Base description which applies to whole site

Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds

Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2019

Aardgasvrije wijken

34.096

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

1.338

Asbeter

648

Basisregistratie Grootschalige Topografie

211

Basisregistratie Ondergrond

100

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

Beter benutten

176

Bevolkingsdaling

11.245

Bibliotheekmiddelen

1.000

Bodemsanering

53.621

Bonus beschut werk

8.329

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

Buurtsportcoaches

73.300

Centrale Stem Opnemenig

1.005

City deal Eenvoudig Maatwerk

124

City Deal Voedsel

25

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

3.612

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

5.216

Dialoog Sinterklaasintocht

35

Eindhoven Internationale Knoop XL

80

Energieloketten

12.397

Europees Burgerinitiatief Stop Extremisme

12

Experimenten sociale benadering dementie

1.000

Faciliteiten besluit opvangcentra

7.759

Floriade Almere

2.500

Fort Oranje Zundert

1.500

Geluidsmaatregelen HSL Zuid

3.906

Geweld hoort nergens thuis

3.600

Gezond in de stad

22.374

Grensland conferentie Venlo

30

Groeiopgave Almere

8.082

GROS jongerenevenementen

50

Herstructurering wsw Oost-Groningen

4.884

Implementatie traject 5 sociaal domein

310

Impuls weerbaar bestuur

240

Jeugd

21.700

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

5.100

Kansen voor alle kinderen

85.000

Kerkenvisies

3.500

Koplopergemeenten Cliëntondersteuning

8.164

Landelijke voorziening vreemdelingen

19.100

Lerarentekort G4

4.000

LHBTI beleid regenboogsteden

1.273

Maatschappelijke begeleiding

32.607

Maatschappelijke opvang

385.057

MKBA Lelystad next level

15

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

738

Nijmijgen Green Capital of Europe

10

NL DIGIbeter Innovatiebudget

2.508

Oeververbinding Rotterdam pre verkenning

75

Peel en Maas vangnet

10

Permanente registratie Den Haag

1.232

Perspectief op werk

35.000

Pilot integrale beveiligingsplannen

950

Pilot opvang en begeleiding asielzoekers

756

Pilot Roma en Sinti

239

Pilot Verdere integratie op de arbeidsmarkt

897

Pilots Flexibele opvang

1.200

Pilots logeerzorg

875

Pilots Verander opgave inburgering

4.395

Proeftuinen cultuurprofielen

1.441

Programmabureau Sociaal domein

300

Raadsondersteuning Groningen

500

Rechtspositiebesluit burgemeesters

24

Regionale Energie Strategieën

28.045

Regionale opgaven

81.443

Scholenprogramma Groningen

8.875

Slachtoffers mensenhandel (Vrouwenopvang)

1.000

Slimme en Duurzame mobiliteit MRA

4.853

Slimme laadpleinen

248

Sociale en emotionele ondersteuning gezondheidsgevolgen aardbeving

4.600

Sportakkoorden

3.715

Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd

36.076

Transitievisie warmte

71.746

Twinning arbeidsbemiddeling

61

Vangnetregeling Hoorn

26

Veilig Thuis

32.100

Veilige steden

331

Veiligheidshuizen

7.700

Verduurzaming basisscholen

350

Vergoeding hoofdstembureaus verkiezingen

82

Verhoging taalniveau statushouders

20.000

Verlenging impuls regionale Samenwerking GGZ

930

Versterking lokale aanpak jihadisme

6.538

Versterking lokale werkgelegenheid Groningen

1.900

Voorkomen van schulden en bestrijding van armoede

14.225

Voorschoolse voorziening peuters

30.000

Vrouwenopvang

123.851

VTH-taken

46.700

Vuelta 2020

1.000

Waddenzee werelderfgoed coördinator

44

Wijkaanpak

14.349

Woondeals

2.098

Zelfstandige woonvoorziening jongeren

100

Zoetwatermaatregelen

5.203

Zorgverlichter

100

Wijziging betalingsverloop 2018

276.133

Stand 2e suppletoire begroting 2019

1.722.124

Licence