Base description which applies to whole site

Artikel 11 Uitvoering

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

448.044

0

448.044

49.914

497.958

44.372

49.971

47.792

48.969

Uitgaven:

448.044

0

448.044

49.914

497.958

44.372

49.971

47.792

48.969

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

447.362

0

447.362

49.914

497.276

44.372

49.971

47.792

48.969

Uitvoeringskosten UWV

339.284

0

339.284

38.754

378.038

31.944

38.293

36.114

37.291

Uitvoeringskosten SVB

101.524

0

101.524

11.128

112.652

12.428

11.678

11.678

11.678

Uitvoeringskosten IB

6.554

0

6.554

32

6.586

0

0

0

0

Bijdrage aan nationale organisaties

682

0

682

0

682

0

0

0

0

Landelijke Cliëntenraad

682

0

682

0

682

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

21.700

21.700

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 49,9 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie € 21,7 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,0 miljoen).

 • 2. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 36,8 miljoen). Zie ook bij premiegefinancierd.

Bijdrage aan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten SVB

 • 1. Er is 1 overboeking naar VWS voor de structurele verhoging van het Besluit Uitvoering Kinderbijslag -/- € 0,2 miljoen.

 • 2. De Business Case Intensivering Toezicht (BCIT) wordt gecontinueerd. De uitvoeringskosten hiervan (€ 1,9 miljoen in 2019 en € 7,6 miljoen vanaf 2020) worden gedekt uit de hiermee samenhangende besparingen op de uitkeringslasten omdat de fraude met deze inzet extra wordt teruggedrongen. Ook de uitvoeringskosten van Vermogensonderzoek buitenland (€ 0,6 miljoen in 2019 en € 2,4 miljoen vanaf 2020) worden uit de voornoemde besparingen op de uitkeringslasten gedekt.

 • 3. Voor de motie om de OPS-slachtoffers (Organo Psycho Syndroom, schildersziekte) te compenseren is voor 2019 en 2020 € 0,8 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten.

 • 4. Volgens de huidige inzichten zal het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaten. Dit leidt onvermijdelijk tot extra uitvoeringskosten. Deze raming is gebaseerd op de u-toets SVB (€ 1,4 miljoen).

 • 5. De SVB ziet zich geconfronteerd met achterblijvende prestaties op de gemaakte afspraken met SZW (prestatie-indicatoren). Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat SVB als gevolg van het ingezette mobiliteits- en premobiliteitsbeleid kwalitatief goede medewerkers ziet vertrekken. T.o.v. de bestaande begroting wordt daarom tijdelijk extra fte ingezet en de voorgenomen personeelsreductie getemporiseerd. Voor 2019 wordt hiervoor € 5 miljoen compensatie geboden.

 • 6. De meerkosten voor het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) als gevolg van het tijdsbestedingsonderzoek voor 2019 zijn € 1,6 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).

Ontvangsten

 • 1. De SVB maakt in 2019 € 21,7 miljoen naar SZW over in verband met het exploitatiesaldo over 2018. Dit saldo bevat tevens de SVB ontvangsten als gevolg van de schikking met Cap Gemini.

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

1.578.929

0

1.578.929

‒ 40.585

1.538.344

‒ 48.124

‒ 53.376

‒ 60.956

‒ 62.844

Uitgaven:

1.578.929

0

1.578.929

‒ 40.585

1.538.344

‒ 48.124

‒ 53.376

‒ 60.956

‒ 62.844

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.530.226

0

1.530.226

‒ 35.814

1.494.412

‒ 33.844

‒ 38.443

‒ 39.344

‒ 39.771

Uitvoeringskosten UWV

1.391.549

0

1.391.549

‒ 33.814

1.357.735

‒ 31.144

‒ 41.993

‒ 47.394

‒ 41.071

Uitvoeringskosten SVB

138.677

0

138.677

‒ 2.000

136.677

‒ 2.700

3.550

8.050

1.300

Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal

48.703

0

48.703

‒ 4.771

43.932

‒ 14.280

‒ 14.933

‒ 21.612

‒ 23.073

Uitvoering UWV nominaal

44.636

0

44.636

‒ 4.394

40.242

‒ 13.085

‒ 14.334

‒ 21.136

‒ 21.983

Uitvoering SVB nominaal

4.067

0

4.067

‒ 377

3.690

‒ 1.195

‒ 599

‒ 476

‒ 1.090

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 40,6 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten (-/- € 36,8 miljoen) zie ook bij begrotingsgefinancierd.

 • 2. Voor de uitvoering van het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB), waaronder de premiedifferentiatie voor UWV en Belastingdienst en de WAB compensatieregeling tegemoetkoming ontslag bij ziekte of pensionering werkgever worden meerjarig middelen ontvangen (€ 5,0 miljoen in 2019 en € 3,0 miljoen. structureel)

 • 3. Na aanleiding van een technische aanpassing in de volumeraming van de WW voor de uitvoeringskosten wordt het uitvoeringsbudget voor 2019 gecorrigeerd (€ 5,2 miljoen).

 • 4. Voor de implementatie van EESSI wordt budget voor het UWV (€ 1,8 miljoen voor 2019 en € 0,6 miljoen structureel) en de Belastingdienst (€ 1,5 miljoen voor 2019 en € 0,5 miljoen structureel) gereserveerd.

 • 5. Om beter aan te sluiten bij het kasritme van de wetsvoorstellen Digitale Overheid en de Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer worden middelen verschoven van 2019 naar 2023 (€ 7,5 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RWTS's: uitvoeringskosten SVB

 • 1. Voor de implementatie van EESSI bij de SVB worden meerjarig middelen beschikbaar gesteld (€ 3 miljoen in 2019).

 • 2. De planning van de werkzaamheden voor het IT-plan is aangepast en verspreid over vijf jaar. Om daar op aan te sluiten worden er middelen uit 2019 (-/- € 5 miljoen) en 2020 (-/- € 4 miljoen) doorgeschoven naar 2021 (€ 2,2 miljoen) en 2022 (€ 6,8 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RTW's nominaal

 • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 4,8 miljoen.

Licence