Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

Baten

    

Totaal omzet

1.134.590

20.000

‒ 45.000

1.109.590

Omzet moederdepartement

148.757

0

‒ 35.000

113.757

Omzet overige departementen

856.165

20.000

‒ 15.000

861.165

Omzet derden

129.668

0

5.000

134.668

Rentebaten

500

0

0

500

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

50.085

10.000

0

60.085

     

Totaal Baten

1.185.175

30.000

‒ 45.000

1.170.175

     

Lasten

    

Apparaatskosten

251.706

15.000

20.000

286.706

Personele kosten

191.029

10.000

15.000

216.029

Waarvan eigen personeel

172.279

0

5.000

177.279

Waarvan inhuur externen

18.750

0

10.000

28.750

Waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

Materiële kosten

60.677

5.000

5.000

70.677

Waarvan apparaat ICT

31.400

5.000

5.000

41.400

Waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

Waarvan overige materiële kosten

29.277

0

0

29.277

Rentelasten

89.713

0

‒ 10.000

79.713

Afschrijvingskosten

350.583

0

‒ 25.000

325.583

Materieel

350.583

0

‒ 25.000

325.583

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

0

0

0

0

Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

493.173

15.000

‒ 30.000

478.173

Dotaties voorzieningen

4.000

0

0

4.000

Bijzondere lasten

489.173

15.000

‒ 30.000

474.173

     

Totaal Lasten

1.185.175

30.000

‒ 45.000

1.170.175

     

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting:

Baten

De omzet moederdepartement valt lager uit omdat de omzet voor kantoren van BZK oorspronkelijk te hoog is ingeschat (ruim € 20 mln.) en doordat enkele programmabudgetten nadien buiten de batenlastensfeer zijn geschoven (ruim € 6 mln.). Daarnaast vallen de verkoopresultaten voor eigen panden lager uit dan begroot (€ 13 mln.). Tenslotte is sprake van enkele kleinere posten die positief zijn en optellen tot € 4 mln.

Lasten

De personeelskosten stijgen door de toegenomen capaciteit die wordt ingezet voor productie en dienstverlening en door gestegen loon- en materiële kosten. Ook is een toename te zien bij de reis- en verblijfkosten, onder andere door de BTW aanpassing.

Daarnaast zien we naast een stijging van het eigen personeel ook meer fte’n externe inhuur ten opzichte van de ramingen bij de 1e suppletoire begroting (gemiddeld 90 fte.). Dit heeft vooral te maken met de zwaardere inzet op de Defensieportefeuille. De productie voor Defensie is aantoonbaar gegroeid.

Zowel de rentelasten als de afschrijvingskosten dalen omdat een deel van de nieuw geraamde opleveringen in 2019 wordt verschoven naar 2020 en volgende jaren.

Tabel 16 Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019

454.661

‒ 62.620

0

392.041

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

1.812.028

30.000

265.000

2.107.028

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 1.522.301

‒ 30.000

‒ 290.000

‒ 1.842.301

2.

Totaal operationele kasstroom

289.727

0

‒ 25.000

264.727

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 665.000

‒ 72.000

112.000

‒ 625.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

36.000

 

0

36.000

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 629.000

‒ 72.000

112.000

‒ 589.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 9.487

0

‒ 9.487

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 367.105

 

87.000

‒ 280.105

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

665.000

72.000

‒ 112.000

625.000

4.

Totaal financieringskasstroom

297.895

62.513

‒ 25.000

335.408

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)

413.283

‒ 72.107

62.000

403.176

Toelichting

De toename van de ontvangsten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting en de uitgaven uit de operationele kasstroom wordt veroorzaakt door een forse toename van de productie voor Defensie, met name voor nieuwbouw en een afname van de omzet als gevolg van het feit dat niet alle geplande opleveringen kunnen worden gerealiseerd.

Op het voorwaardelijke deel van de leenfaciliteit van € 50 mln. wordt geen beroep gedaan. Het onvoorwaardelijk deel blijft daardoor met circa € 50 mln. achter. De grootste bijstelling betreft het project Nieuwe huisvesting VWS/RIVM (€ 42 mln.), waar sprake is van vertraging in de facturering.

Het restant van de leenfaciliteit was bedoeld voor Kader Overname Rijksvastgoed (KORV) en gebiedsontwikkeling (€ 31 mln.) Ook hiervan blijkt een deel (€ 13 mln.) niet nodig, waardoor er sprake is van een mutatie van € 112 mln.

Licence