

7

7

7

7

7

7

Medewerkertevredenheid (MTO)

nb

7

7

7

7

7

7

               

Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten

             

Beschik-/betrouwbaarheid basisfunctionaliteit

100,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Geleverd binnen gestelde termijn

91,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd

88,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Kwaliteit beantwoorden vragen

             

Beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd

99,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

Direct beantwoorden helpdeskvragen

88,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

Toelichting

Kostprijsindicator

Door de introductie van het kostprijsmodel in 2016, is de oude kostprijs voor beheertaken vervallen. De tarieven van de drie meest relevante services uit het nieuwe kostprijsmodel zijn opgenomen als vervangend doelmatigheidskengetal. Met de ontwikkeling van de DWR Next en de iDiplomatie werkplek, wordt de rekenkracht centraal vanuit het datacentrum geleverd en hierdoor kunnen de werkplekken binnen het Rijk met minder krachtige PC’s worden ingericht. Dit is zichtbaar in de tariefsontwikkeling van 2017 naar 2018. De backend, ofwel het rekencentrum, en de locatiegebonden voorzieningen worden duurder. De kiosk PC inclusief monitor wordt goedkoper.

Omzet per product of Dienst

In de ontwerpbegroting 2017 is een oudere en afwijkende definitie gehanteerd voor de verdeling van de omzet. Voor de slotwet 2016 en in de ramingen voor 2018 en verdere jaren, is een nieuwere definitie gehanteerd. Als de omzet in de ontwerpbegroting 2017 volgens die nieuwere definitie verdeeld zou zijn, dan zou de omzet per categorie uitkomen op het gemiddelde van 2016 en 2018.

Personele ontwikkeling (Formatie en Externe inhuur)

SSC-ICT kent momenteel veel externe krachten. Door overname van taken zal de organisatieomvang van SSC-ICT de komende jaren toenemen. Tevens wordt ingezet op de omzetting van extern personeel naar ambtelijk personeel. Beide ontwikkelingen tezamen verklaren de verwachtte toename van de ambtelijke formatie.

Licence