Base description which applies to whole site
+

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

5.560.406

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

5.683.667

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV)

2

5.000

2) Flexwonen

3

3.000

3) Urgenda middelen

4

‒ 27.500

4) Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening

5

2.500

5) Werkkostenregeling

11

9.500

6) VPB

11

2.500

7) Voorsortering eindejaarsmarge

 

‒ 12.446

8) Overige mutaties

 

24.3411

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

5.690.562

1

De incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen is verwerkt in de mutaties 2e suppletoire begroting. Zie ook artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit.

Toelichting

1) Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV)

Voor de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) zijn incidenteel middelen aan de begroting toegevoegd.

2) Flexwonen

Als uitwerking van de gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen wordt budget ingezet voor provincies om gemeenten te activeren en te ondersteunen meer flexibele voorraad te bewerkstelligen.

3) Urgenda middelen

Een deel van de Urgenda middelen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en het Programma Reductie Energieverbruik (PRE) zullen dit jaar niet meer tot betaling komen. Deze middelen worden teruggeboekt naar de begrotingsreserve Urgenda op de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en komen bij voorjaarsnota 2020 weer beschikbaar op de BZK-begroting(VII).

4) Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening

Voor het Tactisch beheer van de Landelijke voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (TBO-LV) wordt € 2,5 mln. naar het Kadaster over­geheveld.

5) Werkkostenregeling

Bij de inwerkingtreding van de Werkkostenregeling (wkr) in 2013 zijn de uitzendvergoedingen voor ambtenaren naar de eilanden tot en met 2018 onbelast toegekend. De kosten voor 2014 tot en met 2018 bedragen ongeveer € 9,5 mln.

6) VPB

In 2019 moet VPB worden betaald naar aanleiding van de (voorlopige) aanslagen voor 2016, 2017 en 2018. De voorlopige aanslagen 2017 en 2018 zijn inmiddeld betaald. Voor 2016 wordt dit jaar nog een voorlopige aanslag opgelegd.

7) Voorsortering eindejaarsmarge

De reeds bekende onderuitputting is in beeld gebracht. Deze middelen worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar volgend jaar. De onderuitputting vindt plaats bij de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging en stimuleringssubsidie Omgevingswet. Daarnaast gaat het om overlopende ontvangsten voor centrale bekostiging, middelen voor bestrijding Jihadisme die dit jaar naar verwachting niet geheel uitgeput kunnen worden, enkele meerontvangsten, afrekeningen van o.a. Logius en geoormerkte middelen voor eID, de investeringspost en rijksbrede ICT-voorzieningen.

Ontvangsten

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

679.437

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

710.245

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Benzineveilingen 2018 en 2019

9

24.353

2) Centrale bekostiging

11

8.500

3) Overige mutaties

 

60.352

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

803.450

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

1) Benzineveilingen 2018 en 2019

De veiling van locaties van benzinestations langs Rijkswegen heeft dit jaar meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast zijn op basis van de definitieve afrekening 2018 meeropbrengsten uit de veiling van benzinestations en bodemmaterialen ontvangen.

2) Centrale bekostiging

Voor de centrale bekostiging van de agentschappen van BZK is sprake van overlopende ontvangsten. Deze middelen worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.

Licence