Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Uitgevoerde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Karabulut; Verzoekt de regering om, te onderzoeken of en, zo ja, onder welke voorwaarden, het begrenzen van het aantal dochtermaatschappijen mogelijk gemaakt kan worden.

Kamerdebat 09-12-2014

Herzieningswet toegelaten instellingen (33 966)

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 4 juli 2016 per brief geïnformeerd

(Kamerstukken II 2015–2016, 34 468 nr. 6).

De motie van het lid Duivesteijn; Verzoekt de regering te komen tot een actieprogramma waarin, naast de initiatieven van Platform 31, en de oprichting van een kenniscentrum, in samenwerking met de gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties, de invoering van wooncoöperaties wordt gestimuleerd.

Kamerdebat 10-03-2015 Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Afgedaan.

De Eerste Kamer is op 5 juli 2016 per brief geïnformeerd

(Kamerstukken I 2015–2016, 32 769 nr. O).

De motie van het lid Houwers; Verzoekt de regering, bij de evaluatie van deze wet in 2016 de gemeentes in de overige krimpgebieden toe te voegen of anders die maatregelen te nemen die ertoe bijdragen dat voor alle krimpgebieden dan weer dezelfde heffingsvermindering en regelgeving van kracht wordt.

Kamerdebat 20-05-2015

VAO Bevolkingsdaling/Krimp

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd

(Kamerstukken II 2015–2016, 32 847 nr. 248).

De motie van het lid Albert de Vries c.s.; Verzoekt de regering, het onbenutte budget uit het energieakkoord voor een fonds voor funderingsherstel beschikbaar te laten komen, onder voorwaarde dat de andere partijen hieraan ook hun bijdrage leveren, zoals beschreven in het voorstel, en met als extra voorwaarde het volledig isoleren van de betreffende vloeren.

Kamerdebat 08-10-2015 Voortgang Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 6 juli 2016 per brief geïnformeerd

(Kamerstukken II 2015–2016, 30 136 nr. 51).

De motie van de leden Ronnes en Koolmees; Verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat samenwerking tussen (institutionele) beleggers en corporaties mogelijk is indien contractvormen worden gebruikt waarin participerende beleggers het eigenarenrisico dragen, en constructies niet leiden tot extra financiële risico's voor corporaties, en dat participerende beleggers niet profiteren van het staatssteunvoordeel van corporaties.

Kamerdebat 10-12-2015

VAO Huisvesting doelgroepen

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 29 juni 2016 per brief geïnformeerd

(Kamerstukken II 2015–2016, 34 468 nr. 8).

De motie van het lid Van Vliet: Roept de regering op, de eerder met ruime meerderheid aangenomen motie-Van Vliet over experimenten in krimpgebieden uit te voeren.

Kamerdebat 04-02-2016

VAO Actieplan Bevolkingsdaling en krimp

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd

Kamerstukken II 2015–2016, 32 847 nr. 248).

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, de reorganisatie van de rijksdienst zodanig vorm te geven dat de beoogde resultaten en doelstellingen van het krimpteam onverkort in stand blijven.

Kamerdebat 04-02-2016

VAO Actieplan Bevolkingsdaling en krimp

Afgedaan.

De Minister heeft in het VAO d.d. 4 februari 2016, waar deze motie is ingediend, de Tweede Kamer gemeld dat de motie ondersteunend beleid is.

De motie van het lid Koolmees; Verzoekt de regering om, een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop de inkomensafhankelijke huurverhoging ook kan worden vastgesteld op basis van de marktconformiteit van de huur, bijvoorbeeld door het instellen van staffels, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren.

Kamerdebat 04-02-2016

Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34 373)

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 21 juni 2016 per brief geïnformeerd

(Kamerstukken II 2015–2016, 32 847 nr. 248).

De motie van het lid Van der Linde; Verzoekt de regering, het huidige beleid voor brandpreventie en -voorlichting voort te zetten, en op geen enkele wijze verplichtingen op te leggen die discrimineren op grond van leeftijd.

Kamerdebat 23-03-2016

VAO Bouwregelgeving en brandveiligheid

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 24 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016, 32 757 nr. 137).

De motie van de leden Koolmees en Bergkamp; Verzoekt de regering, in de maatregelen die nu worden genomen om domotica te stimuleren, brandveiligheid expliciet mee te nemen.

Kamerdebat 23-03-2016

VAO Bouwregelgeving en brandveiligheid

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 24 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016, 32 757 nr. 137).

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, in overleg te treden met betrokkenen zoals de VNG, Brandweer Nederland en de verzekeringssector teneinde de mogelijkheden van een vrijwillige periodieke keuring van woningen en complexen waar ouderen wonen, in combinatie met verlaging van de verzekeringspremie, nader te onderzoeken en de Kamer daarover te informeren.

Kamerdebat 23-03-2016

VAO Bouwregelgeving en brandveiligheid

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 24 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016, 32 757 nr. 137).

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, de brandveiligheidsvoorschriften in het Bbl te bespreken met instanties als leder(in), PCOB, Unie KBO, Woonbond en VACpunt Wonen, waarbij bezien wordt hoe deze voorschriften beperkt maar effectief en doelgericht dienen te zijn ten aanzien van ouderenhuisvesting, en de Kamer daarover te informeren.

Kamerdebat 23-03-2016

VAO Bouwregelgeving en brandveiligheid

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 24 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016, 32 757 nr. 137).

De motie van het lid Madlener; Verzoekt de regering om, gemeenten die gebruik willen maken van selectievewoningtoewijzing in verband met ernstig en herhaaldelijk overlastgevend gedrag, te verplichten om in de aanvraag tot het aanwijzen van een complex, straat of gebied voor selectieve woningtoewijzing op te nemen dat ze hebben overwogen om alternatieve woonruimte aan te bieden op plekken waar dit niet tot overlast zal leiden, zoals Skaeve Huse.

Kamerdebat 22-03-2016

Wetsvoorstel wijziging wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag (34 314)

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 8 juni 2016 per brief geïnformeerd

(Kamerstukken II 2016–2017, 34 314 nr. 27).

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering, te bezien of deze kosten voor rekening van de betreffende gemeente of verhuurder kunnen worden genomen.

Kamerdebat 22-03-2016

Wetsvoorstel wijziging wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag (34 314)

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 8 juni 2016 per brief geïnformeerd

(Kamerstukken II 2016–2017, 34 314 nr. 27).

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering, bij de evaluatie van de verhuurderheffing de mogelijkheden te onderzoeken om opnieuw een investeringsbudget stedelijke vernieuwing te creëren.

Kamerdebat 22-03-2016 Wetsvoorstel wijziging wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag (34 314)

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd

(Kamerstukken II 2015–2016 32 847 nr. 248).

De motie van het lid Bashir; Verzoekt de regering om, samen met gemeenten, politie, ggz en maatschappelijke organisaties te zorgen voor een sluitende aanpak om de oorzaken en gevolgen van overlast te minimaliseren.

Kamerdebat 22-03-2016

Wetsvoorstel wijziging wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag (34 314)

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 1 juli 2016 per brief geïnformeerd

(Kamerstukken II 2015–2016, 34 314 nr. 26).

De motie Albert de Vries; Verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van de AMvB daarin een woonlastenwaarborg op te nemen waarop huurders een beroep kunnen doen als zij aannemelijk kunnen maken dat, ondanks ongewijzigd woongedrag, hun woonlasten als gevolg van de energieprestatievergoeding zijn gestegen.

Kamerdebat 26-04-2016 Energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders (34 228)

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 27 oktober 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 228 nr. 24).

De motie van het lid Keijzer; Verzoekt de regering, in overleg te treden met de landelijke koepel van de VAC’s en de VNG zodat dit aandachtspunt wordt opgenomen, en de Tweede Kamer hierover voor het zomerreces 2016 te informeren.

Kamerdebat Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 28 juni 2016 per brief geïnformeerd

(Kamerstukken II 2015–2016, 33 990 nr. 59).

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering, op korte termijn een voorstel te doen tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de uitvoeringswet huurprijzen, waarin een regeling wordt getroffen voor huurverlaging die in verhouding staat tot inkomensdaling.

Kamerdebat 31-05-2016

VAO Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 27 januari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 292).

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering, de Kamer op korte termijn te informeren over hoe zij, op basis van uitspraken van de huurcommissie, overtreding van het woningwaarderingsstelsel terug denkt te dringen en ontwijking van de verhuurderheffing aan te pakken.

Kamerdebat 31-05-2016

VAO Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 16 januari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 652 nr. 5).

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de gemeente Den Haag over vergunningverlening voor een eventuele nieuwbouw met behoud van de Jugendstil-voorgevel;Verzoekt de regering tevens, nieuwbouw van het gebouwdeel Hotel als optie in de bouwplannen op te nemen en de potentiële kansen en risico's daarin nader uit te werken.

Kamerdebat 07-07-2016

VAO Renovatie Binnenhof

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 23 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 293 nr. 31).

De motie van het lid De Caluwé c.s.; Verzoekt de regering, de verbouwing van het Binnenhof niet te verstoren door het accommoderen van Prinsjesdag op een weinig feestelijk Binnenhof; Verzoekt de regering voorts, dit besluit over te brengen aan de Voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, zodat deze een alternatieve locatie voor de viering van Prinsjesdag gedurende de verbouwing kan vastleggen.

Kamerdebat 07-07-2016

VAO Renovatie Binnenhof

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 11 augustus 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016, 34 293 nr. 28).

De motie van het lid Ronnes c.s.; Verzoekt de regering, de voorgestelde aanpassing van het Besluit huurprijzen woonruimte voor woningen tot 40 m2 te beperken tot woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in 2017, 2018, 2019, 2020 of 2021.

Kamerdebat 07-07-2016

VAO Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 19 september 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 279).

De motie van het lid Van der Linde; Verzoekt de regering, voor 1 januari 2017 in de gebieden waar die uitbreiding plaatsvindt, de verkoopregels aan te passen zodat de toestemming van gemeenten bij de verkoop van reeds geliberaliseerde woningen vervalt, en te onderzoeken of de toestemming van de gemeenten ook bij te liberaliseren woningen kan vervallen, indien te borgen is dat die verkoop ten goede komt aan dit middensegment, bijvoorbeeld doordat in de verkoopovereenkomst de huurontwikkeling voor de komende jaren is vastgelegd.

Kamerdebat 07-07-2016

VAO Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling

Afgedaan.

De Eerste en Tweede Kamer zijn op 23 september 2016 per brief geïnformeerd

(Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 280).

De motie van het lid Albert de Vries c.s; Verzoekt de regering, met de betrokken woningcorporaties en zorginstellingen afspraken te maken om ervoor te zorgen dat huishoudens met lage inkomens en een ondersteuningsbehoefte toegang hebben tot aangepaste woningen met huurkosten die passen bij hun inkomen en de Kamer voor 1 oktober 2016 over de gemaakte afspraken te informeren

Kamerdebat 25-05-2016

VAO Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 20 september 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2015–2016, 32 847 nr. 278).

De motie van de leden Van der Linde en Albert de Vries; Verzoekt de regering, in overleg met de sector een kader op te stellen, waarbij aanzienlijk meer hypotheken voor ouderen binnen de «comply»-bepalingen kunnen worden verstrekt.

Kamerdebat 06-09-2016

VAO Hypotheekverstrekking

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 27 oktober 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 281).

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, in overleg te treden met de Autoriteit Financiële Markten, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting en de Nederlandsche Bank teneinde afspraken te maken over de interpretatie van de verschillende regels voor hypotheekverstrekking, om aldus meer mogelijkheden te bieden voor het oversluiten van hypotheken voor die gevallen waarin de woonlasten bij de nieuwe hypotheek gelijk zijn of afnemen.

Kamerdebat 06-09-2016

VAO Hypotheekverstrekking

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 27 oktober 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 281).

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering om, met banken in overleg te treden om te bewerkstelligen dat zij zich inzetten om ook deze groepen de mogelijkheid te geven te profiteren van de lage rente.

Kamerdebat 06-09-2016

VAO Hypotheekverstrekking

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 27 oktober 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 281).

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering, een aanjaagteam in stand te houden dat het realiseren van grote aantallen van dergelijke kleinschalige woonvoorzieningen in wijken en dorpen stimuleert; Verzoekt de regering tevens, de Kamer jaarlijks te informeren over de behaalde resultaten.

Kamerdebat 06-09-2016

VAO Huisvesting doelgroepen

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 2 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 550-XVII nr. 40).

De motie van het lid Bashir; Verzoekt de regering om, studentenhuisvesting te monitoren en daarbij de betaalbaarheid van studentenhuisvesting te betrekken, en de resultaten te delen met de Kamer.

Kamerdebat 06-09-2016

VAO Huisvesting doelgroepen

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 14 oktober 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 33 104 nr. 11).

De nader gewijzigde motie van de leden Albert de Vries en Voortman; verzoekt de regering voor eind november de Tweede Kamer te informeren over de wijze waarop zij deze afbouw wil regelen en voor het begrotingsjaar 2017 een bedrag ter beschikking te stellen waarmee de activiteiten van het LSA doorgang kunnen vinden.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 23 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 550-XVIII nr. 42).

De motie van het lid Madlener; Verzoekt de regering, nog steviger te bevorderen dat het aantal vrije kavels voor woningen, zowel vrijstaand als rijwoningen, vooral in de Randstad, toeneemt en hierbij ook rekening te houden met de betaalbaarheid voor middeninkomens.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 18 november 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 120 nr. 10).

De motie van het lid Öztürk; Verzoekt de regering, in samenwerking met relevante veldpartijen, om de bekendheid van de mogelijkheid om de aanvangshuur in de vrije sector te laten toetsen door de Huurcommissie onder huurders te vergroten.

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 16 januari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 652 nr. 5).

De motie van het lid Van Vliet; Verzoekt de regering, de Tweede Kamer voor het einde van dit jaar duidelijkheid te geven over invoering van zo’n model voor het WSW en de Aw, dat minstens dezelfde waarderingsgrondslag voor sociaal vastgoed bevat en dezelfde keuze voor een focus op liquiditeit dan wel solvabiliteit.

Kamerdebat 02-11-2016

Verslag Schriftelijk Overleg betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw (kamerstuk 29 453, nr. 417)

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 12 december 2016 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 12016–2017, 29 453 nr. 432).

De motie van de leden Albert de Vries en Van der Linde; Verzoekt de regering om, het wetsvoorstel te voorzien van een concreet voorstel dat bijdraagt aan het tegengaan van de hiervoor genoemde ongewenste gevolgen.

Kamerdebat 12-12-2016

Veegwet Wonen

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 16 januari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 nr. 5).

De motie van het lid Van der Linde c.s.; Verzoekt de regering, voorstellen te doen voor concrete maatregelen waarmee woningcorporaties woonfraude kunnen aanpakken, waaronder toegang tot de basisregistratie personen, en te onderzoeken of versnelde ontbinding of vernietiging van de huurovereenkomst bij gebleken fraude mogelijk is.

Kamerdebat 08-10-2015

Voortgang Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 3 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 29 453 nr. 437).

De gewijzigde motie van het lid Van Vliet; Verzoekt de regering een langetermijnvisie te ontwikkelen op het instrument huurtoeslag en deze in de volgende Staat van de Volkshuisvesting aan de Kamer aan te bieden.

Kamerdebat 14-04-2016

VAO Huuraangelegenheden

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 21 april 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 27 926 nr. 277).

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering, de Kamer te informeren over welke maatregelen zij op korte termijn denkt te nemen om te zorgen dat in de behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen wordt voorzien.

Kamerdebat 31-05-2016

VAO Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 14 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 294).

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, naast de plannen tot het houden van de samenwerkingstafels ook een concreet actieplan op te stellen samen met gemeenten, belanghebbenden, bedrijfsleven, banken en pensioenfondsen met als doel: het realiseren van voldoende middeldure huurwoningen binnen afzienbare tijd.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 14 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 294).

De motie van het lid Van Vliet; Verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze vrijstelling van overdrachtsbelasting bij overdracht van sociale huurwoningen tussen toegelaten instellingen als gevolg van de indeling in nieuwe woning-marktregio’s alsnog kan worden bereikt.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 30 maart 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 552, nr. 79).

De motie van het lid Van Vliet; Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de Autoriteit woningcorporaties volledig zelfstandig haar gang kan gaan in haar toezichthoudende taak, en die onafhankelijkheid te laten terugkeren in de ondertekening van alle uitgaande stukken van de Autoriteit woningcorporaties.

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 12 december 2016 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken II 2016–2017, 29 453 nr. 432).

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering, in de ministeriële regeling een artikel op te nemen waarin bepaald wordt dat in woningen waarvan de aanpassing start na 1 januari 2022 geen contracten voor epv’s met aardgasaansluiting meer kunnen worden afgesloten; Verzoekt de regering voorts, te regelen dat de verhuurder verplicht wordt om, voorafgaand aan een aanpassing van woningen die als doel heeft de energieprestatie van de woning te verbeteren tot nul-op-de-meter, overleg te plegen met de netbeheerder en de gemeente als bij die woningrenovatie het plan bestaat om de gasaansluiting te handhaven; Verzoekt de regering ten slotte, te regelen dat zogenaamde NOM-ready woningen met gasaansluiting niet in aanmerking komen voor de energieprestatievergoeding als het netwerkbedrijf verklaart dat het onderliggende gasnet de komende vijftien jaar in aanmerking komt voor vervanging.

Kamerdebat 22-12-2016

VAO Energie in de gebouwde omgeving

Afgedaan.

Met inwerkingtreding van de Regeling Energieprestatievergoeding op 1 februari 2017 is aan de motie voldaan.

De motie van het lid Voortman; Verzoekt de regering, een werkgroep van betrokken maatschappelijke partijen in te stellen met als doel het onderzoeken van de haalbaarheid en effectiviteit van verschillende varianten van gebouwgebonden financiering van energiebesparingsrenovaties, deze werkgroep de ruimte te geven om te experimenteren met pilots en de Kamer halfjaarlijks over de voortgang te informeren.

Kamerdebat 22-12-2016

VAO Energie in de gebouwde omgeving

Afgedaan.

De Tweede Kamer is op 28 februari 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 30 196 nr. 540).

In behandeling zijnde moties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Van Bochove; Verzoekt de regering, om na de eerste jaarverslagen die opgesteld zijn na inwerkingtreding van de herzieningswet, te evalueren of de vereisten uit beide wetten voldoende zijn om te borgen dat woningcorporaties voldoende legitimiteit binnen het werkgebied hebben voor hun beslissingen; Verzoekt de regering, direct na deze evaluatie en uiterlijk voor 1 januari 2015 aan te geven op welke wijze het element van «voice», zoals dat in het WRR-rapport Maatschappelijke dienstverlening is verwoord, nadrukkelijker gekoppeld kan worden aan het interne toezicht, zodat de woningcorporaties weer ingebed raken in de samenleving door brede vormen van participatie en betrokkenheid van huurders, potentiële huurders en andere lokale betrokkenen (stakeholders)

Kamerdebat 26-06-2012 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

(32 769)

De evaluatie vond medio 2017 plaats, waarna de Tweede Kamer in het najaar 2017 wordt geïnformeerd.

De motie van het lid Visser; Verzoekt de regering, bij de evaluatie van de wet specifiek in te gaan op de bewezen effectiviteit van de extra regelgeving; Verzoekt de regering voorts, regelgeving bij gebleken ineffectiviteit terug te draaien en zo mogelijk te vervangen door effectievere maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld gedragsveranderingen als alternatief voor de extra regelgeving

Kamerdebat 24-09-2013

VAO Bouwregelgeving

De Tweede Kamer wordt hierover door de Minister van EZ in het kader van de uitwerking van het Actieplan stalbranden in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van de leden Oosenbrug en Veldman; Verzoekt de regering voortaan jaarlijks de Tweede Kamer een overzicht van de ICT-kosten te sturen met daarin de volledige uitgaven inclusief onder andere de licentiekosten, kosten voor onderhoud, aanschaf van hardware en de personeelskosten inclusief de inhuur van externen

Kamerdebat 18-11-2015 Begrotingsbehandeling BZK 2016

Tijdens het AO ICT-onderwerpen in april heeft de Minister gemeld dat rapporteren jaarlijks van de ICT-kosten geen probleem is, maar de licentiekosten, kosten voor onderhoud, aanschaf van hardware langer op zich laat wachten; De Tweede Kamer wordt medio 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Vliet; Verzoekt de regering, teneinde te kunnen beoordelen of betere aansluiting tussen de gereguleerde en de vrije huursector onderzocht moet worden, in de evaluatie van de Wet doorstroming huurmarkt ook cijfers over de hierboven genoemde vorm van doorstroming mee te nemen

Kamerdebat 04-02-2016

Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34 373)

De Tweede Kamer wordt in 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering voorts, het gebruik als proefperiode middels de aangekondigde tussenmetingen ook al voorafgaand aan het evaluatiemoment na vijf jaar te monitoren

Kamerdebat 04-02-2016

Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34 373)

De Tweede Kamer wordt in 2021 en voor het eerst in het najaar 2017 geïnformeerd.

De gewijzigde motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering de periodieke woningbehoeftenramingen ook regionaal door te rekenen en woningmarktregio’s en de betrokken provincies te vragen informatie te verstrekken op welke wijze zij aan de berekende woningbehoefte denken te voldoen door inzicht te geven in het nieuwbouw- en transformatieprogramma en de geplande onttrekkingen voor de komende jaren per woningmarktsegment per gemeente; Verzoekt de regering voorts om gesprekken te voeren met gemeenten waarvoor, op basis van deze informatiestromen, geconcludeerd moet worden dat het tekort aan woningen in enig segment verder dreigt op te lopen

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van de leden Albert de Vries en Koolmees; Verzoekt de regering, voorstellen te doen waarmee de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor eigenaren van drijvende woningen met betrekking tot ligplaatsen vergelijkbaar worden met de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor eigenaren van grondgebonden woningen met betrekking tot bouwkavels

Kamerdebat 14-12-2016

Wetgevingsoverleg Wet verduidelijking voorschriften woonboten

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering, te onderzoeken of voor de woningmarktregio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam dezelfde aftrekmogelijkheid mogelijk gemaakt kan worden als in de schaarstegebieden

Kamerdebat 14-12-2016 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34 548)

Bij de Staat van de Woningmarkt (medio 2018) zal op deze motie worden ingegaan.

De motie van de leden Ronnes en Voortman; Verzoekt de regering, te onderzoeken of en in hoeverre de beoogde heffingsverminderingen ook daadwerkelijk terechtkomen bij corporaties met een grote bouwopgave en een relatief lage investeringscapaciteit en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 14-12-2016

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34 548)

De Tweede Kamer zal in de komende Staten van de Woningmarkt en Volkshuisvesting geïnformeerd worden over het gebruik van de heffingsverminderingen.

De motie van het lid Van Vliet; Verzoekt de regering, onderzoek te doen naar demping van dit effect door een systeem van verdere tariefdifferentiatie binnen de totale verhuurderheffing

Kamerdebat 14-12-2016

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34 548)

Met de per 1 januari 2018 in werking tredende wijzigingen in de verhuurderheffing wordt de heffing gemaximeerd bij een WOZ-waarde van € 250.000. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de motie.

De motie van het lid Bashir; Verzoekt de regering om, in overleg met verhuurders en huurders te onderzoeken of de communicatie over de energieprestaties van een woning eenduidiger en begrijpelijker kan

Kamerdebat 22-12-2016

VAO Energie in de gebouwde omgeving

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van de leden Albert de Vries en Van der Linde; Verzoekt de regering, te bevorderen dat een systeem van «erkende kwaliteitsverklaringen en erkende technische toepassingen» tot stand komt, waarbij door marktpartijen aangedragen oplossingen bij gebleken geschiktheid door een onafhankelijke instantie van een erkenning worden voorzien en daarna in het kwaliteitsborgingsproces alleen nog marginaal getoetst behoeven te worden

Kamerdebat 16-02-2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453)

De AMvB treedt in werking als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ingaat. Stemmingen over deze wet is in de Eerste Kamer aangehouden; het kabinet beraadt zich nog op het voorliggende wetsvoorstel.

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering om het stelsel van kwaliteitsborging pas in een volgende fase van invoering van toepassing te verklaren op de verbouw en restauratie van rijksmonumenten,

Kamerdebat 16-02-2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453)

De AMvB treedt in werking als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ingaat. Stemmingen over deze wet is in de Eerste Kamer aangehouden; het kabinet beraadt zich nog op het voorliggende wetsvoorstel.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, rijksmonumenten niet eerder onder deze wet te brengen dan nadat vaststaat dat monumentale waarden niet verloren gaan door de splitsing van bouwtechniek en de monumentenkwaliteit

Kamerdebat 16-02-2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453)

De AMvB treedt in werking als de Wet Kwaliteitsborgingvoor het bouwen ingaat. Stemmingen over deze wet is in de Eerste Kamer aangehouden; het kabinet beraadt zich nog op het voorliggende wetsvoorstel

De motie van de leden Ronnes en Van der Linde; Verzoekt de regering,een bestuursakkoord met de gemeenten te sluiten opdat de leges voor omgevingsvergunningen substantieel dalen

Kamerdebat 16-02-2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, het VACpunt Wonen financieel behulpzaam te zijn bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsstempel

Kamerdebat 16-02-2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Cegerek; Verzoekt de regering om in het kader van de circulaire economie afgeschreven elektronica, zoals laptops en computers, van de rijksoverheid standaard aan te bieden voor hergebruik en in verdere levensfasen te recyclen, waarmee deze tevens binnen bereik van sociale doelgroepen komt

Kamerdebat 21-02-2017

VAO Duurzaamheid en milieu

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Volp; Verzoekt de regering om, te bevorderen dat zo spoedig mogelijk en in samenwerking met organisaties van mensen met een beperking een actieplan conform het VN-verdrag voor de bouw tot stand komt, en de Tweede Kamer over de voortgang hiervan voor de zomer 2017 te rapporteren

Kamerdebat 22-12-2016

VAO Gehandicaptenbeleid

De Eerste- en Tweede Kamer worden eind 2017 geïnformeerd.

De motie Azarkan; Verzoekt de regering om, deze aanbevelingen te omarmen en te bewerkstelligen dat de strategische personeelsplannen op deze onderdelen verbeteren

Kamerdebat 31-05-2017 Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

De Tweede Kamer wordt middels de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017, medio mei 2018, geïnformeerd.

De motie van het lid Beckerman c.s.; Verzoekt de regering om de gemeenten behulpzaam te zijn bij de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium om toeristisch verhuur te kunnen reguleren en te handhaven en de Tweede Kamer spoedig te informeren over welk (aanvullend) instrumentarium wordt gekozen of ontwikkeld

Kamerdebat 15-06-2017

Diverse woononderwerpen

De Tweede Kamer wordt voor in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, spoedig in overleg te treden met de initiatiefnemers van het actieprogramma Weer Thuis teneinde gezamenlijk een plan op te stellen opdat het tekort aan geschikte huurwoningen voor verwarde personen binnen afzienbare tijd weggewerkt is

Kamerdebat 15-06-2017

Diverse woononderwerpen

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid van Rooijen; Verzoekt de regering, inzichtelijk te maken welk deel van de lopende taakstellingen nog zal neerslaan na 2016 en dat uit te splitsen naar de verschillende onderdelen van de rijksdienst

Kamerdebat 31-05-2017 Verantwoordingsdebat over het jaar 2016 d.d. 31 mei 2017

De Tweede Kamer wordt in september 2017 geïnformeerd.

Afgedane toezeggingen

Omschrijving toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Boxtel (D66), toe een nadere analyse van de financiële positie van de woningcorporaties naar de Eerste Kamer te sturen (T02075).

Kamerdebat 10-03-2015 Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 33 819 nr. N).

De Minister zegt toe (met de Staatssecretaris van Financiën) de Tweede Kamer spoedig te informeren over de vraag welke gevolgen de uitspraak Afdeling rechtspraak Raad van State inzake inkomensverklaring Belastingdienst heeft voor de verstrekking door de Belastingdienst van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders en welke mogelijkheden de huidige wet en regelgeving kan bieden ten behoeve van de inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli 2016.

Brief d.d. 3 februari 2016 inzake Uitspraak Afdeling rechtspraak Raad van State inzake inkomensverklaring Belastingdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 27 926 nr. 263).

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Duivesteijn (PvdA), Van Boxtel (D66) en Kuiper (CU), toe de werking van de verhuurderheffing al na twee jaar fundamenteel te evalueren en, indien de effecten negatief zijn, deze effecten zo veel mogelijk te beperken door eventuele verlaging van het tarief van de heffing per 2017 of door verdere opties ten aanzien van de voeding van een investeringsfonds (T01831).

Kamerdebat 17-12-2013

Wet maatregelen woningmarkt 2014

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 33 819 nr. N).

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Duivesteijn (PvdA), Essers (CDA), Kuiper (ChristenUnie), Ruers (SP) en De Boer (GroenLinks), toe dat het kabinet vanaf 1 januari 2014 de ervaringen met de investeringsaftrek bedoeld voor gerichte investeringen actief zal volgen, en tegelijk de mogelijkheden zal onderzoeken voor het instellen van een investeringsfonds gericht op de woningmarkt, mochten de ervaringen met de investeringsaftrek aanleiding geven om tot een dergelijke herziening van het instrumentarium te komen (T01833).

Kamerdebat 17-12-2013

Wet maatregelen woningmarkt 2014

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 33 819 nr. N).

De Minister zegt toe de toepassing van het toetsmodel (PIA) voor de zomer van 2015 te evalueren, waaronder met betrekking tot mogelijke gevallen van en redenen voor het niet toepassen ervan, alsmede de wijze van verslaglegging over de resultaten in de toelichting.

Brief MBZK d.d. 10 november 2014 inzake Motie Segers/Oosenbrug

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 26 643 nr. 416).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in de al geplande evaluatie van de verhuurderheffing, die in het voorjaar van 2016 verschijnt, om in ieder geval aandacht te besteden aan een fonds als opvolger van het ISV, aan de manier waarop de heffingsvermindering voor Rotterdam-Zuid en de krimpgebieden uitpakt, en aan het woningwaarderingsstelsel

Kamerdebat 03-12-2015 Stedelijke vernieuwing

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 32 847 nr. 248).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken (voorjaar 2016) met betrekking tot de bereidheid om medewerking te verlenen aan de oprichting van een fonds voor duurzaam funderingsherstel.

Brief d.d. 26 januari 2016 inzake Intensivering energiebesparing voor woningen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 30 136 nr. 51).

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Flierman (CDA), toe de inkomensafhankelijke huurverhoging vóór de zomer te evalueren en maatregelen te treffen indien er problemen geconstateerd worden (T02274).

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

Afgedaan. Afgedaan. De Eerste Kamer is op 28 juni 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 34 374, E).

De Minister zegt toe (voor zomerreces 2016) de kabinetsreactie op «Ontwikkeling van ruimtelijke verschillen in Nederland» naar de Tweede Kamer te sturen.

Brief d.d. 2 maart 2016 inzake Verzoek om rapport «Ontwikkeling van ruimtelijke verschillen in Nederland» en een reactie daarop

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 300 XVIII nr. 51).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren (medio 2015) over het rapport en de acties van de zwembadbranche hoe de problematiek van roestvaststaal wordt aangepakt door zwembaden en gemeenten (incl. veiligheidsgevoel en de informatiebehoefte van de zwembadbezoeker).

Brief d.d. 14 oktober 2014 inzake Toezegging AO Bouwregelgeving d.d. 9 september 2014

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 28 325 nr. 158).

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor (CDA), toe snel een beslissing te nemen voor regio's waar een ontheffing nodig is wanneer een niet-dominante corporatie daar toch wil gaan bouwen (T02076).

Kamerdebat 10-03-2015 Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 13 juli 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 32 769 nr. P).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, schriftelijk terug te komen op het Stec-rapport over het middensegment vrije huur.

Kamerdebat 25-05-2016

Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 september 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 32 847 nr. 279).

De uitkomst van de verkenning door Platform31 met betrekking tot verkoopregels voor wooncoöperaties naar aanleiding van de motie Duivesteijn komt nog voor de zomer naar de Tweede Kamer.

Kamerdebat 25-05-2016

Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 29 453 nr. 423).

De Minister zegt toe de aanpassing van de STEP-regeling voor zomer 2016 naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerdebat 25-05-2016

Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 228 nr. 23).

Voor de zomer informeert de Minister de Tweede Kamer over het onderzoek naar EPV voor labelsprongen.

Kamerdebat 01-06-2016

Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 228 nr. 23).

De Minister zegt toe inzake het Funderingsfonds: bij de brief over de vormgevingfonds voor de zomer ook stand van zaken op de pilot Zaanstad aan de Tweede Kamer te sturen.

Kamerdebat 01-06-2016

Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 30 136 nr. 51).

De Minister zegt toe (voorjaar 2015) de Tweede Kamer te informeren welke aanvullende maatregelen er nodig (nuttig en uitvoerbaar) zijn op basis van rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake problematiek CO-gas uit cv-ketel.

Kamerdebat 04-11-2014

Mondelinge vraag van het lid VERHOEVEN (D66) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Meer doden door CO-gas uit cv-ketel» (Nos.nl, 3 november 2014).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 32 757 nr. 136).

De Tweede Kamer ontvangt (mei 2016) een brief met de reactie van de Minister op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Koolmonoxide.

Kamerdebat 16-03-2016

Bouwregelgeving en brandveiligheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 32 757 nr. 136).

Mevrouw Kuiken aan de Staatssecretaris VenJ: De Minister voor Wonen en Rijksdienst is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er nu daadwerkelijk extra huizen worden bijgebouwd, niet alleen voor statushouders, maar ook voor andere mensen die op wachtlijsten staan. Welke extra stappen kunnen we van hem verwachten? Staatssecretaris Dijkhoff: Ik zal Minister Blok vragen de Tweede Kamer het gedetailleerde antwoord te verstrekken.

Kamerdebat 12-04-2016

Mondelinge vraag van het lid KEIJZER (CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «Minister Dijsselbloem wilde lagere asielprognose» (Nos.nl, 8 april 2016).

Afgedaan. Met de brief over de evaluatie van de verhuurderheffing van 21 juni 2016 (TK 2015–2016, 32 847 nr. 248) is aangegeven dat de Minister de bouw van kleine, goedkopere woningen wil stimuleren door de introductie van een heffingsvermindering.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe voor de zomer te komen met een reactie op het onderzoek van Capital Value inzake woningbeleggersmarkt.

Kamerdebat 09-02-2016 Mondelinge vraag van het lid KOOLMEES (D66) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Huren vrije sector fors gestegen» (Nos.nl, 5 februari 2016).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 september 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 32 847 nr. 279).

De Minister gaat in gesprek met de verzekeringsbranche over de mogelijkheid om korting te bieden op de premie indien de woning op periodieke basis gekeurd wordt (APK). Over de uitkomst van dit gesprek wordt de Tweede Kamer voor de zomer van 2016 geïnformeerd.

Kamerdebat 16-03-2016

Bouwregelgeving en brandveiligheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 augustus 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 32 757 nr. 137).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe over passend toewijzen op basis van woonlasten (voor de zomer) met een reflectie te komen wat dit zou betekenen.

Kamerdebat 13-01-2016

Wetsvoorstel Wijziging van o.a. Boek 7 BW in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een Energieprestatievergoeding overeen te komen (34 228).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 288 nr. 23).

De Minister zegt toe het resultaat van de gesprekken met VNG en IPO op welke wijze de resultaten door de gemeenten kunnen worden gebruikt bij de herziening of vernieuwing van de prestatieafspraken met huurders en corporaties naar (in zomer 2016) de Tweede Kamer te sturen.

Brief d.d. 1 februari 2016 inzake Uitvoering van de motie van de heer De Vries inzake een indicatieve taakstelling voor gemeenten.

Afgedaan. Met het versturen van de evaluatie van de verhuurderheffing aan de Tweede Kamer (TK 2015–2016, 32 847 nr. 248), waarin mogelijkheden voor korting op de heffing zijn opgenomen ter stimulering van nieuwbouw. Daarmee wordt invulling gegeven aan de motie De Vries.

De Minister zegt toe het afwegingskader (transparantie van het aanbestedingsproces) na juli 2015 ter kennisname aan de Tweede Kamer te zenden, als bijlage van de voortgangsrapportage Elias.

Brief d.d. 30 januari 2015 inzake Eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 26 643 nr. 422).

De Minister zegt de eventueel aan te passen ARBIT en modelovereenkomsten, na vaststelling door de ministerraad, ter informatie aan de Tweede Kamer te zenden.

Brief d.d. 30 januari 2015 inzake Eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 26 643 nr. 422).

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe om de Kamer per brief te informeren over de voor- en nadelen van het hanteren van het inkomen na belasting, als uitgangspunt bij huurbeleid (T02279).

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 23 september 2016 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 34 373 nr. M).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe schriftelijke te reageren op eerder ingediende motie Halsema over zonnepanelen op rijksgebouwen.

Kamerdebat 01-06-2016

Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 30 196 nr. 477).

De Minister zegt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken rond derivaten zo spoedig mogelijk toe.

Kamerdebat 06-10-2016

Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 29 453 nr. 425).

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer volgende week een brief ontvangt over de vervallen overdrachtsbelasting inclusief staatssteun.

Kamerdebat 06-10-2016

Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 29 453 nr. 426).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in september een brief naar de Kamer te sturen over de verplaatsing van een Defensiecomplex van Eygelshoven (Limburg) naar Utrecht.

Kamerdebat 14-09-2016

Krimp en bevolkingsdaling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 31 490 nr. 216).

De Minister zegt toe de Eerste- en Tweede Kamer te informeren over het Nederlandse standpunt inzake «De nieuwe ingebrekestelling» over de richtlijn energieprestatie van gebouwen (naar verwachting in oktober 2016).

Brief d.d. 25 juli 2016 inzake Ingebrekestelling richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

Afgedaan. De Kamers zijn op 7 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 30 196 nr. 477).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe (in oktober 2016) een stand van zaken wat betreft het gebruik van de subsidieregeling huisvesting vergunninghouders.

Kamerdebat 15-09-2016

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders (34 454)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 20196–2017, 34 550 XVIII nr. 40).

De Minister zegt toe de uitwerking van de Woonlastenwaarborg zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te zenden (anders bericht over uitstel).

Kamerdebat 01-06-2016

Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 228 nr. 24).

De Minister zegt toe – tegelijk met de bekendmaking van de uitslag Soestdijk – te bespreken met de vier partijen of na afloop van fase 2 de scores van hun plannen op de selectiecriteria openbaar gemaakt kunnen worden en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Kamerdebat 21-04-2016

Paleis Soestdijk

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 XVIII nr. 31).

De Minister zegt toe op korte termijn een brief aan de Tweede Kamer te sturen waarin hij reageert op de suggesties van het lid Van Veldhoven om de provincies (tweedelijns toezicht) te betrekken bij dit onderzoek en dit onderzoek in eerste instantie te richten op zwembaden met ernstige aantasting.

Kamerdebat 29-09-2016

Bouwregelgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 28 325 nr. 159).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat er in oktober een brief komt van de ministers van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst over de voortgang van de energieprestaties, de Nationale Energieverkenning.

Kamerdebat 06-10-2016

Woningcorporaties

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door Minister van Economische Zaken namens Minister WenR, d.d. 14 oktober 2016 (TK 2016–2017, 30 196 nr. 479).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe (in oktober 2016) terug te komen op de mogelijkheden voor een generieke regeling voor hypotheekverstrekking aan senioren.

Kamerdebat 29-06-2016

Hypotheekverstrekking

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 32 847 nr. 281).

De Minister zegt toe de Eerste Kamer te informeren (na de zomer) over de door hem genomen besluiten op de ingediende aanvragen.

Brief d.d. 13 juli 2016 inzake Uitvoering toezegging De Vries-Leggedoor (CDA) over het snel beslissen op ontheffingsverzoeken in het kader van de regio-indeling voor woningcorporaties (T02076) en stand van zaken regiovorming.

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 2 september 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 32 769 nr. Q).

De Minister zegt toe (voor de Begroting) de Tweede Kamer een schriftelijke reactie te geven over passend toewijzen met betrekking tot energielasten.

Kamerdebat 01-06-2016

Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 223 nr. 23).

De Minister zegt toe de uitkomsten van het verdiepend onderzoek van het CBS naar de transformatiecijfers (hoeveel panden er zijn getransformeerd tot asielzoekerscentrum en hoeveel van de gecreëerde woningen zijn toegewezen aan statushouders) in oktober 2016, tezamen met de jaarrapportage «Staat van de Woningmarkt 2016» aan de Tweede Kamer toe te zenden.

Kamerdebat 23 maart 2016

Transformeren van utiliteitsgebouwen naar woonruimte

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 32 847 nr. 282).

De Minister zegt toe sommen te maken over effect meenemen energielabel voor de leennormen, die met NIBUD te bespreken en vervolgens de Tweede Kamer te informeren en daarna kijken of leennormen aangepast moeten worden.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 32 847 nr. 281).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat hij zijn uiterste best doet om IBO sociale huur in november bij de Tweede Kamer te krijgen.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 27 926 nr. 275).

De Minister informeert de Tweede Kamer in december 2016 over zijn gesprekken met de Woonbond en woningcorporaties over de stroomversnelling en energieprestatievergoeding (incl. gas) en «Nul op de meter» woningen.

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 30 196 nr. 483).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de geraamde cijfers over de omvang van de door woningcorporaties betaalde en geraamde overdrachtsbelasting (OVB) en vennootschapsbelasting (VpB)

Brief d.d. 11 oktober 2016 inzake Overdrachts- en vennootschapbelasting woningcorporaties en monitoring woonvisies

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 XVIII nr. 40).

De Minister zegt toe (medio 2016) de Tweede Kamer nader te informeren over de voortgang en uitkomsten over nieuw perspectief/verbetering van Rotterdam Zuid.

Brief d.d. 6 april 2016 inzake Reactie op motie de Vries (30 136, nr.44)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 30 136 nr. 50).

De Minister is bereid samen met de sector na te denken hoe in de toekomst om gegaan dient te worden met energiebesparing en het WWS en zal daar in de loop van het jaar de Tweede Kamer over informeren.

Kamerdebat 13-01-2016

Wetsvoorstel Wijziging van o.a. Boek 7 BW in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een Energieprestatievergoeding overeen te komen (34 228).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 228 nr. 23).

De Minister komt na publicatie van de Nationale energieverkenning 2016, met zijn inzichten op de ambities van het energiebeleid in de gebouwde omgeving en zal de Tweede Kamer informeren.

Kamerdebat 13-01-2016 Wetsvoorstel Wijziging van o.a. Boek 7 BW in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een Energieprestatievergoeding overeen te komen (34 228).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 31 510 nr. 64).

De Minister gaf aan onderzoek te zullen doen naar de Energieprestatievergoeding (EPV) voor lagere ambities dan nul-op-de-meter. Daarbij zal hij ook ingaan op de mogelijkheden van een EPV in combinatie met collectieve energieopwekking en zal de Tweede Kamer later dit jaar informeren.

Kamerdebat 13-01-2016 Wetsvoorstel Wijziging van o.a. Boek 7 BW in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een Energieprestatievergoeding overeen te komen (34 228).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 228 nr. 23).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren (voor einde jaar 2016) naar hoe huurders extra waarborgen kunnen krijgen dat zij niet een te hoge EPV moeten betalen.

Parlementair agenda punt [13-01-2016] – Wetsvoorstel Wijziging van o.a. Boek 7 BW in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een Energieprestatievergoeding overeen te komen (34 228).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 228 nr. 24).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang inzake de genoemde partijen die vorderingen maken om kwaliteitsborging voor het afgeven van energielabels in de utiliteitsbouw te verbeteren.

Brief d.d. 18 december 2015 inzake Voortgangsbrief energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 november 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 30 196 nr. 485).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de eindresultaten van de uitvraag prijsvraag Goedhuurwoning in Almere.

Brief d.d. 13 januari 2016 inzake Rendabel bouwen corporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 november 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 31 089 nr. 121).

De Minister zegt toe onderzoek te doen naar de omvang van de problematiek ten opzichte van het sleutelgeld en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Kamerdebat 29-10-2014

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 XVIII nr. 40)

De Minister zegt toe de resultaten van het experimenteerprogramma burgerinitiatieven P31 (uiterlijk in 2016) aan de Tweede Kamer te sturen.

Kamerdebat 10-02-2015 Voortgang Wijkaanpak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 300 VII nr. 67).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe bij de evaluatie (medio 2016) van de wet verhuurdersheffing (aflopend in 2017) verder te kijken naar ontheffingsmogelijkheden voor krimpgebieden.

Kamerdebat 16-04-2015

Bevolkingsdaling/Krimp

Afgedaan. Met het versturen van de evaluatie van de verhuurderheffing aan de Tweede Kamer (TK 2015–2016, 32 847 nr. 248) is ingegaan op ontheffingsmogelijkheden voor krimpgebieden.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer eind 2016 te informeren over de dan bereikte resultaten van de gemeentelijke aanpak van funderingsherstel en de pilotprojecten.

Brief d.d. 1 juli 2015 inzake stand van zaken funderingspilots

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2016 per brief geïnformeerd(TK 2015–2016, 30 136 nr. 51).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over nieuwe monitoring in 2016 van de afname CO-melders bij open verbrandingstoestellen (WoON 2016), waarbij ook inzichtelijk wordt hoe de afname verloopt in de particuliere huursector versus de sociale huursector.

Brief d.d. 28 augustus 2013 inzake Toezeggingen bouwregelgeving en brandveiligheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 28 325 nr. 162).

De Minister zegt de Tweede Kamer een brief toe met betrekking tot het voorstel om een bouwkostennota bij oplevering van de woning verplicht te stellen.

Kamerdebat 11-03-2014 Rapport tijdelijke commissie huizenprijzen

Afgedaan. De toezegging is meegenomen in het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

De Minister zegt de Tweede toe (zodra de uitspraken van het Europese hof over implementatie van de EPBD door individuele EU-lidstaten duidelijk zijn) de Tweede Kamer te informeren of er ruimte is voor het verder terugdringen van administratieve lasten van burgers als gevolg van het vernieuwde energielabel woningbouw.

Kamerdebat 01-07-2014 Energiebesparing

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 30 196 nr. 477).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (medio najaar) te informeren over knoop doorhakken gebouwgebonden financiering.

Kamerdebat 01-06-2016

Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 november 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 30 196 nr. 485).

De Minister zegt toe (samen met Minister van EZ) een brief aan de Tweede Kamer over de verplichting voor de energieleveranciers/witte certificaten (najaar 2016).

Kamerdebat 01-06-2016

Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 30 196 nr. 503).

De Minister zegt toe de uitwerking label C voor de u-bouw (najaar) naar de Tweede Kamer te sturen. (Hierbij tevens aangeven wat kosten en baten zijn van hogere ambitie: verplicht label A of label B. En welke gebouwen er onder de verplichting (gaan) vallen).

Kamerdebat 01-06-2016

Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 november 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 30 196, nr. 485).

Minister zegt de brief over handhaving Wet Milieubeheer (in najaar) aan de Tweede Kamer te zenden.

Kamerdebat 01-06-2016

Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 november 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 30 196 nr. 485).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een integrale kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting en het IBO sociale huur (in 2016).

Brief d.d. 24 november 2015 inzake Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 27 926 nr. 275).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (najaar 2016) te informeren over de cijfers met betrekking tot eventuele toepassing van huurverlaging door corporaties.

Kamerdebat 25-05-2016

Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 januari 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 32 847 nr. 292).

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de ervaringen met betrekking tot huurdersorganisaties en de participatie van huurders (medio najaar).

Kamerdebat 25-05-2016

Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 27 926 nr. 268).

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer in de loop van dit jaar nog wordt geïnformeerd over uitvoering van de subsidieregeling voor tijdelijke woningen voor statushouders en de realisatie van het aantal tijdelijke woningen.

Kamerdebat 25-05-2016

Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 XVIII nr. 40).

De Minister zegt toe te rapporteren over de prestaties van de verhuurders in het kader van het energieakkoord. Daarbij wordt gekeken of de informatie per corporatie inzichtelijk kan worden gemaakt.

Kamerdebat 01-06-2016 Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 30 196 nr. 483).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het traject (keuze die gemaakt wordt voor één van de drie varianten voor de erkenningsregeling en bijbehorende maatregelen genomen ter realisatie van de gekozen regeling) in het kader van veiligheid van verbrandingsinstallaties.

Brief d.d. 17 juni 2016 inzake Kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over koolmonoxide

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 28 325 nr. 162).

De Minister zegt toe – in samenspraak met de Minister van VWS – de Tweede Kamer te informeren over de voortgang en/of uitkomsten van de acties van het kabinet om het aantal slachtoffers als gevolg van koolmonoxidevergiftiging terug te dringen.

Brief d.d. 17 juni 2016 inzake Kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over koolmonoxide

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 28 325 nr. 162).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer op korte termijn te informeren over de ingediende voorstellen met betrekking tot het vormen van woningmarktregio’s en zal daarbij tevens een overzicht geven van de indicatieve bestedingsruimte per regio.

Brief d.d. 21 juni 2016 inzake Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 29 453 nr. 418).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (na de zomer) te informeren over de definitieve vormgeving van het experiment verkoopregels voor woningcorporaties.

Brief d.d. 4 juli 2016 inzake Experiment verkoopregels voor wooncoöperatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 september 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 29 453 nr. 424).

De Minister zegt toe (in najaar 2016) een brief over de strategische i-agenda voor de rijksdienst aan de Tweede Kamer te sturen.

Brief d.d. 7 juli 2016 inzake Beleidsprioriteiten die kaderstellend zijn voor het ICT-projectenportfolio

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 31 490 nr. 221).

De Minister heeft toegezegd om vóór het einde van jaar 2016 het onderzoek naar koolmonoxidegevaren bij cv-installaties gereed te hebben, waarin ook de invoering van het Engelse systeem in Nederland met betrekking tot een keurmerk voor het keuren van installaties door erkende installateurs inzake koolmonoxide gevaren wordt bekeken en de Tweede Kamer te informeren.

Kamerdebat 29-09-2016

Bouwregelgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 28 325 nr. 162).

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lintmeijer (GroenLinks), toe dat hij informatie aan de Kamer zal blijven verstrekken over het aantal huurders dat heeft geklaagd over onterechte gegevensverstrekking, het aantal gevallen waarin de klacht gegrond is verklaard en het aantal opgelegde sancties (T02266).

Kamerdebat 29-03-2016 Verduidelijking en aanscherping uitvoeringstechnische elementen van gegevensverstrekking door de Belastingdienst (34.374).

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 28 juni 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 34 374, E).

De Minister zegt toe de evaluatie van de wet (deel verhuurderheffing) voor 1 januari 2017 aan de Tweede Kamer te zenden. (Daarbij ook aandacht voor onderscheid commerciële verhuurders en corporaties.) Tevens zal bij de evaluatie van de verhuurdersheffing specifiek worden ingegaan op de hofjes.

Kamerdebat 07-11-2013 Wetsvoorstel maatregelen woningmarkt (incl. 2e termijn WGO)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 32 847 nr. 248).

De Minister zegt toe bij de evaluatie van de verhuurderheffing in 2016 (die reeds was toegezegd) een verkenning te doen naar de wijze waarop na 2017 een stads- en dorpsvernieuwingsfonds zou kunnen worden.

Kamerdebat 29-10-2014

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 32 847 nr. 248).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe bij de evaluatie (medio 2016) van de wet verhuurdersheffing nader in te gaan op het verband tussen de verhuurderheffing en investeringen.

Kamerdebat 08-10-2015 Voortgang Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 32 847 nr. 248).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te kijken naar de systematiek van het passend toewijzen van woningen in de krimpgebieden, de voorbeelden/analyses die hiervoor worden aangeleverd bestuderen en met een reactie komen.

Kamerdebat 14-09-2016

Krimp en bevolkingsdaling

Afgedaan. Tijdens het AO Huuraangelegenheid d.d. 26 oktober 2016 heeft de Minister de Tweede Kamer mondeling geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat de K5 provincies een uitnodiging voor een bestuurlijk overleg krijgen en met de K5 in gesprek te gaan over het position paper.

Kamerdebat 14-09-2016

Krimp en bevolkingsdaling

Afgedaan. Het Bestuurlijk Overleg vindt samen met een werkbezoek plaats op 18 januari 2017.

De Minister zegt toe, nadat de cijfers over voortgang label B bij corporaties (eind oktober 2016) er zijn, dan te bezien of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 30 196 nr. 483).

De Minister zegt toe bij wetsvoorstel DHC met Tweede Kamer van gedachten wisselen (ook met corporaties en verhuurders) over check aanvangshuur vrije sector door DHC.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 januari 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 652 nr. 5).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te informeren over de uitkomst van het overleg met Aedes en VNG over de gehanteerde inkomensgrenzen in de monitor.

Kamerdebat 26-10-2016 Huuraangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 XVIII nr. 40).

De Minister zegt toe de interne notitie over «Visie op leren en ontwikkelen» aan de Tweede Kamer te sturen.

Kamerdebat 27-10-2016 Rijksdienstaangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 november 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 31 490 nr. 218).

De Minister zegt toe de evaluatie (functioneren van het BIT een jaar na inwerkingtreding) vergezeld van een kabinetsstandpunt, naar verwachting begin 2017 aan de Tweede Kamer te zenden.

Brief d.d. 8 november 2016 inzake Eerste rapportage Toezichtsraad BIT

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 januari 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 26 643 nr. 440).

De Minister zegt de Tweede Kamer (begin volgend jaar, rond maart) een brief toe over samenhang woningmarktregio's en inschrijving woonruimteverdeling na overleg met Aedes en gemeenten.

Kamerdebat 06-10-2016

Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 januari 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 32 847 nr. 291).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in september het wetsvoorstel Maatregelen Woningmarkt te doen toekomen.

Kamerdebat 14-09-2016

Krimp en bevolkingsdaling

Afgedaan. Het wetsvoorstel Maatregelen Woningmarkt is in september 2016 aan de Tweede Kamer gezonden.

De Minister vindt dat eenvoudige gevallen van woonbootfinanciering onder de NHG zouden moeten kunnen vallen. Daarover zal hij overleg voeren met het waarborgfonds. De Minister zegt toe (na de zomer) de Tweede Kamer hierover nader te informeren.

Kamerdebat 29-06-2016

Hypotheekverstrekking

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 32 847 nr. 281).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Meijer (SP) en De Boer (GroenLinks), toe een Agenda Stad te ontwikkelen, waarin ook de in de motie-Meijer c.s. (33 659, J) genoemde knelpunten worden meegenomen (T02047).

Kamerdebat 16-12-2014

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s (33 659).

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 augustus 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 33 659 nr. N).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Bijsterveld (CDA), Huijbregts-Schiedon (VVD) en Koole (PvdA), toe over een half jaar te rapporteren over de oprichting van vervoerregio's. Als sprake is van onvoldoende vordering, grijpt de Minister in (T02049).

Kamerdebat 16-12-2014

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s (33 659).

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 augustus 2016 per brief geïnformeerd. (EK 2015–2016, 33 659 nr. 26).

De Minister zegt de Tweede Kamer een brief toe over lichter regime doorstroomwoningen, begin november, in lijn met motie die ze heeft gesteld.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 XVIII nr. 40).

De Minister zegt toe (in reactie op vraag van lid Ronnes over maatregelen middenhuur) zodra het Aanjaagteam/samenwerkingstafel middenhuur de eerste meters heeft gemaakt (na start 1 januari aanstaande) deelt de Minister met de Tweede Kamer het voorzitterschap, het Plan van Aanpak en welke voortgang zij hebben gemaakt (zie ook motie actieplan middenhuur).

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 februari 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 32 847 nr. 294).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over sloop en nieuwbouw met betrekking tot de renovatie Binnenhof zodra antwoord van gemeente Den Haag binnen is over deze eventuele mogelijkheid.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 november 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 293 nr. 31).

De Minister zegt de Tweede Kamer een brief toe over warmtekrachtkoppeling in verband met labeling en open data.

Kamerdebat 14-02-2017

Bouwregelgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 maart 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 28 325 nr. 164).

De Minister zegt toe een gesprek met initiatiefnemers over gebouwendatabase te voeren en terug te koppelen aan de Tweede Kamer.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 maart 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 28 325 nr. 164).

De Minister zegt toe op korte termijn te spreken met de VNG over de hoogte van bouwleges en de verschillen tussen gemeenten. De Tweede Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over dit gesprek.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. Deze toezegging riep op tot overleg met de VNG over de hoogte van de bouwleges. Inmiddels is er een motie (Ronnes) aangenomen dat er met de VNG een bestuursakkoord moet worden gesloten over de verlaging van de bouwleges.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe (medio 2016) de evaluatie van de WOM-regeling naar de Tweede Kamer te sturen.

Brief d.d. 24 november 2015 inzake Vragen en toezeggingen inzake Bevolkingsdaling/Krimp

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door Staatssecretaris van Financiën, d.d. 30 maart 2017 (2017–0000061387).

De Minister zegt toe Plan van Aanpak Omgeving (gericht op het beperken van overlast tijdens bouwwerkzaamheden, het aantrekkelijk houden van Binnenhof en omgeving voor bezoekers en de communicatie die hierbij nodig is) begin 2017 aan de Tweede Kamer te zenden.

Brief d.d. 23 november 2016 inzake Renovatie Binnenhof

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer en de Raad van State zijn op 13 maart 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 293 nr. 32).

De Minister zegt toe (eerste kwartaal 2017) deel 1 van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) waaronder de thematiek van de woningbouwopgave naar de Tweede Kamer te sturen.

Brief d.d. 15 december 2016 inzake Kamervragen D66 over het bericht «Grote steden voelen niks voor bouwen in groene zones».

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 februari 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 682 nr. 1).

De Minister zegt toe om na overleg met de gemeente Amsterdam de Tweede Kamer te informeren over de aanpak t.a.v. AirBnB.

Kamerdebat 08-12-2016

Staat van de woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 februari 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 24 036 nr. 416).

De Minister zegt toe de brief over de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel eind februari 2017 naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerdebat 14-02-2017

Bouwregelgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 april 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 645 nr. 2).

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer (in april 2017) de evaluatiebrief van de Digicommissaris ontvangt en een brief over het rapport van de studiegroep Informatiesamenleving en overheid.

Kamerdebat 09-02-2017

ICT-onderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 april 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–20 147, 26 643 nr. 459).

De Minister zegt toe een schriftelijke reactie op het PBL-rapport «Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt» aan de Tweede Kamer te zenden.

Kamerdebat 24-01-2017

Mondelinge vraag van het lid RONNES (CDA) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Huurcrisis middeninkomens» (Telegraaf, 23 januari 2017).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 februari 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 32 847 nr. 294).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (medio voorjaar 2017) te informeren over stand van zaken en te nemen vervolgstappen inzake de saneringstaak Woonstichting Geertruidenberg en Stichting Humanitas Huisvesting.

Brief d.d. 16 december 2016 inzake Informatie Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw inzake sanering

Afgedaan. De Tweede Kamer is tijdens het Algemeen overleg Toezicht en borging woningcorporaties op 18 mei 2017 mondeling geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (voorjaar 2017) nader te informeren over een mogelijke city deal op basis van het woningabonnement (city deal richt zich op een aanpak door de markt waarbij de consument niet zelf hoeft te financieren maar dit via een maandelijkse vergoeding betaalt) in het kader van het verder stimuleren van energiebesparing bij eigenaar-bewoners.

Brief d.d. 28 november 2016 inzake Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 februari 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 30 196 nr. 540).

In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt de Tweede Kamer de basisrapportage Renovatie Binnenhof toe (de eerste verschijnt in voorjaar 2017 en vervolgens als voortgangsrapportage de jaren daarna met als planning voorjaar 2026 voor het laatst)

Brief d.d. 23 november 2016 inzake Renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Köhler (SP), toe om, voor zover mogelijk, in de Staat van de Volkshuisvesting een jaarlijks overzicht van de marktoetsen te verstrekken (T02327)

Kamerdebat 05-07-2016 Toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (34.403)

De toezegging is een doorlopende toezegging en wordt onderdeel van bestaand beleid.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (voor zomer 2017) op de hoogte te houden van de concrete uitkomsten en resultaten van de reis door Zuidoost-Azië

Brief d.d. 13 december 2016 inzake Kamervragen van het lid Bashir (SP) over de reis van de Minister naar Azië om beleggers naar de Nederlandse huursector te lokken

De toezegging wordt meegenomen in de brief bij de Staat van de woningmarkt. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister van Financiën zegt namens de Minister van BZK toe dat hij de Tweede Kamer zal informeren over de ontwikkeling van de beveiliging van de informatievoorziening bij het Rijk middels 2 brieven: voor de zomer een brief over het overleg tussen de ARK en 3 specifieke departementen (EZ, VWS en Def), in het najaar een brief over het rijksbrede beleid. De Minister van BZK zal ook ingaan op de regierol

Kamerdebat 31-05-2017

Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer over een jaar wordt geïnformeerd over een experiment bij Woonstad Rotterdam

Kamerdebat 05-07-2016

Huisvesting doelgroepen

De Tweede Kamer wordt in september 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (voor einde zomerreces 2017) met de Staatssecretaris van SZW de Tweede Kamer te rapporteren samen over waar het Rijk nu staat met de realisatie van de doelstellingen uit de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking, uitgesplitst naar ministerie/organisatieonderdeel

Kamerdebat 05-07-2017

Bedrijfsvoering rijk

De Tweede Kamer wordt in september 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer brief toe (begin september 2017) inzake opstellen van een vergelijking tussen de coördinerende rol van de Minister van BZK op ICT-terrein en de coördinerende rol van de Minister van Financiën rond ’s Rijksfinanciën

Kamerdebat 05-07-2017

Bedrijfsvoering rijk

De Tweede Kamer wordt in september 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (voor 15 september a.s. ) te spreken met VNG en Aedes gevolgd door een brief aan de Tweede Kamer met eventuele uitwerkingen over hoe hogere boetes en eventueel economisch delict kan worden ingevoerd bij woonfraude

Kamerdebat 07-06-2017

Diverse woononderwerpen

De Tweede Kamer wordt medio september 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer een analyse ontvangt van de inzet van 5% marge bij passend toewijzen

Kamerdebat 18-05-2017

Toezicht en borging woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

Der Minister zegt toe dat de Tweede Kamer eventueel voor de uitkomst van de evaluatie van de Woningwet informatie ontvangt over de uitwerking van het amendement-Albert de Vries over het bijeenroepen van de ledenvergadering

Kamerdebat 18-05-2017

Toezicht en borging woningcorporaties

Naar aanleiding van de toezegging nader overlegd met Aedes en VTW over problematiek en aanpak. Op 3 juli vond overleg plaats met aantal verenigingen. De Tweede Kamer wordt in september 2017 geïnformeerd over de uitkomsten.

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer de uitkomsten ontvangt van de analyse van de omvang van de lasten van de accountantskantoren, met name de hogere lasten voor de kleinere corporaties

Kamerdebat 18-05-2017

Toezicht en borging woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt in september 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (vooraf) te informeren over de uitzonderlijke gevallen die het mogelijk maken dat publiek geld wordt ingezet voor sanering van woningcorporaties in het niet-DAEB-deel

Kamerdebat 18-05-2017

Toezicht en borging woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer ieder jaar een rijksbreed rapport over het BIT ontvangt, met daarin het advies aan de diverse ministers gebundeld in één rapport, en daaraan gekoppeld een jaarrapportage over de stand van zaken van de uitvoering van de Strategische I-agenda Rijksdienst. (De beschrijving van de uitvoering van de BIT-adviezen kan ook bestaan uit een verwijzing naar de beleidsreacties)

Kamerdebat 09-02-2017

ICT-onderwerpen

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Eerste- en Tweede Kamer te informeren over het Nederlandse standpunt inzake «De aanvullende ingebrekestelling» (onderdeel Energielabel) over de richtlijn energieprestatie van gebouwen

Brief d.d. 15 juni 2017 inzake Aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

De Eerste- en Tweede Kamer worden in oktober 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe/verwacht de nieuwe versie van het toetsmodel PIA Rijksdienst voor het zomerreces 2017 aan de Tweede Kamer toe te sturen

Brief d.d. 16 maart 2017 inzake Voortgang nieuw Toetsmodel PIA Rijksdienst

De Tweede Kamer wordt voor 1 oktober 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een reactie op het rapport Mensenrechten in Nederland: armoede sociale uitsluiten en CRvdM

Kamerdebat 07-06-2017

Diverse woononderwerpen

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe – voor de zomer – de Tweede Kamer te informeren over de verdeling van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) over de 19 woningmarktregio’s

Brief d.d. 6 juni 2017 inzake Aanbieding Staat van de volkshuisvesting 2017

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer eind dit jaar de experimentenwet te doen toekomen

Kamerdebat 14-09-2016

Krimp en bevolkingsdaling

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe één jaar na inwerkingtreding van de regeling Energieprestatievergoeding (EPV) een quickscan te zenden over wat de ervaringen over het eerste jaar zijn geweest (bewonerstevredenheidsonderzoek)

Kamerdebat 13-01-2016

Wetsvoorstel Wijziging van o.a. Boek 7 BW in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een Energieprestatievergoeding overeen te komen (34 228)

De Tweede Kamer wordt in november 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over het onderzoek naar aansprakelijkheid van de bouwconsumenten

Kamerdebat 16-02-2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (in het najaar 2017) de Tweede Kamer te informeren over de vormgeving en implementatie van het uniforme toetsingskader Aw en WSW (informatie-uitvraag)

Brief d.d. 12 december 2016 inzake Samenwerking Autoriteit woningcorporaties – Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (eind 2017) de Tweede Kamer te informeren middels een brief waarin een beeld wordt geschetst van hoe gemeenten met deze wet zijn omgegaan wat betreft de voorrang van vergunninghouders (er van uitgaande dat de wet wordt aangenomen)

Kamerdebat 15-09-2016

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders (34 454)

De Tweede Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe om in 2017 opnieuw te bezien hoe de Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)-regeling loopt en de Tweede Kamer daarover te berichten

Brief d.d. 6 juni 2017 inzake Antwoorden op de schriftelijke Kamervragen HIIB, IV, VII en XVIII

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe (eind 2017) informatie over een eventuele wijziging van de inzet en voorwaarden van de FEH

Kamerdebat 14-06-2017

Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Wonen en Rijksdienst 2016

De Tweede Kamer wordt voor eind 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe opnieuw te meten hoe het staat met de betrouwbaarheid van het vereenvoudigde energielabel en de Tweede Kamer daar volgend jaar over te informeren

Kamerdebat 01-06-2016

Energiebesparing gebouwde omgeving

De Tweede Kamer wordt in het jaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe dit jaar ook een onderzoek te doen naar het effect van het label voor woningen

Brief d.d. 18 mei 2017 inzake Beantwoording Kamervraag lid Van der Lee c.s. over het energielabel voor woningen

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (eind 2017) te informeren over de ontwikkeling van tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet (de ontwikkeling van de afgifte van vergunningen voor te koop staande woningen en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het verdere aantrekken van de woningmarkt)

Brief d.d. 22 december 2016 inzake Evaluatie verruiming Leegstandwet

De Tweede Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer een brief toe (najaar 2017) inzake analyse van het ziekteverzuim bij het Rijk

Kamerdebat 05-07-2017

Bedrijfsvoering rijk

De Tweede Kamer wordt in december 2017 geïnformeerd.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), toe de beschikbare informatie over de effecten van de wet mee te nemen in de jaarlijkse rapportages aan de Kamer (T02265)

Kamerdebat 22-03-2016

Initiatiefvoorstel Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren (34 156)

De Eerste Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe om jaarlijks de toename van het dure scheefwonen te monitoren (T02280)

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

De Eerste Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Flierman (CDA), toe dat hij zal monitoren hoe de invulling in de wet van de tijdelijke huurcontracten uitwerkt voor internationale studenten en maatregelen zal treffen als er zich problemen voordoen (T02275)

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

De Eerste Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe om te monitoren dat de tijdelijke huur niet de norm zal worden in de particuliere huursector en om in de jaarlijkse rapportages verslag te doen van de ontwikkelingen op dit terrein in zowel de sociale als de particuliere huursector (T02276)

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

De Eerste Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang, na aanleiding van tweede halfjaarlijkse gesprek van CIO Rijk, over de informatiebeveiling ICT systemen

Brief d.d. 9 mei 2017 inzake beantwoording Kamervragen van het lid Middendorp (VVD) over de internationale cyberaanval en de ICT van de Overheid

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe (herhaling van de toezegging van de Minister van Financiën bij verantwoordingsdebat) dat er in de loop van 2017 een brief komt over plan ICT personeel en coördinatie

Kamerdebat 14-06-2017

Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Wonen en Rijksdienst 2016

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister van Financiën zegt namens de Minister van BZK, op korte termijn een plan van aanpak op te stellen over ICT personeel met aanvullende beleidsmaatregelen en initiatieven om verdere knelpunten richting toekomst aan te pakken. Dat kan de Tweede Kamer nog in 2017 tegemoet zien

Kamerdebat 31-05-2017

Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe om met evaluatie referentiesystematiek ook in te gaan op ervaringen van landen die goede voorbeeld leveren op het gebied van efficiency verbetering overheid. Kan gebruikt worden voor formatie. Heeft te maken met productiviteitskorting Rijksoverheid

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst (tweede termijn)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe het onderzoek naar de werking van het versterkte handhavingsinstrumentarium in de Woningwet in het algemeen over de jaren 2015 en 2016 (inzet van de beheerovername, de bestuurlijke boete, de sluiting, en de inzet van de onteigeningswet en de Wet op de economische delicten bij overtredingen van artikel 1a of 1b van de Woningwet) in het najaar naar de Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 8 juni 2017 inzake Beantwoording van de vragen van het lid Beckerman (SP) (ingezonden 11 en 18 mei), de leden Kops en Beertema (beiden PVV) (ingezonden 11 mei), de leden Özdil en Voortman (beiden GroenLinks) (ingezonden 16 mei)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar concrete voornemens voor wat betreft de realisatie van de huisvestingsvoorzieningen (huisvesting vergunninghouders)

Brief d.d. 30 juni 2017 inzake Nadere informatie zoals gevraagd in het AO diverse woononderwerpen van 7 juni 2017

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren zodra duidelijkheid bestaat over de ruimte van private keurmerken naast de voorgeschreven Europese CE-markeringen. De Minister wacht op antwoord van de Europese Commissie over dit vraagstuk

Kamerdebat 29-09-2016

Bouwregelgeving

De invulling van de toezegging is afhankelijk van de Europese Commissie.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in te (najaar 2017) te informeren over de stand van zaken van de maatregelen van partijen met betrekking tot koolmonoxide. (Ook de branchevereniging van installateurs wordt hierbij betrokken, vooruitlopend op het wetgevingstraject)

Kamerdebat 14-02-2017

Bouwregelgeving

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep (werkgroep/platform die in kaart in welke mate innovatieve concepten bijdragen aan besparingsdoelstellingen, wat de kosteneffectiviteit van het voorstel is en of het concept binnen bestaande wet- en regelgeving gerealiseerd kan worden)

Brief d.d. 28 februari 2017 inzake Motie Voortman (30 196, nr. 491)

De Tweede Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te informeren over (middels fase 2) onderzoek naar het meer inzicht geven dat veel consumenten een bouwkundige keuring laten uitvoeren voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst of tijdens de drie dagen wettelijke bedenktijd (najaar 2017)

Brief d.d. 6 juli 2017 inzake Voorbehouden bij woningaankoop

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe – nadat het Nibud-advies in najaar 2017 is gepubliceerd – de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het advies en zal hierbij ook ingaan op wat het Nibud adviseert met betrekking tot energie

Brief d.d. 6 juli 2017 inzake Platform maatwerk

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe om de Tweede Kamer op de hoogte te houden van de gesprekken met de woningmarktregio’s

Kamerdebat 08-12-2016

Staat van de woningmarkt

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe (in het najaar 2017) in de Staat van de woningmarkt 2017 nader in te gaan op de gerealiseerde huurverhoging per 1 juli 2017

Brief d.d. 6 juni 2017 inzake Antwoorden op de schriftelijke Kamervragen HIIB, IV, VII en XVIII

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer de gegevens over het aantal woningen dat in 2016 door middel van transformatie (leegstaande panden die getransformeerd zijn tot woningen) is gerealiseerd komen in de tweede helft van 2017 beschikbaar in de Staat van de Woningmarkt toe te zenden

Brief d.d. 6 juni 2017 inzake Antwoorden op de schriftelijke Kamervragen HIIB, IV, VII en XVIII

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (najaar 2017) de Tweede Kamer te informeren over de reacties van de gemeenten wat de uitkomsten zijn van de controles bij de zwembaden in hun gemeente

Brief d.d. 11 juli 2017 inzake Onderzoeksplicht roestvaststaal in zwembaden

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer een brief ontvangt over het nagesprek met het WSW over de achtervangovereenkomst

Kamerdebat 18-05-2017

Toezicht en borging woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt voor eind 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer (vooraf) wordt geïnformeerd over de afweging dan wel het voornemen met betrekking tot premiedifferentiatie met het oog op 2018

Kamerdebat 18-05-2017

Toezicht en borging woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt voor het eind van 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer zal worden geïnformeerd (voor de zomer van 2017 en begin 2018) over de (tussentijdse) resultaten van de samenwerkingstafel

Brief d.d. 3 november 2016 inzake Beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg Ontwikkeling middensegment

De Tweede Kamer wordt begin 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt toe – nadat (eind 2017) de genoemde acties inzake brandveiligheid van ouderen te verbeteren zijn geëvalueerd – de Tweede Kamer te informeren over de resultaten

Brief d.d. 8 maart 2016 inzake Brandveiligheid en langer zelfstandig thuis wonende ouderen

De Tweede Kamer wordt medio 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat bezien wordt bij de JBR 2017/2018 1) of in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 (JBR 2017) meer monitoringinformatie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen kan worden opgenomen 2) bezien wordt of in 2018, naast de JBR 2017, ook een samenvattende, meer toegankelijke versie kan worden uitgebracht gericht op burgers

Kamerdebat 05-07-2017

Bedrijfsvoering rijk

De Tweede Kamer wordt medio 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de relatie tussen de woningwet en het verenigingsrecht, met betrekking tot woningbouwverenigingen, mee te nemen in de evaluatie van de Woningwet

Kamerdebat 30-03-2016 Huuraangelegenheden

De toezegging wordt – zoals verzocht – meegenomen bij de evaluatie van de Woningwet die op basis van de wet uiterlijk 1 juli 2018 naar de Kamer gaat.

De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd het wetsvoorstel Energieprestatievergoeding (EPV) in 2018 te evalueren

Kamerdebat 13-01-2016 Wetsvoorstel Wijziging van o.a. Boek 7 BW in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een Energieprestatievergoeding overeen te komen (34 228)

De Tweede Kamer wordt eind 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in 2018 te informeren over de actualisering masterplannen rijkshuisvesting middels de zware procedure, waarbij een nieuwe uitvraag naar de meerjarige huisvestingsbehoefte van departementen plaatsheeft

Brief d.d. 6 juli 2018 inzake Geactualiseerde masterplannen rijkskantoorhuisvesting 2017

De Tweede Kamer wordt in 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt toe – na afloop van de inventarisatie van de voorziene regionale werkgelegenheidscijfers bij de Rijksdienst – de Tweede Kamer te informeren over de beoogde ontwikkeling in de spreiding van de rijkswerkgelegenheid voor de komende kabinetsperiode (medio 2018)

Brief d.d. 6 juli 2017 inzake Geactualiseerde masterplannen rijkskantoorhuisvesting 2017

De Tweede Kamer wordt medio 2018 geïnformeerd

De Minister zegt toe (in 2018 inzake woningtekorten op de Woningmarkt) bereid is om te onderzoeken of het mogelijk is om op basis van de beschikbare data een spanningsindicator naar prijsklasse te ontwikkelen en hierover de Tweede Kamer te rapporteren na afronding van het WOON 2018

Kamerdebat 07-06-2017

Diverse woononderwerpen

De Tweede Kamer wordt in 2019 geïnformeerd.

De Minister zegt toe eens per drie jaar onderzoek te doen naar wacht- en zoektijden in de sociale huursector en de Tweede Kamer hierover informeren

Kamerdebat 05-07-2016

Huisvesting doelgroepen

De toezegging wordt meegenomen in een brief over de uitkomsten van het WOON2018 medio voorjaar 2019

De Minister zegt de Tweede Kamer toe t.z.t. evaluatie toepassing Wbmgp (betreft de 5-jaarsevaluatie) toe te zenden

Kamerdebat 03-03-2014

Uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Woningwet, Huisvestingswet

De Tweede Kamer wordt in 2019 geïnformeerd over de toepassing van de Wbmgp.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ter Horst (PvdA), toe alle aanvragen van gemeenten en zijn beslissingen daarop m.b.t. de gebiedsaanwijzingen aan de Kamer te melden (T01895)

Kamerdebat 08-04-2014

33 797 Wet uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (13.30 – 14.20 uur: Eerste termijn Kamer 17.45 – 18.55 uur: Antwoord regering + re- en dupliek (evt. nog stemmingen)

Doorlopend. Alle aanvragen van gemeenten en besluiten van de Minister van BZK daarop m.b.t. de gebiedsaanwijzingen (toepassing H3 van de Wbmgp) worden ter kennisname aan beide Kamers toegezonden.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe tijdig aan de Kamer te laten weten of de regering de verlaging van rechtswege van de inkomensgrens voor woningtoewijzing door wil laten gaan. Dit aspect maakt deel uit van de evaluatie van de Woningwet (T02278)

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2021 geïnformeerd

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe om met Aedes te overleggen over de regeling voor het opzeggen van de huur in geval van huizen voor grote gezinnen, waarbij hij specifiek zal ingaan op de situatie van een gezin met minderjarige, schoolgaande kinderen. Hij komt tevens op het onderwerp terug in de evaluatie (T02277)

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

De Eerste Kamer wordt tussentijds separaat en bij de evaluatie in 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (in het voorjaar van 2018) dat de Tweede Kamer een volgende voortgangsrapportage wordt toegestuurd. Deze bevat een update over de ontwikkeling in de samenwerking en de voortgang van de uitvoering van de samenwerkingsafspraken uit het Actieplan. Tevens zullen hierin de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen met betrekking tot de leefbaarheid in krimp- en anticipeerregio’s zijn beschreven

Brief d.d. 14 juli 2017 inzake Brief Voortgang Actieplan Bevolkingsdaling

De Tweede Kamer wordt medio voorjaar 2018 geïnformeerd.

Licence