Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Bij de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat voor 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek een plan te ontwikkelen tegen onderuitputting van het Infrastructuurfonds en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren1. Na een eerste analyse van de projectenportefeuille stelt IenW de prognoses voor een aantal projecten bij in de eerste suppletoire begroting van het infrastructuurfonds en zijn de bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Via de fondssystematiek blijven de bedragen beschikbaar voor infrastructuur en kan het gehele programma zoals met uw Kamer gedeeld tot uitvoering worden gebracht. Er is sprake van een risico op onderuitputting in dit jaar. De aankomende periode wordt gebruikt om dit risico verder in kaart te brengen en te bezien welke mogelijkheden voorhanden zijn om programmering, raming en de realisatie van projecten te optimaliseren. Daar waar nodig om de beschikbare middelen te laten aansluiten op de programmering van projecten, worden uitkomsten vertaald naar de begroting. U wordt uiterlijk bij Miljoenennota 2020 geïnformeerd over deze uitkomsten.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

12

Hoofdwegennet

Stand Ontwerp begroting

(1)

Mutaties via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

3.129.096

15.000

3.144.096

769.958

3.914.054

– 189.675

– 172.338

56.340

– 7.644

Uitgaven

3.099.638

15.000

3.114.638

9.057

3.123.695

– 204.176

– 194.327

– 415.688

100.550

waarvan juridisch verplicht

83%

     

72%

       

12.01

Verkeersmanagement

3.737

 

3.737

0

3.737

       
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.737

 

3.737

0

3.737

       

12.02

Beheer onderhoud en vervanging

675.177

 

675.177

– 35.924

639.253

4.455

34.762

36.346

3.678

12.02.01

Beheer en onderhoud

539.748

 

539.748

– 2.535

537.213

– 2.024

– 2.024

– 2.024

– 6.922

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

539.748

 

539.748

– 2.535

537.213

– 2.024

– 2.024

– 2.024

– 6.922

12.02.04

Vervanging

135.429

 

135.429

– 33.389

102.040

6.479

36.786

38.370

10.600

12.03

Aanleg

1.466.966

15.000

1.481.966

– 135.192

1.346.774

– 271.601

– 243.302

– 410.839

– 186.925

12.03.01

Realisatie

935.841

 

935.841

– 373.801

562.040

– 287.993

– 106.055

– 110.816

– 251.601

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

20.647

 

20.647

– 8.511

12.136

– 3.840

4.341

1.400

 

12.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

531.125

15.000

546.125

238.609

784.734

16.392

– 137.247

– 300.023

64.676

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

19.800

 

19.800

– 2.165

17.635

       

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

371.112

 

371.112

168.807

539.919

58.222

10.314

– 43.252

283.797

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

582.646

 

582.646

11.366

594.012

4.748

3.899

2.057

0

12.06.01

Apparaatskosten RWS

469.022

 

469.022

3.749

472.771

2.329

– 1.027

– 2.401

– 2.408

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

469.022

 

469.022

3.749

472.771

2.329

– 1.027

– 2.401

– 2.408

12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

113.624

 

113.624

7.617

121.241

2.419

4.926

4.458

2.408

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

105.024

 

105.024

7.617

112.641

2.419

4.926

4.458

2.408

12.07

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

       

Ontvangsten

73.126

 

73.126

77.159

150.285

380

7.584

– 86.812

1.669

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma aanpassing bedraagt – € 293,1 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 765 miljoen in 2019 is met name het gevolg van de budgettaire verwerking van het DBFM-contract A16 Rotterdam (€ 657,1 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2018. De budgettair belangrijkste verschuivingen vanuit 2018 naar 2019 doen zich voor bij de volgende projecten:

 • A24 Blankenburgverbinding (+€ 75 miljoen): De financial close zal in 2019 geëffectueerd worden (€ 53,9 miljoen) in plaats van eind 2018. Als gevolg hiervan hebben enkele contractuele betalingen aan de aannemer plaatsgevonden. Per saldo betekent dit een verplichtingenmutatie van € 75 miljoen;

 • Vervanging en renovatie (+ € 38,2 miljoen): Een deel van de in 2018 gereserveerde verplichtingenruimte voor het opstarten van de vervanging en renovatieprojecten is doorgeschoven naar 2019;

 • Schiphol Amsterdam Almere (+ € 33 miljoen): Bij het deelproject A1-A6 gaat het voor € 16 miljoen om risico’s die niet zijn opgetreden op het totaalprogramma en voor € 17 miljoen om minder uitgaven voor de verlegging van Kabels en Leidingen;

 • Programma Aansluitingen A15-N3 (+ € 21 miljoen): De oorzaak ligt in een latere gunning dan aanvankelijk was voorzien.

 • Knooppunt Hoevelaken (– € 21,9 miljoen): Door vertraging bij vastgoedaankopen zijn in 2018 minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Actualisatie beheer onderhoud en vervanging programma

Om budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn de volgende aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op het beheer, onderhoud en vervanging programma wordt in 2019 € 38,1 miljoen verschoven van Beheer onderhoud en vervanging naar planuitwerking en verkenning.

12.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2019 per saldo met € 135,2 miljoen verlaagd. Dit kan met name worden verklaard doordat het artikelonderdeel enerzijds wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 67,4 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen voor het programma Beter Benutten (– € 12,5 miljoen) en voor overboekingen aan de BES-eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire (– € 7,2 miljoen) en verschillende budgettaire actualisaties op het Hoofdwegennet via het aanlegprogramma (– € 257,7 miljoen), als gevolg van de actualisatie van het programma.

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 67,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 67,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een verklaring bij de belangrijkste budgettaire mutaties wordt verwezen naar bijlage B bij de MIRT projectoverzichten waar deze zijn toegelicht.

Actualisatie aanlegprogramma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn de volgende aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op het aanlegprogramma wordt € 257,7 miljoen verschoven van realisatie naar planuitwerking en verkenning in 2019. Op de volgende projecten vinden de grootste actualisaties plaats:

Op het realisatie onderdeel van het aanlegprogramma wordt – € 192,8 miljoen verschoven naar planuitwerking en verkenning.

Op de volgende projecten vinden majeure aanpassingen plaats:

 • Op het project brandwerendheid tunnels wordt € 39,3 miljoen geschoven doordat de financiële afwikkeling naar verwachting niet geheel in 2019 plaats zal vinden.

 • Binnen het project A44 Rijnlandroute verschuift € 85,7 miljoen door vertragingen.

 • Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (– € 97,4 miljoen): de belangrijkste oorzaak van deze verschuiving is de duur van de verlegging van kabels en leidingen en de aangepaste planning van de aannemer.

 • Programma aansluitingen (– € 15,4 miljoen): Er zijn aanpassingen noodzakelijk in onder andere de bestemmingsplanprocedure.

 • Realisatie Zuidas (– € 66,7 miljoen): dit hangt samen met de afronding van de herijkingsfase.

Hier tegenover staan een aantal versnellingen zoals: A4 Vlietland-N14 (€ 16 miljoen) en SAA A6 Almere (€ 22,4 miljoen).

Op het verkenningen en planuitwerking onderdeel van het aanlegprogramma wordt – € 64,9 miljoen verschoven. Op de volgende projecten vinden majeure aanpassingen plaats:

 • Binnen het project Beter Benutten verschuift € 61,4 miljoen.

 • Het project ITS en Smart Mobility verschuift – € 15,8 miljoen.

 • Hier tegenover staat een versnelling van € 20 miljoen bij het programma meer veiligheid.

Overboeking BES-Eilanden

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 7,2 miljoen als gevolg van de overheveling van gereserveerde middelen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk 12 ten behoeve van de overboekingen aan de BES-Eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire.

Programma Beter Benutten

Dit betreft de bijdrage naar Hoofdstuk 12 voor de Brede Doeluitkering (BDU) aan Beter Benutten en Snelfietsroutes van € 33 miljoen. Volgens de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk 12 worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2019 is eind 2018 afgegeven aan de stadregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van het artikelonderdeel van € 168,8 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 67,9 miljoen), de actualisatie van het GIV/PPS programma. Dit betekent dat in 2018 minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Saldo 2018

De overlopende uitgaven vanuit 2018 naar 2019 (€ 67,9 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 • Project MaVa: vertraging bij de afbouw van de Botlekbrug (€ 85 miljoen);

 • Minder opgetreden risico's dan verwacht bij het project Schiphol Amsterdam Almere (€ 6 miljoen);

Anderzijds was in 2018 sprake van versnelde uitgaven bij het project N18 Varsseveld-Enschede (– € 24 miljoen). Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie GIV/PPS programma

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering is de volgende aanpassing van de budgetten noodzakelijk. Het totaal van de actualisaties op dit artikelonderdeel is – € 2,6 miljoen. Dit komt met name door verschuivingen op de volgende projecten:

 • Op het project A15MaVa vindt een verschuiving plaats van – € 37 miljoen als gevolg van het naar beneden bijstellen van de kasprognoses van de planning voor de Botlekbrug.

 • Het project SAA A6 Almere wordt versneld en daarom wordt het budget in 2019 met € 32 miljoen naar boven bijgesteld.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdrage van de gemeente Ede op basis van de Bestuursovereenkomst Poortwachter aan het project A12 Ede-Grijsoord € 5,9 miljoen in 2019.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. Er worden hogere uitgaven voorzien van € 11,6 miljoen.

Korte termijn file aanpak

De verhoging kan met name worden verklaard door de toevoeging van de middelen voor de capaciteitskosten van RWS voor de korte termijn file aanpak (€ 5,4 miljoen).

Diverse overboekingen

Deze verhoging is onder andere het gevolg van de volgende mutaties: Security Operations Centre (SOC) (€ 1,2 miljoen) en de overboeking van middelen afkomstig van artikel 21 op Hoofdstuk XII t.b.v. een opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat in het kader van innovaties in de Grond- Weg- en Waterbouw (€ 5 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2019 van € 77,2 miljoen zijn met name (€ 48,7 miljoen) het gevolg van bijdragen voor extra werk aan o.a. de volgende projecten,A7 Zuidelijke ringweg Groningen, A4 Vlietland-N14, A44 Rijnlandroute, N35 Nijverdal-Wierden, N18 Varsseveld-Enschede en Beter Benutten. De hogere ontvangsten worden verder verklaard door de verwerking van het saldo over 2018 (€ 13,1 miljoen) en een verrekening met gemeente Ede (€ 5,9 miljoen).

Saldo 2018

De begrotingstand in 2019 wordt met € 13,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 13,1 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit een bijdrage van de gemeente Ede op basis van de Bestuursovereenkomst Poortwachter aan het project A12 Ede-Grijsoord (€ 5,9 miljoen) in 2019.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

13

Spoorwegen

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

1.610.625

 

1.610.625

232.696

1.843.321

263.239

– 128.012

– 125.110

– 51.683

Uitgaven

2.009.388

0

2.009.388

43.783

2.053.171

– 2.940

62.027

– 40.450

– 28.400

waarvan juridisch verplicht

97%

     

100%

       

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

1.379.109

 

1.379.109

19.048

1.398.157

51.565

30.507

– 22.837

– 28.121

13.03

Aanleg

460.265

0

460.265

24.283

484.548

– 53.267

33.797

– 19.830

– 2.446

13.03.01

Realisatieprogramma personenvervoer

352.049

0

352.049

– 27.008

325.041

– 47.625

15.756

– 52.212

– 77.106

13.03.02

Realisatieprogramma goederenvervoer

41.301

 

41.301

– 28.150

13.151

– 7.244

– 1.632

11.902

7.910

13.03.04

Verk. en planuitw. personenvervoer

58.991

 

58.991

76.589

135.580

7.942

21.159

17.706

66.750

13.03.05

Verk. en planuitw. goederenvervoer

7.924

 

7.924

2.852

10.776

– 6.340

– 1.486

2.774

 

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.024

 

160.024

452

160.476

– 1.238

– 2.277

2.217

2.167

13.07

Rente en aflossing

9.990

 

9.990

 

9.990

       

13.08

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

       

13.08.01

Programmaruimte

0

 

0

 

0

       

13.08.03

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

       

Ontvangsten

195.388

0

195.388

8.774

204.162

       

Actualisatie programma Spoorwegen

Om de projectbudgetten binnen Spoorwegen aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 140 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 226,8 miljoen in 2019 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 238,2 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (– € 80,5 miljoen), overboekingen naar de investeringsruimte op artikel 20.05 (– € 6,9 miljoen), verplichtingenophogingen voor met name de versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 83,5 miljoen) en overboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds voor programma Beter Benutten en project Regionale knelpunten (– € 7,5 miljoen).

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van het artikelonderdeel in 2019 van € 19,05 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (– € 92,9 miljoen), een schuif op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 112,8 miljoen) en overboeking naar de investeringsruimte op artikel 20 (– € 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 92,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 92,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door de versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail (– € 98,7 miljoen) en later ontvangen BTW-factuur over december 2018 (+ € 5,8 miljoen).

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Op het programma beheer, onderhoud en vervanging wordt voor € 112,8 miljoen versneld. Dit betekent dat het programmabudget in 2019 wordt opgehoogd als gevolg van een versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail in 2018 (€ 98,7 miljoen, zie saldo 2018) en 2019 (€ 14,1 miljoen). Over de versnellingen op beheer, onderhoud en vervanging is de Tweede Kamer geïnformeerd met de brief van 19 december 2017 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 29 984, nr. 735).

Overboeking artikel 20

Als gevolg van de vrijval Toonbankvragen en NS/Downside Protrection valt er € 0,8 miljoen vrij in de investeringsruimte spoor op artikel 20.05.

13.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2019 per saldo met € 18,4 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 33,8 miljoen) en verschillende schuiven op het Hoofdspoorwegennet via het aanlegprogramma (+ € 140 miljoen).

Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van actualisatie van het aanlegprogramma (– € 142,1 miljoen), overboekingen voor het programma Beter Benutten Decentraal Spoor (– € 5,7 miljoen), een overboeking voor het project Regionale projecten (– € 1,8 miljoen) en een overboeking van artikel 13 naar artikel 17 (– € 5,9 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 33,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 33,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie aanlegprogramma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op de volgende projecten vinden de grootste aanpassingen plaats in 2019:

 • Nazorg lijnen en halten: (– € 13,8 miljoen) onder dit project vallen restwerkzaamheden en risico’s van circa 25 in dienst gestelde projecten. De daadwerkelijke realisatie van de door ProRail geraamde kasreeks blijft onzeker, omdat een groot deel van de uitgaven betrekking heeft op de afhandeling van claims. Deze budgetten zitten vaak in de eerste jaren van de begrotingsperiode en worden daarna binnen het project nazorg geactualiseerd;

 • Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoorwegen: (– € 42,8 miljoen) in 2018 is het besluit genomen om met fase 1 van het meerjarenprogramma te beginnen en daarmee zijn keuzes gemaakt in de fasering. Dit betekent dat de reeksen ook zijn aangepast aan de hand van een meer realistische planning;

 • Programma Fietsparkeren: (+ € 16,3 miljoen) de kasreeks van de toegevoegde regeerakkoordmiddelen voor programma Fietsparkeren zijn begin 2018 geactualiseerd van met name de grote stallingslocaties, met de versnelde kasuitgaven tot gevolg;

 • Landelijk Verbeterprogramma Overgangen: (– € 26,6 miljoen) kasramingen van dit type projecten waarbij gemeenten nadrukkelijk een rol spelen in de besluitvorming zijn altijd erg onzeker. De geactualiseerde kasreeks van LVO betreft de verwachte kasrealisatie van op dit moment nog te beschikken projecten;

 • Zwolle-Herfte: (+ € 20,9 miljoen in 2019) op basis van een opgave door de aannemer van de geplande uitgaven en mijlpalen voor de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het contract IJssel-Herfte is de financiële meerjarenreeks door ProRail voor 2019 geactualiseerd.

 • Elst-Deventer-Twente: (– € 12,4 miljoen) de planning is door de gemeente Overbetuwe aangepast als gevolg van vertraging in de bestemmingsplanprocedure;

 • Grensoverschrijdend spoorvervoer: (– € 14,2 miljoen) Limburg verwacht de realisatieaanvraag van ProRail voor het project Heerlen-Landgraaf eind 2019. Dat is later dan verwacht. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2020 en 2021;

 • Geluid HSL-Zuid: (– € 16,5 miljoen) de afronding van de ontwerpfase loopt door in 2019 waardoor de realisatie naar verwachting pas vanaf 2020 zal kunnen plaatsvinden.

Programma Beter Benutten

Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatie-uitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt € 5,7 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds en het btw-compensatiefonds.

Regionale projecten

Naar aanleiding van de BO MIRT afspraken van eind 2018 is € 1,8 miljoen gestort in het Provinciefonds gestort als bijdrage in de meerkosten van het project Perronfasering Arnhem.

13.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2019 van € 8,8 miljoen zijn het gevolg van de verwerking van het saldo over 2018 (+ € 21,5 miljoen) en een verrekening met de NS (– € 12,7 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 21,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 21,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verrekening met de NS

Als gevolg van een verrekening met de NS als compensatie voor de gebruiksvergoeding voor de IC-Brussel wordt de begrotingsstand met € 12,7 miljoen verlaagd. Het bedrag was gereserveerd binnen de investeringsruimte spoor. De lagere ontvangst leidt hierdoor niet tot een aanpassing van het lopende programma en/of projecten.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

54.809

 

54.809

209

55.018

1.445

   

147

Uitgaven

192.762

0

192.762

– 39.143

153.619

– 4.861

– 61.693

40.750

31.000

waarvan juridisch verplicht

99%

     

83%

       

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

151.807

 

151.807

– 40.341

111.466

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

14.01.02

Planuitw. Progr. Reg/lok

1.605

 

1.605

499

2.104

       

14.01.03

Realisatieprogr. Reg/lok

150.202

 

150.202

– 40.839

109.363

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

14.01.04

Investeringsruimte

     

– 1

– 1

       

14.02

Regionale Mob. Fondsen

                 

14.03

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

40.955

0

40.955

1.198

42.153

– 629

– 136

   

Ontvangsten

 

0

0

0

0

       

Actualisatie programma Regionaal, lokale infrastructuur

Om de projectbudgetten binnen regionaal, lokale infrastructuur aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 104,8 miljoen in 2019.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 40,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 64,5 miljoen) en een actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (– € 104,8 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 64,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 64,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programmabudget grote regionaal/lokale projecten

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen grote regionaal/ lokale projecten en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen:

 • HOV netwerk Zuid-Holland: (– € 39,2 miljoen in 2019) dit project bestaat uit drie deelprojecten. Voor het deelproject Leiden-Utrecht wordt nu onderzoek verricht naar de mogelijkheden op de lijn. De initiële scope bleek niet mogelijk vanwege de benodigde baanstabiliteit. Er is nu overleg over de uit te voeren scope en de uitvoering van dit deelproject. Het deelproject buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk zit nog in de planuitwerkingsfase.;

 • Rotterdamsebaan: (– € 9,9 miljoen in 2019) er is sprake van lagere uitgaven zoals toegelicht in het jaarverslag 2018. Deze middelen worden verschoven zodat het weer aansluit op de verwachte uitgaven van het project;

 • Utrecht tram CS-Uithof: (– € 30 miljoen in 2019) betaling van de laatste termijn volgt na oplevering van het project door de provincie Utrecht in 2020.

 • Amstelveenselijn: (– € 25,7 miljoen in 2019) in verband met een herziene planning van de werkzaamheden verschuiven de mijlpalen op basis waarvan de betalingen plaatsvinden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

777.657

 

777.657

154.085

931.742

– 23.937

– 40.557

– 31.468

– 25.293

Uitgaven

1.291.388

 

1.291.388

70.428

1.361.816

860

3.121

6.106

106

waarvan juridisch verplicht

95%

     

66%

       

15.01

Verkeersmanagement

8.655

 

8.655

 

8.655

       
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.655

 

8.655

 

8.655

       

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

363.039

 

363.039

– 39.498

323.541

– 1.624

15.553

31.404

23.580

15.02.01

Beheer en onderhoud

291.313

 

291.313

– 18.829

272.484

19.351

672

680

680

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

268.426

 

268.426

– 788

267.638

3.750

575

575

575

15.02.04

Vervanging

71.726

 

71.726

– 20.669

51.057

– 20.975

14.881

30.724

22.900

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

 

0

 

0

       

15.03

Aanleg

364.110

 

364.110

307.445

671.555

62.971

– 158.667

– 65.610

– 25.871

15.03.01

Realisatieprogramma

305.894

 

305.894

– 76.139

229.755

– 48.367

– 13.093

48.392

66.250

15.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

58.216

 

58.216

383.584

441.800

111.338

– 145.574

– 114.002

– 92.121

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

336

 

336

0

336

       

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

240.431

 

240.431

– 197.695

42.736

– 60.597

146.204

40.281

2.366

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

315.153

 

315.153

176

315.329

110

31

31

31

15.06.01

Apparaatskosten RWS

287.004

 

287.004

22

287.026

110

31

31

31

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

287.004

 

287.004

22

287.026

110

31

31

31

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

28.149

 

28.149

154

28.303

       
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

28.149

 

28.149

154

28.303

       

15.07

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

       

Ontvangsten

105.584

 

105.584

– 6.108

99.476

3.255

3.884

6.000

 

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdvaarwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 375 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 154 miljoen in 2019 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 164 miljoen), de toevoeging van € 40 miljoen aan het project Kornwerderzand en de actualisatie van de projectplanningen (– € 52,4 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het verplichtingenbudget (+ € 2,4 miljoen).

De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

 • Derde kolk Beatrixsluis (€ 6,3 miljoen);

 • Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8,0 miljoen);

 • Toekomstvisie Waal (€ 28,0 miljoen);

 • Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (– € 10,4 miljoen);

 • Overdracht Brokx-Nat (– € 10,6 miljoen);

 • Beheer, onderhoud en vervanging (– € 79,0 miljoen).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van dit artikelonderdeel van per saldo € 39,5 miljoen is met name het gevolg van: de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 31,1 miljoen), twee schuiven via het aanlegprogramma (– € 69 miljoen),een overboeking naar het Ministerie van Defensie (– € 2,9 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 31,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 31,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie Beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering (-€ 69 miljoen) zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervangingen planuitwerking en verkenning:

 • Overdracht Brokx-Nat (– € 18 miljoen in 2019): de overdracht van de haven Oudeschild en de overdracht van de wegen en paden op Texel zullen niet meer in 2019 plaatsvinden.

 • Programma Vervanging en Renovatie (– € 51,5 miljoen in 2019 en – € 21 miljoen in 2020): er vindt een verschuiving plaats als gevolg van vertraging. Deze vertraging heeft zich met name voorgedaan bij de VenR-projecten:

 • Renovatie Waalbrug: vertraging als gevolg van problematiek rondom aanwezigheid Chroom VI in de conservering en het langere ontwerpproces voor het betondek.

 • Modernisering objecten bediening Zeeland: opgetreden vertraging en onzekerheid over de uitvoering van deelscope 5.

 • Groot onderhoud stuwen: de projectaanpak, eerst uitvoeren inspecties, heeft de uitvoeringsplanning ingrijpend gewijzigd waardoor vertraging is ontstaan.

Overboeking Ministerie van Defensie

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt IenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In 2019 wordt € 2,9 miljoen overgeheveld.

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 307,9 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van verhogingen door de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 14,5 miljoen), de toevoeging van middelen voor het project Kornwerderzand (€ 40 miljoen), verschillende programma actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma (€ 375,7 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,5 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 125,9 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 14,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 14,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Project verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand

Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld aan IenW ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.

Actualisatie aanlegprogramma

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering (– € 125,9 miljoen) zijn middelen binnen de volgende budgetten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning:

 • Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 53,8 miljoen in 2019): er is vertraging opgetreden als gevolg van het aantreffen van onverwachte verontreiniging op de locatie Schependijk, welke van belang is om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe sluis.

 • Maasroute fase 2 (– € 22,7 miljoen in 2019): als gevolg van problematiek rondom het afsluiten van het contract is er vertraging opgelopen bij het project Verbreding Julianakanaal (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-A, nr. 24).

 • Twentekanalen fase 2 (– € 16,3 miljoen in 2019 en – € 38,1 miljoen in 2020): de definitieve gunning van het project is in 2017 niet doorgegaan (Kamerstukken II 2017/18, 34 775-A, nr. 56). De nieuwe aanbesteding is in voorbereiding en definitieve gunning wordt in 2020 verwacht.

 • Toekomstvisie Waal (– € 12,4 miljoen in 2019 en – € 11,7 miljoen in 2020): er is vertraging opgelopen in de start van de uitvoering als gevolg van vertraging en onzekerheden rondom het onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan.

 • Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (– € 10,4 miljoen in 2019): de verwachte planning van de huidige scope blijkt niet haalbaar wegens onder andere afhankelijkheid van derden.

Bijdragen derden

Dit betreft een desaldering van de bijdrage van de regio aan de projectkosten van Sluis III bij het Wilhelminakanaal (€ 0,8 miljoen) en de voor Impuls Dynamisch Verkeersmanagement ontvangen Europese subsidie met betrekking tot Corridor Management Execution (COMEX) (€ 2,1 miljoen). Binnen het EU-project COMEX maakt Rijkswaterstaat met andere vaarwegautoriteiten in Europa afspraken over de te leveren serviceniveaus op een vaarwegcorridor. Tegenover deze bijdragen staat een lagere bijdrage van derden voor het Walradarsysteem Noordzeekanaal (– € 0,5 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 197,7 miljoen in 2019 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 4,3 miljoen) en een programma actualisatie van project Zeetoegang IJmond (– € 207 miljoen in 2019). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 5 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 4,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 4,3miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie Zeetoegang IJmond

Als gevolg van vertraging vindt er op het project Zeetoegang IJmond een actualisatie van de budgetten plaats á € 207 miljoen in 2019 en € 45,5 miljoen in 2020. Middelen schuiven van Geïntegreerde contractvormen naar planuitwerking en verkenning in 2019 en 2020. De vertraging is ontstaan door een noodzakelijke aanpassing van het ontwerp en uitvoeringsproblemen bij de bouw van de caissons van de deurkassen (Kamerstukken II 2017/18, 34 775-A, nr. 74).

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 6,1 miljoen in 2019 is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (+ € 2 miljoen), de extra bijdragen van derden (+ € 2,5 miljoen) en schuiven waarmee de ontvangsten worden geactualiseerd (– € 10,6 miljoen in 2019).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen van derden (zie ook toelichting onder 15.03)

Dit betreft een bijdrage van de regio aan de projectkosten van Sluis III bij het Wilhelminakanaal (€ 0,8 miljoen) en de voor de Impuls Dynamisch Verkeersmanagement ontvangen Europese subsidie met betrekking tot Corridor Management Execution (COMEX) (€ 2,1 miljoen). Binnen het EU-project COMEX maakt Rijkswaterstaat met andere vaarwegautoriteiten in Europa afspraken over de te leveren serviceniveaus op een vaarwegcorridor. Tegenover deze bijdragen staat een lagere bijdrage van derden voor het Walradarsysteem Noordzeekanaal (– € 0,5 miljoen).

Actualisatie ontvangsten

Binnen de ontvangsten wordt € 10,6 miljoen aan in 2019 geraamde ontvangsten in latere jaren verwacht. Dit betreft de projecten Verruiming Twentekanalen (€ 6,5 miljoen), Zeetoegang IJmond (€ 2,2 miljoen) en Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 2 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

1.107.469

0

1.107.469

275.275

1.382.744

644.400

511.624

– 476.673

– 583.195

Uitgaven

692.068

0

692.068

– 19.652

672.416

– 144.921

– 70.951

72.665

98.942

waarvan juridisch verplicht

100%

     

79%

       

17.02

Betuweroute

4.807

 

4.807

3.016

7.823

       

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

2.188

 

2.188

1.594

3.782

       

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

17.475

 

17.475

3.770

21.245

5.755

869

   

17.07

ERMTS

217.960

 

217.960

47.340

265.300

246

0

0

0

17.07.01

Realisatieprogramma ERTMS

29.511

 

29.511

94.760

124.271

– 39.756

– 131.775

– 157.985

– 64.878

17.07.02

Planuitwerking ERMTS

188.449

 

188.449

– 47.420

141.029

40.002

131.775

157.985

64.878

17.08

ZuidasDok

187.941

 

187.941

– 96.996

90.945

– 150.922

– 69.586

72.665

98.942

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

261.697

0

261.697

21.624

283.321

0

– 2.234

0

0

17.10.01

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma

110.870

0

110.870

18.242

129.112

56.171

29.771

– 2.623

– 4.672

17.10.02

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking

150.827

0

150.827

3.382

154.209

– 56.171

– 32.005

2.623

4.672

Ontvangsten

72.020

0

72.020

91.655

163.675

– 39.117

– 16.559

29.139

25.891

Actualisatie programma Mega Projecten

Om de projectbudgetten binnen Megaprojecten aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning.

De totale programma-aanpassing bedraagt € 141,4 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 268,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 307,8 miljoen), overboekingen vanaf andere artikelen (+ € 6,3 miljoen) en verschillende actualisaties van de programmabudgetten (– € 45,4 miljoen).

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 47,3 miljoen in 2019 is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 47,3 miljoen minder is uitgegeven aan het programma ERTMS dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 97 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (+ € 45 miljoen) en de actualisatie van het programma (– € 142 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 45 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. In 2018 is € 45 miljoen minder tot besteding gekomen. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Programma actualisatie

Het project ZuidasDok is vertraagd als gevolg van de herijkingsfase waarin het project zich op dit moment bevindt (– € 142 miljoen). In deze fase worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd, dit vergt meer tijd dan voorzien.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,6 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ 21,6 miljoen). In 2018 is € 21,6 miljoen minder tot besteding gekomen. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 91,7 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 127,7 miljoen) en schuiven op de ontvangsten van het project Zuidasdok (– € 36 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 127,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. In 2018 is € 127,7 miljoen minder ontvangen dan verwacht. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie ontvangsten Zuidasdok

Op het project Zuidasdok wordt € 36 miljoen minder aan ontvangsten in 2019 verwacht, omdat het project zich in de herijkingsfase bevindt. In deze fase worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd, dit vergt meer tijd dan voorzien.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

1.028

 

1.028

15.751

16.779

1.500

     

Uitgaven

893

0

893

15.926

16.819

1.500

     

waarvan juridisch verplicht

100%

     

1%

       

18.06

Externe veiligheid

893

0

893

2.503

3.396

1.500

     

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

 

0

13.423

13.423

       

18.08.03

Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat

0

 

0

13.423

13.423

       

18.11

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

       

18.11.01

Programmaruimte

0

 

0

 

0

       

18.11.03

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

       

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                 

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

                 

18.15

Ramingsbijstelling en Kasschuif

0

 

0

 

0

       

18.16

Reservering Omgevingswet

0

 

0

 

0

       

Ontvangsten

 

0

0

196.553

196.553

       

18.09

Ontvangsten

     

1.047

1.047

       

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

195.506

195.506

       

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt met € 2,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2,5 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 12,4 miljoen) en afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat a € 1 miljoen.

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 12,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 12,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

18.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn een gevolg van de afroming van het eigen vermogen (€ 1 miljoen.) bij Rijkswaterstaat zoals hierboven toegelicht.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2018 € 195,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2019 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=1+2

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=3+4

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Verplichtingen

                 

Uitgaven

                 

waarvan juridisch verplicht

                 
                     

Ontvangsten

6.921.916

 

6.921.916

– 324.635

6.597.281

– 327.229

– 272.093

– 301.526

165.543

19.09

Ten laste van begroting IenW

6.921.916

 

6.921.916

– 324.635

6.597.281

– 327.229

– 272.093

– 301.526

165.543

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

81.897

– 15.000

66.897

– 39.846

27.051

10.779

– 17.119

– 18.332

– 10.687

waarvan juridisch verplicht

                 

Uitgaven

81.897

– 15.000

66.897

– 37.001

29.896

– 8.173

– 15.361

– 16.582

– 9.095

20.01

Verkenningen

4.000

 

4.000

2.000

6.000

       

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

30.000

 

30.000

– 6.529

23.471

– 10.991

– 8.240

– 3.457

 

20.03

Reserveringen

25.000

0

25.000

– 25.000

0

– 8.000

– 13.000

– 14.000

– 15.000

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

22.897

– 15.000

7.897

– 7.472

425

10.818

5.879

875

5.905

20.05.11

Investeringsruimte Hoofdwegennet

13.000

– 13.000

0

0

0

2.560

5.879

875

5.905

20.05.12

Investeringsruimte Hoofdwegennet

0

 

0

0

0

0

0

0

0

20.05.13

Verkenningen

                 

20.05.21

Investeringsruimte Spoorwegen

9.897

– 2.000

7.897

– 7.586

311

8.258

0

   

20.05.22

Investeringsruimte Spoorwegen

0

 

0

 

0

       

20.05.31

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

     

114

114

0

0

0

 

20.05.32

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

0

 

0

 

0

       

Ontvangsten

                 

20.01 Verkenningen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 7,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 7,8 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast vindt er onder andere een overboeking naar art.12 voor korte termijn file aanpak a € 14 miljoen plaats. Dit wordt nader toegelicht op art.12 HWN.

20.03 Reserveringen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel HXII a 22,3 miljoen voor maatregelenpakket spoorgoederenvervoer. Deze wordt op HXII nader toegelicht.

Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel 13 voor maatregelen spoorgoederenvervoer van 5,6 miljoen.

20.05 Investeringsruimte

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

1

Kamerstuk: 2018–2019, 35 000 XII, nr. 17

Licence