Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4. AGENTSCHAP DIENST UITVOERING ONDERWIJS (DUO)

In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DUO Suppletoire begroting 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)Vastgestelde begroting

(2)Mutaties1e suppletoirebegroting

(3)=(1)+(2) Totaalgeraamd

Baten

Omzet moederdepartement

218.863

42.322

261.185

Omzet overige departementen

57.300

0

57.300

Omzet derden

5.200

0

5.200

Rentebaten

0

Vrijval voorzienigen

0

Bijzondere baten

0

Totaal baten

281.363

42.322

323.685

Lasten

Apparaatskosten

271.563

36.522

308.085

-

Personele kosten

184.563

32.972

217.535

-

Waarvan eigen personeel

146.960

18.489

165.449

-

Warvan inhuur externen

31.603

12.983

44.586

-

Waarvan overige personele kosten

6.000

1.500

7.500

-

Materiele kosten

87.000

3.550

90.550

-

Waarvan apparaat ICT

22.000

2.000

24.000

-

Waarvan bijdrage aan SSO's

22.000

1.000

23.000

-

Waarvan overige materiële kosten

43.000

550

43.550

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

9.700

5.800

15.500

-

Materieel

7.700

3.900

11.600

-

Waarvan apparaat ICT

7.400

3.000

10.400

-

Waarvan overige materiële afschrijvingskosten

300

900

1.200

-

Immaterieel

2.000

1.900

3.900

Overige lasten

0

0

0

-

Dotaties voorzieningen

0

0

0

-

Bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

281.263

42.322

323.585

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

100

0

100

Agentschapdeel Vpb lasten

100

100

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting:

De baten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 42,3 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2019 (€ 281,4 miljoen).

Baten

Omzet moederdepartement

De stijging heeft betrekking op de werkzaamheden voor het noodzakelijk onderhoud en vervanging van de ICT-systemen (€ 16,0 miljoen). Verder zijn middelen toegekend voor verbetering bereikbaarheid (€ 6,5 miljoen) en voor de uitvoering van persoonsgericht innen (€ 3,1 miljoen). Tevens zijn middelen toegekend voor de uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens inclusief de eindtoets Primair Onderwijs (€ 4,6 miljoen), compensatie meerkosten DigiD (€ 1,6 miljoen), compensatie niet gerealiseerde deregulering (€ 2,6 miljoen) en extra middelen voor overige diverse uitvoeringskosten (€ 4,9 miljoen). Daarnaast is € 3,0 miljoen toegekend voor de gestegen kosten voor de loon- en prijsontwikkeling 2019.

Lasten

Apparaatskosten

De kosten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 42,3 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2019. De personele begroting laat een stijging zien van € 33,0 miljoen. De materiële begroting een stijging zien van € 3,5 miljoen en de afschrijvingen laten een stijging zien van € 5,8 miljoen. Deze mutaties hebben een verband met het eerder genoemde noodzakelijk onderhoud en vervangingen van de ICT-systemen, extra kosten bereikbaarheid, uitvoering persoonsgericht innen, de uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens, compensatie meerkosten DigiD, compensatie niet gerealiseerde deregulering, overige diverse uitvoeringskosten en de gestegen kosten voor loon- en prijsontwikkeling 2019.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)Vastgestelde begroting

(2)Mutaties 1esuppletoirebegroting

(3)=(1)+(2)Stand1 suppletoirebegroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2019

14.040

14.040

Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)

281.363

42.322

323.685

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 271.663

‒ 42.322

‒ 313.985

2.

Totaal operationele kasstroom

9.700

0

9.700

Totaal investeringen (-/-)

‒ 9.858

‒ 37.842

‒ 47.700

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 9.858

‒ 37.842

‒ 47.700

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

Eenmalig storting van moederdepartement (+)

0

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 936

‒ 2.096

‒ 3.032

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.248

47.700

48.948

4.

Totaal financieringskasstroom

312

45.604

45.916

5.

Rekening courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)

14.194

7.762

21.956

Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met de eerder genoemde additionele middelen. Daarnaast is de aangevraagde leenfaciliteit verwerkt en daarbij behorende investeringen in vervangingen van de ICT-systemen. Als gevolg van het volledig afdekken van de nu geplande investeringen laat de rekening courant een stijging zien van € 7,8 miljoen.

Licence