Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5: EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Artikelnummer en naam

Titel, onderwerp

Start

Afronding

1.1 Woningmarkt: Betaalbaarheid

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting W&R

2015

2015

Beleidsdoorlichting artikel 1

2021

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie Verhuurdersheffing

2016

2016

 

Evaluatie Verhuurdersheffing

2019

2020

 

Evaluatie naar de gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur

2016

2017

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

   
 

Evaluatie Leegstandswet. Deze evaluatie is in juli 2015 afgerond, samen met de evaluatie van de wetswijziging inzake het kraken (samen de Wet kraken en leegstand). De begeleidende brief is met deze evaluatie begin 2016 naar de Tweede Kamer gezonden.

2014

2015

 

Betaalbaarheid van het wonen in de huursector

2015

2016

 

Evaluatie modernisering Woningwaarderingsstelsel

2017

2018

 

Evaluatie Inkomensafhankelijke huurverhoging

2016

2017

 

Evaluatie subsidies Platform 31

2017

2018

 

Evaluatie Woningwet

2017

2018

 

Evaluatie Huisvestingswet

2018

2019

1.2 Woningmarkt: Onderzoek en kennisoverdracht

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting W&R

2015

2015

 

Beleidsdoorlichting artikel 1

2021

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Niet van toepassing

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   

2.1 Woonomgeving en bouw: Energie en bouwkwaliteit

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Energie besparen gaat niet vanzelf

Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

2014

2014

 

Evaluatie Bouwbesluit 2012

2014

2014

 

Beleidsdoorlichting Bouwregelgeving

2020

2020

 

Beleidsdoorlichting Energiebesparing

2021

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Niet van toepassing

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
 

Wetsvoorstel kwaliteitsboring voor het bouwen

2015

2016

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland (Economisch Instituut voor de Bouw)

2013

2014

 

Evaluatie Blok voor Blok

2014

2014

 

Knelpunten en oplossingsrichtingen in gemengde complexen (VvE’s) met grooteigenaars

2015

2015

 

Aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren – Een verkennend onderzoek

2016

2016

 

Rapportage Bewonersonderzoek VvE's gemengde complexen

2016

2016

 

Reservering voor planmatig onderhoud bij VvE’s; Sparen Loont

2016

2016

 

Verplicht energielabel voor kantoren – Rapportage

2016

2016

 

Beleidskader energieprestatie – Voorstel voor een beleidskader voor de energieprestatie van gebouwen

2016

2016

 

Advies subsidieregeling koopwoningen

2016

2016

 

Effect Energie Prestatie Vergoeding op woonlasten van een woning met gasaansluiting

2016

2016

 

Regelgeving ter voorkoming van koolmonoxide-ongevallen in Belgie, Denemarken, Duitsland en Engeland

2016

2016

 

Onderzoek en uitwerking van erkenningsregelingen voor installateurs

2016

2016

 

Cijfers voortgang uitfasering open-verbrandingstoestellen

2016

2016

 

Quick scan EPV

2017

2018

 

Evaluatie Wet van 18 mei 2016 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

2018

2018

 

Evaluatie Stimuleringsregeling Energieprestatie verhuurders (STEP)

2019

2020

 

Evaluatie Stelsel private kwaliteitsborging

2022

2022

2.2 Woonomgeving en bouw: Woningbouwproductie

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting artikel 2.2 Woningbouwproductie

2016

2016

Beleidsdoorlichting woningbouwproductie

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Eindmeting Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Kamerstukken II, 2014–2015, 30 136, nr. 41

2014

2015

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
 

MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

2016

2016

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland (Economisch Instituut voor de bouw)

2014

2014

 

Regeldrukgevolgen Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

2015

2015

 

Financiële gevolgen voor gemeenten van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

2015

2015

 

Opleverdossier voor de Bouwconsument – Resultaten van een kwalitatief onderzoek

2015

2015

 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – Tussentijdse evaluatie proefprojecten

2016

2016

 

De rol van de gemeente binnen het stelsel van private kwaliteitsborging – Een bestuursrechtelijk en bestuurskundig perspectief

2016

2016

 

Kwaliteitsborging bouwen – achterblijvende taken en financiële gevolgen voor gemeenten

2016

2016

 

QuickScan van buitenlandse stelsels van Kwaliteitsborging voor het Bouwen – Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Zweden en Australië

2016

2016

 

Binnenstedelijk bouwen in de Zuidelijke Randstad – Vergelijking van planaanbod, nieuwbouw en woningbehoefte

2016

2016

 

Vervolg MIRT-onderzoek / Uitvoering City deal; Complexe transformatieopgaven Zuid-Hollandse Steden. Analyse van belemmeringen en mogelijke oplossingsrichtingen bij binnenstedelijke transformatielocaties in een scala aan Zuid-Hollandse steden

2016

2016

 

Uitwerking financiële arrangementen bij complexe transformatieopgaven

2016

2016

 

Transformaties op de woningmarkt: Plausibel of niet? 2012–2015

2016

2016

 

Transformaties op de woningmarkt, 2012–2015

2016

2016

 

Eigenbouw: de moeite waard – Kosten en opbrengsten van eigenbouw en seriebouw voor gemeenten vergeleken

2016

2016

 

Circulair Vastgoed – Lessen uit de Praktijk

2016

2016

 

Economische gevolgen Flora- en faunawet

2016

2016

 

Een verkenning van de milieu-impact van circulair bouwen in de woning- en utiliteitsbouw.

2017

2017

 

Gebiedstransformaties: ruimte voor durf en diversiteit.

2017

2017

2.3 Woonomgeving en bouw: Kwaliteit woonomgeving

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Beleidsdoorlichting van het Programma Bevolkingsdaling

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014D47938&did=2014D47938

2014

2014

Beleidsdoorlichting Kwaliteit woonomgeving

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering

2016

2017

Eindevaluatie actieplan bevolkingsdaling

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Wetenschappelijke evaluatie Wet bijzondere maatregelen groot stedelijke problematiek

2014

2015

Evaluatieve verkenningen naar de werkwijze van de City Deals

2017

2017

2.4 Woonomgeving en bouw: Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Revolverend fonds EGO en revolverend fonds energiebesparing verhuurders

2021

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie revolverend fonds energiebesparing

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

   
 

Niet van toepassing

   

3 Kwaliteit Rijksdienst

     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Evaluatie Arbeidsmarktcommunicatiestrategie Rijk en ingezette activiteiten en instrumenten

2014

2014

Beleidsdoorlichting artikel 3 exclusief Bureau ICT Toetsing (BIT)

2019

2019

Beleidsdoorichting Bureau ICT Toetsing (BIT)

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Doorlichting agentschap UBR

2014

2015

 

Doorlichting agentschap P-Direkt

2014

2017

 

Doorlichting agentschap DHC

2013

2015

 

Onderzoek doelmatigheid SSO's

digidoc2:aWQ9e0FFNjI2OURBLTlBRTUtNEE1OC04QkQzLUU2Njk2RDQ2NjYwRn0mdHlwZT0xMDE

2015

2015

 

Evaluatie Arbeidsmarktcommunicatiestrategie Rijk

2018

2018

 

Evaluatie ABD

2018

2018

 

Evaluatie rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

2014

2014

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013

2014

2014

 

Instelling Nationaal Commissaris Digitale Overheid

2014

2014

 

Vindplaats: Zelfstandige bestuursorganen, Het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo's

2014

2014

 

Zelfstandige bestuursorganen, Onderzoek naar de herpositionering van zbo’s

2014

2014

 

Evaluatie Kaderwet Adviescolleges

2015

2016

 

Audit Baseline Informatiehuishouding Rijk

2015

2016

 

Evaluatie sociale voorwaarden Rijksinkoopbeleid, Maatschappelijk verantwoord ondernemen

2015

 

ADR rapportage Quick scan inkoop en integriteit en afdoening motie inkoopstelsel

2014

2015

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014

Kamerstukken 2014–2015, 31 490 nr 174

2015

2015

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

2016

2016

 

Tussenevaluatie Bureau ICT Toetsing (BIT)

2016

2017

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

2017

2017

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

2018

2018

 

Tussenevaluatie Bureau ICT Toetsing (BIT)

2018

2018

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

2019

2019

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019

2020

2020

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020

2021

2021

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021

2022

2022

6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Beleidsdoorlichting artikel 6.1 Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

2021

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie bijdrage monumenten

2020

2020

Evaluatie bijdrage energiebesparing

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Evaluatie bijdrage huisvesting Hoge Colleges van Staat & Algemene Zaken

2018

2018

Evaluatie overdracht monumenten aan de NMO

2020

2020

6.2 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid: Beheer materiële activa

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting artikel 6.2 Beheer materiële activa

2020

2020

Beleidsdoorlichting Kader Overname Rijksvastgoed (KORV)

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie onderhoud- en beheerkosten

2018

2018

Evaluatie rijkshuisvesting voor specialties

2019

2019

Evaluatie zakelijke lasten

2019

2019

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   
Licence