Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Uitgavenmutaties

Uitgavenoverzicht (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2019 (incl. amendementen en NvW'n)

 

10.477.053

       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
       

1

Capaciteitsdoelstellingen NAVO

12

10.000

2

Grensbewaking Koninklijke Marechaussee

12

3.000

3

MIVD

12

1.000

4

Personeelsagenda

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

5.800

5

iDevices

7

26.000

6

VUT/WUL-compensatie

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

67.000

7

Vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning

8

25.000

8

Dekking t.b.v. iDevices, Personeelsagenda, VUT/WUL, vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

– 123.800

9

Loonbijstelling

12

144.013

10

Prijsbijstelling

12

91.458

11

Eindejaarsmarge Defensie

12

81.506

12

Eindejaarsmarge HGIS

1

48.081

13

Interdepartementale Budgetoverhevelingen

2, 5, 6, 7, 8, 9,10

7.845

       
 

Overige mutaties

 

17.880

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

10.881.836

De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

1. Capaciteitsdoelstellingen NAVO

De Minister-President heeft in december het nationaal plan Defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie om structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt hiervoor structureel extra geld vrijgemaakt. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten.

2. Grensbewaking Koninklijke Marechaussee (KMar)

Het kabinet stelt structureel € 3 miljoen beschikbaar voor de KMar om de capaciteit voor grensbewaking verder te versterken.

3. MIVD

Bij het vaststellen van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2019–2022 is geconstateerd dat meer inzet gewenst is van de AIVD en MIVD op enkele doelstellingen. Om invulling te geven aan deze doelstellingen wordt de capaciteit van beide diensten uitgebreid. De benodigde capaciteiten worden stapsgewijs opgebouwd in lijn met het absorptievermogen van beide diensten. Vanaf 2022 betreft het structureel € 29 miljoen in totaal voor beide diensten (€ 14,5 miljoen AIVD en € 14,5 miljoen MIVD).

4. Personeelsagenda

Defensie verwacht, vooral vanwege ondervulling, een onderrealisatie op de begroting. Deze wordt deels ingezet voor de Personeelsagenda. De Personeelsagenda bevat maatregelen ten behoeve van het personeel, waaronder behoud- en wervingsmaatregelen, modernisering gezondheidszorg van Defensie en de herijking van het voorzieningenstelsel buitenland.

5. iDevices (30.000 stuks)

Een deel van de verwachte onderrealisatie als gevolg van ondervulling is ingezet voor o.a. de uitbreiding van iDevices. Besloten is om aan elke medewerker een iDevice te verstrekken.

6. VUT/WUL-compensatie

Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak wordt voor alle militairen de in 2014 ingehouden VUT-equivalente premie terugbetaald en wordt het deels wegvallen van de WUL-compensatie (als gevolg van het stoppen van de VUT equivalente premie) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 ook structureel hersteld.

7. Vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning

Voor het verminderen van het achterstallig onderhoud op vastgoed, het verbeteren van de legering en de facilitaire dienstverlening is € 25 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de, vooral vanwege personele ondervulling, verwachtte onderrealisatie.

8. Dekking t.b.v. iDevices, Personeelsagenda, VUT/WUL, vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning

Defensie verwacht, m.n. vanwege een lagere personele vulling, een onderrealisatie op de begroting. Deze wordt o.a. ingezet voor de hierboven genoemde aanschaf van iDevices, de Personeelsagenda, de VUT/WUL-compensatie, vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning.

9. Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2019 van € 144,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

10. Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 van € 91,5 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

11. Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 van € 81,5 miljoen aan de begroting van Defensie.

12. Eindejaarsmarge HGIS

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) 2018 van € 48,1 miljoen; onderdeel van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Deze middelen zijn toegevoegd aan het BIV-budget voor 2019.

13. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit Defensie is onder andere € 6,3 miljoen overgeheveld naar Justitie en Veiligheid (J&V) voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem (het communicatiesysteem voor ambulance-diensten, brandweer, KMar en politie) en € 1,5 miljoen naar Binnenlandse Zaken (BZK) ten behoeve van integrale kabelinterceptie.

Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 15,3 miljoen vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke marechaussee bij de beveiliging van Nederlandse hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast wordt € 3 miljoen overgeheveld voor artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten vanuit Infrastructuur en Waterstaat (I&W) voor noodsleephulp en betonningstaken uitgevoerd door de Kustwacht Nederland. De overige budgetoverhevelingen naar Defensie zijn relatief klein, zoals de bijdrage van J&V (€ 0,4 miljoen) voor een Liaison Officer en Back Office functie in Londen.

Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 7,8 miljoen.

Licence