Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 11 Uitvoering

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 11 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

698.537

990

699.527

‒ 262

699.265

‒ 22.058

‒ 12.247

‒ 21.021

‒ 21.101

646.527

           

Uitgaven

697.239

990

698.229

‒ 262

697.967

‒ 22.058

‒ 12.247

‒ 21.021

‒ 21.101

646.527

           

Opdrachten

          

Handhaving smal

2.942

0

2.942

‒ 505

2.437

0

0

0

0

3.120

Bekostiging

          

Uitvoeringskosten CN

10.788

0

10.788

2.031

12.819

1.224

1.064

1.043

1.029

8.909

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

Uitvoeringskosten UWV

463.615

0

463.615

20.848

484.463

‒ 2.533

1.579

3.136

3.968

443.731

Uitvoeringskosten SVB

203.335

990

204.325

‒ 24.391

179.934

‒ 20.749

‒ 14.890

‒ 25.200

‒ 26.098

174.693

Uitvoeringskosten IB

14.911

0

14.911

1.700

16.611

0

0

0

0

14.911

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

          

Landelijk Clientenraad

1.648

0

1.648

55

1.703

0

0

0

0

1.163

           

Ontvangsten

0

0

0

32.221

32.221

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

          

Algemeen

0

0

0

32.221

32.221

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 0,3 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 32,2 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 95,8%.

Uitgaven

Bijdrage ZBO's/RWTs

  • Uitvoeringskosten UWV: Er is een technische herschikking van middelen die op artikel 99 gereserveerd stonden voor NOW uitvoeringskosten, naar artikel 11 uitvoeringskosten UWV voor het afwikkelen van de NOW-regelingen in 2024 door UWV.

  • Uitvoeringskosten SVB: Naar aanleiding van een herijking van het ramingsmodel vindt er een budgetneutrale structurele schuif plaats van het rijksgefinancierde budget naar het premiegefinancierde budget van de SVB van € 27,3 miljoen. Daarnaast komen er in de jaren 2024-2026 middelen vrij voor onder andere modernisering Algemene Administraties (AA) en structurele middelen voor telewerken. Het systeem AA van de SVB ondersteunt de uitvoering van sociale verzekeringen, waaronder de AOW en de AKW.

Ontvangsten

  • In 2023 is er voor de begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten van de SVB € 32,2 miljoen meer bevoorschot dan gerealiseerd. Dit betreft een voorlopige realisatie. In 2024 krijgt SZW dit als terugontvangst.

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 11 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

2.265.931

0

2.265.931

37.094

2.303.025

32.302

711

7.034

22.008

2.944.856

           

Uitgaven

2.265.931

0

2.265.931

37.094

2.303.025

32.302

711

7.034

22.008

2.944.856

           

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

Uitvoeringskosten UWV

1.987.793

0

1.987.793

2.466

1.990.259

9.896

‒ 4.686

992

13.808

2.134.862

Uitvoeringskosten UWV nominaal

103.590

0

103.590

5.424

109.014

‒ 6.699

‒ 23.645

‒ 23.995

‒ 22.973

558.293

Uitvoeringskosten SVB nominaal

8.577

0

8.577

1.888

10.465

1.902

1.775

2.859

3.850

51.715

Uitvoeringskosten SVB

165.971

0

165.971

27.316

193.287

27.203

27.267

27.178

27.323

199.986

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 37,1 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitgaven

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

  • Uitvoeringskosten SVB: Naar aanleiding van een herijking van het ramingsmodel vindt er een budgetneutrale structurele schuif plaats van het rijksgefinancierde budget naar het premiegefinancierde budget van de SVB van € 27,3 miljoen. Dit heeft geen effect op de totale hoogte van het uitvoeringsbudget.

Licence