Base description which applies to whole site

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Tabel 14 Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

     

Baten

    

Omzet moederdepartement

323.148

106.835

‒ 24.300

405.683

Omzet overige departementen

 

Omzet derden

47.360

8.590

 

55.950

Rentebaten

  

Vrijval voorzieningen

  

Bijzondere baten

  

Totaal baten

370.508

115.425

‒ 24.300

461.633

     

Lasten

    

Apparaatskosten

    

- Personele kosten

246.500

81.500

‒ 19.300

308.700

Waarvan eigen personeel

215.000

51.000

‒ 29.300

236.700

Waarvan inhuur externen

27.000

28.000

10.000

65.000

Waarvan overige personele kosten

4.500

2.500

 

7.000

- Materiële kosten

55.863

17.637

‒ 5.000

68.500

Waarvan apparaat ICT

1.000

1.500

 

2.500

Waarvan bijdrage aan SSO's

39.926

15.074

 

55.000

Waarvan overige materiële kosten

14.937

1.063

 

16.000

Materiële programmakosten

47.445

17.555

 

65.000

Rentelasten

200

‒ 150

 

50

Afschrijvingskosten

20.500

‒ 1.117

 

19.383

- Materieel

6.000

‒ 3.000

 

3.000

Waarvan apparaat ICT

2.500

‒ 1.000

 

1.500

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

   

- Immaterieel

14.500

1.883

 

16.383

Overige lasten

  

- Dotaties voorzieningen

  

- Bijzondere lasten

  

Totaal lasten

370.508

115.425

‒ 24.300

461.633

     

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

De omzet is bijgesteld door daling van de bekostiging als gevolg van de bijstelling van de kostprijs. Lagere capaciteitsinzet voor productie en bedrijfsvoering is de basis voor de bijstelling van de kostprijzen. Er is minder eigen personeel ingezet ten opzichte van de begroting en meer gebruik gemaakt van tijdelijke externe inhuur in het productieproces.

Tabel 15 Kasstroomoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

      

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019

92.670

 

92.670

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

370.508

115.425

‒ 24.300

461.633

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 356.008

‒ 110.542

24.300

‒ 442.250

2.

Totaal operationele kasstroom

14.500

4.883

19.383

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 10.800

‒ 2.050

‒ 12.850

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 10.800

‒ 2.050

‒ 12.850

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 34.000

‒ 34.000

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 13.400

‒ 2.200

‒ 15.600

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

10.800

2.050

12.850

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 2.600

‒ 34.150

‒ 36.750

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)

93.770

‒ 31.317

62.453

Toelichting

De lagere bijdrage leidt toe een lagere kasontvangst.

Licence