Base description which applies to whole site

2 De Beleidsartikelen

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven - en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2019 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
  

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

   

Stand vastgestelde begroting 2019

 

9.618.660

19.378

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

9.628.349

43.626

Stand na Incidentele Suppletoire Begroting

 

9.635.899

43.626

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

8.063.103

53.310

     

Belangrijkste mutaties Slotwet 2019

   

Kader relevante mutaties

   

1.

Regeringsvliegtuig

97

‒ 16.223

 

2.

Laadinfra

14

‒ 15.022

 

3.

Apparaatsuitgaven

98

‒ 11.454

 

4.

Departementale Overboekingen

div

‒ 4.234

 

5.

Urgenda

 

‒ 4,217

 

6.

HGIS

div

‒ 3,138

 

7.

PBL en algemeen

97

‒ 2.933

 

8.

C02-reducering GWW

 

‒ 1.000

 

9.

Diversen

 

‒ 7.274

1.405

Realisatie 2019

 

8.004.956

51.905

Toelichting

1. RegeringsvliegtuigKosten voor de inklaring van het regeringsvliegtuig zijn niet meer in 2019 tot betaling gekomen.

2. LaadinfraMiddelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfrastructuur die nog niet besteed zijn. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de periode 2019 t/m 2021, binnen deze periode worden de middelen ook besteed.

3. ApparaatsuitgavenLagere uitgaven eigen personeel (€ 4,7 mln) zijn met name ontstaan door vertraagde factureringen van detacheringsovereenkomsten, vacatureruimte, minder interne dienstverlening en lagere uitgaven t.b.v. PostactievenLagere uitgaven externe inhuur € 6,8 mln door: uitgestelde facturering, vertraging projecten vrachtwagenheffing, ERTMS en lagere uitgaven aan het standaard platform.

4. Departementale OverboekingenDit zijn met name afdrachten aan het BTW compensatiefonds voor middelen die zijn overgemaakt aan decentrale overheden. Het gaat hier om Bermmaatregelen N-wegen (€ 3,2 miljoen) en Laadinfra (€ 0,8 miljoen). Daarnaast een bijdrage (€ 0,3 miljoen) aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het Omgevingsloket Online (OLO).

5. UrgendaMet name vertraging bij Duurzaamhied (€ 2,6 miljoen). Dit komt door lagere uitgaven door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie (€ 1,6 miljoen) en door vertraging in de uitvoering van C02-reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw bij decentrale overheden (€1 miljoen). Daarnaast niet gerealiseerde uitgaven (€1,4 miljoen) op Duurzame Mobiliteit vanwege uitblijvende facturering c.q. vertraging in de opdrachtuitvoering en opdrachtverlening.

6. HGISEen lagere realisatie aan HGIS middelen komt met name door vertraging (2,4 miljoen) bij mondiale waterprojecten die vallen onder het programma Partners voor Water waarvoor een verplichting is aangegaan met RVO. Daarnaast een lagere bijdrage (€ 0,3 miljoen) van de Global Commission on Adaptation (GCA) aan internationale organisatie vanwege het niet tijdig aanleveren van de vereiste documenten, een lagere contributiebijdrage (€ 0,2 miljoen) aan de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en € 0,3 miljoen vertraging in de voorbereiding van het programma partnership HLPW (High Level Panel Water).

7. PBL en algemeenMet name door lagere uitgaven (€ 1,1 miljoen) als gevolg van het uitlopen van diverse extern gefinancierdeonderzoeksprojecten, uitgevoerd door het PBL en doordat de kosten voor de noodmaatregel drinkwatervoorziening IJsselmeergebied lager zijn uitgevallen. Daarnaast zijn een aantal geplande OTO-activiteiten (opleiden, trainen en oefenen) ten behoeve van RWS (DCC) niet in 2019 zijn uitgevoerd. Tot slot waren de kosten voor diverse communicatie campagenes lager dan geraamd en was er sprake van vertragingen in de facturering en betaling.

8. CO2-reducering GWWLagere realisatie (€ 1 miljoen) vanwege een langere voorbereidingstijd dan initieel ingeschat met betrekking tot de invoering in C02-reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Licence