Base description which applies to whole site
+

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Openbaar bestuur en democratie (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

59.323

60.795

75

5.133

66.003

      

Uitgaven:

59.323

60.795

75

‒ 3.540

57.330

Waarvan juridisch verplicht

 

82%

  

93%

      

1.1 Bestuur en regio

12.772

13.128

‒ 264

‒ 1.227

11.637

Subsidies

5.411

5.490

106

‒ 4

5.592

Bestuur en regio

2.073

2.152

30

‒ 4

2.178

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.338

3.338

76

0

3.414

Opdrachten

5.161

4.435

‒ 1.143

‒ 1.295

1.997

Bestuur en regio

5.161

4.410

‒ 1.118

‒ 1.295

1.997

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

0

25

‒ 25

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.200

3.168

773

72

4.013

Diverse bijdragen

2.200

3.168

773

72

4.013

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

35

0

0

35

Bijdragen internationaal

0

35

0

0

35

      

1.2 Democratie

46.551

47.667

339

‒ 2.313

45.693

Subsidies

26.356

29.494

1.426

‒ 1.095

29.825

Verbinding inwoner en overheid

500

3.330

7

458

3.795

Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers

3.059

2.524

412

‒ 735

2.201

Weerbaar bestuur

464

579

510

‒ 324

765

Politieke partijen

17.820

17.543

391

‒ 414

17.520

ProDemos

4.403

5.243

103

‒ 80

5.266

Comité 4/5 mei

110

110

3

0

113

Stichting Thorbeckeleerstoel

0

165

0

0

165

Opdrachten

12.346

8.177

‒ 1.813

‒ 2.238

4.126

Verbinding inwoner en overheid

10.462

3.808

583

‒ 2.014

2.377

Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers

1.123

1.583

‒ 975

‒ 190

418

Weerbaar bestuur

761

2.786

‒ 1.421

‒ 34

1.331

Inkomensoverdrachten

7.782

7.782

0

‒ 1.424

6.358

Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers

7.782

7.782

0

‒ 1.424

6.358

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

420

650

1.821

2.891

Diverse bijdragen

0

420

650

1.821

2.891

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

397

397

Verkiezingen

0

0

0

397

397

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

67

167

76

0

243

Bijdragen internationaal

67

167

76

0

243

Bijdragen aan agentschappen

0

1.627

0

226

1.853

Dienst Publiek en Communicatie

0

1.627

0

226

1.853

      

Ontvangsten

21.965

21.965

0

‒ 455

21.510

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Experiment centrale stemopneming

Gemeenten die deelnamen aan het experiment centrale stemopneming bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2019 en/of bij de verkiezing van het Europees Parlement in mei 2019 ontvangen voor de hogere kosten per verkiezing een bijdrage via het gemeentefonds.

Software verkiezingen

Voor de volgende verkiezingen (herindelingsverkiezingen 2020/Tweede Kamerverkiezing 2021) wordt een nieuwe versie gemaakt van de programmatuur die gebruikt wordt om de uitslag te berekenen. Daarvoor heeft binnen de begroting van het Ministerie van BZK (VII) een reallocatie plaatsgevonden.

Kiezers in het buitenland

De gemeente Den Haag ontvangt via het gemeentefonds een bijdrage ten behoeve van de permanente registratie voor kiezers in het buitenland en de organisatie van verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en leden van het Europees parlement voor de kiezers in het buitenland.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

1.1 Bestuur en regio

Opdrachten

Bestuur en regio

Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overboeking naar het gemeentefonds voor de ondersteuning van de activiteiten voor het Programma Sociaal Domein en een bijdrage voor een MKBA/ Effectmeting voor Lelystad Next Level. Daarnaast wordt technisch herschikt om de waterschappen te compenseren voor de teveel betaalde WOZ bijdrage in 2019 en ontvangt het Kadaster een bijdrage voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet - Landelijke voorziening (TBO-LV).

1.2 Democratie

Subsidies

Verbinding inwoner en overheid

Dit betreft een reallocatie welke vooral bedoeld is ter dekking van een hoger uitgevallen subsidie aan de VNG voor het actieprogramma Democratie in Actie. De reallocatie vindt plaats vanuit de budgetten voor de subsidies politieke partijen en subsidie ProDemos. Dit is mogelijk omdat de middelen op deze budgetten dit jaar niet volledig worden uitgeput.

Weerbaar bestuur

Het Ministerie van BZK verstrekt een bijdrage aan gemeenten voor pilots integrale beveiligingsplannen. Het doel is om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen. Om deze bijdrage mogelijk te maken is budget gerealloceerd vanuit de regeling subsidies toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers.

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overheveling van middelen naar de Kiesraad voor een nieuwe versie en het beheer van de programmatuur die gebruikt wordt om de verkiezingsuitslag te berekenen. Verder zijn budgetten herschikt voor verkiezingen om deze op het juiste instrument te verantwoorden, onder meer voor een bijdrage aan Caribisch Nederland voor de campagnekosten van de verkiezingen Kiescolleges en Europees Parlement.

Inkomensoverdrachten

Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers

De middelen op dit budget worden dit jaar niet volledig uitgeput. Deze middelen worden ingezet om raadsleden in de provincie Groningen extra te ondersteuen om ontwikkelingen in het aardbevingsdossier bij te kunnen houden. De overige € 0,9 mln. is ingezet als voorsortering op de eindejaarsmarge voor prioriteiten van het kabinet.

Bijdragen ZBO's / RWT's

Diverse bijdragen

Het CBS en ICTU ontvangen een bijdrage voor de City Deal Zicht op Ondermijning.

Licence