Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3 OVERZICHTSCONSTRUCTIE KUSTWACHT NEDERLAND

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is als coördinerend Minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid voor de Noordzee en van het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht Nederland, wat betekent dat deze medeverantwoordelijk is voor het opstellen van het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht alsmede voor de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht Nederland betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en het daarvan afgeleide Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht waarover de ministerraad beslist, worden zodanig concreet dat elke Minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht Nederland.

De overzichtsconstructie is gebaseerd op het «Gecombineerd Jaarplan 2019 voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht» en wordt door IenW gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. De uitgaven met betrekking tot de Kustwacht Nederland worden begroot op de volgende hoofdstukken van de rijksbegroting:

Hoofdstuk VI: Justitie en Veiligheid

 • De inzet van Politie helikopters op planning of afroep voor luchtwaarneming en spoedeisende zoekvluchten. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van de Nationale Politie.

 • De inzet van de Politie (personeel) bestaande uit: opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.

 • Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter.

Hoofdstuk IX: Financiën

 • De inzet van de Douane (personeel) bestaande uit: opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.

Hoofdstuk X: Defensie

 • Exploitatie van het Kustwachtcentrum. Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum. Het Kustwachtcentrum is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.

 • De investeringen voor het Maritiem Operatie Centrum (MOC) en behoeftestellingen ter verbetering van de informatiepositie.

 • De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel) bestaande uit: opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.

 • De inzet van de Koninklijke Luchtmacht (personeel) bestaande uit: vliegers ten behoeve van de Kustwachtvliegtuigen.

 • De inzet van de Koninklijke Marine (personeel) bestaande uit: Kustwachtcentrum, Maritiem Informatie Knooppunt, de beheerskosten van Defensie en inzet Mijnenbestrijdingsvaartuigen.

 • Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter. Defensie heeft in 2015 budget overgedragen aan IenW voor 5 jaar, tevens loopt de bijdrage van VWS voor patiëntenvervoer via Defensie.

Hoofdstuk XII: Infrastructuur en Waterstaat

 • De inzet van ILT (personeel) bestaande uit: opstappers voor de schepen en liaison.

Hoofdstuk XIII: Economische zaken en Klimaat

 • De inzet van Staatstoezicht op de Mijnen (personeel) bestaande uit: opstappers en liaison.

Hoofdstuk XIV: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • De inzet van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (personeel) bestaande uit: opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.

Hoofdstuk A: Infrastructuurfonds

 • De inzet voor instandhouding vaarwegmarkering, betonningsvaartuigen, C2000/P2000 t.b.v. KNRM en BroNs/Pre-SAR.

 • De inzet van Rijkswaterstaat (personeel) bestaande uit: luchtwaarnemers en liaison.

 • De bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter. Het contract is in 2015 door IenW voor 5 jaar afgesloten.

Overzichtsconstructie Kustwacht Nederland (bedragen x € 1.000)

Begroting

Activiteit

Doel

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

VI: Justitie en Veiligheid

Inzet Politie-personeel & helikopter, bijdrage inhuur SAR helikopter

Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole

2.903

1.695

2.993

2.264

1.564

1.564

1.564

IX: Financien

Inzet Douane personeel

Fraudecontrole

1.111

1.142

1.142

1.142

1.142

1.142

1.142

X: Defensie

Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie)

Centrale coördinatie Kustwachttaken

23.631

26.798

25.703

26.558

26.559

19.999

20.176

X: Defensie

Uitvoering Kustwachttaken (investering)

Investeringen, o.a. t.b.v het MOC (vanaf 2016)

45

11.844

11.019

10.607

9.733

7.748

5.642

X: Defensie

Inzet KMar-personeel voor luchtwaarneming, inzet vliegers Dornier, beheerskosten, bijdrage inhuur SAR helikopter

Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie

10.567

10.729

11.398

10.398

9.398

9.398

9.398

XII: Infrastructuur en Waterstaat

Inzet ILT-personeel

Bijdragen aan veilig vaarwater

6.801

9.083

9.086

5.576

3.130

2.753

2.753

XIII: Economische zaken en Klimaat

Inzet SodM-personeel

Staatstoezicht op de Mijnen

10

4

4

4

4

4

4

XIV: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Inzet NVWA-personeel

Visserijcontrole

444

462

462

462

462

462

462

A. Infrastructuurfonds

Vaarwegmarkering, inzet RWS personeel voor luchtwaarneming, inhuur SAR helikopter

Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance

8.073

9.113

7.726

5.428

2.413

2.400

2.400

Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht

 

53.585

70.870

69.533

62.439

54.405

45.470

43.541

Licence