Base description which applies to whole site

4 De beleidsartikelen (Ministerie van Financiën IXA)

Artikel 11 Financiering staatsschuld

Verplichtingen en uitgaven (+ € 2.850,9 mln.)

Rentelasten vaste schuld (+ € 10,4 mln.)

De rentelasten op de vaste schuld zijn € 10,4 mln. hoger uitgevallen onder andere als gevolg van een hogere omvang van de kapitaalmarktfinanciering ten opzichte van de raming in de tweede suppletoire begroting.

Voortijdige beëindiging schuld (+ € 22,8 mln.)

Na de raming in de tweede suppletoire begroting is meer vaste schuld voortijdig afgelost. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven.

Aflossing vaste schuld (+ € 184,0 mln.)

De aflossingen op de vaste schuld worden bepaald door de uitgifte van leningen in het verleden en zijn afhankelijk van de looptijd van diverse uitgiftes. De aflossingen zijn toegenomen doordat de leningen met een vervaldatum in 2020 vervroegd zijn afgelost in 2019. Het vervroegd aflossen van schuld wordt gedaan uit hoofde van cashmanagement.

Mutatie vlottende schuld (+ € 2.633,1 mln.)

De omvang van de uitstaande vlottende schuld is eind 2019 lager dan eerder geraamd. De mutatie is het gevolg van de realisatie van het kassaldo 2019 en de eindstand van de onderpanden uit hoofde van derivatencontracten.

Artikel 12 Kasbeheer

Verplichtingen en uitgaven (- € 247,6 mln.)

Verstrekte leningen (- € 288,1 mln.)

Er zijn minder leningen versterkt aan agentschappen en RWT’s dan bij de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

Mutaties in rekening-courant en deposito’s (+ € 44,8 mln.)

Het saldo op de rekening-courant van de agentschappen is met circa € 45 mln. afgenomen.

Ontvangsten (- € 717,0 mln.)

Ontvangen aflossingen op leningen (- € 209,3 mln.)

Op leningen verstrekt aan agentschappen en RWT’s is minder afgelost dan bij de tweede suppletoire begroting werd geraamd.

Mutaties in rekening-courant en deposito’s (- € 510,6 mln.)

Per saldo is er door de sociale fondsen, RWT’s en derden en decentrale overheden gezamenlijk minder geld op de rekening-courant aangehouden dan bij de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De toename van het saldo van de rekening-courant van de sociale fondsen is circa € 1,2 mld. lager uitgevallen. Het saldo van de rekening-courant van de RWT’s en derden is met circa € 293 mln. toegenomen en het saldo van de rekening-courant van decentrale overheden is met circa € 392 mln. toegenomen.

Licence