Base description which applies to whole site

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 12 Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

     

Baten

    

Omzet moederdepartement

2.097.986

162.577

77.953

2.338.516

Omzet overige departementen

  

Omzet derden

57.077

  

57.077

Rentebaten

  

Vrijval voorzieningen

  

Bijzondere baten

  

Totaal baten

2.155.063

162.577

77.953

2.395.593

     

Lasten

    

Apparaatskosten

1.136.651

 

19.430

1.156.081

- Personele kosten

1.016.882

119.839

19.225

1.155.946

Waarvan eigen personeel

888.632

113.480

‒ 3.358

998.754

Waarvan inhuur externen

103.000

4.598

22.402

130.000

Waarvan overige personele kosten

25.250

1.761

181

27.192

Materiële kosten

119.768

 

205

119.973

Waarvan apparaat ICT

39.396

  

39.396

Waarvan bijdrage aan SSO's

34.265

  

34.265

Waarvan overige materiële kosten

46.107

 

205

46.312

Materiele programmakosten

893.760

42.738

6.023

942.521

Rentelasten

  

Afschrijvingskosten

19.649

  

19.649

Waarvan apparaat ICT

   

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

15.123

  

15.123

- Immaterieel

4.527

  

4.527

Overige lasten

105.003

 

52.500

157.503

- Dotaties voorzieningen

86.188

 

52.500

138.688

- Bijzondere lasten

18.815

  

18.815

Totaal lasten

2.155.063

162.577

77.953

2.395.593

     

Saldo van baten en lasten

  

Toelichting

Uit de realisatie van de personeelskosten blijkt een groter aandeel externe inhuur ten behoeve van het eigen personeel. Daarnaast is in verband met de afbouw van overcapaciteit binnen de jeugdinrichtingen de post frictiekosten verhoogd met € 52,5 mln.

Tabel 13 Kasstroomoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

      

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019

205.177

  

205.177

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.155.063

162.577

77.953

2.395.593

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.153.163

162.577

‒ 77.953

‒ 2.068.539

2.

Totaal operationele kasstroom

1.900

  

1.900

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 19.535

  

‒ 19.535

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

10.000

  

10.000

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 9.535

  

‒ 9.535

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 25.000

 

25.000

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

  

 

Aflossingen op leningen (-/-)

  

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

  

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 25.000

 

25.000

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)

172.542

25.000

197.542

Licence