Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: VERDIEPINGSBIJLAGE

Beleidsartikel 1. Woningmarkt
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

4.103.957

4.193.248

4.310.791

4.494.093

4.683.393

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

5.145

– 47.739

– 25.000

– 62.877

– 108.593

– 139.485

             

Nieuwe mutaties

28.579

1.580

68

– 427

– 409

4.893.312

waarvan:

           

– Afdracht NHG

30.018

         
             

Stand ontwerpbegroting 2018

4.137.681

4.147.089

4.285.859

4.430.789

4.574.391

4.753.827

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

425.000

425.000

439.100

455.200

409.000

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

54.454

62.000

85.900

60.800

57.000

45.000

             

Nieuwe mutaties

30.129

0

0

0

0

408.000

waarvan:

           

– Afdracht NHG

30.018

         
             

Stand ontwerpbegroting 2018

509.583

487.000

525.000

516.000

466.000

453.000

Afdracht NHG

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voorde Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.

Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

64.510

247.418

220.567

18.290

18.990

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

01

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

110.043

– 1.205

1.805

788

910

435

             

Nieuwe mutaties

1.501

1.273

514

753

620

19.610

             

Stand ontwerpbegroting 2018

176.054

247.486

222.886

19.831

20.520

20.045

1

Met het amendement Fokke en Voortman wordt de subsidiëring van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) met € 75.000 verhoogd. De dekking van dit amendement vindt plaats binnen de niet juridisch verplichte bedragen van artikel 2 (Kamerstukken II 2016–2017, 34 550, nr. 14).

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

91

91

91

91

91

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

91

             

Stand ontwerpbegroting 2018

91

91

91

91

91

91

Beleidsartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

18.234

16.131

16.766

13.366

13.472

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

32.550

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

– 3.095

3.404

1.664

1.614

235

13.707

waarvan:

           

– Kasschuif FMH

– 4.750

1.750

1.500

1.500

   

– GDI middelen

 

1.500

       
             

Stand ontwerpbegroting 2018

47.689

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

Kasschuif FMH

Conform de regeling agentschappen heeft W&R het surplus eigen vermogen over 2016 afgeroomd. Nadat saldering met het aanzuiveren van de negatieve eigen vermogens bij andere SSO’s die ressorteren onder BZK had plaatsgevonden, is besloten om het restantbedrag in te zetten voor de uitvoering van het programma «kiezen voor kwaliteit». Dit programma heeft tot doel om de dienstverlening verder te verbeteren. Echter de uitgaven omtrent dit programma vinden pas in komende jaren plaats, zodoende is € 1,5 mln. doorgeschoven naar 2018, 2019 en 2020.

GDI middelen

Betreft toekenning van de tranche 2018 van de middelen die op de aanvullende post gereserveerd zijn voor de voorzieningen die onderdeel uitmaken van de generieke digitale infrastructuur (GDI) waar BZK het opdrachtgeverschap voor vervult.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

89.454

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2018

89.454

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 6. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

125.453

129.326

131.335

135.050

135.445

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 18.574

– 19.760

– 19.856

– 19.301

– 19.163

– 18.722

             

Nieuwe mutaties

2.015

2.013

2.035

2.092

2.096

139.496

             

Stand ontwerpbegroting 2018

108.894

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

138.734

138.734

138.584

138.584

138.584

0

             

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 13.962

– 16.802

– 16.802

– 17.302

– 18.302

– 18.302

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

138.584

             

Stand ontwerpbegroting 2018

124.772

121.932

121.782

121.282

120.282

120.282

Licence