Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4: SUBSIDIEBIJLAGE

Tabel Subsidies (bedragen x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling) (jaartal)

Woningmarkt

                     

1.1

Bevordering Eigen Woningbezit (BEW)

(inclusief de beschikking geldelijke steun EW 84)

6.411

6.922

6.239

6.239

6.239

6.239

7.700

Evaluatie BEW 2009

Betreft betalingen van verplichtingen uit verleden.

2022

1.1

Huisvestingsvoorziening statushouders

206

10.000

20.000

33.800

23.494

0

0

Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden

2020

2021

1.1

Experimenten en kennisoverdracht op het gebied van betaalbaarheid wonen 1)

135

360

175

175

175

175

175

Evaluatie 2016

2021

2022

1.1

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

15.033

2.100

0

0

0

0

0

Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden

2021

Incidentele subsidieverstrekking

1.1

Woonconsumentenorganisaties (Stg. VAC-punt Wonen en Woonbond) 1)

1.020

1.192

1.061

1.061

1.061

1.061

1.061

Evaluatie 2016

2021

2022

1.2

Experimenten en kennisoverdracht wonen

2.062

1.986

1.801

1.926

1.801

1.676

1.801

Evaluatie 2016

2021

2022

Woonomgeving en bouw

                   

2.1

Beleidsprogramma energiebesparing 1)

8.270

4.438

1.467

1.237

1.236

1.361

1.236

Is meegenomen in beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014

2020

2021

2.1

Beleidsprogramma bouwregelgeving 1)

1.298

2.081

1.251

1.251

1.251

1.251

1.251

Is meegenomen in beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014

2020

2021

2.1

Energiebesparing Koopsector

7.169

47.762

21.817

0

0

0

0

Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden

2020

2019

2.1

Energiebesparing verhuurders (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector)

0

0

196.763

200.370

0

0

0

Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden

2020

2019

2.1

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

(FES IAGO) 2)

197

720

0

0

0

0

0

Is meegenomen in beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014

2020

2021

2.1

Fonds duurzaam funderingsherstel

0

20.000

0

0

0

0

0

Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden

2020

Incidentele subsidieverstrekking

2.1

Revolverend fonds EGO 2)

35.000

0

0

0

0

0

0

Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden

2020

2019

2.2

Beleidsprogramma woningbouwproductie 1)

641

400

300

100

100

100

100

Is meegenomen in beleidsdoorlichting Woningbouwproductie 2016

2020

2021

2.3

Beleidsprogramma woonomgeving 1)

2.035

1.247

812

812

812

814

814

Is deels meegenomen in beleidsdoorlichting Programma Bevolkingsdaling 2014

2021

2022

Kwaliteit Rijksdienst

                     

3.1

Fysieke werkomgeving Rijk

200

200

200

200

0

0

0

Onderzoeksrap-portage 2011

2018

2019

3.1

Subsidie A&O-fonds

3.400

3.400

3.450

3.450

0

0

0

Evaluatie A&O-fonds 2011

2016

Evaluatie nog niet afgerond

2017

                       

Totaal subsidie

83.077

102.808

255.336

250.621

36.169

12.677

14.138

     

Toelichting

  • 1) Subsidie wordt verstrekt op basis van Subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen. Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van activiteitenplan en begroting een beschikking opgesteld.

  • 2) Subsidieverzoeken worden incidenteel ingediend en vastgesteld.

Licence