Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

Met deze voorjaarsnota investeert het kabinet verder in Defensie. De Minister-President heeft in december het nationaal plan Defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie om structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt hiervoor structureel extra geld vrijgemaakt. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten. Deze extra middelen zijn verwerkt in de 1e suppletoire begroting. Zodra de precieze bestedingsdoelen zijn bepaald, worden de middelen doorverdeeld naar de betreffende artikelen. Het betreft de volgende reeks welke na 2024 fluctueert en vanaf 2030 structureel € 162 miljoen bedraagt:

bedragen x € 1 mln.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Capaciteitsdoelstellingen NAVO

10

42

249

358

406

461

Er zijn tevens middelen vrijgemaakt voor extra grensbewaking en voor de uitvoering van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als gevolg van de Brexit zal extra grensbewaking nodig zijn. Het kabinet stelt structureel € 3 miljoen beschikbaar voor de KMar om de capaciteit voor grensbewaking verder te versterken. Bij het vaststellen van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2019–2022 is geconstateerd dat meer inzet gewenst is van de AIVD en MIVD op enkele doelstellingen. Om invulling te geven aan deze doelstellingen wordt de capaciteit van beide diensten uitgebreid. De benodigde capaciteiten worden stapsgewijs opgebouwd in lijn met het absorptievermogen van beide diensten. Vanaf 2022 betreft het structureel € 29 miljoen in totaal voor beide diensten (€ 14,5 miljoen AIVD en € 14,5 miljoen MIVD).

Licence