Base description which applies to whole site

Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Tabel 1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)
  

Artikelnummer

Uitgaven 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

12.899.909

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

13.653.103

 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    
 

Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2020)

  

1)

Kasschuif ondermijningsbestrijdingsfonds (B12)

33

‒ 64.920

2)

Kasschuif MH-17

33

9.900

3)

Hogere bezetting DJI GW

34

10.921

4)

Frictiekosten afbouw overcapaciteit justitiële jeugdinrichtingen

34, 92

52.500

5)

Huisvesting DJI

34

12.061

6)

Kasschuif frictiekosten DJI -gevangeniswezen

34

‒ 47.801

7)

Meevaller WSNP en Wbtv

92

20.463

    
 

Najaarsnota 2019

  

8)

Extra middelen stroomstootwapens

31

25.000

9)

Extra middelen bewaken en beveiligen

31

10.000

10)

Meevaller Rechtsbijstand

32

‒ 15.000

11)

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

34

25.000

12)

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

37

‒ 24.300

13)

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

37

20.600

14)

Asiel

37

19.379

15)

Afrekening derdenrekening

37

12.084

16)

Vrijval egalisatieschuld Europol/Eurojust

91

‒ 12.000

17)

Invulling taakstelling

92

38.100

18)

Extra middelen aanpak ondermijning

92

110.000

19)

Extra middelen rechtsbijstand

92

60.000

 

Overige mutaties

 

‒ 66.261

    
 

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

13.848.829

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

 • 1. Kasschuif ondermijningsfonds (B12) Betreft een verdeling van de incidentele gelden voor de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit over drie jaar, op basis van de meerjarige versterkingsplannen van betrokken regionale en landelijke partners.

 • 2. Kasschuif MH-17 Er is een kasschuif gedaan van de jaren 2020 tot en met 2023 naar 2019 ter dekking van de in 2019 benodigde middelen ten behoeve van (de voorbereiding van) het proces rondom de vervolging en berechting van de MH-17 verdachten.

 • 3. Hogere bezetting DJI gevangeniswezenHet budget van DJI verhoogd met € 10,9 mln. om de verwachte kosten bij Dienst Justitiële Inrichtingen te dekken die voortkomen uit de hogere bezetting bij het gevangeniswezen.

 • 4. Frictiekosten afbouw overcapaciteit justitiële jeugdinrichtingenDeze mutatie betreft een bijdrage voor de frictiekosten (personeel en gebouw) die gepaard gaan met de afbouw van overcapaciteit binnen de jeugdinrichtingen van DJI (Kamerstukken II, 2018/19, 28 741-53).

 • 5. Huisvesting DJIDit betreft een correctie op voorgaande jaren van € 12,1 mln. op het huisvestingsbudget van DJI vanwege een in het verleden toegepaste korting bij de gebruikersvergoedingen.

 • 6. Kasschuif frictiekosten DJI-gevangeniswezenOm in de juiste jaren dekking te hebben voor de frictiekosten DJI is er een kasschuif gedaan van € -47,8 mln. in 2019 naar de jaren 2020 tot en met 2024.

 • 7. Meevaller WSNP en WbtvHet totaalbedrag € 20,5 mln. is opgebouwd uit de mutaties Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP, € 19,7 mln.) en Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv, € 0,8 mln.). In de Wsnp vergoedingensystematiek wordt er van uitgegaan dat de daadwerkelijke betaling van Wsnp zaken binnen 6 jaar plaatsvindt. Deze Wsnp vergoedingensystematiek is door de Raad voor de Rechtspraak herijkt. JenV heeft over de periode 2013–2018 een beperkter incassorisico dan waarmee de afgelopen jaren rekening is gehouden. Door het naar beneden bijstellen van het totaal aan Wsnp-verplichtingen resteert eenmalig een meevaller van circa € 19,7 mln. De uitvoeringskosten Wbtv zijn lager dan begroot, hierdoor resteert een eenmalige meevaller van circa € 0,8 mln. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de JenV-brede problematiek. Zie ook ontvangsten.

 • 8. Extra middelen stroomstootwapensHet Kabinet investeert incidenteel in veiligheid en bescherming. Het Kabinet maakt als onderdeel daarvan € 25 mln. vrij voor de invoering van het stroomstootwapen ten behoeve van de uitrusting van agenten, naast de € 5 mln. incidenteel die het kabinet bij voorjaarsnota beschikbaar heeft besteld voor de financiering van het stroomstootwapen.

 • 9. Extra middelen bewaken en beveiligenHet kabinet investeert incidenteel in veiligheid en bescherming. Het kabinet maakt als onderdeel daarvan € 10 mln. vrij voor een aanvullende impuls voor het stelsel van het bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op basispolitiezorg.

 • 10. Meevaller RechtsbijstandBij de rechtsbijstand wordt een meevaller van circa € 15 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit het te verwachten aantal afgegeven toevoegingen (circa € 5 mln.); de vertraging van de uitvoering van het project intensiveringen ZSM (circa € 8,5 mln.) en een kleine meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa € 1,5 mln.). Samen met de € 45 mln. die het kabinet extra beschikbaar stelt voor Rechtsbijstand en de inzet van € 13 mln. binnen het programmabudget kan hierdoor € 73 mln. worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor een groot deel van de sociaal advocatuur in de periode 2020 tot en met 2021. Bij de tweede suppletoire begroting zijn de beschikbare middelen ad € 60 mln. voor rechtsbijstand verwerkt op artikel 92.

 • 11. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Bij DJI, het onderdeel forensische zorg, wordt dit jaar meer zorg geleverd dan in de begroting was verwacht. Dit wordt binnen JenV gefinancierd uit onderuitputting op de uitgaven en meevallers op de ontvangsten.

 • 12. Immigratie- en Naturalisatiedienst ( IND) Bij de IND doet zich een per saldo meevaller voor van € 24,3 mln. Deze meevaller van 24,3 mln. is een combinatie van een hogere productie die moet worden bekostigd van 12,7 mln. (een tegenvaller) en een meevaller van 37 mln. als gevolg van een aanpassing van de kostprijzen IND. Deze wijziging in de kostprijs IND is mogelijk omdat de gerealiseerde kosten bij IND lager zijn gebleken dan de kostprijzen.

 • 13. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) De bezetting bij het COA is hoger dan in de begroting is verwacht. In de begroting 2019 is uitgegaan van een raming van de gemiddelde bezetting in de opvang van 23.500. De meeste recente verwachting is nu dat de gemiddelde bezetting van asielzoekers bij het COA in 2019 oploopt naar 24.800. Dit vergt een extra bijdrage aan het COA van € 20,6 mln.

 • 14. Asiel De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (Official Development Assistance). De raming van de gemiddelde bezetting van het COA is conform de reguliere systematiek bijgesteld van 23.500 naar 24.800 waardoor de ODA-toerekening stijgt met € 19,4 mln.

 • 15. Afrekening derdenrekening Bij het onderdeel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) is een desaldering verwerkt op (oude) Europese subsidies die niet verrekend zijn met kosten. Dit leidt tot een verhoging van de uitgaven met € 12,1 mln. Zie ook de ontvangsten.

 • 16. Vrijval egalisatieschuld Europol/Eurojust Door verevening van de egalisatieschuld met de betaalde huur komt de reservering aflossing egalisatieschuld huisvesting Europol/Eurojust te vervallen. De hiervoor gereserveerde eenmalige middelen vallen vrij binnen het HGIS-budget (Homogene Groep Internationale samenwerking).

 • 17. Invulling taakstelling JenVBij Najaarsnota wordt de restanttaakstelling (ad € 53,1 mln.) voor € 38,1 mln. ingevuld met onderuitputting op de uitgaven en een aantal meevallers op de ontvangsten. Het resterende bedrag van de taakstelling dat nog moet worden ingevuld is € 15 mln. Omdat de taakstelling (een verlaging) was geparkeerd op artikel 92 wordt, nu de taakstelling gedeeltelijk is ingevuld, hier een tegenboeking gedaan(positief getal).

 • 18. Extra middelen aanpak ondermijningHet kabinet investeert incidenteel 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van aanpak van de ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen. Conform de afspraak in Kamerbrief d.d. 4 november 2019 (Kamerstuk 29 911, nr. 256).

 • 19. Extra middelen rechtsbijstandVoor de rechtsbijstand wordt € 45 mln. extra beschikbaar gesteld uit de rijksbrede onderuitputting. Samen met de verwachte onderuitputting van € 15 mln. in 2019 op de rechtsbijstand op de begroting van Justitie en Veiligheid en de inzet van € 13 mln. binnen het programmabudget kan hierdoor € 73 mln. worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor een groot deel van de sociaal advocatuur in de periode 2020 tot en met 2021. Bij de tweede suppletoire begroting zijn de beschikbare middelen ad € 60 mln. voor rechtsbijstand verwerkt op artikel 92.

Licence