Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)

11

Integraal waterbeleid

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

30.755

44.213

42.763

‒ 1.543

41.220

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

45.362

54.519

52.768

‒ 4.347

48.421

11.01 Algemeen waterbeleid

33.424

41.739

40.709

‒ 3.163

37.546

11.01.01 Opdrachten

5.720

10.443

4.484

‒ 836

3.648

- Intensivering Ruimtelijke Adaptie

 

5.570

59

‒ 3

56

- Opdrachten CORA HGIS

2.809

1.556

1.281

‒ 289

992

- Overige Opdrachten

2.911

3.317

3.144

‒ 544

2.600

11.01.02 Subsidies

12.792

16.231

16.696

‒ 2.367

14.329

- Partners voor Water 4 (HGIS)

11.602

13.841

13.841

‒ 2.365

11.476

- Blue Deal (HGIS)

 

1.200

1.200

 

1.200

- Overige Subsidies

1.190

1190

1655

‒ 2

1.653

11.01.03 Bijdragen aan agentschappen

14.862

15.015

15.888

90

15.978

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

14.440

14.193

14.617

90

14.707

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

422

822

1.271

0

1.271

11.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

50

50

3.641

‒ 50

3.591

11.02 Waterveiligheid

2.992

3.380

3.160

‒ 141

3.019

11.02.01 Opdrachten

2.992

3.380

3.160

‒ 141

3.019

11.03 Grote oppervlaktewateren

2.408

1.715

1.600

‒ 389

1.211

11.03.01 Opdrachten

2.408

1.715

1.600

‒ 389

1.211

11.04 Waterkwaliteit

6.538

7.685

7.299

‒ 654

6.645

11.04.01 Opdrachten

3.823

5.282

4.842

‒ 1.183

3.659

11.04.02 Subsidies

400

400

400

0

400

11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden

500

500

500

0

500

11.04.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.815

1.503

1.557

529

2.086

Ontvangsten

  

12.465

12.465

‒ 415

12.050

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingenrealisatie van € 1,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering van een aantal projecten. Het gaat hierbij om projecten in het Eems Dollard gebied (€ 0,4 miljoen), activiteiten in het kader van Kader Richtlijn Marien en de Noordzee (€ 0,5 miljoen) en door de hieronder benoemde vertragingen bij opdrachten internationaal Waterbeleid (€ 0,6 miljoen).

Uitgaven

11.01 Algemeen waterbeleid

11.01.01 OpdrachtenDe lagere kasrealisatie ad € 0,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertraging van opdrachten internationaal Waterbeleid. Het gaat om opdrachten IGRAC Governing board (International Groundwater Resources Assessment Centre), ondersteuning Wereldbank en Amsterdam Internationaal Water Week (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is er vertraging van € 0,3 miljoen opgetreden in de voorbereiding van het programma partnership HLPW (High Level Panel Water). Tot slot is er op diverse opdrachten minder gerealiseerd dan geraamd (€ 0,2 miljoen).

11.01.02 SubsidiesDe lagere kasrealisatie ad € 2,4 miljoen wordt veroorzaakt door vertraging in mondiale waterprojecten. Deze projecten vallen onder het programma Partners voor Water waarvoor een meerjarenverplichting is aangegaan met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

11.04 Waterkwaliteit

11.04.01 OpdrachtenDe lagere kasrealisatie van € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertraging van uit te voeren opdrachten in het kader van de RWS BOA 2019 (beleidsondersteuning en advisering). Vertraging heeft zich met name voorgedaan op de activiteiten in het kader van Kader Richtlijn Marien en de Noordzee (€ 0,8 miljoen). Daarnaast heeft een herschikking van budget binnen artikelonderdeel plaatsgevonden ten behoeve van vastlegging en betaling van de Nederlandse Rijn- en Maascontributie (€ 0,5 miljoen).

Licence