Base description which applies to whole site

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven

Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

108.756

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

199.359

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) lopende inschrijving Sint Maarten

5.2

16.459

2) Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

1.1

4.252

3) Subsidies Caribisch Nederland (RWZI)

4.2

2.462

4) BES(t) 4kids

4.2

1.070

5) Sociaaleconomische initiatieven

4.2

2.256

6) Bestuursontwikkeling Caribisch Nederland

4.2

6.340

7) Overige mutaties

 

1.087

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

233.285

Mutaties Miljoenennota

1) Lopende inschrijving Sint Maarten

Het gaat om de tweede tranche liquiditeitssteun 2018 voor Sint Maarten middels een lopende inschrijving. De obligatielening heeft een looptijd van 30 jaar.

2e suppletoire begrotingsmutaties 2019

2) Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

Na verrekening van de rijksbijdrage voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en het Recherchesamenwerkingsteam (RST) over 2017 en 2018 vloeit er € 4,3 mln. terug naar begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties. Dit bedrag wordt ingezet voor het dekken van frictiekosten en tekorten op de uitzendbudgetten bij het RST en TBO.

3) Subsidies Caribisch Nederland (RWZI)

Voor de afronding van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) op Bonaire worden, mede namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn deze uitgaven bedoeld voor diverse subsidies.

4) BES(t) 4 kids

Deze middelen zijn bedoeld voor de verdere uitvoering van het programma BES(t) 4 kids (versterking kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland (CN) en voor diverse sociaaleconomische initiatieven in CN.

5) Sociaaleconomische initiatieven

De middelen (circa € 2,3 mln.) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uit de boedelscheiding na 10-10-2010 worden volgens afspraak aangewend voor sociaaleconomische initiatieven in Caribisch Nederland.

6) Bestuursontwikkeling Caribisch Nederland

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt, in het kader van de uitvoering van het Bestuursakkoord Bonaire 2018 ‒ 2022, vanuit de begroting van BZK (VII) € 2,0 mln. ter beschikking ten behoeve van het versterken van de uitvoerings- en bestuurskracht van het Openbaar Lichaam Bonaire, en versterking van het financieel beheer.

Daarnaast stelt het Ministerie van BZK uit de begroting van BZK (VII) € 0,6 mln. ter beschikking voor het moderniseren van het ICT-systeem en het digitaliseren en beveiliging van archieven op Saba.

Met het oog op de speerpunten uit de kabinetsreactie op de Tijdelijke wet taakverwaarlozing en de aanstaande verkiezingen op Sint Eustatius wordt tot slot in totaal € 3,7 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van de reorganisatie van het ambtelijk apparaat en voor afronding van het verbeterplan voor het financieel beheer op Sint Eustatius. Dit bedrag bestaat uit een bijdrage van het Ministerie van BZK van € 1,9 mln. uit de begroting van BZK (VII) en uit een bedrag van € 1,8 mln. uit de eigen begroting van Koninkrijksrelaties.

Deze middelen worden op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bijzondere uitkering verstrekt, waarbij de bovenstaande bedragen als maximum gelden.

Ontvangsten

Tabel 3 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2019

 

38.292

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

39.961

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

1.1

4.252

2) Overige mutaties

 

582

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

44.795

Mutaties Miljoenennota

-

2e suppletoire begrotingsmutaties 2019

1) Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

Na verrekening van de rijksbijdrage voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en het Recherchesamenwerkingsteam (RST) over 2017 en 2018 vloeit er € 4,3 mln. terug naar begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties.

Licence