Base description which applies to whole site

ART. NR. 95 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 95 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

259.975

0

259.975

8.527

268.502

15.639

16.254

16.811

16.302

Uitgaven

259.975

0

259.975

8.527

268.502

15.639

16.254

16.811

16.302

Personele uitgaven

192.869

0

192.869

3.390

196.259

9.990

10.611

11.167

10.986

Waarvan

-

eigen personeel

183.336

183.336

2.876

186.212

9.566

10.487

11.167

10.986

-

inhuur externen

5.751

5.751

514

6.265

424

124

0

0

-

overige personele uitgaven

3.782

3.782

0

3.782

0

0

0

0

Materiële uitgaven

67.106

0

67.106

5.137

72.243

5.649

5.643

5.644

5.316

Waarvan

-

ICT

24.198

24.198

4.875

29.073

5.085

5.085

5.085

4.737

-

bijdrage aan SSO's

25.385

25.385

‒ 823

24.562

‒ 73

‒ 73

‒ 73

‒ 55

-

overige materiële uitgaven

17.523

17.523

1.085

18.608

637

631

632

634

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

567

0

567

0

567

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 3,4 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Een verhoging van het budget met € 5,9 miljoen door toevoeging van de loonbijstelling tranche 2019.

  • Een verhoging van het budget met € 2,6 miljoen o.a. als gevolg van inzet van de eindejaarsmarge 2018 en de dekking van het aandeel van OCW in Rijksbrede ICT-problematiek (doorbelasting van de kosten voor rijksbrede IT-ontwikkelingen).

  • Een verhoging van het budget met 0,7 miljoen door diverse interdepartementale overboekingen, waaronder de bijdragen van verschillende departementen aan het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding.

  • Een verlaging van het budget met € 5,5 miljoen door enkele kasschuiven van 2019 naar latere jaren voor het lerarenregister en het project Gelijke Kansen Alliantie.

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 5,1 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Een verhoging van het budget met € 5,0 miljoen voor de dekking van het aandeel van OCW in Rijksbrede ICT-problematiek. Deze kosten zullen door BZK aan de departementen worden doorbelast voor rijksbrede IT-ontwikkelingen.

Licence