Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1 Versterken rechtsstaat

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

40.434

37.734

729

4.252

42.715

      

Uitgaven

40.434

37.734

729

4.252

42.715

Waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

100,0%

      

1.1 Versterken rechtsstaat

40.434

37.734

729

4.252

42.715

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

27.141

26.243

659

4.252

31.154

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

27.141

26.243

659

4.252

31.154

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

16

16

Overige bijstand aan de landen

0

0

0

16

16

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

13.293

11.491

70

‒ 16

11.545

Grensbewaking (Defensie)

6.100

6.100

109

0

6.209

Rechterlijke macht (JenV)

7.193

5.391

‒ 39

‒ 16

5.336

      

Ontvangsten

0

0

0

4.252

4.252

Toelichting

Uitgaven en ontvangsten

Mutaties Miljoenennota

-

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

Na verrekening van de rijksbijdrage voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en het Recherchesamenwerkingsteam (RST) over 2017 en 2018 vloeit er € 4,3 mln. terug naar begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties. Dit bedrag wordt ingezet voor het dekken van frictiekosten en tekorten op de uitzendbudgetten bij het RST en TBO.

Licence