Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.3 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI. Suppletoire begroting 2019 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

Baten

    

Omzet moederdepartement

55.303

400

3.035

58.738

Omzet overige departementen

2.930

0

‒ 795

2.135

Omzet derden

24.809

0

‒ 1.268

23.541

Rentebaten

0

0

12

12

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

83.042

400

984

84.426

     

Lasten

    

Apparaatskosten

57.969

400

2.231

60.600

- Personele kosten

32.141

150

3.709

36.000

Waarvan eigen personeel

31.345

150

855

32.350

Waarvan inhuur externen

744

0

2.756

3.500

Waarvan overige personele kosten

52

0

98

150

- Materiële kosten

25.828

250

‒ 1.478

24.600

Waarvan apparaat ICT

11.546

0

717

12.263

Waarvan bijdrage aan SSO's

4.075

0

311

4.386

Waarvan overige materiële kosten

10.207

250

‒ 2.506

7.951

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

3.438

0

‒ 538

2.900

- Materieel

3.038

0

‒ 460

2.578

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

Waarvan overige materiële afschrijvingskosten

3.038

0

‒ 460

2.578

- Immaterieel

400

0

‒ 78

322

Overige Lasten

21635

0

‒ 709

20926

- Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

- Aardobservatie

21.635

0

‒ 709

20.926

- Bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

83.042

400

984

84.426

     

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet IenW stijgt onder andere door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het programma Space Weather en het toevoegen van middelen voor I-strategie en loon- en prijsbijstelling.

Omzet overige departementen

Op dit onderdeel vindt lagere realisatie plaats doordat de bijdrage van EZK wordt overgeheveld van omzet overige departementen naar omzet IenW.

Omzet derden

Doordat het werven van personeel minder voorspoedig is verlopen dan verwacht zijn er minder projecten uitgevoerd. Hierdoor is de omzet derden lager uitgevallen dan begroot. Verder wordt de lagere omzet derden verklaard door een lagere declaratie van materiële kosten voor diverse subsidieprojecten.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten stijgen met € 3,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor eigen personeel naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO. Een ander deel wordt verklaard door de hogere inhuur met name voor het opvangen van openstaande vacatures en voor de uitvoering van de projecten IT-Migratie en I-Strategie.

Materiële kosten

De lagere materiële kosten van € 1,5 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten bij de volgende projecten: Cams 84 (€ 0,6 miljoen , OMI (€ 0,4 miljoen), Sesar (€ 0,3 miljoen) en Ruisdael project (€ 0,2 miljoen).

Afschrijvingskosten

De lagere kosten worden veroorzaakt door achterblijvende investeringen, met name voor het project Ruisdael (€ 0,5 miljoen lagere afschrijvingskosten).

Overige kosten

De contributie in het kader van Aardobservatie (aan EUMETSAT) is lager dan begroot (€ 0,7 miljoen), doordat deze gedurende het jaar lager is vastgesteld dan eerder voorzien.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019

2.830

10.282

0

13.112

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

3.438

0

393

3.831

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 1.973

‒ 5.434

2.068

‒ 5.339

2.

Totaal operationele kasstroom

1.465

‒ 5.434

2.461

‒ 1.508

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.373

‒ 3.237

0

‒ 5.610

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 2.373

‒ 3.237

0

‒ 5.610

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

300

0

0

300

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.029

340

0

‒ 1.689

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.373

3.237

0

5.610

4.

Totaal financieringskasstroom

644

3.577

0

4.221

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)

2.566

5.188

2.461

10.215

Toelichting

Operationele kasstroom

Het totaal aan ontvangsten valt per saldo circa € 0,4 miljoen hoger uit door enerzijds hogere ontvangsten voor het programma Space Weather (€ 0,9 miljoen) en lagere afschrijvingskosten dan verwacht (circa € 0,5 miljoen). De uitgaven operationele kasstroom zijn verlaagd doordat de contributie uitgaven EUMETSAT € 2 miljoen lager zijn uitgevallen dan in eerste instantie begroot.

Licence