Base description which applies to whole site

2. Overzicht belangrijkste mutaties 2019

De belangrijkste uitgavenmutaties bij eerste suppletoire begroting worden in onderstaande tabel weergegeven en daarna toegelicht. De uitgebreide toelichtingen zijn per beleidsartikel opgenomen in hoofdstuk 3.

Tabel: Overzicht belangrijkste mutaties uitgaven 2019 (bedragen x EUR 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven

(Mutaties in EUR x 1.000)

Stand vastgestelde begroting

 

3.096.124

     

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1) Versterking van de Nederlandse handels- en investeringspositie

1.2

9.123

2) Versterking van de arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

1.3

12.933

3) Onderwijs

3.4

11.500

4) Multilaterale samenwerking

5.1

27.000

5) Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

5.4

– 165.218

6) Overige mutaties

 

11.386

     

Stand eerste suppletoire begroting

 

3.002.848

  • Een verhoging van het budget voor «versterking van de Nederlandse handels- en investeringspositie» (artikel 1.2) vooral vanwege de organisatie van de Global Entrepreneurship Summit (GES) in 2019.

  • Een verhoging van het budget voor versterking van de private sector en de arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden (artikel 1.3) vooral vanwege extra uitgaven voor de landenprogramma’s op het gebied van ondernemingsklimaat.

  • Een verhoging van het budget voor onderwijs (artikel 3.4) omdat extra middelen zijn toegevoegd zoals aangekondigd in de beleidsnota «Investeren in Perspectief» en vanwege extra budget voor het NUFFIC-programma Orange Knowledge Programme (OKP).

  • Een verhoging van het budget voor multilaterale samenwerking (artikel 5.1) vanwege een verhoging van de jaarlijkse bijdragen aan UNICEF, UNDP en voor speciale multilaterale activiteiten zoals steun aan de hervormingen binnen de Verenigde Naties.

  • Op artikel 5.4 (verdeelartikel) vindt een verlaging van het budget plaats in de komende jaren. Dit is met name het gevolg van een neerwaartse BNI-bijstelling. De ontwikkeling van het ODA-budget is gekoppeld aan de ontwikkeling van het BNI en wordt hiervoor regelmatig bijgesteld. Daarnaast neemt de asieltoerekening aan ODA per saldo toe als gevolg van een hogere instroomraming van asielzoekers. Hiervoor worden ODA-middelen van de BHOS-begroting overgeheveld naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Licence