Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2 Inspectie Leefomgeving en Transport

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT. Suppletoire begroting 2019 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

Baten

    

Omzet moederdepartement

120.548

10.000

16.968

147.516

Omzet overige departementen

875

0

‒ 543

332

Omzet derden

24.156

0

100

24.256

Rentebaten

50

0

‒ 50

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

145.629

10.000

16.475

172.104

     

Lasten

    

Apparaatskosten

144.861

10.000

16.562

171.423

- Personele kosten

108.413

10.000

466

118.879

Waarvan eigen personeel

103.753

10.000

‒ 3.389

110.364

Waarvan inhuur externen

4.460

0

3.855

8.315

Waarvan overige personele kosten

200

0

0

200

- Materiële kosten

36.448

0

16.096

52.544

Waarvan apparaat ICT

200

0

0

200

Waarvan bijdrage aan SSO's

17.290

0

4.440

21.730

Waarvan overige materiële kosten

18.958

0

11.656

30.614

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

668

0

‒ 87

581

- Materieel

668

0

‒ 87

581

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

668

0

‒ 87

581

- Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

100

0

0

100

- Dotaties voorzieningen

100

0

0

100

- Bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

145.629

10.000

16.475

172.104

     

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement o.a. een bijdrage voor de kosten van het ICT-beheer bij de Shared Serviceorganisatie DICTU en kosten van ILT specifieke werkplekken ( € 4,5 miljoen). Voor het programma Boordcomputer Taxi is een bedrag ontvangen ( € 7,5 miljoen) en voor het programma Afsluitdijk ( € 2,7 miljoen). Daarnaast ontvangt ILT een bijdrage voor de beheerskosten van de applicatie Inspectieview Milieu ( € 1,1 miljoen)/ Tevens heeft de ILT nog een aantal kleinere bijdragen ontvangen voor; hoogwaterveiligheid, 4e spoorwegpakket en zwavel ( € 1,5 miljoen). Voor E-labels heeft een overheveling plaatsgevonden vanuit BZK vanuit omzet overige departementen naar de agentschapsbijdrage ( € 0,5 miljoen). Ten slotte is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan dit artikel ( € 2,3 miljoen) en draagt de ILT bij aan de IenW-brede minregel ( ‒ € 3,3 miljoen).

Omzet derden

Deze actualisatie betreft de aanpassing van de verwachte opbrengsten van derden uit vergunningsverlening, Autoriteit Woningcorporaties en DVO ANVS op basis van de realisatie 2018.

Lasten

Personele kosten

De mutatie betreft, naast loon- en prijsbijstelling, de personele uitgaven samenhangend met de eerdergenoemde dossiers.

Materiele kosten

Dit betreft voornamelijk de bijdrage voor de kosten van DICTU en werkplekken (€ 4,5 miljoen) en de materiële uitgaven samenhangend met de eerdergenoemde dossiers Boordcomputer taxi, Afsluitdijk en inspectieview (€ 11,5 miljoen).

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019

20.083

14.638

0

34.721

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

145.629

10.000

16.475

172.104

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 148.861

‒ 6.000

‒ 16.475

‒ 171.336

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 3.232

4.000

0

768

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 200

0

0

‒ 200

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 200

0

0

‒ 200

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

0

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)

16.651

18.638

0

35.289

Toelichting

Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting zijn er geen majeure wijzigingen in het kasstroomoverzicht die toegelicht moeten worden.

Licence