Base description which applies to whole site

Artikel 11: Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Slotverschillen Artikel 11 per instrument (Bedragen x € 1 mln).
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal Art. 11

‒ 9,9

‒ 9,5

0,4

Uitgesplitst per instrument:

   

Subsidies

23,9

6,6

 

Opdrachten

7

‒ 9,3

 

Garanties

‒ 33,7

‒ 0,3

 

Bijdrage aan internationale organisaties

0,2

‒ 0,3

 

Bijdrage baten-lastendiensten

‒ 6,8

‒ 6,8

 

Bijdrage aan ZBO/RWT

‒ 1,3

‒ 0,1

 

Storting begrotingsreserve

0,7

0,7

 

Toelichting verplichtingen

Subsidies

Op het instrument subsidies zijn € 23,9 mln meer aan verplichtingen aangegaan ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2019. De belangrijkste oorzaken betreffen het verhogen van het verplichtingenbudget bij plantaardige productie met € 6,3 mln. Dit hangt samen met het vastleggen van verplichtingen in het kader van de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG). Daarnaast is er voor € 6 mln. meer aan verplichtingen aangegaan voor de toekenning van diverse onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden in 2020 door Wageningen Research. Hiertoe wordt verplichtingenruimte uit 2020 naar voren gehaald. De kasuitgaven volgen in 2020. Ook is het verplichtingenbudget voor visserij verhoogd met verband met het vastleggen van de opdracht 2020 aan de NWO (€ 3,9). Het NWO stelt de middelen ter beschikking aan onderzoeksprojecten die passen binnen drie innovatiedomeinen (selectief vissen, verkleinen footprint van de visserijsector en alternatieve vismethoden) en waarvoor door de onderzoeksorganisaties onafhankelijk onderzoek wordt verricht dat bredere toepasbare kennis oplevert ten behoeve van innovatie in de visserijsector. Over bovenstaande beleidsmatige mutaties in de verplichtingen bent u reeds geinformeerd in de veegbrief (Kamerstuk 35300, XIV, nr. 67).

Opdrachten

Op dit instrument zijn per saldo € 7 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. Dit wordt met name veroorzaakt door een verhoging van het verplichtingenbudget van € 5,6 mln voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Garanties

Op dit instrument zijn per saldo € 33,7 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. Dit wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen voor de verliesdeclaraties van het borgstellingsfonds naar beneden zijn bijgesteld.

Bijdrage baten-lastendiensten

Er is per saldo € 6,8 mln. minder aan verplichtingen aangegaan ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2019. Dit is met name veroorzaakt (€ 6 mln.) door een opdrachtverlaging bij RVO.nl omdat de uitvoering van de werkzaamheden uiteindelijk tot minder kosten leidde.

Toelichting Uitgaven

Subsidies

De uitgaven op het instrument subsidies vallen € 6,6 mln hoger uit ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2019. Dit wordt veroorzaakt door een technisch slotverschil van € 6,7 mln. in het kader van uitgaven aan apurement.

Opdrachten

Op dit instrument vallen de uitgaven per saldo € 9,3 mln. lager uit als gevolg van lagere uitgaven op diverse posten.

Bijdrage baten-lastendiensten

De uitgaven vallen €6,8 mln. lager uit. Dit wordt met name (€4,5 mln.) veroorzaakt doordat de uitvoering van de werkzaamheden door RVO.nl uiteindelijk tot minder kosten leidde.

Licence