Base description which applies to whole site

Overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties

Tabel 2 overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties (bedragen x € 1.000)
  

Artikelnummer

Ontvangsten 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

1.600.564

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

1.666.318

 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    
 

Vermoedelijke Uitkomsten (miljoenennota 2020)

  

1)

Desaldering bijzondere bijdragen politie

31

11.527

2)

Meevaller WSNP

32

20.463

    
 

Najaarsnota 2019

  

3)

Boeten en Transacties

33

‒ 51.100

4)

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

37

15.070

5)

Nidos

37

12.400

6)

Afrekening derdenrekening

37

12.084

7)

Overige mutaties

 

22.041

    
 

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

1.708.803

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

 • 1. Desaldering bijzondere bijdragen politie Een deel van de interne problematiek die na de voorjaarsnotabesluitvorming op de JenV-begroting resteerde, wordt gedekt door over drie jaren in totaal € 32,4 mln. aan bijzondere bijdragen van de politie te desalderen. In 2019 is € 11,5 mln. teruggevorderd aan niet bestede en niet meer tot besteding komende DSI (Dienst Speciale Interventies) middelen. De middelen waren bedoeld voor personeelsuitbreiding van de DSI. De beoogde netto groei van de DSI is nog niet gerealiseerd.

 • 2. Meevaller WSNP en Wbtv

  Het totaalbedrag van € 20,5 mln. is opgebouwd uit de mutaties Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP, € 19,7 mln.) en Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv, € 0,8 mln.) In de Wsnp vergoedingensystematiek wordt er van uitgegaan dat de daadwerkelijke betaling van Wsnp-zaken binnen 6 jaar plaatsvindt. Deze Wsnp vergoedingensystematiek is door de Raad voor de Rechtspraak herijkt. JenV heeft over de periode 2013–2018 een beperkter incassorisico dan waarmee de afgelopen jaren rekening is gehouden. Door het naar beneden bijstellen van het totaal aan Wsnp-verplichtingen resteert eenmalig een meevaller van circa € 19,7 mln. De uitvoeringskosten Wbtv zijn lager dan begroot, hierdoor resteert een eenmalige meevaller van circa € 0,8 mln. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de JenV-brede problematiek. Zie ook uitgaven

 • 3. Boeten en Transacties (B&T)

  Bij de B&T ontvangsten is de verwachting dat er zich een minderopbrengst voordoet van € 51,1 mln. De minderopbrengst wordt vooral veroorzaakt door minder beschikkingen uit trajectcontroles (met name door de trajectcontrole A4 - Leiden, die tot en met mei uit stond in verband met wegwerkzaamheden) en door minder beschikkingen opgelegd door de politie op kenteken, dan geraamd. Deze tegenvaller komt ten laste van het generale beeld.

 • 4. Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) De meevaller op de ontvangsten van het COA bedraagt 15,1 mln. Deze meevaller bestaat uit de afrekening van de bijdrage aan het COA in 2018 van 12 mln, waar in de begroting 2019 geen rekening mee is gehouden en de afroming van het eigen vermogen van COA met 3,1 mln, bovenop de al in de begroting geraamde afroming van 24 mln.

 • 5. NidosDeze mutatie betreft de afrekening Nidos 2018 van € 17,4 mln. euro. Bij de Voorjaarsnota werd gerekend op € 5 mln. euro. Bij Najaarsnota is € 12,4 mln. extra afgerekend.

 • 6. Afrekening derdenrekening

  Bij het onderdeel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) is een desaldering verwerkt op (oude) Europese subsidies die niet verrekend zijn met kosten. Dit leidt tot een verhoging van de ontvangsten met € 12,1 mln. Zie ook uitgaven.

Licence